EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0692

1991 m. gruodžio 23 d. Tarybos direktyva, standartizuojanti ir racionalizuojanti ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą

OJ L 377, 31.12.1991, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; panaikino 32018D0853 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/692/oj

31991L0692Oficialusis leidinys L 377 , 31/12/1991 p. 0048 - 0054
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 10 p. 0208
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 10 p. 0208


Tarybos direktyva

1991 m. gruodžio 23 d.

standartizuojanti ir racionalizuojanti ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą

(91/692/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 130s straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi kai kurios su aplinka susijusios Bendrijos direktyvos reikalauja, kad valstybės narės pateiktų ataskaitą apie jų įgyvendinimo priemones; kadangi Komisija rengia suvestinę ataskaitą; kadangi kitos su aplinka susijusios Bendrijos direktyvos tokių ataskaitų nereikalauja;

kadangi esamos nuostatos dėl ataskaitų nurodo skirtingus laiko tarpus, kada tos ataskaitos turi būti rengiamos, ir nustato jų turiniui skirtingus reikalavimus;

kadangi toks reikalavimas turėtų būti įvestas, kad ir valstybės narės, ir Komisija galėtų įvertinti šių direktyvų įgyvendinimo visoje Bendrijos teritorijoje pažangą ir kartu gyventojams tai būtų informacijos šaltinis šiuo klausimu;

kadangi dėl to esamos nuostatos turėtų būti suderintos, kad atskiruose sektoriuose jos būtų nuoseklesnės ir išsamesnės;

kadangi turėtų būti nustatyta, kad valstybės narės tokias ataskaitas turi teikti Komisijai kas trejus metus, o sektorių ataskaitas kas vienerius metus; kadangi ataskaitos turi būti rengiamos, remiantis Komisijos klausimynu, parengtu komitetui padedant ir atsiųstu valstybėms narėms prieš šešis mėnesius iki to laikotarpio, už kurį atsiskaitoma; kadangi Komisija turi paskelbti suvestinę ataskaitą apie atitinkamą sektorių per devynis mėnesius, valstybėms narėms pateikus savo ataskaitas;

kadangi kasmet visų pirma turėtų pasirodyti ataskaita, kaip įgyvendinama 1975 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 76/160/EEB dėl maudyklų vandens kokybės [4], su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. Stojimo aktu, kad gyventojai laiku būtų informuojami apie esamą maudyklų vandens kokybę;

kadangi priemonės, kurių valstybės narės turi imtis, nereikalauja priimti įstatymų ar kitų teisės aktų, kadangi pranešimų apie Bendrijos direktyvų įgyvendinimą rengimas šiuo metu nereikalauja, kad valstybės narės priimtų tokias nuostatas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva racionalizuoja ir tobulina informacijos perdavimo nuostatas pagal sektorius ir ataskaitų skelbimą apie tam tikras Bendrijos aplinkos apsaugos direktyvas, nepažeidžiant Sutarties 155 straipsnio pirmosios įtraukos nuostatų.

2 straipsnis

1. I priede minimos nuostatos pakeičiamos taip:

"Kas trejus metus valstybės narės siunčia Komisijai informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą pagal sektorius, kuri taip pat apima ir kitas su aplinkos apsauga susijusias Bendrijos direktyvas. Tokia ataskaita parengiama pagal klausimyną ar gaires, kurias Komisija sudaro Direktyvos 91/692/EEB [5] 6 straipsnyje numatyta tvarka. Toks klausimynas ar gairės valstybėms narėms atsiunčiamas prieš šešis mėnesius iki laikotarpio, nurodyto ataskaitoje. Ataskaita nusiunčiama Komisijai per devynis mėnesius nuo ja apimamo trejų metų trukmės ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Pirma ataskaita apima 1993–1995 metus imtinai.

Komisija per devynis mėnesius po valstybių narių ataskaitų gavimo paskelbia Bendrijos pranešimą apie direktyvos įgyvendinimą."

2. 1 dalies tekstas įterpiamas į II priede išvardytas direktyvas, kaip nurodyta.

3 straipsnis

Direktyvos 76/160/EEB 13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

Valstybės narės kasmet, o pirmą kartą iki 1993 m. gruodžio 31 d., atsiunčia Komisijai ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą tais metais. Ataskaita parengiama pagal klausimyną ar gaires, sudarytas Komisijos direktyvos 91/692/EEB [6] 6 straipsnyje numatyta tvarka. Klausimynas ar gairės valstybėms narėms atsiunčiamos prieš šešis mėnesius iki ataskaita apimamo laikotarpio pradžios. Ataskaita pateikiama Komisijai prieš atitinkamų metų pabaigą.

