EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0439

1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų

OJ L 237, 24.8.1991, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 22 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 22 - 44
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 62 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 62 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 7 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; panaikino 32006L0126 . Latest consolidated version: 26/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/439/oj

31991L0439Oficialusis leidinys L 237 , 24/08/1991 p. 0001 - 0024
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 4 p. 0022
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 4 p. 0022


Tarybos direktyva

1991 m. liepos 29 d.

dėl vairuotojo pažymėjimų

(91/439/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi, siekiant bendrosios transporto politikos tikslų ir norint gerinti kelių eismo saugumą bei palengvinti asmenų, apsigyvenančių ne toje valstybėje narėje, kurioje jie yra išlaikę vairavimo egzaminą, judėjimą, yra pageidautina, kad būtų įvestas Bendrijos pavyzdžio nacionalinis vairuotojo pažymėjimas, kurį tarpusavyje pripažintų visos valstybės narės be jokių įpareigojimų pažymėjimą keisti;

kadangi pirmasis žingsnis šia linkme buvo žengtas 1980 m. gruodžio 4 d. Pirmąja Tarybos direktyva 80/1263/EEB dėl Bendrijos vairuotojo pažymėjimo įvedimo [4], kuri nustatė Bendrijos pavyzdžio nacionalinį vairuotojo pažymėjimą ir savitarpišką valstybių narių nacionalinių vairuotojo pažymėjimų pripažinimą bei pažymėjimų keitimą keičiant nuolatinę gyvenamąją vietą ar darbovietę iš vienos valstybės narės į kitą; kadangi šis procesas turi būti tęsiamas; kadangi Bendrijos pavyzdžio nacionalinis vairuotojo pažymėjimas, nustatytas Direktyvos 80/1263/EEB, turėtų būti toks, kad, inter alia, būtų galima atsižvelgti į transporto priemonių kategorijų ir pakategorių derinimą ir padaryti pažymėjimus lengviau suprantamus tiek pačioje Bendrijoje, tiek už jos ribų;

kadangi, siekiant stiprinti kelių eismo saugumą, reikia nustatyti minimalius vairuotojo pažymėjimo išdavimo reikalavimus;

kadangi Direktyvos 80/1263/EEB 3 straipsnyje reikalaujama, kad baigiamosios nuostatos, Bendrijos mastu apibendrinančios tame straipsnyje minimas transporto priemonių kategorijas, turėtų būti priimtos nepaliekant galimybės nukrypti nei nuo jų, nei nuo vairuotojo pažymėjimų galiojimo sąlygų;

kadangi reikalinga nuostata, kuria remiantis tos transporto priemonių kategorijos būtų skirstomos į pakategores, kad būtų galima sudaryti sąlygas palaipsniui pereiti nuo vienos transporto priemonių vairavimo kategorijos prie kitos siekiant saugumo ir atsižvelgiant į esamą padėtį valstybėse;

kadangi reikia priimti konkrečias nuostatas, lengvinančias galimybę fiziškai neįgaliems asmenims vairuoti transporto priemones;

kadangi Direktyvos 80/1263/EEB 10 straipsnyje numatytas detalesnis vairavimo egzaminų ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo reikalavimų suderinimas; kadangi siekiant šio tikslo

reikia nustatyti transporto priemonėms vairuoti reikalingų žinių apimtį, įgūdžius bei elgseną ir šiomis sampratomis grindžiamą vairavimo egzaminą; kadangi reikia iš naujo apibrėžti minimalias fizinės ir psichinės sveikatos normas vairuojantiems transporto priemones;

kadangi Direktyvos 80/1263/EEB 8 straipsnio nuostatos, ypač įpareigojimas pakeitus nuolatinę gyvenamąją vietą per vienerius metus pakeisti vairuotojo pažymėjimą, sudaro kliūčių asmenims laisvai judėti; kadangi tai nesuderinama su padaryta Europos integracijos pažanga.

kadangi, be to, dėl priežasčių, susijusių su kelių saugumu ir transporto eismu, valstybės narės visiems pažymėjimo savininkams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra jų teritorijoje, turėtų galėti taikyti savo nacionalines vairuotojo pažymėjimo atėmimo, sulaikymo ir panaikinimo nuostatas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Valstybės narės, laikydamosi šios direktyvos nuostatų, įveda I priede aprašytu Bendrijos pavyzdžiu pagrįstą nacionalinį vairuotojo pažymėjimą.

2. Valstybių narių išduoti vairuotojo pažymėjimai yra abipusiai pripažįstami.

3. Kai galiojančio nacionalinio vairuotojo pažymėjimo savininkas nuolatos apsigyvena ne toje valstybėje narėje, kuri pažymėjimą išdavė, priimančioji valstybė narė gali vairuotojo pažymėjimo savininkui taikyti nacionalines pažymėjimo galiojimo laiko, medicininio patikrinimo bei apmokestinimo taisykles ir tame pažymėjime nurodyti bet kokią administravimui reikalingą informaciją.

2 straipsnis

1. Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo 1 puslapyje esančioje emblemoje yra pažymėjimą išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas.

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad išvengtų bet kokios vairuotojo pažymėjimų klastojimo rizikos.

3. Valstybės narės, susitarusios su Komisija, gali I priede pateiktame pavyzdyje daryti pakeitimų, reikalingų vairuotojo pažymėjimo duomenų kompiuteriniam apdorojimui.

3 straipsnis

1. 1 straipsnyje numatytas vairuotojo pažymėjimas leidžia vairuoti tokių kategorijų transporto priemones:

A kategorija

- motociklus su šonine priekaba ar be jos;

B kategorija

- motorines transporto priemones, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 3500 kilogramų ir kurios, be vairuotojo vietos, turi ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas; šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kilogramų,

- vilkiko ir priekabos junginius, priskiriamus prie B kategorijos, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 3500 kilogramų, o leidžiamas maksimalus svoris neviršija nepakrauto vilkiko svorio;

B + E kategorija

- transporto priemonių junginius, susidedančius iš vilkiko, priskiriamo prie B kategorijos, ir priekabos, jei tas junginys nepriskiriamas prie B kategorijos;

C kategorija

- motorines transporto priemones, nepriskiriamas prie D kategorijos, kurių leidžiamas maksimalus svoris didesnis kaip 3500 kilogramų; prie šios kategorijos priskiriamos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kilogramų;

C + E kategorija

- transporto priemonių junginius, kurių vilkikas priskiriamas prie C kategorijos, o jo priekabos leidžiamas maksimalus svoris didesnis kaip 750 kilogramų;

D kategorija

- motorines transporto priemones, skirtas keleiviams vežti, kurios, be vairuotojo vietos, turi daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas; prie šios kategorijos priskiriamos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kilogramų;

D + E kategorija

- transporto priemonių junginius, kurių vilkikas priskiriamas prie D kategorijos, o jo priekabos leidžiamas maksimalus svoris didesnis kaip 750 kilogramų.

2. Pagal A, B, B + E, C, C + E, D ir D + E kategorijas gali būti išduodamas specialios paskirties vairuotojo pažymėjimas, leidžiantis vairuoti tokių pakategorių transporto priemones:

A1 pakategorė

- lengvuosius motociklus, kurių variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 125 cm3, o galingumas neviršija 11 kw;

B1 pakategorė

- variklį turinčius triračius ir keturračius;

C1 pakategorė

- motorines transporto priemones, nepriskiriamas prie D kategorijos, kurių leidžiamas maksimalus svoris didesnis kaip 3 500 kilogramų, bet ne mažesnis kaip 7 500 kilogramų; prie šios pakategorės priskiriamos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kilogramų;

C1 + E pakategorė

- transporto priemonių junginį, kurio vilkikas priskiriamas prie C1 pakategorės, o jo priekabos leidžiamas maksimalus svoris didesnis kaip 750 kilogramų, jei taip sudaryto junginio leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 12 000 kilogramų, o leidžiamas maksimalus priekabos svoris neviršija nepakrauto vilkiko svorio;

D1 pakategorė

- motorines transporto priemones, skirtas keleiviams vežti, kurios, be vairuotojo vietos, turi daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų, be vairuotojo vietos; prie šios pakategorės priskiriamos motorinės transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kilogramų;

D1 + E pakategorė

- transporto priemonių junginius, kurių vilkikas priskiriamas prie D1 pakategorės, o jo priekabos leidžiamas maksimalus svoris didesnis kaip 750 kilogramų, jeigu:

- pirma, taip sudaryto junginio leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 12 000 kilogramų, o leidžiamas maksimalus priekabos svoris neviršija nepakrauto vilkiko svorio,

- antra, priekaba nenaudojama keleiviams vežti.

