Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0422

1991 m. liepos 15 d. Komisijos direktyva, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 71/320/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų transporto priemonių ir jų priekabų stabdžių sistemas, suderinimo

OJ L 233, 22.8.1991, p. 21–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 021 P. 3 - 12
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 021 P. 3 - 12
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 319 - 328
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 319 - 328
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 319 - 328
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 319 - 328
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 319 - 328
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 319 - 328
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 319 - 328
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 319 - 328
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 319 - 328

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/422/oj

22.8.1991   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 233/21


KOMISIJOS DIREKTYVA

1991 m. liepos 15 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 71/320/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų transporto priemonių ir jų priekabų stabdžių sistemas, suderinimo

(91/422/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyvą 71/320/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų transporto priemonių ir jų priekabų stabdžių sistemas, suderinimo (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 88/194/EEB (2), ypač į jos 5 straipsnį,

kadangi, atsižvelgiant į stabdžių technologijų srityje padarytą pažangą, dabar įmanoma sugriežtinti reikalavimus, ypač numatyti, kad yra privaloma tam tikros transporto priemonėse ir priekabose įrengti automatinius stabdžių išlyginimo reguliatorius ir taip padidinti saugumą kelyje;Masės pasiskirstymas ant kiekvienos

kadangi šios direktyvos nuostatos atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo transporto priemonių prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 71/320/EEB I, II, III, IV, V, VII, IX, X ir XII priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Nuo 1991 m. spalio 1 d. nė viena valstybė narė dėl priežasčių, susijusių su stabdžių sistemomis, negali:

atsisakyti transporto priemonei suteikti EEB tipo patvirtinimą, išduoti liudijimo, nurodyto Tarybos direktyvos 70/156/EEB (3) 10 straipsnio 1 dalies paskutinėje įtraukoje, kopiją ar atsisakyti transporto priemonei suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą, ar

drausti eksploatuoti transporto priemones,

jei šios kategorijos transporto priemonės ar transporto priemonių stabdžių sistemos atitinka Direktyvos 71/320/EEB nuostatas su paskutiniais pakeitimais, padarytais šia direktyva.

2.   Nuo 1992 m. spalio 1 d. valstybės narės:

nebeišduoda Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnio 1 dalies paskutinėje įtraukoje minimo liudijimo kopijos tos kategorijos transporto priemonėms, kurių stabdžių sistemos neatitinka Direktyvos 71/320/EEB nuostatų su paskutiniais pakeitimais, padarytais šia direktyva,

gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą tos kategorijos transporto priemonei, kurios stabdžių sistemos neatitinka Direktyvos 71/320/EEB nuostatų su paskutiniais pakeitimais, padarytais šia direktyva.

3.   Nuo 1994 m. spalio 1 d. valstybės narės gali uždrausti eksploatuoti tas transporto priemones, kurių stabdžių sistemos neatitinka Direktyvos 71/320/EEB nuostatų su paskutiniais pakeitimais, padarytais šia direktyva.

3 straipsnis

Valstybės narės priima nuostatas, kurios, įsigaliojusios iki 1996 m. spalio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1991 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu

Martin BANGEMANN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 202, 1971 9 6, p. 37.

(2)  OL L 92, 1988 4 9, p. 47.

(3)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1.


PRIEDAS

DIREKTYVOS 71/320/EEB SU PASKUTINIAIS PAKEITIMAIS, PADARYTAIS DIREKTYVOMIS 74/132/EEB, 75/524/EEB, 79/489/EEB, 85/647/EEB IR 88/194/EEB, PRIEDŲ PAKEITIMAI

I PRIEDAS:   APIBRĖŽIMAI, REIKALAVIMAI, KONSTRUKCIJA IR ĮRENGIMAS

1.16.3 punktas rašomas taip:

„1.16.3.   Pakaba su svorio centre esančia ašimi

„Pakaba su svorio centre esančia ašimi“ – tai tempiama transporto priemonė, kurioje įrengtas tempimo įtaisas, kuris negali judėti vertikaliai (priekabos atžvilgiu) ir kurio ašis (-ys) yra išdėstyta (-os) netoli transporto priemonės (vienodai pakrautos) sunkio centro taip, kad tempiančiai transporto priemonei perduodamas tik mažas statinis vertikalus krūvis, kuris neviršija 10 % krūvio, atitinkančio didžiausią priekabos svorį ar 1 000 daN apkrovą (imamas mažesnis dydis)“

(likusios nuostatos nekeičiamos).2.1.2.3 punkto pabaigoje įrašoma:

„Priekabos pneumatiniai stabdžiai ir tempiančios transporto priemonės stovėjimo stabdžiai gali būti valdomi vienu metu tik tada, jei vairuotojas bet kuriuo metu gali patikrinti, ar transporto priemonių derinio stovėjimo stabdžių eksploatacinės savybės, kai veikia tik mechaninis stovėjimo stabdžių įtaisas, yra pakankamos.“

2.2.1.5.2 punktas rašomas taip: (keičiamas tik angliškas tekstas)

2.2.1.5.2.   Be to, saugojimo įtaisai, esantys…“

(likusios nuostatos nekeičiamos).2.2.1.8 punktas rašomas taip:

2.2.1.8.   Darbinio stabdžio veikimas turi būti atitinkamai paskirstytas tarp ašių. Jeigu transporto priemonė turi daugiau negu dvi ašis, kad būtų išvengta ratų užblokavimo ar stabdžių antdėklų šlifavimo, tam tikrų ašių stabdymo jėga gali būti automatiškai sumažinama iki nulio, kai transporto priemonė gabena mažesnį krovinį, jei transporto priemonė atitinka visus II priede išvardytus veikimo reikalavimus.“

Po 2.2.1.11 punkto įrašomi šie nauji punktai 2.2.1.11.1 ir 2.2.1.11.2:

2.2.1.11.1.   Darbinių stabdžių sudilimas reguliuojamas automatiškai. Tačiau automatinius sureguliavimo įtaisus nebūtina įrengti N2 ir N3 kategorijų visureigėse transporto priemonėse ir M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių galiniuose stabdžiuose. Automatiniai sudilimo reguliavimo įtaisai veikia taip, kad atšaldyti įkaitę stabdžiai vis dar užtikrina veiksmingą stabdymą. Transporto priemonę turi būti įmanoma įprastai eksploatuoti atlikus bandymus pagal II priedo 1.3 punktą (I tipo bandymą) ir II priedo 1.4 punktą (II tipo bandymą).

2.2.1.11.2.   Turi būti įmanoma lengvai patikrinti darbinių stabdžių antdėklų sudilimą iš transporto priemonės išorinės ar apatinės pusės naudojant tik tuos įrankius ar įrangą, kurie įprastai būna transporto priemonėje; pavyzdžiui, parūpinant atitinkamas apžiūros angas ar naudojant kitas priemones. Kaip alternatyvą leidžiama naudoti akustinius ar optinius įtaisus, įspėjančius vairuotoją jam sėdint vairuotojo sėdynėje, kad reikia pakeisti antdėklus. Dėl šių priežasčių nuimti priekinius ir (ar) galinius ratus leidžiama tik M1 ir N1 kategorijos transporto priemonėms.“

Po 2.2.1.12.2 punkto įrašomas naujas punktas 2.2.1.12.3:

2.2.1.12.3.   hidraulinėse stabdžių sistemose naudotino skysčio rūšis nustatoma pagal ISO standartą 9128–1987. 100 mm atstumu nuo skysčio talpyklų užpildymo angų matomoje vietoje nenuplaunamai turi būti pritvirtintas atitinkamas ženklas pagal 1 ar 2 diagramą; gamintojai gali pateikti papildomos informacijos.“

2.2.1.18.3 punktas rašomas taip:

2.2.1.18.3.   nepaisant to, kad pratrūksta ar prakiūra vienas iš oro tiekimo vamzdelių (ar kitos rūšies jungtis), vairuotojas turi visiškai ar iš dalies įjungti priekabos stabdžius naudodamas darbinį stabdį, atsarginį stabdį ar stovėjimo stabdį, išskyrus atvejus, kai dėl minėto vamzdžio gedimo priekaba automatiškai sustoja, kaip tai nurodyta II priedo 2.2.3 punkte;“

.2.2.1.18.4.1 ir 2.2.1.18.4.2 punktai rašomi taip:

2.2.1.18.4.1.   kai atitinkamas stabdys iš 2.2.1.18.3 punkte išvardytų stabdžių yra visiškai įjungiamas, slėgis tiekimo linijoje turi nukristi iki 1,5 barų per 2 sekundes nuo įjungimo;

2.2.1.18.4.2.   kai tiekimo linijoje oro slėgis krinta ne mažesniu kaip 1 baro/s greičiu, automatinis priekabos stabdymas turi pradėti veikti, kol slėgis tiekimo linijoje nenukrito iki 2 barų.“

Po 2.2.1.23 punkto įrašomas naujas 2.2.1.24 punktas:

2.2.1.24.   Jeigu transporto priemonė turi leidimą tempti O3 ar O4 kategorijos priekabą, priekabos darbinį stabdį galima naudoti tik kartu su tempiančios priemonės darbiniu, atsarginiu ar stovėjimo stabdžiu.“

Po 2.2.2.8 punkto įrašomi nauji punktai 2.2.8.1 ir 2.2.8.2:

2.2.2.8.1.   Darbinių stabdžių sudilimas reguliuojamas automatiškai. Tačiau automatinius reguliavimo įtaisus nebūtina įrengti O1 ir O2 kategorijų transporto priemonėse. Automatiniai sudilimo reguliavimo įtaisai veikia taip, kad atšaldyti įkaitę stabdžiai vis dar užtikrina veiksmingą stabdymą.