Komisija per keturis mėnesius po valstybių narių ataskaitų gavimo paskelbia Bendrijos pranešimą apie direktyvos įgyvendinimą."

4 straipsnis

1. III priede minimos nuostatos pakeičiamos taip:

"Valstybės narės kas trejus metus siunčia Komisijai informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą pagal sektorius, kurioje turi atsispindėti ir kitos atitinkamos Bendrijos direktyvos. Ši ataskaita parengiama Direktyvos 91/692/EEB [7] 6 straipsnyje numatyta tvarka Komisijos sudaryto klausimyno arba gairių pagrindu. Klausimynas arba gairės atsiunčiamos valstybėms narėms prieš šešis mėnesius iki ataskaita apimamo laikotarpio pradžios. Ataskaita nusiunčiama Komisijai per devynis mėnesius nuo ja apimamo trejų metų trukmės ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Pirma ataskaita apima 1994–1996 metus imtinai.

Komisija per devynis mėnesius po ataskaitų iš valstybių narių gavimo paskelbia Bendrijos pranešimą apie direktyvos įgyvendinimą."

2. 1 dalies tekstas įterpiamas į IV priede minimą direktyvą, kaip nurodyta.

3. Į direktyvas, išvardytas V priede, kaip nurodyta, įterpiamas toks tekstas:

"Komisija kasmet praneša valstybėms narėms informaciją, kurią ji gavo pagal šį straipsnį."

5 straipsnis

VI priede minimos nuostatos pakeičiamos taip:

"Valstybės narės kas trejus metus atsiunčia Komisijai informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą pagal sektorius, kurioje atsispindi ir kitos atitinkamos Bendrijos direktyvos. Ši ataskaita parengiama Direktyvos 91/692/EEB [8] 6 straipsnyje numatyta tvarka Komisijos sudaryto klausimyno arba gairių pagrindu. Klausimynas arba gairės atsiunčiamos valstybėms narėms prieš šešis mėnesius iki ataskaita apimamo laikotarpio pradžios. Ataskaita nusiunčiama Komisijai per devynis mėnesius nuo ja apimamo trejų metų trukmės ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Pirma ataskaita apima 1995–1997 metus imtinai.

Komisija per devynis mėnesius po ataskaitų iš valstybių narių gavimo paskelbia Bendrijos pranešimą apie direktyvos įgyvendinimą."

6 straipsnis

Komisijai padeda komitetas, sudarytas iš valstybių narių atstovų ir pirmininkaujamas Komisijos atstovo.

Komisijos atstovas komitetui pateikia numatomų priemonių projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, priklausomai nuo klausimo skubumo. Nuomonė patvirtinama balsų dauguma, kuri yra valstybių nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje tam atvejui, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos siūlymu. Valstybių narių balsai skaičiuojami taip, kaip numatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

Komisija numatytas priemones priima nedelsdama. Tačiau jei tos priemonės neatitinka komiteto nuomonės, apie jas Komisija nedelsdama praneša Tarybai. Šiuo atveju:

- Komisija gali atidėti savo priimtų priemonių taikymą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui po šio pranešimo dienos,

- Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą per tokį laiką, koks nurodytas pirmojoje įtraukoje.

7 straipsnis

1. Valstybės narės imasi tokių priemonių, kokių reikia toliau nurodytoms nuostatoms įgyvendinti:

- 2 ir 3 straipsnio – vėliausiai iki 1993 m. sausio 1 d.,

- 4 straipsnio – vėliausiai iki 1994 m. sausio 1 d.,

- 5 straipsnio – vėliausiai iki 1995 m. sausio 1 d.

Apie priimtas priemones jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Įvairių direktyvų, kurios buvo pakeistos, nuostatos galioja iki 1 dalyje nurodytų datų.

3. Valstybės narės, tvirtindamos priemones, minimas šio straipsnio 1 dalyje, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato pačios valstybės narės.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1991 m. gruodžio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. Van Rooy

[1] OL C 214, 1990 8 29, p. 6.

[2] OL C 19, 1991 1 28, p. 587.