3. Šiame straipsnyje:

- "variklio varoma transporto priemonė" - tai bet kokia savaeigė transporto priemonė, važiuojanti keliu savarankiškai, išskyrus bėgiais važiuojančią transporto priemonę,

- "triratis" ir "keturratis" - tai atitinkamai prie bet kokios B kategorijos priskiriama trijų ir keturių ratų transporto priemonė, kurios maksimalus konstrukcinis greitis viršija 50 km/h, arba su kibirkštiniu uždegamo vidaus degimo varikliu, kurio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, ar kitokio lygiaverčio galingumo variklio. Nepakrautos transporto priemonės svoris ne didesnis kaip 550 kilogramų. Elektra varomų transporto priemonių svoris apskaičiuojamas atimant akumuliatoriaus svorį.

Valstybės narės gali nustatyti mažesnius reikalavimus nepakrautai transporto priemonei ir kelti kitus, pavyzdžiui, nustatyti maksimalų darbinį tūrį ar galingumą,

- "motociklas" - tai bet kokia dviratė transporto priemonė, kurios maksimalus konstrukcinis greitis viršija 50 km/h arba, jei ji yra varoma vidaus degimo variklio, kurio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3; ši sąvoka taip pat apima motociklą su šonine priekaba,

- "motorinė transporto priemonė" - tai variklio varoma transporto priemonė, išskyrus motociklą, kuria paprastai vežami keleiviai ar kroviniai arba keliu velkamos transporto priemonės, naudojamos keleiviams ar kroviniams vežti. Šis terminas apima troleibusus, t. y., prie elektros laidų prijungtas ne bėgiais važiuojančias transporto priemones. Jis neapima žemės ūkio ir miškininkystės darbams naudojamų traktorių,

- "žemės ūkio ar miškų ūkio traktorius" - tai variklio varoma ratinė ar vikšrinė bent dvi ašis turinti transporto priemonė, kurios pagrindinė funkcija yra vilkimo galia, specialiai skirta tam tikriems žemės ūkio ar miškininkystės darbams naudojamiems padargams, mašinoms ar priekaboms vilkti, stumti, vežti ar kitaip naudoti, ir kurios naudojimas keleiviams ar kroviniams vežti arba vilkti keliu transporto priemonėms, naudojamoms keleiviams ar kroviniams vežti, yra tik antrinė funkcija.

4. Valstybės narės, pasikonsultavusios su Komisija, gali nukrypti nuo 3 dalies antroje ir trečioje įtraukose nurodyto greičio tik tuo atveju, jei jis bus mažinamas ir jei tie pakeitimai bus nurodomi vairuotojo pažymėjime.

5. A1 pakategorei valstybės narės gali taikyti papildomas ribojančias taisykles.

6. Valstybės narės, susitarusios su Komisija, gali netaikyti šio straipsnio tam tikroms specialios paskirties variklio varomoms transporto priemonėms, pavyzdžiui, specialioms neįgaliesiems skirtoms transporto priemonėms.

4 straipsnis

1. Vairuotojo pažymėjimuose nurodomos sąlygos, kurioms esant vairuotojui leidžiama vairuoti.

2. Jei dėl fizinės negalios leidžiama vairuoti tik tam tikrų tipų ar specialiai pritaikytas transporto priemones, 7 straipsnyje nurodytas įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminas rengiamas būtent tokia transporto priemone.

5 straipsnis

1. Vairuotojo pažymėjimai turi būti išduodami tokiomis sąlygomis:

a) C ir D kategorijos pažymėjimai turi būti išduodami tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti prie B kategorijos priskiriamas transporto priemones;

b) B + E, C + E ir D + E kategorijos pažymėjimai turi būti išduodami tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti atitinkamai prie B, C ir D kategorijų priskiriamas transporto priemones.

2. Vairuotojo pažymėjimų galiojimas turi būti nustatomas taip:

a) C + E ar D + E kategorijų išduoti pažymėjimai galioja prie B + E kategorijos priskiriamų transporto priemonių junginiams;

b) C + E kategorijos išduoti vairuotojo pažymėjimai turi galioti D + E kategorijai tol, kol jų savininkai turi teisę vairuoti prie D kategorijos priskiriamas transporto priemones.

3. Vairavimui savo teritorijoje valstybės narės gali taikyti tokius atitikmenis:

a) vairuoti variklio varomus triračius ir keturračius pagal A arba A1 kategorijos išduotą pažymėjimą;

b) vairuoti lengvuosius motociklus pagal B kategorijos išduotą pažymėjimą.

4. Valstybės narės, pasikonsultavusios su Komisija, savo teritorijoje gali leisti vairuoti:

a) D1 kategorijos transporto priemones (ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų, be vairuotojo vietos, ir leidžiamas maksimalus svoris - 3 500 kilogramų, neįskaitant specialios neįgaliems keleiviams vežti skirtos įrangos) vyresniems kaip 21 metų asmenims, turintiems bent prieš metus įgytą B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, tik tuo atveju, jei tos transporto priemonės naudojamos nekomercinių organizacijų socialiniams tikslams ir tas vairuotojas teikia savo paslaugas nemokamai;

b) leidžiamą maksimalų 3 500 kilogramų svorį viršijančias transporto priemones vyresniems kaip 21 metų asmenims, turintiems bent prieš dvejus metus įgytą B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, tik tuo atveju, jeigu tų transporto priemonių pagrindinė paskirtis - naudoti jas tik kaip nejudamas mokymo ar pramogų aikšteles, jeigu jos naudojamos nekomercinių organizacijų socialiniams tikslams ir yra pakeistos taip, kad jomis nebūtų galima vežti daugiau kaip devynių keleivių ar vežti jokių kitų krovinių, kurie nėra tikrai reikalingi toms organizacijoms.

6 straipsnis

1. Minimalaus amžiaus sąlygos vairuotojo pažymėjimams išduoti yra tokios:

a) 16 metų:

- A1 pakategorei,

- B1 pakategorei;

b) 18 metų:

- A kategorijai; tačiau, norint gauti teisę vairuoti galingesnius kaip 25 kw galingumo ar didesnio kaip 0,16 kw/kg galingumo ir svorio santykio motociklus (ar motociklus su šoninėmis priekabomis, kurių galingumo ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kw/kg), reikia turėti dvejų metų žemesnių specifikacijų motociklų vairavimo su A pažymėjimu stažą; stažo gali būti nereikalaujama, jei kandidatui ne mažiau kaip 21 metai ir jis yra išlaikęs įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą pagal tą kategoriją,

- B ir B + E kategorijoms,

- C, C + E kategorijoms ir C1, C1 + E pakategorėms, nepažeidžiant transporto priemonių vairavimo nuostatų, nustatytų 1985 m. gruodžio 20 dienos Tarybos reglamente (EEB) Nr.3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo [5];

c) 21 metai:

- D ir D + E kategorijoms bei D1 ir D1 + E pakategorėms, nepažeidžiant transporto priemonių vairavimo nuostatų, nustatytų Reglamente (EEB) Nr.3820/85.

2. Valstybės narės gali nukrypti nuo A, B ir B + E kategorijoms nustatytų minimalių amžiaus reikalavimų ir išduoti vairuotojo pažymėjimus nuo 17 metų amžiaus, išskyrus A kategorijai skirtas nuostatas, nustatytas 1 dalies b punkto pirmosios įtraukos paskutiniame sakinyje.

3. Valstybės narės gali atsisakyti pripažinti galiojančiais savo teritorijoje vairuotojo pažymėjimus, išduotus 18 metų neturintiems vairuotojams.

7 straipsnis

1. Vairuotojo pažymėjimai, be to, yra išduodami tik kandidatams į vairuotojus:

a) kurie yra išlaikę įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą bei teorinį egzaminą ir atitinka medicininius reikalavimus pagal antrojo ir trečiojo priedų nuostatas;

b) kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra pažymėjimą išduodančios valstybės narės teritorijoje arba kurie gali pateikti įrodymų, kad jie yra ten studijavę bent šešis mėnesius.

2. Kiekviena valstybė narė, laikydamasi nuostatų, kurias šiuo klausimu priima Taryba, išlaiko teisę nustatyti jos išduodamų vairuotojo pažymėjimų galiojimo laiką remdamasi nacionaliniais kriterijais.

3. Valstybės narės, susitarusios su Komisija, gali nukrypti nuo trečiojo priedo nuostatų, jei tie nukrypimai suderinami su medicinos mokslo plėtra ir tame priede išdėstytais principais.

