EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0494

1991 m. birželio 26 d. Tarybos Direktyva dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą šviežia paukštiena ir jos importą iš trečiųjų šalių

OJ L 268, 24.9.1991, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 24 - 29
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 24 - 29
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 37 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; panaikino 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/494/oj

31991L0494Oficialusis leidinys L 268 , 24/09/1991 p. 0035 - 0040
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 39 p. 0024
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 39 p. 0024


Tarybos Direktyva

1991 m. birželio 26 d.

dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą šviežia paukštiena ir jos importą iš trečiųjų šalių

(91/494/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto išvadas [3],

kadangi paukštiena įtraukta į Sutarties II priedo produktų sąrašą; kadangi paukščių veisimas ir auginimas priskiriamas ūkininkavimo sektoriui ir yra dalies žemės ūkiu besiverčiančių gyventojų pajamų šaltinis;

kadangi, siekiant sukurti vidaus rinką, skirtumai tarp valstybių narių turėtų būti pašalinti nustačius gyvūnų sveikatos taisykles, skirtas prekybai šviežia paukštiena Bendrijos viduje, tam, kad skatinant Bendrijos vidaus prekybą būtų užtikrinta racionali šio sektoriaus plėtra ir didinamas produktyvumas;

kadangi, visų pirma siekiant tikslesnės informacijos apie paukščių, kurių šviežia mėsa siunčiama į kitą valstybę narę, sveikatą, turėtų būti reikalaujama, kad paukščiai būtų auginami Bendrijos teritorijoje arba importuojami iš trečiųjų šalių laikantis 1990 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvos 90/539/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais bei jų importą iš trečiųjų šalių [4], III skyriaus reikalavimų;

kadangi siekiant išvengti epizootinių ligų, Bendrijos viduje turi būti draudžiama prekiauti šviežia mėsa, įsigyta iš ūkių arba teritorijų, kuriems, remiantis Bendrijos taisyklėmis, taikomi sveikatos apribojimai, arba iš teritorijos, kuri užkrėsta paukščių maru arba Niukaslio liga;

kadangi šviežia paukštiena, kuri neatitinka Bendrijos taisyklių, neturėtų būti žymima sveikumo ženklu, kuris numatytas 1971 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvoje 71/118/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos prekybai šviežia paukštiena [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 90/484/EEB [6]; kadangi tokią mėsą vis dėlto leidžiama vartoti kitiems tikslams, jei ji buvo specialiai apdorota ir pažymėta specialiu ligos bakterijos sunaikinimą žyminčiu ženklu;

kadangi paskirties valstybė narė organizuoti patikrinimus, vėlesnius patikrinimus ir prižiūrėti bei taikyti apsaugos priemones turėtų laikydamasi bendrųjų taisyklių, išdėstytų 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvoje 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką [7];

kadangi reikėtų nuostatų, suteikiančių Komisijai galimybę vykdyti kontrolę;

kadangi siekiant subalansuotos Bendrijos vidaus prekybos plėtros, turėtų būti apibrėžtos Bendrijos priemonės dėl importo iš trečiųjų šalių;

kadangi tokioms priemonėms nustatyti visų pirma reikia sudaryti trečiųjų šalių arba jų teritorijų dalių, iš kurių leidžiama importuoti šviežią paukštieną, sąrašą ir išduoti sertifikatą;

kadangi Komisijos veterinarijos ekspertams turėtų būti nurodyta atlikti patikrinimus trečiosiose šalyse, kad būtų nustatyta, ar laikomasi Bendrijos taisyklių;

kadangi šviežios paukštienos patikrinimą reglamentuojančios taisyklės ir bendrieji principai, kurie yra vidaus rinkai taikytinų priemonių dalis, bus nustatyti vėliau;

kadangi Direktyva 90/539/EEB turėtų būti iš dalies pakeista, kad, atsižvelgus į šios direktyvos turinį, būtų pakoreguota data, nuo kurios valstybės narės privalo pradėti taikyti naujas sveikatos taisykles;