[3] OL C 60, 1991 3 8, p. 15.

[4] OL L 31, 1976 2 5, p. 1.

[5] OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

[6] OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

[7] OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

[8] OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Direktyvos, pakeistos pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalį:

a) 1976 m. gegužės 4 d. Tarybos direktyvos 76/464/EEB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos [1] 13 straipsnio 1 dalis;

b) 1978 m. vasario 20 d. Tarybos direktyvos 78/176/EEB dėl titano oksido pramonės atliekų [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 83/29/EEB [3], 14 straipsnis;

c) 1978 m. liepos 18 d. Tarybos direktyvos 78/659/EEB dėl žuvims reikalingos gėlųjų vandenų kokybės išsaugojimo ar pagerinimo [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. Stojimo aktu, 16 straipsnis;

d) 1979 m. spalio 9 d. Tarybos direktyvos 79/869/EEB dėl paviršinių vandenų, skirtų geriamajam vandeniui imti valstybėse narėse, matavimo metodų bei mėginių ėmimo ir tyrimo dažnumo [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 81/855/EEB [6], 8 straipsnis;

e) 1979 m. spalio 30 d. Tarybos direktyvos 79/923/EEB dėl vėžiagyviams reikalingos vandenų kokybės [7] 14 straipsnis;

f) 1979 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvos 80/68/EEB dėl požeminių vandenų apsaugos nuo tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos [8] 16 straipsnio 1 dalis;

g) 1982 m. kovo 22 d. Tarybos direktyvos 82/176/EEB dėl gyvsidabrio išleidimo iš chloro šarminės elektrolizės pramonės ribinių verčių ir kokybės normų [9] 5 straipsnio 1 dalis ir 2 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa;

h) 1983 m. rugsėjo 26 d. Tarybos direktyvos 83/513/EEB dėl kadmio išleidimo ribinių verčių ir kokybės normų [10] 5 straipsnio 1 ir 2 dalys;

i) 1984 m. kovo 8 d. Tarybos direktyvos 84/156/EEB dėl pramonės sektorių, išskyrus chloro šarminės elektrolizės pramonę, gyvsidabrio teršalų išleidimo ribinių verčių ir kokybės normų [11] 6 straipsnio 1 dalis;

j) 1982 m. spalio 9 d. Tarybos direktyvos 84/491/EEB dėl heksachlorcikloheksano išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų [12] 5 straipsnio 1 ir 2 dalys;

k) 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 86/280/EEB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų, įtrauktų į Direktyvos 76/464/EEB [13] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 90/415/EEB [14], priedo I sąrašą, išleidimo ribinių verčių ir kokybės normų 6 straipsnio 1 ir 2 dalys.

[1] OL L 129, 1976 5 18, p. 23.

[2] OL L 54, 1978 2 25, p. 19.

[3] OL L 32, 1983 2 3, p. 28.

[4] OL L 222, 1978 8 14, p. 1.

[5] OL L 271, 1979 10 29, p. 44.

[6] OL L 319, 1981 11 7, p. 16.

[7] OL L 281, 1979 11 10, p. 47.

[8] OL L 20, 1980 1 26, p. 43.

[9] OL L 81, 1982 3 27, p. 29.

[10] OL L 291, 1983 10 24, p. 2.

[11] OL L 74, 1984 3 17, p. 49.

[12] OL L 274, 1984 10 17, p. 11.

[13] OL L 181, 1986 7 4, p. 16.

[14] OL L 219, 1990 8 14, p. 49.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Direktyvos, papildytos pagal šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalį

a) 1975 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 75/440/EEB dėl paviršinių vandenų, skirtų geriamajam vandeniui imti valstybėse narėse, kokybės [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 79/869/EEB [2].

Šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalis yra įtraukta kaip 9a straipsnis;

b) 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 80/778/EEB dėl žmonėms skirto vandens kokybės [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 81/858/EEB [4].

Šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalis yra įtraukta kaip 17a straipsnis.

[1] OL L 194, 1975 7 25, p. 26.

[2] OL L 271, 1979 10 29, p. 44.

[3] OL L 229, 1980 8 30, p. 11.