4. Nepažeisdamos nacionalinių baudžiamųjų ir policijos įstatymų, valstybės narės, pasikonsultavusios su Komisija, gali taikyti nacionalines vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisykles, atitinkančias kitas sąlygas, negu nurodytos šioje direktyvoje.

5. Joks asmuo negali turėti daugiau kaip vienos valstybės narės vairuotojo pažymėjimo.

8 straipsnis

1. Tais atvejais, kai vienos valstybės narės išduoto galiojančio nacionalinio vairuotojo pažymėjimo savininkas pasirenka nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje narėje, jis gali prašyti, kad jo vairuotojo pažymėjimas būtų pakeistas lygiaverčiu pažymėjimu; prireikus pažymėjimą keičianti valstybė narė gali patikrinti, ar pateiktas vairuotojo pažymėjimas iš tikrųjų galioja.

2. Laikydamasi baudžiamųjų ir policijos įstatymų teritoriškumo principo, valstybė narė, kurioje yra nuolatinė gyvenamoji vieta, gali taikyti nacionalines teisės vairuoti apribojimo, sustabdymo, atėmimo ar panaikinimo nuostatas kitos valstybės narės išduoto vairuotojo pažymėjimo savininkui ir, jeigu reikia, pakeisti vairuotojo pažymėjimą.

3. Pažymėjimą keičianti valstybė narė grąžina senąjį vairuotojo pažymėjimą tos valstybės narės, kuri jį išdavė, institucijai ir paaiškina šio keitimo priežastis.

4. Valstybė narė gali atsisakyti pripažinti galiojančiu kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą asmeniui, kuriam ankstesnės valstybės teritorijoje taikoma viena iš 2 dalyje nurodytų priemonių.

Valstybė narė taip pat gali atsisakyti išduoti vairuotojo pažymėjimą kandidatui į vairuotojus, kuriam tokia priemonė taikoma kitoje valstybėje narėje.

5. Išduoti naują vairuotojo pažymėjimą vietoj to, kuris, pavyzdžiui, buvo pamestas ar pavogtas, gali kompetentingos institucijos tos valstybės, kurioje yra nuolatinė savininko gyvenamoji vieta; tos institucijos naują pažymėjimą išduoda remdamosi turima informacija arba, jei reikia, įrodymais, gautais iš ankstesnį vairuotojo pažymėjimą išdavusios valstybės narės kompetentingų institucijų.

6. Tuo atveju, kai valstybė narė keičia trečiosios šalies išduotą vairuotojo pažymėjimą Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimu, pastarajame šis keitimas ir tolesnis atnaujinimas ar naujo išdavimas įrašomi.

Keičiama gali būti tik tada, kai trečiosios šalies išduotas vairuotojo pažymėjimas jau yra atiduotas jį keičiančios valstybės narės kompetentingai institucijai. Jei šio vairuotojo pažymėjimo savininkas pakeičia nuolatinę gyvenamąją vietą į kitą valstybę narę, pastaroji neprivalo taikyti 1 straipsnio 2 dalies.

9 straipsnis

Šioje direktyvoje "nuolatinė" gyvenamoji vieta yra vieta, kurioje asmuo paprastai gyvena, t. y. bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais, dėl asmeninių ir darbo ryšių arba, jei asmuo darbo ryšių neturi, dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja asmenį su vieta, kurioje jis gyvena.

Tačiau asmens, kurio darbo ryšiai siejasi su kita vieta negu jo asmeniniai ryšiai ir kuris dėl to gyvena pakaitomis skirtingose vietose, esančiose dviejose ar keliose valstybėse narėse, nuolatine gyvenamąja vieta yra laikoma jo asmeninių ryšių vieta tik tada, jei tas asmuo ten nuolat sugrįžta. Šios paskutinės sąlygos nebūtina laikytis, kai asmuo valstybėje narėje gyvena, kad atliktų ten apibrėžtos trukmės užduotį. Universiteto ar mokyklos lankymas nereiškia nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo.

10 straipsnis

Valstybės narės, susitarusios su Komisija, nustato prieš šios direktyvos įgyvendinimą išduotų vairuotojo pažymėjimų kategorijų ir 3 straipsnyje apibrėžtų kategorijų atitikmenis.

Valstybės narės, susitarusios su Komisija, savo nacionaliniuose teisės aktuose gali daryti pakeitimų, reikalingų 8 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatoms įgyvendinti.

11 straipsnis

Praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo, Taryba, remdamasi Komisijos pateiktu pasiūlymu, apžvelgia nacionalines nuostatas dėl pasirenkamųjų pakategorių, kurios gali būti nustatytos pagal 3 straipsnį, kad būtų galima jas suderinti arba jų atsisakyti.

12 straipsnis

1. Valstybės narės, pasikonsultavusios su Komisija, priima įstatymus ir kitus teisė aktus, kurie, įsigalioję iki 1994 m. liepos 1 dienos, įgyvendina šią direktyvą nuo 1996 m. liepos 1 dienos.

2. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės padeda viena kitai įgyvendinti šią direktyvą ir prireikus keičiasi informacija dėl jau įregistruotų vairuotojo pažymėjimų.

13 straipsnis

Šiuo dokumentu Direktyva 80/1263/EEB nuo 1996 m. liepos 1 dienos netenka galios.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1991 m. liepos 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Van Den Broek

[1] OL Nr. C 48, 1989 02 27, p. 1.

[2] OL Nr. C 175, 1990 07 16, p. 40.

[3] OL Nr. C 159, 1989 06 26, p. 21.

[4] OL Nr. L 375, 1980 12 31, p. 1.

[5] OL Nr. L 370, 1985 12 31, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

NUOSTATOS DĖL BENDRIJOS PAVYZDŽIO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO

1. Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas yra rausvos spalvos, o jo matmenys tokie:

aukštis : 106 mm;

plotis : 222 mm.

2. Pažymėjimą sudaro šeši puslapiai:

pirmajame puslapyje yra:

- pažymėjimą išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas,

- pažymėjimą išduodančios valstybės narės pavadinimas (neprivalomas),

- pažymėjimą išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas, šie ženklai yra tokie:

B : Belgija

DK : Danija

D : Vokietija

GR : Graikija

E : Ispanija

F : Prancūzija

IRL : Airija

I : Italija

L : Liuksemburgas

NL : Nyderlandai

P : Portugalija

UK : Jungtinė Karalystė,

- žodžiai "vairuotojo pažymėjimas", išspausdinti didelėmis raidėmis pažymėjimą išduodančios valstybės narės kalba ar kalbomis; palikus atitinkamą tarpą, jie išspausdinti mažesnėmis raidėmis kitomis Europos Bendrijų kalbomis,

- žodžiai "Europos Bendrijos pavyzdys/pavyzdžio", išspausdinti pažymėjimą išduodančios valstybės narės kalba ar kalbomis;

antrajame puslapyje yra:

1) savininko pavardė;

2) kiti savininko vardai;

3) savininko gimimo data ir vieta;

4) pažymėjimą išduodančios kompetentingos institucijos pavadinimas (įskaitant išdavimo vietą, datą ir tos institucijos antspaudą);

5) pažymėjimo numeris;

6) savininko fotografija;

7) savininko parašas;

8) nuolatinė gyvenamoji vieta arba pašto adresas (neprivalomas);

trečiajame ir ketvirtajame puslapiuose yra:

prie kiekvienos transporto priemonių kategorijos ir pakategorės - pažymėjimo tos kategorijos ar pakategorės transporto priemonei vairuoti išdavimo data, jo galiojimo laikas, institucijos antspaudas, papildoma informacija ar apribojimai, kiekvienos kategorijos ar pakategorės kodo forma.

Valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose nenumatytos pakategorės tos valstybės narės išduodamame vairuotojo pažymėjime gali būti praleidžiamos.

Ketvirtajame puslapyje įrašomi tokie kodai:

kodai 1-99 : suderinti Bendrijos kodai,

kodai 100 ir toliau : nacionaliniai kodai, leidžiantys vairuoti tik pažymėjimą išdavusios valstybės narės teritorijoje.

Vėliau, keičiant pažymėjimą ar pakeičiant kitos valstybės narės išduotą pažymėjimą, pirmojo kiekvienos kategorijos pažymėjimo išdavimo data turi būti perkeliama į trečiąjį puslapį;

penktajame puslapyje gali būti tokia informacija:

- laikotarpiai, kuriais vairuotojo pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas,

- sunkūs nusižengimai, padaryti nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teritorijoje ir užfiksuoti toje valstybėje galiojančia vairuotojų stebėjimo tvarka;

šeštajame puslapyje yra:

- teisių patvirtinimas, galiojantis tiktai tos valstybės, kuri jas suteikė lygiateisiškumo pagrindu, teritorijoje, arba transporto priemonių kategorijoms, kurių nenumato ši direktyva (įrašant suteikimo datą ir galiojimo laikotarpį),

- vietos, paliktos įrašams (neprivalomiems) apie savininko nuolatinės gyvenamosios vietos pasikeitimus.

