EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0670

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos Direktyva dėl personalo licencijų vykdyti civilinės aviacijos funkcijas abipusio pripažinimo

OL L 373, 1991 12 31, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2008; panaikino 32008R0216

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/670/oj

31991L0670Oficialusis leidinys L 373 , 31/12/1991 p. 0021 - 0025
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 6 tomas 3 p. 0088
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 6 tomas 3 p. 0088


Tarybos Direktyva

1991 m. gruodžio 16 d.

dėl personalo licencijų vykdyti civilinės aviacijos funkcijas abipusio pripažinimo

(91/670/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi pakankamas skrydžių įgulų, turinčių reikiamas kvalifikacijas ir licencijas, skaičius yra labai svarbus veiksnys užtikrinant sklandžias ir saugias oro transporto paslaugas;

kadangi, be to, kad vidaus rinka būtų baigta kurti 1992 m., reikalinga naši oro transporto sistema, kuri palengvintų asmenų judėjimą Bendrijoje;

kadangi oro transportas yra labai dinamiškas ir greitai besivystantis ypatingo tarptautinio pobūdžio sektorius; kadangi dėl to personalo pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą galima geriau išlaikyti Bendrijos, o ne nacionaliniu lygiu;

kadangi dėl to yra svarbu, kad bendra transporto politika civilinės aviacijos srityje būtų išplėsta taip, kad skrydžio įgulos nariai galėtų laisviau judėti Bendrijoje;

kadangi įvairiose valstybėse narėse skrydžio įgulos narių licencijoms taikomi skirtingi reikalavimai;

kadangi Bendrijoje šiuo metu nėra nustatyti kvalifikacijų reikalavimai licencijoms; kadangi dėl to valstybės narės ir toliau gali nustatyti tokį kvalifikacijų lygį, kuris garantuotų jų teritorijoje registruoto orlaivio paslaugų saugą; kadangi, nepažeisdamos savo įpareigojimų pagal Sutartį, jos negali reikalauti, kad kurios nors valstybės narės pilietis įgytų tokias kvalifikacijas, kurias paprastai jos nustato pagal savo pačių nacionalines švietimo ir mokymo sistemas, jeigu atitinkamas asmuo jau yra įgijęs tokias kvalifikacijas kitoje valstybėje narėje;

kadangi, siekiant palengvinti laikytis Sutarties įpareigojimų ir užtikrinti skrydžio įgulos narių mobilumą, turi būti nustatyta tokio personalo licencijų ir kvalifikacijų pripažinimo Bendrijos tvarka;

kadangi privačių pilotų licencijų pripažinimą jau galima nustatyti visose valstybėse narėse;

kadangi norėdami, kad jiems būtų leidžiama valdyti orlaivį, registruotą ne toje valstybėje narėje, kurioje jie gavo licenciją, o kitoje, profesionalūs pilotai turi būti papildomai patikrinti ir tokia patikrinimo galimybė turėtų būti suteikta kuo greičiau;

kadangi valstybėse narėse esančios mokymo organizacijos ne visuomet atitinka paklausą; kadangi pagal Sutarties 7 straipsnį valstybės narės turi be jokios diskriminacijos priimti kitų valstybių narių piliečius į valstybines ir privačias mokymo įstaigas ir leisti jiems laikyti profesionalų egzaminus;

kadangi iki 1993 m. sausio 1 d., siekdama visiško abipusio licencijų pripažinimo, Taryba, atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų proceso pažangą, Komisijos siūlymu, kuris turi būti pateiktas iki 1992 m. liepos 1 d., priims priemones dėl suderintų licencijų ir mokymo programų reikalavimų; kadangi kiekviena valstybė narė turės pripažinti bet kurią tuos reikalavimus atitinkančią licenciją,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma valstybių narių civilinės aviacijos skrydžio įgulos nariams išduotų licencijų abipusio pripažinimo procedūroms.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) licencija — bet kuris kurios nors valstybės narės išduotas galiojantis dokumentas, leidžiantis jo turėtojui atlikti skrydžio įgulos funkcijas kurioje nors valstybėje narėje registruotuose civiliniuose orlaiviuose. Į šį apibrėžimą įeina ir su tokiu dokumentu susijusios kvalifikacijos;

b) kvalifikacija — licencijoje ar atskirame dokumente įrašytas teiginys, kuriame nurodytos specialios sąlygos, teisės ar apribojimai, taikomi tokiai licencijai;

c) licencijų pripažinimas — valstybės narės kitos valstybės narės išduotos licencijos kartu su teisėmis ir su ja susijusių pažymėjimų pripažinimo ar patvirtinimo aktas. Pripažinimas, kurį valstybė narė gali įforminti savo pačios išduota licencija, neturi galioti ilgiau nei galioja originali licencija;

d) pripažinimas — leidimas vienoje kurioje nors valstybėje narėje registruotame orlaivyje taikyti kitoje valstybėje narėje išduotą licenciją kartu su jos teisėmis;

e) patvirtinimas — valstybės narės aiškus pareiškimas, kad kitos valstybės narės išduota licencija gali būti naudojama taip pat, kaip ir jos pačios išduota licencija;

f) skrydžio įgulos nariai — tai licenciją turintis personalas, atsakingas už pareigas, būtinas orlaivio valdymui skrydžio metu. Šis apibrėžimas taikomas pilotams, skrydžio šturmanams ir skrydžio inžinieriams.

