EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0675

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos Direktyva dėl Draudimo komiteto įsteigimo

OL L 374, 1991 12 31, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/675/oj

31991L0675Oficialusis leidinys L 374 , 31/12/1991 p. 0032 - 0033
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 6 tomas 3 p. 0115
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 6 tomas 3 p. 0115


Tarybos Direktyva

1991 m. gruodžio 19 d.

dėl Draudimo komiteto įsteigimo

(91/675/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 57 straipsnio 2 dalies trečiąjį sakinį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Taryba suteikia Komisijai įgaliojimus įgyvendinti Tarybos nustatytas taisykles;

kadangi Tarybos negyvybės ir gyvybės draudimo direktyvų taikymui reikalingos įgyvendinimo priemonės; kadangi pirmiausia kartais gali prireikti techninio pobūdžio patikslinimų, kad būtų atsižvelgta į pokyčius draudimo sektoriuje; kadangi tokių priemonių turėtų būti imamasi 1987 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimo 87/373/EEB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [4], 2 straipsnio III tvarkos b variante nustatyta tvarka;

kadangi tuo tikslu reikia įsteigti Draudimo komitetą;

kadangi įsteigus Draudimo komitetą nėra atmetamos kitos institucijų, kurios prižiūri draudimo įmonių veiklos pradėjimą ir plėtojimą, bendradarbiavimo formos, visų pirma Draudimo priežiūros institucijų konferencija, kuri yra ypač kompetentinga rengiant protokolus, įgyvendinančius Bendrijos direktyvas; kadangi Komiteto ir Konferencijos glaudus bendradarbiavimas būtų ypač naudingas;

kadangi nagrinėjant kylančias negyvybės draudimo ir gyvybės draudimo problemas yra pageidautinas kompetentingų institucijų ir Komisijos bendradarbiavimas; kadangi ši užduotis turėtų būti patikėta Draudimo komitetui; kadangi, be to, Komitetui turėtų būti garantuojamas sklandus šio Komiteto ir kitų Bendrijos teisės aktais įsteigtų panašaus pobūdžio komitetų bendradarbiavimas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, vadinamas Draudimo komitetu (toliau — Komitetas), kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

2 straipsnis

1. Kai Taryba tais teisės aktais, kuriuos ji priima tiesioginio negyvybės draudimo ir tiesioginio gyvybės draudimo srityje, suteikia Komisijai įgaliojimus įgyvendinti Tarybos nustatytas taisykles, taikoma šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pateikia per tokį laiką, kokį pirmininkas gali nustatyti, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

Komisija patvirtina numatytas priemones, jei jos atitinka Komiteto nuomonę.

Kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija, jei ji nėra jų atmetusi paprasta balsų dauguma.

3 straipsnis

1. Komitetas svarsto visus klausimus, susijusius su Bendrijos nuostatų dėl draudimo sektoriaus taikymu, ir pirmiausia su direktyvomis dėl tiesioginio draudimo.

Komisija taip pat gali konsultuotis su Komitetu dėl naujų pasiūlymų, kuriuos ji ketina pateikti Tarybai dėl tolesnio derinimo tiesioginio gyvybės draudimo ir tiesioginio negyvybės draudimo srityje.

2. Komitetas nesvarsto konkrečių problemų, susijusių su atskiromis draudimo įmonėmis.

4 straipsnis

Komitetas pradeda vykdyti savo funkcijas 1992 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1991 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Dankert

[1] OL C 230, 1990 9 15, p. 5.

[2] OL C 240, 1991 9 16, p. 117 ir OL C 305, 1991 11 25.

[3] OL C 102, 1991 4 18, p. 11.

[4] OL L 197, 1987 7 18, p. 33.

--------------------------------------------------

Top