3. Įrašai visuose puslapiuose, išskyrus pirmąjį, daromi pažymėjimą išdavusios valstybės narės kalba ar kalbomis.

Jei valstybė narė nori tuos įrašus daryti kita valstybine kalba negu anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, vokiečių, ji parengia dvikalbį pažymėjimo variantą viena pirmiau išvardytų kalbų, nepažeisdama kitų šio priedo nuostatų.

4. Tais atvejais, kai vienoje valstybėje narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo savininkas nuolatinę gyvenamąją vietą pasirenka kitoje valstybėje narėje, pastaroji gali nurodyti:

- 6 puslapyje - gyvenamosios vietos pakeitimą ar pakeitimus,

- 5 puslapyje - informaciją, reikalingą administravimui, pavyzdžiui, apie jos teritorijoje padarytus sunkius nusižengimus,

tik tada, jei ji tokio tipo informaciją įrašo ir į savo pačios išduodamą vairuotojo pažymėjimą ir yra tam įrašui palikta vieta.

Nukrypstant nuo šio priedo 2 poskyrio, ilgiausiai dešimt metų nuo šios direktyvos priėmimo Jungtinės Karalystės išduotiems vairuotojo pažymėjimams netaikomas reikalavimas, kad juose būtų savininko fotografija.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

I. ŽINIOS, ĮGŪDŽIAI IR ELGSENA, REIKALINGI VARIKLIO VAROMAI TRANSPORTO PRIEMONEI VAIRUOTI

Šiame priede toliau pateikiamos nuostatos apima ir kategorijas, ir pakategores, jei pastarosios nenurodomos atskirai.

1. Preambulė

Visų variklio varomų transporto priemonių vairuotojai turi turėti žinių, įgūdžių ir elgtis taip, kad sugebėtų:

- pastebėti eismo pavojus ir įvertinti jų sudėtingumą,

- pakankamai gerai valdyti savo transporto priemonę, kad nesukeltų avarinių situacijų ir tinkamai reaguotų patekę į tokias situacijas,

- laikytis kelių eismo taisyklių, ypač skirtų išvengti eismo nelaimių ir išlaikyti nenutrūkstamą eismą,

- nustatyti bet kokius didesnius savo transporto priemonės techninius gedimus, ypač keliančius pavojų saugai, ir pasirūpinti, kad jie būtų tinkamu būdu pašalinti,

- atsižvelgti į visus vairavimui poveikio turinčius veiksnius (pvz., alkoholį, nuovargį, silpną regėjimą ir t. t.), kad galėtų išlikti nuovokus ir pasinaudoti visais sugebėjimais vairuoti saugiai,

- padėti užtikrinti visų kelių eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausiųjų ir labiausiai neapsaugotų, rodyti kitiems deramą pagarbą.

2. Žinios

Vairuotojai turi sugebėti parodyti žinias ir supratingumą šiose srityse:

2.1. atsargumo ir požiūrio į kitus eismo dalyvius svarba;

2.2. eismo saugumui svarbūs mechaniniai aspektai; jie turi sugebėti nustatyti dažniausiai pasitaikančius gedimus, ypač vairo, pakabos ir stabdžių sistemų, padangų, žibintų ir posūkių šviesos rodyklių, atšvaitų, užpakalinio vaizdo veidrodžių, priekinio stiklo ir valytuvų, išmetamųjų dujų šalinimo sistemų ir saugos diržų;

2.3. svarbiausi principai, susiję su saugaus atstumo tarp transporto priemonių laikymusi, stabdymo atstumais ir judančios transporto priemonės stabilumu įvairiomis oro ir kelio sąlygomis;

2.4. supratimas, nuovoka ir sprendimų priėmimas, ypač reakcijos greitis, taip pat vairavimo elgsenos pasikeitimai dėl alkoholio, narkotikų ir vaistų, proto būsenos ir nuovargio įtakos;

2.5. specifiniai rizikos veiksniai, susiję su kitų eismo dalyvių patirties stoka ir labiausiai pažeidžiamomis eismo dalyvių, pavyzdžiui, vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų ir mažesnio judrumo žmonių kategorijomis;

2.6. rizika, susijusi su įvairių tipų transporto priemonių judėjimu bei vairavimu ir jų vairuotojų skirtingais matymo laukais;

2.7. vairavimo rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, ypač joms keičiantis priklausomai nuo oro ir dienos ar nakties meto permainų;

2.8. įvairių kelių tipų ypatybės ir jas reglamentuojančių įstatymų reikalavimai;

2.9. transporto priemonės saugumo įranga, ypač saugos diržų ir vaiko saugos įrangos naudojimas;

2.10. transporto priemonės naudojimo aplinkos atžvilgiu taisyklės (tinkamas garso signalų įtaisų naudojimas, nuosaikus kuro vartojimas, teršalų išmetimo apribojimas ir pan.);

2.11. kelių eismo taisyklės, ypač susijusios su kelių ženklais, įskaitant ženklinimus, signalus, pirmumo teisę ir greičio apribojimus;

2.12. taisyklės, susijusios su administraciniais dokumentais, reikalingais naudojantis transporto priemonėmis;

2.13. bendrosios taisyklės, nurodančios, kaip vairuotojas turi elgtis avarijos atveju (avarinio sustojimo ženklo statymas ir pranešimas apie iškilusį pavojų) ir kokių priemonių prireikus jis gali imtis, kad padėtų nukentėjusiems;

2.14. saugumo veiksniai, susiję su transporto priemone ir vežamais žmonėmis.

3. Įgūdžiai

Toliau nurodytos taisyklės yra taikomos tik tiek, kiek jos derinasi su tos transporto priemonės charakteristikomis.

3.1 Vairuotojai privalo mokėti pasiruošti saugiai vairuoti:

3.1.1. patikrinti padangų, žibintų, atšvaitų, vairavimo mechanizmo, stabdžių, posūkių šviesos rodyklių ir garso signalo būklę;

3.1.2. sureguliuoti sėdynę į teisingo sėdėjimo padėtį;

3.1.3. sureguliuoti užpakalinio vaizdo veidrodžius ir sėdynių diržus;

3.1.4. patikrinti, ar uždarytos durys.

3.2. Vairuotojai turi sugebėti naudotis transporto priemonės valdymo mechanizmais, t. y.:

- vairaračiu,

- akceleratoriumi,

- sankaba,

- pavaromis,

- stovėjimo ir darbiniu stabdžiais,

tokiomis sąlygomis:

3.2.1. paleisdami variklį ir tolygiai pajudėdami iš vietos (lygioje vietoje, įkalnėje ir nuokalnėje);

3.2.2. išvystydami tinkamą greitį ir tuo pačiu metu išlaikydami tiesią judėjimo kryptį, taip pat ir perjunginėdami pavaras;

3.2.3. pasirinkdami greitį sukdami į kairę ar į dešinę sankryžose, kartais netgi siaurose vietose, tuo pačiu metu tvirtai valdydami transporto priemonę;

3.2.4. važiuodami atbuline eiga tiesia linija ir atbuline eiga sukdami į dešinę ar į kairę už kampo, tuo pačiu metu laikydamiesi teisingos eismo juostos;

3.2.5. apsukdami transporto priemonę priešinga kryptimi, naudodamiesi priekinės ir atbulinės eigos pavaromis;

3.2.6. sklandžiai stabdydami, kol visiškai sustos, o prireikus ir stabdydami staiga;

3.2.7. įvairuodami transporto priemonę į stovėjimo vietą ir išvairuodami iš jos (lygiagrečiai, įstrižai ar stačiu kampu) pirmyn ir atgal lygioje vietoje, įkalnėje ir nuokalnėje.

3.3. Visomis 3.2. punkte nurodytomis sąlygomis vairuotojai turi sugebėti kontroliuoti transporto priemonės antrinio valdymo įrengimus: priekinio stiklo valytuvus, priekinio stiklo plautuvus, rasojimo šalinimo ir oro kondicionavimo įtaisus, žibintus ir t. t.