[4] OL L 319, 1981 11 7, p. 19.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Direktyvos, pakeistos pagal šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalį

a) 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 80/779/EEB dėl oro kokybės ribinių verčių ir orientacinių verčių sieros dioksidui ir suspenduotoms dalelėms [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/427/EEB [2], 8 straipsnis;

b) 1982 m. birželio 24 d. Tarybos direktyvos 82/501/EEB dėl tam tikros pramoninės veiklos keliamo stambių avarijų pavojaus [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 88/610/EEB [4], 18 straipsnis;

c) 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyvos 82/884/EEB dėl ore esamo švino ribinės vertės [5] 6 straipsnis;

d) 1985 m. kovo 7 d. Tarybos direktyvos 85/203/EEB dėl oro kokybės normų azoto dioksidui [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 85/580/EEB [7], 8 straipsnis;

e) 1987 m. kovo 19 d. Tarybos direktyvos 87/217/EEB dėl aplinkos taršos asbestu prevencijos ir mažinimo [8] 13 straipsnio 1 dalis.

[1] OL L 229, 1980 8 30, p. 30.

[2] OL L 201, 1989 7 14, p. 53.

[3] OL L 230, 1982 8 5, p. 1.

[4] OL L 336, 1988 12 7, p. 14.

[5] OL L 378, 1982 12 31, p. 15.

[6] OL L 87, 1985 3 27, p. 1.

[7] OL L 372, 1985 12 31, p. 36.

[8] OL L 85, 1987 3 28, p. 40.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Direktyvos, pakeistos šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi

a) 1975 m. lapkričio 24 d. Tarybos direktyva 75/716/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su sieros kiekiu tam tikrose skysto kuro rūšyse, derinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 87/219/EEB [2].

Šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalis įtraukta kaip 7a straipsnis;

b) 1984 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 84/360/EEB dėl kovos su pramonės įmonių keliama oro tarša [3].

Šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalis įtraukta kaip 15a straipsnis.

[1] OL L 307, 1975 11 27, p. 22.

[2] OL L 91, 1987 4 3, p. 19.

[3] OL L 188, 1984 7 16, p. 20.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Direktyvos, pakeistos šios direktyvos 4 straipsnio 3 dalimi

a) 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 80/779/EEB dėl oro kokybės ribinių verčių ir orientacinių verčių sieros dioksidui ir suspenduotoms dalelėms su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/427/EEB.

Šios direktyvos 4 straipsnio 3 dalis įtraukta kaip 7 straipsnio 4 dalis;

b) 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 82/884/EEB dėl ore esamo švino ribinės vertės.

Šios direktyvos 4 straipsnio 3 dalis įtraukta kaip 5 straipsnio 4 dalis;

c) 1985 m. kovo 7 d. Tarybos direktyva 85/203/EEB dėl oro kokybės normų azoto dioksidui su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 85/580/EEB.

Šios direktyvos 4 straipsnio 3 dalis įtraukta kaip 7 straipsnio 4 dalis.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

Direktyvos, pakeistos šios direktyvos 5 straipsniu

a) 1975 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvos 74/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 87/101/EEB [2], 18 straipsnis;

b) 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų [3] su pakeitimais, padarytais Direktyva 81/156/EEB [4], 16 straipsnis;

c) 1976 m. balandžio 6 d. Tarybos direktyvos 76/403/EEB dėl polichloruotų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo [5] 10 straipsnis;

d) 1978 m. kovo 20 d. Tarybos direktyvos 78/319/EEB dėl nuodingų ir pavojingų atliekų [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. Stojimo aktu, 16 straipsnis;

e) 1984 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyvos 84/631/EEB dėl pavojingų atliekų pervežimo per valstybių sienas Europos Bendrijos viduje priežiūros ir kontrolės [7] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 87/112/EEB [8], 13 straipsnio 1 dalis;

f) 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/339/EEB dėl žmonėms skirtų skysčių konteinerių [9] 6 straipsnis;

g) 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos, žemės ūkyje naudojant nuotėkų dumblą [10] 17 straipsnis.

[1] OL L 194, 1975 7 25, p. 23.

[2] OL L 42, 1987 2 12, p. 43.

[3] OL L 194, 1975 7 25, p. 39.

[4] OL L 78, 1991 3 26, p. 32.

[5] OL L 108, 1976 4 26, p. 41.

[6] OL L 84, 1978 3 31, p. 43.

[7] OL L 236, 1984 12 13, p. 31.

[8] OL L 48, 1987 2 17, p.31.

[9] OL L 176, 1985 7 6, p. 18.

[10] OL L 181, 1986 7 4, p. 6.

--------------------------------------------------

Top