kadangi šios direktyvos nuostatos turėtų būti iš naujo apsvarstytos, atsižvelgiant į būtinybę baigti kurti vidaus rinką;

kadangi turėtų būti nustatyta valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo Veterinarijos nuolatiniame komitete tvarka;

kadangi suderintos taisyklės dėl Niukaslio ligos turėtų būti taikomos po tam tikro laiko,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Šioje direktyvoje pateikiami gyvūnų sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys Bendrijos vidaus prekybą šviežia paukštiena ir jos importą iš trečiųjų šalių.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojamos Direktyvos 90/539/EEB 2 straipsnyje pateiktos sąvokos, ypač susiję su paukščiais.

Be to:

a) "mėsa" – tai bet kuri paukščių kūno dalis, tinkanti vartoti žmonėms;

b) "šviežia mėsa" - tai mėsa, įskaitant vakuuminiu būdu ar kontroliuojamoje aplinkoje įpakuota mėsa, kuri nebuvo apdorota jokiu kitu būdu, išskyrus apdorojimą šalčiu, kad būtų užtikrintas jos išsilaikymas.

II SKYRIUS

Bendrijos vidaus prekybą reglamentuojančios taisyklės

3 straipsnis

A. Bendrijoje leidžiama prekiauti šviežia mėsa, gauta iš paukščių, kurie:

1) buvo auginti Bendrijos teritorijoje nuo jų išsiritimo arba yra importuoti iš trečiųjų šalių laikantis Direktyvos 90/539/EEB III skyriuje nurodytų reikalavimų.

Iki 1992 m. gruodžio 31 d. paukštiena, skirta valstybėms narėms arba valstybių narių regionams, kurie priklauso tam tikrai kategorijai, pripažintai remiantis minėtos direk tyvos 12 straipsnio 2 dalies nuostatomis, turi būti gauta iš paukščių, kurie nebuvo skiepyti nuo Niukaslio ligos 30 dienų prieš skerdimą naudojant skiestą gyvąją vakciną.

Iki 1992 m. sausio 1 d. Taryba, kvalifikuota balsų dauguma pritarusi siūlymui, kurį Komisija pateikė remdamasi pranešimu apie Niukaslio ligos plitimo pavojų, priima taisykles, kurios turėtų būti taikomos nuo 1993 m. sausio 1 d.;

2) kilę iš ūkių:

- kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos apribojimai dėl paukščių ligų,

- kurie įsikūrę teritorijose, kuriose nėra paukščių gripo arba Niukaslio ligos infekcijos;

3) vežimo į skerdyklą metu neturėjo sąlyčio su paukščiais, sergančiais paukščių gripu ar Niukaslio liga; draudžiama vežti, išskyrus pagrindiniais keliais arba geležinkeliais, per teritorijas, kuriose nustatytas paukščių gripas ar Niukaslio liga;

4) įsigyti iš skerdyklų, kuriose skerdimo metu nebuvo registruota paukščių gripo arba Niukaslio ligos.

Draudžiama prekiauti šviežia mėsa, kuri galėjo būti užkrėsta skerdykloje, išpjaustymo ceche, sandėlyje arba vežimo metu;

5) paženklinta laikantis 4 ir 5 straipsnių reikalavimų;

6) turi sveikatos sertifikatą, nurodytą Direktyvos 71/118/EEB su pakeitimais, padarytais laikantis šios direktyvos priedo reikalavimų, IV priede.

B. Šio skyriaus nuostatos negalioja nacionaliniams kontrolės reikalavimams, kurie taikomi mėsai:

- kurią keleiviai vežasi kartu su savimi maistui,

- kuri nedideliais kiekiais vežama privatiems asmenims ne komercijos tikslais,

- kuri skirta tarptautinio laivo įgulai ir keleiviams.