Transporto priemonę turi būti įmanoma įprastai eksploatuoti atlikus bandymus pagal II priedo 1.3 punktą (I tipo bandymą) ir II priedo 1.4 punktą (II tipo bandymą).

2.2.2.8.2.   Turi būti įmanoma lengvai patikrinti darbinių stabdžių antdėklų sudilimą iš transporto priemonės išorinės ar apatinės pusės naudojant tik tuos įrankius ar įrangą, kurie įprastai būna transporto priemonėje; pavyzdžiui, parūpinant atitinkamas apžiūros angas ar naudojant kitas priemones.“

2.2.2.9 punkto trečioje eilutėje išbraukiami žodžiai „su viena ašimi“, o žodžiai „atskyrimas“ ir „stabdymas“ pakeičiami žodžiais „atskiria“ ir „stabdo“.

2.2.2.11 punktas rašomas taip:

2.2.2.11.   Jeigu priekaboje įrengtas įtaisas, kuriuo išjungiamas stabdžio, išskyrus stovėjimo stabdžio, suslėgtojo oro paleidimas, šis įtaisas turi būti suprojektuotas ir sukonstruotas taip, kad jis tinkamai grįžtų į „ramybės“ padėtį ne vėliau kaip atnaujinus suslėgtojo oro tiekimą į priekabą.“

II PRIEDAS:   STABDŽIŲ PATIKRA IR STABDŽIŲ SISTEMOS VEIKIMAS

1.1.1 punktas rašomas taip:

1.1.1.   Numatytas stabdžių sistemų veikimas remiasi stabdymo keliu ir (arba) vidutiniu stabdomos transporto priemonės lėtėjimu. Stabdžių sistemos veikimas nustatomas išmatuojant stabdymo kelią, kuris lyginamas su pradiniu transporto priemonės greičiu, ir (arba) apskaičiuojant vidutinį stabdomos transporto priemonės lėtėjimą bandymo metu.“

1.1.3.7 punkto pabaigoje įrašoma:

„Raktų blokavimas leidžiamas tik specialiai numatytais atvejais.“

1.2.1.2.3 punkto pabaigoje įrašoma:

„transporto priemonė turi atitikti konkrečios kategorijos transporto priemonei numatytą stabdymo kelią ir vidutinį stabdomos transporto priemonės lėtėjimą, tačiau gali neprireikti faktiškai išmatuoti abu parametrus;“

.Po 1.2.3.1 punkto įrašomas šis naujas punktas:

1.2.3.2.   Kiti bandymai atliekami prijungus variklį ir tokiu greičiu, kuris numatytas tai kategorijai, kuriai priskirta transporto priemonė. Turi būti pasiektas mažiausias kiekvienai kategorijai nustatytas veikimas. Priekabų traukiamieji vienetai, dirbtinai pakrauti tam, kad būtų imituotas pakrautos puspriekabės veikimas, negali būti bandomi esant didesniam kaip 80 km/h greičiui.“

1.3.1.3 punktas rašomas taip:

1.3.1.3.   Atliekant šiuos bandymus, valdikliui taikoma jėga turi būti tokia, kad pirmą kartą paspaudus stabdžius būtų pasiektas 3 m/s2 vidutinis stabdomos transporto priemonės lėtėjimas. Ši jėga turi išlikti pastovi visų vėlesnių stabdymų metu.“

1.3.3 punktas rašomas taip:

„1.3.3.   Liekamosios stabdymo savybės

1.3.3.1.   I tipo bandymo pabaigoje … darbinio stabdžio liekamosios stabdymo savybės … Transporto priemonėms šios liekamosios stabdymo savybės … Tačiau priekaboms liekamosios stabdymo jėgos savybės … (likusios nuostatos nekeičiamos).