4. Elgsena

4.1. Vairuotojai turi sugebėti visiškai saugiai atlikti visus įprastus manevrus normaliose eismo situacijose, imdamiesi visų reikiamų atsargumo priemonių:

4.1.1. stebėdami (taip pat naudodamiesi užpakalinio vaizdo veidrodžiais) kelio liniją, žymėjimus, ženklus ir galimus ar tikrus pavojus;

4.1.2. leistinomis priemonėmis bendraudami su kitais eismo dalyviais;

4.1.3. tinkamai reaguodami į iškilusias pavojingas situacijas;

4.1.4. laikydamiesi kelių eismo taisyklių ir policijos, eismo reguliuotojų ir kitų nurodymų;

4.1.5. rodydami deramą pagarbą kitiems eismo dalyviams.

4.2. Vairuotojai taip pat privalo turėti įgūdžių, reikalingų eismo situacijose, kad galėtų saugiai:

4.2.1. pajudėti nuo šaligatvio krašto ir (ar) stovėjimo vietos;

4.2.2. važiuoti transporto priemonei užėmus teisingą padėtį kelyje, pasirinkdami greitį pagal eismo sąlygas ir kelio kryptį;

4.2.3. laikytis tinkamo atstumo tarp transporto priemonių;

4.2.4. keisti eismo juostas;

4.2.5. aplenkti laikinai pastatytas ar ilgai stovinčias transporto priemones ir kliūtis;

4.2.6. prasilenkti su priešinga kryptimi važiuojančiomis transporto priemonėmis, taip pat ir siaurose vietose;

4.2.7. lenkti įvairiose situacijose;

4.2.8. privažiuoti ir kirsti pervažas;

4.2.9. privažiuoti ir kirsti sankryžas;

4.2.10. pasukti į dešinę ar į kairę sankryžose ar išsukti iš važiuojamosios kelio dalies;

4.2.11. imtis reikiamų atsargumo priemonių išlipant iš transporto priemonės.

5. A, B, C, D, B + E, C + E ir D + E kategorijoms keliami specifiniai vairavimo reikalavimai

5.1. A kategorija

A kategorijos vairuotojai taip pat privalo mokėti:

5.1.1. prisitaikyti saugos šalmą ir patikrinti kitas transporto priemonėje esančias saugos priemones;

5.1.2. nukelti motociklą nuo stovo ir, einant šalia transporto priemonės, varyti ją neveikiant varikliui;

5.1.3. pastatyti motociklą ant stovo;

5.1.4. atlikti U formos posūkį;

5.1.5. išlaikyti transporto priemonės pusiausvyrą važiuojant įvairiu greičiu, įskaitant transporto priemonės judėjimą mažu greičiu, bei įvairiose vairavimo situacijose, taip pat vežant keleivį;

5.1.6. pasvirti darant posūkį.

5.2. C, D, C + E ir D + E kategorijos

Šių kategorijų transporto priemonių vairuotojai taip pat privalo parodyti žinias bei supratimą toliau išvardytose srityse:

5.2.1. vairuotojo ar kito transporto priemonės naudotojo matymo lauko trukdymas dėl jų transporto priemonės charakteristikų;

5.2.2. vėjo poveikis transporto priemonės judėjimui;

5.2.3. transporto priemonės svoriui ir gabaritams taikomos taisyklės;

5.2.4. vairavimo ir poilsio laikui taikomos taisyklės bei naudojimasis tachografu;

5.2.5. stabdymo sistemų principai bei greičio valdymas;

5.2.6. atsargumo priemonės, kurių reikia imtis lenkiant, kai iš po ratų tyška vanduo ar purvas;

5.2.7. kelių žemėlapio skaitymas.

Be to, jie turi sugebėti:

5.2.8. patikrinti stabdžių ir vairo stiprintuvo sistemą;

5.2.9. naudotis įvairiais stabdymo būdais;

5.2.10. naudotis kitomis, išskyrus stabdžius, greičio mažinimo sistemomis;

5.2.11. atlikti posūkį vairuojant ilgą transporto priemonę arba transporto priemonę su išsikišusiu kroviniu.

5.3. B, B + E, C, C + E, D + E kategorijos

Šių kategorijų transporto priemonių vairuotojai:

5.3.1. privalo žinoti transporto priemonės pakrovimo saugos faktorius.

5.4. B + E, C + E, D + E kategorijos

Šių kategorijų vairuotojai privalo sugebėti:

5.4.1. prikabinti prie ar atkabinti nuo vilkiko priekabą ar puspriekabę.

5.5. D kategorija

Šios kategorijos vairuotojai privalo mokėti:

5.5.1. žmonių vežimo taisykles;

5.5.2. kaip elgtis avarijos atveju;

5.5.3. taip pat privalo sugebėti imtis specialių transporto priemonės saugumo priemonių.

6. Naudojimasis transporto priemone

Vairuotojai privalo sugebėti vairuoti transporto priemonę įvairiais keliais, tiek mieste, tiek ir užmiestyje, įvairiomis (oro, apšvietimo, eismo intensyvumo ir pan.) sąlygomis.

II. VAIRAVIMO EGZAMINAMS TAIKOMI MINIMALŪS REIKALAVIMAI

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad kandidatai į vairuotojus turėtų žinių bei įgūdžių ir pademonstruotų transporto priemonei vairuoti reikalingą elgseną. Egzaminą, įvestą siekiant šio tikslo, sudaro:

- teorijos egzaminas,

- įgūdžių bei elgsenos patikrinimo egzaminas.

Kokiomis sąlygos bus rengiamas šis egzaminas, nurodyta toliau.

7. Teorijos egzaminas

7.1. Forma

Pasirinkta forma turi užtikrinti, kad kandidatas į vairuotojus žino šio priedo antrame bei penktame poskyriuose išvardytus dalykus.

Bet kuriam kandidatui į vairuotojus, kuris jau turi vienos kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir pageidauja įsigyti kitos kategorijos vairuotojo pažymėjimą, gali būti netaikomos šio priedo 7 poskyrio bendrosios nuostatos.

7.2. Egzamino, skirto visoms transporto priemonių kategorijoms, turinys

Toliau išvardytuose punktuose nuorodos daromos į šio priedo 2 poskyrį.

7.2.1. Klausimai turi būti pateikiami pagal kiekvieną toliau nurodytą punktą, klausimų turinį kiekviena valstybė narė nustato savo nuožiūra.

7.2.1.1. Eismo reguliavimas

2.11 punktas.

7.2.1.2. Vairuotojas

2.1 ir 2.4 punktai.

7.2.1.3. Kelias

2.3, 2.7, ir 2.8 punktai.

7.2.1.4. Kiti eismo dalyviai

2.5 ir 2.6 punktai.

7.2.1.5. Bendros taisyklės ir nuostatai, kiti dalykai

2.12, 2.13 ir 2.14 punktai.

7.2.2. Egzaminas, nurodytas 7.2.1 punkte, turėtų būti papildytas vieno punkto, atsitiktinai išrinkto iš punktų 2.2, 2.9 ir 2.10, susijusių su transporto priemone, patikrinimu.

7.3. Specialios nuostatos, susijusios su C, D, C + E ir D + E kategorijomis

Kandidatams į vairuotojus, norintiems įsigyti C, D, C + E ir D + E kategorijų vairuotojo pažymėjimus, 7.2 punkte nurodytas egzaminas turėtų būti papildytas:

7.3.1. privalomu patikrinimu pagal šio priedo 5 poskyryje išvardytus punktus;

7.3.1.1. C, D, C + E ir D + E kategorijos

Punktai 5.2.3 (išskyrus C1, C1 + E, D1 ir D1 + E), 5.2.4 (išskyrus naudojimąsi tachografu, kadangi tai numatyta 9.3.1 punkte) ir 5.2.5 (išskyrus C1, C1 + E, D1 ir D1 + E);

7.3.1.2. D kategorija

Punktai 5.5.1 ir 5.5.2;

7.3.2. vieno punkto, atsitiktinai išrinkto iš punktų 5.2.1, 5.2.2 ir 5.2.6, patikrinimu.

8. Įgūdžių bei elgsenos patikrinimo egzaminas

8.1. Transporto priemonė ir jos įranga

8.1.1. Transporto priemonės su rankine pavarų dėže vairavimo įgūdžių bei elgsenos patikrinimo egzaminas laikomas transporto priemone, kurioje yra rankinė pavarų dėžė.

Jei kandidatas į vairuotojus įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą laiko transporto priemone su automatine pavarų dėže, jam išduotame vairuotojo pažymėjime šis faktas turi būti nurodytas. Vairuotojo pažymėjimas su tokiu įrašu galioja tik vairuojant transporto priemonę su automatine pavarų dėže.

"Transporto priemonė su automatine pavarų dėže" yra tokia transporto priemonė, kurioje pavaros santykis tarp variklio ir ratų gali būti keičiamas tik akceleratoriaus ar stabdžių pedalais.