4 straipsnis

Šviežia paukštiena, kuriai taikoma ši direktyva, žymima sveikumo ženklu, apibrėžtu Direktyvos 71/118/EEB 3 straipsnio 1 dalies A punkto e papunktyje, tačiau tik tuo atveju, jei ji atitinka šios direktyvos 3 straipsnio A dalyje išdėstytus reikalavimus ir paukščiai papjauti laikantis Direktyvoje 71/118/EEB išdėstytų higienos reikalavimų.

5 straipsnis

1. Nepaisant 4 straipsnio reikalavimų, kai neketinama prekiauti šviežia mėsa Bendrijos viduje, šviežia paukštiena, kuri neatitinka 3 straipsnio A dalies 2 ir 3 punktuose ir 4 punkto pirmoje pastraipoje išdėstytų reikalavimų, gali būti ženklinama ženklu, nurodytu Direktyvos 71/118/EEB 3 straipsnio 1 dalies A punkto e papunktyje, be tik tuo atveju, jei šie ženklas nedelsiant:

a) įspaudžiamas iš naujo taip, kad Direktyvos 71/118/EEB I priedo X skyriaus 44.1 dalies a ir b punktuose nurodytą sveikumo ženklą uždengtų kryžiaus formos ženklu, kurį sudaro dvi įstrižos tiesios linijos, statmenai susikertančios spaudo centre taip, kad informacija liktų įskaitoma;

b) arba pakeičiamas atskiru specialiu ženklu, kurį sudaro Direktyvos 71/118/EEB I priedo X skyriaus 44 dalies a ir b punktuose nurodytas sveikumo ženklas, iš naujo įspaudžiamas pagal šio skirsnio a punkto reikalavimus.

Ženklinimo instrumentai laikomi ir naudojami laikantis mutatis mutandis Direktyvos 71/118/EEB I priedo X skyriaus 43 punkto nuostatų.

2. 1 dalyje nurodyta mėsa turi būti įsigyjama, išpjaustoma, vežama ir laikoma atskirai nuo Bendrijos vidaus prekybai skirtos šviežios mėsos arba tai daroma ne tuo pačiu metu ir ji turi būti vartojama taip, kad būtų išvengta jos patekimo į mėsos produktus, kurie skirti Bendrijos vidaus prekybai, išskyrus atvejus, jei ji yra apdorota Direktyvos 80/215/EEB [8] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/662/EEB, 4 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu.

6 straipsnis

Taikomos Direktyvoje 89/662/EEB išdėstytos taisyklės, visų pirma organizuojant paskirties valstybių narių atliekamus patikrinimus ir vėlesnius patikrinimus bei taikant apsaugos priemones.

7 straipsnis

Siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, Komisijos veterinarijos ekspertai kartu su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis gali atlikti patikrinimus vietoje. Tokių patikrinimų rezultatus Komisija praneša valstybėms narėms.

Valstybės narės, kurių teritorijoje atliekamas patikrinimas, suteikia būtiną pagalbą, kad ekspertai galėtų vykdyti jiems patikėtas užduotis.

Bendrosios šio straipsnio taikymo taisyklės tvirtinamos 18 straipsnyje numatyta tvarka. Taisyklės, kurių turi būti laikomasi šiame straipsnyje nurodytiems patikrinimams atlikti, priimamos laikantis tos pačios tvarkos.

III SKYRIUS

Importui iš trečiųjų šalių taikomos taisyklės

8 straipsnis

1. Šviežia į Bendriją importuojama paukštiena turi atitikti 9–12 straipsniuose išdėstytus reikalavimus.

2. Šis skyrius netaikomas:

a) paukštienai, kuri sudaro dalį keleivio asmeninio bagažo ir skirta asmeniniam vartojimui, jeigu vežamos paukštienos kiekis vienam asmeniui neviršija vieno kilogramo ir yra vežami iš trečiosios šalies arba jos dalies, kurios įtrauktos į sąrašą, sudarytą laikantis 9 straipsnio reikalavimų, ir iš kurių, remiantis 14 straipsnio nuostatomis, importas nėra draudžiamas;

b) paukštienai, kuri nedideliais kiekiais vežama privatiems asmenims, jeigu tokia mėsa importuojama ne pardavimo tikslu, jos kiekis neviršija vieno kilogramo ir yra iš trečiosios šalies arba jos dalies, kurios įtrauktos į sąrašą, sudarytą laikantis 9 straipsnio reikalavimų, ir iš kurių, remiantis 14 straipsnio nuostatomis, importas nėra draudžiamas;

c) mėsai, kuri skirta tarptautinio laivo įgulai ir keleiviams.