3 straipsnis

1. Valstybė narė, be reikalo nedelsdama ir netaikydama papildomų testų, pripažįsta bet kurią kitos valstybės narės išduotą licenciją kartu su susijusiomis privilegijomis ir pažymėjimais.

2. Bet kuriam asmeniui, turinčiam kurios nors valstybės narės išduotą piloto mėgėjo licenciją, leidžiama skraidyti kitoje valstybėje narėje registruotu orlaiviu. Šį pripažinimą riboja piloto mėgėjo licencijos turėtojo teisės ir susijusios orlaivio kvalifikacijos pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (VFR), skraidant dieną tik sertifikuotais vienpiločiais orlaiviais.

4 straipsnis

1. 3 straipsnio 1 dalis taikoma, kai kurios nors valstybės narės išduota licencija, pateikiama kitai valstybei narei pripažinti, yra paremta reikalavimais, atitinkančiais pripažįstančios valstybės narės reikalavimus. Kad kompetentingos institucijos galėtų įvertinti skirtingų valstybių narių išduotų licencijų lygiavertiškumą, iki 1992 m. sausio 1 d. Komisija parengs ir visoms valstybėms narėms atsiųs kiekvienoje valstybėje narėje toms pačioms funkcijoms išduodamoms licencijoms taikomų reikalavimų palyginimą.

2. a) bet kuri valstybė narė per tris savaites nuo prašymo gavimo dienos gali prašyti Komisijos pateikti nuomonę apie kurios nors jai pripažinti pateiktos licencijos lygiavertiškumą;

b) komisija nuomonę pateikia per du mėnesius. Po to atitinkama valstybė narė turi mėnesį laiko, kad atsakytų pareiškėjui;

c) jei valstybė narė neprašo Komisijos nuomonės, ji pareiškėjui atsako per tris mėnesius;

d) laikas, nurodytas a, b ir c punktuose, pradedamas skaičiuoti turint visą būtiną informaciją.

3. Jei ištyrusiai licenciją valstybei narei, kuriai pripažinti ji buvo pateikta, lieka abejonių dėl atitinkamos licencijos lygiavertiškumo, toji valstybė narė, nepaisydama 3 straipsnio 1 dalies principų, gali manyti, kad būtina taikyti papildomus reikalavimus ir (arba) testus licencijai pripažinti. Apie tai raštu pranešama licencijos turėtojui, licenciją išdavusiai valstybei narei ir Komisijai. Galimybę licencijos turėtojui laikyti papildomą testą valstybė narė, kuriai pripažinti licencija buvo pateikta, kuo greičiau suteikia ir jokiomis aplinkybėmis netaiko diskriminacijos pilietybės pagrindu.

4. Kai pareiškėjas įvykdo papildomus reikalavimus ir (arba) išlaiko šio straipsnio 3 dalyje nurodytą reikalingą testą (-us), atitinkama valstybė narė atitinkamą licenciją pripažįsta nedelsdama.

5. Nepaisydama to, kas pasakyta anksčiau dėl piloto licencijų, ir nepaisydama šio straipsnio 1-4 dalių, valstybė narė pripažįsta kiekvieną licenciją, išduotą pagal Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją, jei pateikėjas atitinka šios direktyvos priede nustatytus specialius patvirtinimo reikalavimus.

5 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kitų valstybių piliečiai būtų priimami į valstybines ir privačias mokymo įstaigas, jiems būtų leidžiama laikyti egzaminus licencijoms gauti ir atlikti kitas procedūras tais pačiais pagrindais, kaip ir jų pačių piliečiai.

6 straipsnis

Kai, pripažinusi lygiavertiškumą, valstybė narė išduoda licenciją remdamasi trečiosios šalies išduota licencija kartu su privilegijomis ir susijusiais pažymėjimais, tai turi būti pažymėta licencijoje. Kitoms valstybėms narėms nėra privalu pripažinti tokią licenciją.

7 straipsnis

1. Pasikonsultavusios su Komisija, valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1992 m. birželio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

4. Valstybės narės viena kitai padeda įgyvendinti šią direktyvą ir prireikus keičiasi informacija apie licencijas, kurias jos yra pripažinusios lygiavertiškumo pagrindu.

5. Pagal šią direktyvą gautai konfidencialiai informacijai taikomi profesinės paslapties nuostatai.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1991 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Maij-weggen

[1] OL C 10, 1990 1 16, p. 12 ir OL C 175, 1991 7 6, p. 14.