8.1.2. Transporto priemonė, kuria laikomi įgūdžių bei elgsenos patikrinimo egzaminai, turi atitikti toliau nurodytus minimalius reikalavimus. Valstybės narės gali numatyti griežtesnius kriterijus arba taikyti papildomus kriterijus.

A kategorija:

- laipsniškas išdavimas (kaip numatyta 6 straipsnio 1 dalies b punkto pirmos įtraukos pirmojoje pastraipoje: motociklai be šoninės priekabos, kurių darbinis tūris didesnis kaip 120 cm3, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 100 km/h greitį),

- tiesioginis išdavimas (kaip numatyta 6 straipsnio 1 dalies b punkto pirmos įtraukos antrojoje pastraipoje: motociklai be šoninės priekabos, kurių variklio galingumas ne mažesnis kaip 35 kW).

B kategorija:

keturratės B kategorijos transporto priemonės, galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 100 km/h greitį;

B + E kategorija:

junginiai, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne mažesnis kaip 1 000 kilogramų, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 100 km/h greitį, sudaryti iš B kategorijos egzaminavimui skirtos transporto priemonės bei priekabos ir nepriskiriami prie B kategorijos;

C kategorija:

C kategorijos transporto priemonės, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne mažesnis kaip 10 000 kilogramų, kurios ne trumpesnės kaip 7 metrai ir gali išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį;

C + E kategorija:

arba sujungtos transporto priemonės, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne mažesnis kaip 18 000 kilogramų, ne trumpesnės kaip 12 metrų, galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį; arba junginiai, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne mažesnis kaip 18 000 kilogramų, ne trumpesni kaip 12 metrų, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, sudaryti iš C kategorijos egzaminavimui skirtos transporto priemonės ir priekabos, ne trumpesnės kaip 4 metrai;

D kategorija:

D kategorijos transporto priemonės ne trumpesnės kaip 9 metrai ir galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį;

D + E kategorija:

junginiai, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne mažesnis kaip 1 250 kilogramų, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, sudaryti iš D kategorijos egzaminavimui skirtos transporto priemonės ir priekabos.

Neprivalomos pakategorės

A1 pakategorė:

motociklai be šoninės priekabos, kurių variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 75 cm3;

B1 pakategorė:

variklio varomi triračiai ar keturračiai, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 60 km/h greitį;

C1 pakategorė:

C1 pakategorės transporto priemonės, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne mažesnis kaip 4 000 kilogramų, galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį;

C1 + E pakategorė:

junginiai, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne mažesnis kaip 2 000 kilogramų, ne trumpesni kaip 8 metrai, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, sudaryti iš C1 kategorijos egzaminavimui skirtos transporto priemonės ir priekabos;

D1 pakategorė:

D1 pakategorės transporto priemonės, galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį;

D1 + E pakategorė:

junginiai, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne mažesnis kaip 1 250 kilogramų, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, sudaryti iš D1 kategorijos egzaminavimui skirtos transporto priemonės ir priekabos;

8.2. Tikrintini įgūdžiai ir elgsena

Toliau išdėstytos taisyklės taikomos tik tada, kai jos atitinka transporto priemonės charakteristikas.

8.2.1. Transporto priemonės paruošimas

Kandidatai į vairuotojus, patenkindami tokius reikalavimus (nuorodos į šio priedo 3.1 punktą), privalo pademonstruoti, ar jie sugeba pasiruošti saugiai vairuoti: 3.1.2, 3.1.3 punktai (punktas dėl saugos diržų taikomas tik tada, kai prisisegti saugos diržais reikalaujama taisyklėse) ir 3.1.4 punktas.

8.2.2. Transporto priemonės techninis valdymas

Kandidatai į vairuotojus, patenkinamai atlikdami tokius manevrus (nuorodos į šio priedo 3.2 punktą), privalo pademonstruoti, ar jie sugeba naudotis transporto priemonės valdymo mechanizmais:

3.2.1 punktas (pajudėjimas iš vietos lygioje vietoje ir, kai įmanoma, įkalnėje), 3.2.2, 3.2.3 ir 3.2.6 punktai (išskyrus avarinius sustojimus, nurodytus 10.1.1 punkte).

Tikrinami manevrai parinkti iš 3.2.4, 3.2.5 ir 3.2.7 punktų (ne mažiau kaip du manevrai iš šių trijų punktų įskaitant vieną važiuojant atbuline eiga). Turi būti tikrinami C, D, B + E, C + E ir D + E kategorijų transporto priemonių 3.2.5 punkte nurodyti manevrai. Kandidatai į vairuotojus, norintys įsigyti šių kategorijų vairuotojo pažymėjimus, privalo mokėti važiuoti atbuline eiga pagal kreivę, kurios liniją nusistato kiekviena valstybė narė savo nuožiūra.

8.2.3. Elgsena eismo situacijose

Kandidatai į vairuotojus privalo visiškai saugiai atlikti visus šio priedo 4 poskyryje nurodytus manevrus normaliose eismo situacijose imdamiesi visų reikiamų atsargumo priemonių: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9 ir 4.2.10 punktai ir papildomai manevrus, nurodytus 4.2.6, 4.2.7, ir 4.2.8 punktuose.

8.3. Specialios nuostatos, susijusios su A, C, D, C + E ir D + E kategorijomis

Be pirmiau išvardytų manevrų, kandidatai į vairuotojus, norintys įsigyti A, D, C + E ir D + E kategorijų vairuotojo pažymėjimus, privalo atlikti šiuos manevrus (nuorodos į šio priedo 5 poskyrį):

8.3.1. A kategorija:

5.1.2 (nukelti motociklą nuo stovo ir, einant šalia transporto priemonės, varyti ją neveikiant varikliui), 5.1.3 ir 5.1.6 punktai. Jei įstatymai reikalauja būti su šalmu, tikrinama, ar šalmas gerai užsegtas. Tikrinami pasirinkti dalykai, nurodyti 5.1.1 punkte. Sugebėjimas išlaikyti pusiausvyrą (5.1.5 punktas) privalo būti patikrintas važiuojant įvairiu greičiu, įskaitant nedidelį greitį, įvairiose vairavimo situacijose, išskyrus, kai vežami keleiviai. Šiai situacijai skirtas 9.1.2.1 punktas.

8.3.2. C, D, C + E, ir D + E kategorijos:

5.2.8, 5.2.9 (išskyrus C1 ir D1 pakategores), 5.2.10 (išskyrus C1 ir D1 pakategores) ir 5.2.11 (išskyrus C1 ir D1 pakategores) punktai.

8.3.3. D kategorija:

5.5.3 punktas.

9. Teorijos ar įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminas

9.1. Toliau išvardytose srityse kandidato į vairuotojus įgūdžiai ir elgsena privalo būti patikrinti arba teorinio egzamino metu, arba įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzamino metu paliekant galimybę pačiai valstybei narei pasirinkti savo nuožiūra.

9.1.1. Visos kategorijos:

9.1.1.1. pasirinktinis padangų, žibintų, atšvaitų, vairo, stabdžių, posūkių rodyklių ir garso signalų įtaiso patikrinimas;

9.1.1.2. atsargumo priemonės išlipant iš transporto priemonės.

9.1.2. A kategorija:

9.1.2.1 mokėjimas išlaikyti pusiausvyrą vežant keleivį.

9.1.3. C, D, C + E ir D + E kategorijos:

9.1.3.1. naudojimasis tachografu.

9.1.4. C + E kategorija:

9.1.4.1. priekabos ar puspriekabės prikabinimas prie ar atkabinimas nuo vilkiko;

9.1.4.2. transporto priemonės pakrovimo saugumo veiksniai.

10. Neprivalomas įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminas

Toliau išvardyti kandidato į vairuotojus įgūdžių ir elgsenos aspektai taip pat gali būti patikrinti įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzamino metu.

10.1. Visų kategorijų:

10.1.1. priverstinis sustojimas.

10.2. A kategorija:

10.2.1. U formos posūkis.

10.3. Kelių žemėlapio skaitymas gali būti tikrinamas teorinio ar įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzamino metu (išskyrus C1, C1 + E, D1, ir D1 + E kategorijas).

11. Įgūdžių ir elgsenos egzamino vertinimas

Kiekvienos pirmiau minėtos vairavimo situacijos vertinimas turi atspindėti kandidato į vairuotojus sugebėjimo naudotis transporto priemonės valdymo mechanizmais laipsnį ir jo parodytą sugebėjimą eismo situacijose vairuoti visiškai saugiai. Egzamino metu egzaminuotojas privalo jaustis visiškai saugus. Kandidatas į vairuotojus egzamino neišlaiko, jei vairavimo klaidos ar elgsena kelia pavojų transporto priemonei, kuria laikomas egzaminas, jos keleiviams ar kitiems eismo dalyviams, nepaisant to, ar egzaminuotojas arba lydintis asmuo turi įsikišti ar ne. Egzaminuotojas savo nuožiūra gali nuspręsti, kada užbaigti egzaminą.