Tokia mėsa arba virtuvės atliekos, jas iškrovus, turi būti sunaikinamos. Mėsos naikinti nebūtina, jeigu ji iš vienos transporto priemonės į kitą perkraunama iš karto arba atsiėmus iš muitinės, kurioje ji buvo palikta laikinai saugoti.

9 straipsnis

1. Šviežia paukštiena turi būti įsigyta iš trečiosios šalies arba jos dalies, įtrauktos į sąrašą, sudarytą Komisijos 18 straipsnyje nurodyta tvarka. Šis sąrašas gali būti taisomas arba keičiamas laikantis 17 straipsnyje nurodytos tvarkos.

2. Sprendžiant, ar įtraukti trečiąją šalį arba jos dalį į 1 dalyje minėtą sąrašą, visų pirma atsižvelgiama į:

a) paukščių, kitų naminių ir laukinių gyvūnų trečiojoje šalyje sveikatos būklę, ypač egzotines gyvūnų ligas, ir tos šalies sveikatos situaciją, dėl kurių galėtų kilti pavojus valstybių narių gyventojų ir gyvūnų sveikatai;

b) trečiosios šalies galimybes reguliariai ir greitai pateikti informaciją apie jos teritorijoje registruotas užkrečiamąsias gyvūnų ligas, ypač tas, kurios įtrauktos į Tarptautinio epizootijų biuro A ir B ligų sąrašus;

c) šalies gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės taisykles;

d) šalies veterinarinių tarnybų struktūrą ir jų įgaliojimus;

e) užkrečiamųjų gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės priemonių organizavimą ir įgyvendinimą;

f) šalies teisės aktus dėl uždraustų medžiagų naudojimo, ypač susijusius su tokių medžiagų uždraudimu arba leidimu, jų platinimu, pateikimu į rinką, ir jų administravimo bei kontrolės taisykles;

g) garantijas, kurias dėl šioje direktyvoje išdėstytų taisyklių gali suteikti trečioji šalis.

3. 1 dalyje nurodytas sąrašas ir jo pakeitimai skelbiami Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

10 straipsnis

1. Šviežia paukštiena, įsigyta iš trečiųjų šalių, turi būti neužkrėsta paukščių gripu ir Niukaslio liga.

2. Bendrieji kriterijai, kuriais remiantis trečiosios šalys, atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytas ligas, skirstomos į kategorijas, priimami laikantis 17 straipsnyje nurodytos tvarkos. Šie kriterijai turi būti tokie pat griežti, kaip valstybėms narėms taikomi kriterijai, priimti laikantis Direktyvos 90/539/EEB nuostatų.

3. Komisijos sprendimu, priimtu laikantis 18 straipsnyje išdėstytos tvarkos, 1 dalies nuostata gali būti taikoma tik daliai trečiosios šalies teritorijos.

11 straipsnis

1. Šviežia paukštiena privalo:

a) atitikti gyvūnų sveikatos reikalavimus, priimtus laikantis 17 straipsnyje išdėstytos tvarkos. Šie reikalavimai gali skirtis atsižvelgiant į paukščių rūšį;

b) būti gauta iš paukščių pulko, kuris prieš išvežimą trečiojoje šalyje arba jos dalyje buvo auginamas visą laiką arba tam tikrą laiką, kuris nustatomas laikantis 17 straipsnyje išdėstytos tvarkos.