[2] OL C 284, 1990 11 12, p. 198.

[3] OL C 124, 1990 5 21, p. 18.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Specialioji pripažinimo procedūra

SPT – skrydžių pagal prietaisus kvalifikacija, AT-A – avialinijų transporto piloto licencija (lėktuvais), AT-H – avialinijų transporto piloto licencija (sraigtasparniais)

KA-A – komercinės aviacijos piloto licencija (lėktuvais), KA-H – komercinės aviacijos piloto licencija (sraigtasparniais)

IR = skrydžių pagal prietaisus kvalifikacija.

[1]

Pareigos | Specialieji pripažinimo reikalavimai |

Licencijos rūšis | Medicinos reikalavimai | Amžius | Patirtis | Tinkamumo testai [1] priimančiosios valstybės narės reikalavimų Čikagos konvencijos 6 priedo taikymo srityje žinių patikrinimas pareiškėjo pasirinkimu patvirtinančios valstybės valstybine kalba arba anglų kalba,skraidymo testas, įskaitant skraidymą instrumentiniu valdymu, lėktuvu ar treniruokliu (šių testų detalės kiekvienam atvejui nurodytos toliau šioje skiltyje |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1.Komercinis vežimas oro transportu FAR25/JAR25 lėktuvais

a) vadas (PIC) | a) AT-A | a)1 klasės sveikatos pažymėjimas be apribojimų | a) 21–60 | a) 1500 val. PIC FAR25/JAR25 lėktuvuose | a)skrydžio testas, taip pat SPT praktinis testas arba treniruokliu |

b) 2-asis pilotas | b) AT-A | b)1 klasės sveikatos pažymėjimas be apribojimų | b) 21–60 | b) 1500 val. FAR25/JAR25 lėktuvuose | b)skrydžio testas, taip pat SPT praktinis testas arba treniruokliu |

2.Komercinis vežimas oro transportu ne FAR25/JAR25 lėktuvais

a) vadas (PIC) | a) KA-A (su SPT) | a)1 klasės sveikatos pažymėjimas be apribojimų | a) 21-60 | a)1000 val. PIC komerciniuose skrydžiuose, gavus SPT | a)skrydžio testas, taip pat SPT praktinis testas arba treniruokliu |

b) 2-asis pilotas | b) KA-A (su SPT) | b)1 klasės sveikatos pažymėjimas be apribojimų | b) 21-60 | b) 1000 val. komerciniuose skrydžiuose | b)skrydžio testas, taip pat SPT praktinis testas arba treniruokliu |

3. a)Specialieji aviacijos darbai su lėktuvais

| a) KA-A | a)1 klasės sveikatos pažymėjimas be apribojimų | a) 21–60 | a)700 val. kaip lėktuvo vadas; iš jų 200 val. specialiuose aviacijos darbuose, kurių pripažinimo prašoma, iš jų 50 val. einant minėtas pareigas per pastaruosius 12 mėn. | a) pareigų patikrinimas skrydžio metu |

3. b)Specialieji aviacijos darbai sraigtasparniais (išskyrus mokymą skraidyti ir darbą pakrantėse)

| b) KA-H | b)1 klasės sveikatos pažymėjimas be apribojimų | b) 21–60 | b)1500 val. skrydžiuose, susijusiuose su darbais, kurių pripažinimo prašoma. Jei reikalingi SPT skrydžiai, reikia turėti 500 val. skraidymo patirtį po SPT gavimo. | b) pareigų patikrinimas skrydžio metu |

4.Komercinis vežimas oro transportu ar darbas pakrantėse sraigtasparniais

a) vadas (PIC) | a)AT-H (ir SPT, jei jie reikalingi) | a)1 klasės sveikatos pažymėjimas be apribojimų | a) 21–60 | a)1500 val. kaip OL vadas skrydžiuose, susijusiuose su darbais, kurių pripažinimo prašoma. Jei reikalingi SPT skrydžiai, reikia turėti 500 val. skraidymo patirtį po SPT gavimo. | a)skrydžio testas, taip pat SPT testas, jei būtina, skrydžio metu arba treniruokliu |

b) 2-asis pilotas | b)KA-H (ir SPT, jei jie reikalingi) | b)1 klasės sveikatos pažymėjimas be apribojimų | b) 21–60 | b)1500 val. kaip OL vadas skrydžiuose, susijusiuose su darbais, kurių pripažinimo prašoma. Jei reikalingi SPT skrydžiai, reikia turėti 500 val. skraidymo patirtį po SPT gavimo. | b)skrydžio testas, iš jų SPT testas, jei būtina, skrydžio metu arba treniruokliu |

[1] Galimybė būti patikrintam ar laikyti testą pareiškėjui turi būti suteikta kuo greičiau.Įprastiniai orlaiviai – tai visi orlaiviai, išskyrus sertifikuotus pagal JAR 25 ir pačius lengviausius.

--------------------------------------------------

Top