Vairavimo egzaminuotojai privalo būti išmokyti teisingai įvertinti kandidato sugebėjimą saugiai vairuoti. Valstybės narės įgaliota institucija stebi ir prižiūri vairavimo egzaminuotojų darbą, kad būtų užtikrintas teisingas bei nuoseklus vertinimas pagal šiame priede nustatytus reikalavimus.

12. Egzamino trukmė

Egzamino trukmė ir nuvažiuotas atstumas turi būti tokie, kad pakaktų laiko įvertinti 8 ir 9 poskyriuose nurodytus įgūdžius bei elgseną. Bet kokiu atveju A, B ir B + E kategorijoms vairavimo kelyje trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 25 minutės, o kitoms kategorijoms ne trumpesnė kaip 45 minutės.

13. Egzamino vieta

Egzamino dalis, skirta įvertinti kandidato į vairuotojus sugebėjimą techniškai valdyti transporto priemonę, gali būti surengta specialiai įrengtoje egzaminavimo aikštelėje. Kai įmanoma, egzamino dalis, skirta elgsenai eismo situacijose įvertinti, turėtų vykti keliuose, toliau nuo gyvenamųjų rajonų, greitkeliuose ir autostradose, taip pat tose miesto gatvėse, kuriose, yra tikimybė, vairuotojai gali susidurti su įvairaus pobūdžio sunkumais. Taip pat pageidautina, kad egzaminas vyktų įvairaus intensyvumo eismo sąlygomis.

14. Transporto priemonės, pradėtos naudoti įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminui iki 1991 m. liepos 31 d., gali būti naudojamos ne ilgiau kaip trejus metus nuo tos dienos, jei jos neatitinka tokioms transporto priemonėms taikomų kriterijų, nustatytų šio priedo 8.1.2 punkte.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

MINIMALIOS FIZINĖS IR PSICHINĖS SVEIKATOS NORMOS, TAIKOMOS ASMENIMS, VAIRUOJANTIEMS VARIKLIO VAROMĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ

APIBRĖŽIMAI

1. Šiame priede vairuotojai skirstomi į dvi grupes:

1.1. 1 grupė:

A, B, ir B + E kategorijų ir A1 ir B1 pakategorių transporto priemonių vairuotojai.

1.2. 2 grupė:

C, C + E, D, D + E kategorijų ir C1, C1 + E, D1 ir D1 + E pakategorių vairuotojai.

1.3. Nacionaliniai teisės aktai gali numatyti, kad šio priedo nuostatos 2 grupės vairuotojams, kurios taikomos B kategorijos transporto priemonės vairuotojams, naudojantiems vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams (taksi, greitosios pagalbos ir pan.).

2. Lygiai taip pat kandidatai į vairuotojus, norintys įsigyti pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, arba vairuotojai, norintys jį atnaujinti, priskiriami prie tos grupės, kuriai jie priklausys, kai jiems bus išduotas pirmasis ar atnaujintas vairuotojo pažymėjimas.

MEDICININIS SVEIKATOS PATIKRINIMAS

3. 1 grupė:

reikalaujama, kad kandidatai į vairuotojus pasitikrintų sveikatą, jei atlikus būtinus formalumus ar egzaminų, kuriuos jie turi išlaikyti prieš gaudami vairuotojo pažymėjimą, metu tampa akivaizdu, jog jie turi vieną ar daugiau sveikatos sutrikimų, išvardytų šiame priede.

4. 2 grupė:

kandidatai į vairuotojus pasitikrina sveikatą prieš jiems išduodant pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, o vėliau tikrinasi sveikatą nacionaliniuose teisės aktuose nustatytu dažnumu.

5. Valstybių narių nustatyti vairuotojo pažymėjimo išdavimo reikalavimai gali būti griežtesni, negu šiame priede nustatyti reikalavimai.

REGA

6. Visi kandidatai į vairuotojus atitinkamai pasitikrina, kad užtikrintų, jog jų regėjimas yra pakankamai aiškus variklio varomai transporto priemonei vairuoti. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl kandidato į vairuotojus regėjimo, jį tikrina kompetentinga medicinos institucija. Patikrinimo metu dėmesys ypač kreipiamas į tokius dalykus: regėjimo aiškumą, regėjimo lauką, regėjimą prieblandoje bei progresuojančias akių ligas.

Šiame priede intraokuliariniai lęšiai nelaikomi korekciniais lęšiais.

1 grupė:

6.1. Kandidatų į vairuotojus pažymėjimui gauti arba vairuotojų tokiam pažymėjimui atnaujinti binokuliarinio regėjimo aiškumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, žiūrint abiem akimis, turi būti ne mažesnis kaip 0,5. Vairuotojo pažymėjimas neišduodamas ir neatnaujinamas, jei medicininis patikrinimas rodo, jog regėjimo horizontalus laukas mažesnis kaip 120°, išskyrus atskirus atvejus, pripažintus leistinais medikų ar praktinio patikrinimo egzamino metu, arba jei asmuo skundžiasi bet kokiu kitu akių sutrikimu, kuris keltų pavojų saugiam vairavimui. Jei nustatoma ar konstatuojama progresuojanti akių liga, vairuotojo pažymėjimas gali būti išduotas ar atnaujintas reikalaujant, kad kandidatas į vairuotojus būtų reguliariai tikrinamas kompetentingos medicinos institucijos.

6.2. Kandidatų į vairuotojus pažymėjimui gauti arba vairuotojų tokiam pažymėjimui atnaujinti, visai nematančių viena akimi arba žiūrinčių tik viena akimi (sergant diplopija), regėjimo aiškumas privalo būti, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, ne mažesnis kaip 0,6. Kompetentinga medicinos institucija privalo patvirtinti, jog tokia monokuliarinio regėjimo būklė tęsiasi pakankamai ilgai, kad prie jos būtų galima prisitaikyti ir kad tos akies regėjimo laukas yra normalus.

2 grupė:

6.3. Kandidatų į vairuotojus pažymėjimui gauti arba vairuotojų tokiam pažymėjimui atnaujinti regėjimo aiškumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, sveikesne akimi privalo būti ne mažesnis kaip 0,8, o silpnesne akimi - ne mažesnis kaip 0,5. Jei korekciniai lęšiai naudojami tam, kad regėjimo aiškumas būtų 0,8 ir 0,5, regėjimo aiškumas kiekviena akimi be korekcinių lęšių privalo būti 0,05, arba minimalus regėjimo aiškumas (0,8 ir 0,5) privalo būti pasiektas nešiojant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plius ar minus keturios dioptrijos, arba nešiojant kontaktinius lęšius (nekoreguotas regėjimas = 0,05). Korekcija turi būti gerai toleruojama. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami ir neatnaujinami tiems kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurių binokuliarinis regėjimo laukas yra nenormalus arba kurie serga diplopija.

KLAUSA

7. Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduoti ar atnaujinti 2 grupei priklausantiems kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, atsižvelgiant į kompetentingos medicinos institucijos išvadas; medicininio patikrinimo metu ypač atsižvelgiama į kurtumo laipsnį.

ASMENYS SU JUDĖJIMO SUTRIKIMAIS

8. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami ir neatnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurie skundžiasi judėjimo sistemos sutrikimais, jei šie sutrikimai kelia pavojų saugiam variklio varomos priemonės vairavimui.

1 grupė:

8.1. Vairuotojo pažymėjimai, kuriems taikomi tam tikri apribojimai, prireikus gali būti išduodami fiziškai neįgaliems kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams po to, kai savo išvadą pateikia kompetentinga medicinos institucija. Ši išvada turi remtis negalavimo ar sutrikimo medicininiu įvertinimu, o prireikus - ir praktiniu patikrinimu. Taip pat joje turi būti nurodyta, kokia automobilio modifikacija reikalinga ir ar vairuotojui reikalingas ortopedinis įrenginys, kuriuo naudojantis, kaip rodo įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminas, vairavimas nekeltų pavojaus.

8.2. Vairuotojo pažymėjimai bet kuriam kandidatui į vairuotojus su progresuojančia negalia gali būti išduoti ar atnaujinti tik tokiu atveju, jei toks asmuo reguliariai tikrinsis sveikatą tam, kad būtų nustatyta, ar jis dar gali visiškai saugiai vairuoti transporto priemonę.