2. Gyvūnų sveikatos reikalavimai nustatomi remiantis II skyriuje ir atitinkamuose Direktyvos 90/539/EEB prieduose išdėstytomis taisyklėmis. Nukrypstama gali būti laikantis 18 straipsnyje išdėstytos tvarkos, tačiau kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjamas atskirai, o trečioji šalis privalo suteikti panašias, lygiavertį standartą atitinkančias gyvūnų sveikatos garantijas.

12 straipsnis

1. Šviežia paukštiena turi būti pateikiama kartu su sertifikatu, kurį išduoda trečiosios šalies, iš kurios ji eksportuojama, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas.

Sertifikatas privalo:

a) būti išduotas tą pačią dieną, kai pakraunama paskirties šaliai skirta siunta;

b) būti išrašytas kalba arba kalbomis, kurios oficialiai vartojamos šalyje, kurioje siunta pakraunama, arba paskirties šalyje ir viena iš kalbų, oficialiai vartojamų šalyje, kurioje turi būti atlikti importo patikrinimai;

c) būti originalas;

d) patvirtinti, kad šviežia mėsa atitinka importui iš trečiųjų šalių taikomus reikalavimus, kurie išdėstyti šioje direktyvoje ir reikalavimus, priimtus laikantis šios direktyvos nuostatų;

e) būti vieno lapo;

f) būti išrašytas vienai siuntai.

2. Sertifikatas turi atitikti pavyzdį, sudarytą laikantis 18 straipsnyje išdėstytos tvarkos.

13 straipsnis

Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatos yra taikomos veiksmingai, patikrinimus vietoje atlieka valstybių narių ir Komisijos veterinarijos ekspertai.

Valstybių narių ekspertus, atsakingus už tokius patikrinimus, Komisija skiria valstybių narių siūlymu.

Patikrinimai atliekami Bendrijos, kuri ir apmoka jų išlaidas, vardu.

Patikrinimų dažnumas ir tvarka nustatomi laikantis 18 straipsnyje išdėstytos tvarkos.

14 straipsnis

1. Komisija 17 straipsnyje numatyta tvarka gali nuspręsti, kad iš trečiosios šalies arba jos dalies būtų importuojama tik tam tikrų rūšių paukščių šviežia paukštiena.

2. Komisija 17 straipsnyje numatyta tvarka gali nuspręsti, kad būtini gyvūnų sveikatos apribojimai būtų taikomi po to, kai importuojama.

15 straipsnis

Taisyklės ir principai, kurių turi būti laikomasi atliekant patikrinimus trečiosiose šalyse arba tikrinant iš trečiųjų šalių importuojamą paukštieną, ir apsaugos priemonės, kurios turi būti įgyvendintos, yra išdėstyti Direktyvoje 90/675/EEB [9].

16 straipsnis

1. Iki tol, kol bus įgyvendintos Bendrijos sveikatos taisyklės, skirtos paukštienos importui iš trečiųjų šalių, valstybės narės taiko tokias pat griežtas nuostatas, kokios yra Bendrijos vidaus prekybą pagal Direktyvą 71/118/EEB reglamentuojančios nuostatos, o prekyba paukštiena vyksta laikantis Direktyvos 89/662/EEB 6 straipsnio 1 dalies b punkto antroje pastraipoje išdėstytų reikalavimų.

2. Siekiant užtikrinti vienodą tokių nuostatų taikymą, valstybių narių ir Komisijos veterinarijos ekspertai patikrinimus trečiosiose šalyse gali atlikti vietoje.

Valstybių narių ekspertus, atsakingus už tokius patikrinimus, Komisija skiria valstybių narių siūlymu.

Patikrinimai atliekami Bendrijos, kuri ir apmoka jų išlaidas, vardu.

Tačiau valstybės narės turi turėti teisę ir toliau taikyti nacionalines priemones ir tikrinti tas trečiųjų šalių įmones, kurios nebuvo patikrintos Bendrijos nustatyta tvarka.

Įmonių, atitinkančių Direktyvos 71/118/EEB I priede nurodytas sąlygas, sąrašas sudaromas 18 straipsnyje numatyta tvarka.

3. Importuojamų produktų sveikatos sertifikatas, produktus žyminčio sveikumo ženklo pobūdis ir forma turi atitikti pavyzdį, kuris nustatomas 18 straipsnyje numatyta tvarka.

IV SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

17 straipsnis

Tais atvejais, kai turi būti laikomasi šiame straipsnyje numatytos tvarkos, Veterinarijos nuolatinis komitetas (toliau vadinamas "Komitetu"), įkurtas Sprendimu 68/361/EEB [10], klausimą svarsto laikydamasis Direktyvos 71/118/EEB 12 straipsnyje išdėstytų taisyklių.

18 straipsnis

Tais atvejais, kai turi būti laikomasi šiame straipsnyje numatytos tvarkos, Komitetas klausimą svarsto laikydamasis Direktyvos 71/118/EEB 12 straipsnyje išdėstytų taisyklių.

19 straipsnis

1. Direktyvos 89/662/EEB A priedas yra papildomas tokia pastraipa:

"— 1991 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 91/494/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą šviežia paukštiena ir jos importą iš trečiųjų šalių (OL L 268, 1991 9 24, p. 35)."

2. Direktyva 90/539/EEB iš dalies pakeičiama:

a) 12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos sakinys "ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki dienos, nuo kurios valstybės narės turi atitikti šią direktyvą" išbraukiamas;

b) 36 straipsnyje vietoj datos "1992 m. sausio 1 d." įrašoma "1992 m. gegužės 1 d." data.

20 straipsnis

Atsižvelgusi į siūlymus, skirtus vidaus rinkos sukūrimui, ir kvalifikuota balsų dauguma pritarusi Komisijos pasiūlymui, Taryba iki 1992 m. gruodžio 31 d. iš naujo apsvarsto šios direktyvos nuostatas.

21 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1992 m. gegužės 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos informuoja Komisiją.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda yra daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

22 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1991 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Steichen

[1] OL C 327, 1989 12 30, p. 72.

[2] OL C 183, 1991 7 15.

[3] OL C 124, 1990 5 21, p. 12.

[4] OL L 303, 1990 10 31, p. 6.

[5] OL L 55, 1971 3 8, p. 23.

[6] OL L 267, 1990 9 29, p. 45.

[7] OL L 395, 1989 12 31, p. 13.

[8] OL L 47, 1980 2 21, p. 4.

[9] OL L 373, 1990 12 31, p. 1.

[10] OL L 255, 1968 10 18, p. 23.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Direktyvos 71/118/EEB IV priede pateikto sveikatos sertifikato pakeitimai

1. Pavadinimas papildomas tokiais žodžiais:

"GYVŪNŲ SVEIKATOS IR SVEIKATOS SERTIFIKATAS"

2. IV dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

"IV. Patvirtinimas

Aš, toliau pasirašęs oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad:

a) minėta paukštiena(1) atitinka Direktyvos 90/494/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą šviežia paukštiena ir jos importą iš trečiųjų šalių ir tos direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu mėsa skirta valstybei narei arba valstybės narės regionui, kuris pripažintas neužkrėstu Niukaslio liga;

b) - minėta paukštiena(4),

- mėsos pakuotė(4)

turi žymą, kuri rodo, kad:

- tai yra paukščių, papjautų patvirtintose skerdyklose(4), mėsa,

- mėsa išpjaustyta patvirtintuose cechuose(4);

c) mėsa pateikta kaip tinkama vartoti žmonėms po veterinarinio patikrinimo, atlikto pagal 1971 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvą 71/118/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos prekybai šviežia paukštiena;

d) transporto priemonės arba konteineriai ir pateiktosios siuntos pakrovimo sąlygos atitinka Direktyvoje 71/118/EEB išdėstytus higienos reikalavimus."

3. 1 išnaša pakeičiama ir išdėstoma taip:

"(1) šviežia mėsa: konservantais neapdorotų naminių vištų, kalakutų, perlinių vištų, ančių, žąsų, putpelių, balandžių, fazanų ir kurapkų šviežia mėsa."

--------------------------------------------------

Top