Kai negalia neprogresuojanti, vairuotojo pažymėjimas gali būti išduotas ar atnaujintas nereikalaujant reguliaraus sveikatos tikrinimo.

2 grupė:

8.3. Kompetentinga medicinos institucija turi tinkamai įvertinti papildomą riziką ir pavojus, kurių kyla, kai vairuojama prie šios grupės priskiriama transporto priemonė.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

9. Bet kuri liga, kuria sirgdamas kandidatas į vairuotojus, pateikęs pareiškimą pirmajam vairuotojo pažymėjimui gauti, ar vairuotojas, pateikęs pareiškimą pažymėjimui atnaujinti, gali patirti staigų širdies ar kraujagyslių sistemos sutrikimą, dėl kurio atsiranda staigus cerebralinių funkcijų sutrikimas, kelia pavojų eismo saugumui.

1 grupė:

9.1. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami ir neatnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurie skundžiasi smarkiais širdies ritmo sutrikimais.

9.2. Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduoti ar atnaujinti kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams su širdies stimuliatoriumi, atsižvelgiant į kompetentingos medicinos institucijos išvadą bei reguliarių sveikatos patikrinimų rezultatus.

9.3. Išduoti ar ne vairuotojo pažymėjimą kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurie skundžiasi nenormaliu arteriniu kraujospūdžiu, sprendžiama remiantis kitais sveikatos patikrinimo rezultatais, atsižvelgiant į galimas komplikacijas ir pavojų, kurį jos gali sukelti eismo saugumui.

9.4. Iš principo vairuotojo pažymėjimas neišduodamas ir neatnaujinamas vairuotojams, kuriuos ramybės būsenoje ar susijaudinus gali ištikti stenokardijos priepuolis. Vairuotojo pažymėjimai kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurie buvo ištikti miokardo infarkto, išduodami ar atnaujinami, remiantis kompetentingos medicinos institucijos išvada, ir prireikus reikalaujama reguliariai tikrintis sveikatą.

2 grupė:

9.5. Kompetentinga medicinos institucija turi tinkamai įvertinti papildomą riziką ir pavojus, kurių kyla, kai vairuojama prie šios grupės priskiriama transporto priemonė.

CUKRINIS DIABETAS

10. Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduoti ar atnaujinti kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, sergantiems cukriniu diabetu, remiantis kompetentingos medicinos institucijos išvada bei atitinkamų sveikatos patikrinimų rezultatais.

2 grupė:

10.1. Tik išskirtiniais atvejais vairuotojo pažymėjimai gali būti išduoti ar atnaujinti prie šios grupės priskiriamiems kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, sergantiems cukriniu diabetu, ir tiems, kuriuos reikia gydyti insulinu, kai tai pagrindžiama kompetentingos medicinos institucijos išvada ir reikalaujama reguliariai tikrintis sveikatą.

NEUROLOGINĖS LIGOS

11. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami ir neatnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, sergantiems sunkiomis nervų ligomis, išskyrus atvejus, kai prie pareiškimo pridedama kompetentingos medicinos institucijos išvada.

Neurologiniai sutrikimai, susiję su ligomis ar chirurgine intervencija, turinčia įtakos centrinei ar periferinei nervų sistemai, dėl kurių atsiranda sensoriniai ar motoriniai sutrikimai, sukeliantys pusiausvyros bei koordinacijos sutrikimų, privalo būti tinkamai įvertinti funkcinių padarinių ir progresavimo rizikos požiūriu. Jei yra ligos progresavimo rizika, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduoti ar atnaujinti tik periodiškai įvertinant sveikatos būklę.

12. Epilepsijos priepuoliai ar kiti staigūs sąmonės sutrikimai kelia pavojų kelių eismo saugai, jei ištinka asmenį vairuojant variklio varomą transporto priemonę.

1 grupė:

12.1. Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami remiantis kompetentingos medicinos institucijos atliktu sveikatos patikrinimu ar reguliariais sveikatos patikrinimais. Kompetentinga medicinos institucija įvertina epilepsija ar kitais sąmonės sutrikimais sergančio asmens būklę, jos klinikinę formą ir progresavimą (pvz., nebuvo priepuolių pastaruosius dvejus metus), gydymą ir jo rezultatus.

2 grupė:

12.2. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami ir neatnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kuriuos ištinka ar gali ištikti epilepsijos priepuoliai ar kiti staigūs sąmonės sutrikimai.

PSICHINIAI SUTRIKIMAI

1 grupė:

13.1. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami ir neatnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, turintiems:

- sunkių psichinių sutrikimų, įgimtų ar sukeltų ligos, traumų ar neurochirurginės operacijos,

- didelį protinį atsilikimą,

- sunkių bihevioristinių sutrikimų dėl senėjimo proceso; asmenybės trūkumų, kurie labai trukdo priimti sprendimus, nulemia elgesį ar sugebėjimą prisitaikyti, išskyrus atvejus,

kai kartu su pareiškimu pateikiama kompetentingos medicinos institucijos išvada ir prireikus reikalaujama reguliariai tikrintis sveikatą.

2 grupė:

13.2. Kompetentinga medicinos institucija turi tinkamai įvertinti papildomą riziką ir pavojus, kurių kyla, kai vairuojama prie šios grupės priskiriama transporto priemonė.

ALKOHOLIS

14. Alkoholio vartojimas kelia didelį pavojų eismo saugumui. Turint omenyje problemos mastą, medikai turi būti ypač budrūs.

1 grupė:

14.1. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami ir neatnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, priklausomiems nuo alkoholio, arba asmenims, kurie negali susilaikyti negėrę ir vairuoja būdami neblaivūs.

Praėjus įrodytam abstinencijos laikotarpiui ir remiantis kompetentingos medicinos institucijos išvada bei reguliariais sveikatos patikrinimais, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurie anksčiau buvo priklausomi nuo alkoholio.

2 grupė:

14.2. Kompetentinga medicinos institucija turi tinkamai įvertinti papildomą riziką ir pavojus, kurių kyla, kai vairuojama prie šios grupės priskiriama transporto priemonė.

NARKOTIKAI BEI VAISTAI

15. Piktnaudžiavimas:

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami ir neatnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų, arba tiems, kurie nėra nuo jų priklausomi, bet reguliariai jomis piktnaudžiauja, neatsižvelgiant į tai, kokios kategorijos vairuotojo pažymėjimo jie prašo.

Reguliarus vartojimas:

1 grupė:

15.1. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami ir neatnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurie bet kokia forma reguliariai vartoja psichotropines medžiagas, galinčias trukdyti saugiai vairuoti, kai suvartotas kiekis gali turėti neigiamą poveikį vairavimui. Tai taikoma ir visiems kitiems vaistams ar vaistų deriniams, turintiems poveikį vairavimo kokybei.

2 grupė:

15.2. Kompetentinga medicinos institucija turi tinkamai įvertinti papildomą riziką ir pavojus, kurie kyla, kai vairuojama prie šios grupės priskiriama transporto priemonė.

INKSTŲ SUTRIKIMAI

1 grupė:

16.1. Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami kandidatams į vairuotojus arba vairuotojams, sergantiems sunkiu inkstų nepakankamumu, pateikus kompetentingos medicinos institucijos išvadą ir reikalaujant reguliariai tikrintis sveikatą.

2 grupė:

16.2. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami ir neatnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, sergantiems sunkiu ir nepagydomu inkstų nepakankamumu, išskyrus atvejus, tinkamai pagrįstus kompetentingos medicinos institucijos ir reikalaujant reguliariai tikrintis sveikatą.

KITOS NUOSTATOS

1 grupė:

17.1. Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kuriems atliktas organų persodinimas ar įdėtas dirbtinis organas, turintis poveikį vairavimui, remiantis kompetentingos medicinos institucijos išvada ir prireikus reikalaujant reguliariai tikrintis sveikatą.

2 grupė:

17.2. Kompetentinga medicinos institucija turi tinkamai įvertinti papildomą riziką ir pavojus, kurių kyla, kai vairuojama prie šios grupės priskiriama transporto priemonė.

18. Visais atvejais, kai kandidatai į vairuotojus ar vairuotojai kenčia nuo bet kokių kitų sutrikimų, neišvardytų ankstesniame poskyryje, bet tikėtina, kad jie gali sukelti funkcinių sutrikimų, keliančių pavojų saugiam vairavimui, vairuotojo pažymėjimai neišduodami, išskyrus atvejus, kai kartu su pareiškimu pateikiama kompetentinga medicininė išvada ir prireikus reikalaujama reguliariai tikrintis sveikatą.

--------------------------------------------------

Top