1.3.3.2.   Jeigu transporto priemonė atitinka 1.3.3.1 punkte nurodytą 60 % reikalavimą, tačiau negali atitikti 1.3.3.1 punkte nurodyto 80 % reikalavimo, gali būti atliktas kitas liekamųjų stabdymo savybių bandymas naudojant valdiklio jėgą, neviršijančią šio priedo 2.1.1.1 punkte nurodytos jėgos. Abiejų bandymų duomenys įrašomi į ataskaitą.“

1.4.3 punktas rašomas taip:

1.4.3.   Bandymo pabaigoje darbinio stabdžio liekamosios stabdymo savybės …

Transporto priemonėms šios liekamosios stabdymo savybės turi parodyti stabdymo kelią, neviršijantį toliau nurodytų dydžių, ir vidutinį stabdomos transporto priemonės lėtėjimą, ne mažesnį negu toliau nurodyti dydžiai, kai naudojama ne didesnė kaip 700 N valdymo jėga:

M3 tipas:

Formula

(antrasis narys atitinka 3,75 m/s2 vidutinį stabdomos transporto priemonės lėtėjimą);

N3 tipas:

Formula

(antrasis narys atitinka 3,3 m/s2 vidutinį stabdomos transporto priemonės lėtėjimą).

Tačiau priekaboms liekamosios stabdymo jėgos savybės ratų periferijoje … (likusios nuostatos nekeičiamos).“

2.1.1.1.1 punktas rašomas taip:

2.1.1.1.1.   M ir N kategorijų transporto priemonių darbiniai stabdžiai išbandomi pagal toliau pateiktoje lentelėje nurodytas sąlygas:

 

Bandymo tipas

1M

2M

3M

1N

2N

3N

O-I

O-I

O-I-II

O-I

O-I

O-I-II

O tipo bandymas atjungus variklį

V

80 km/h

60 km/h

60 km/h

80 km/h

60 km/h

60 km/h

s ≤

Formula

Formula

dm

5,8 m/s2

5 m/s2

O tipo bandymas prijungus variklį

V = maks. 80 %, bet ≤

160 km/h

100 km/h

90 km/h

120 km/h

100 km/h

90 km/h

s ≤

Formula

Formula

dm

5 m/s2

4 m/s2

 

F ≤

500 N

700 N

kur:

V

=

bandymo greitis;

s

=

stabdymo kelias;

dm

=

vidutinis stabdomos transporto priemonės lėtėjimas;

f

=

jėga, kuria spaudžiamas kojinis valdiklis;

Vmax

=

didžiausias transporto priemonės greitis.“

2.1.2.1 punktas rašomas taip:

2.1.2.1.   Atsarginis stabdys, net jeigu jį paleidžiantis valdiklis taip pat naudojamas kitoms stabdymo funkcijoms, turi parodyti stabdymo kelią, neviršijantį toliau nurodytų dydžių ir vidutinį stabdomos transporto priemonės lėtėjimą, ne mažesnį kaip toliau nurodyti dydžiai:

M1 tipas:

Formula

(antrasis narys atitinka 2,9 m/s2 vidutinį stabdomos transporto priemonės lėtėjimą);

M2 ir M3 tipai:

Formula

(antrasis narys atitinka 2,5 m/s2 vidutinį stabdomos transporto priemonės lėtėjimą);

N tipas:

Formula

(antrasis narys atitinka 2,2 m/s2 vidutinį stabdomos transporto priemonės lėtėjimą).“

Po 2.1.2.4 punkto įrašomas šis 2.1.2.5 punktas:

2.1.2.5.   Atsarginio stabdžio veiksmingumo bandymas atliekamas imituojant faktines darbinių stabdžių sistemos gedimo sąlygas.“

2.1.4.1 punktas rašomas taip:

2.1.4.1.   Sugedus sudėtinei darbinių stabdžių sistemos daliai, darbinio stabdžio liekamosios veikimo savybės turi parodyti stabdymo kelią, neviršijantį toliau nurodytų dydžių, ir vidutinį stabdomos transporto priemonės lėtėjimą, ne mažesnį kaip toliau nurodyti dydžiai, kai naudojama ne didesnė kaip 700 N jėga, atlikus O tipo bandymą, kai variklis atjungtas, pradedama šiais greičiais konkrečiai transporto priemonės kategorijai:

Stabdymo kelias (m) ir vidutinis stabdomos transporto priemonės lėtėjimas (m/s2)

— (likusioji lentelės dalis nekeičiama).“

Po 2.1.4.1 punkto įrašomas šis naujas punktas 2.1.4.2:

2.1.4.2.   Liekamųjų stabdymo savybių veiksmingumo bandymas atliekamas imituojant faktines darbinių stabdžių sistemos gedimo sąlygas.“

2.2.1.2.1 punktas rašomas taip: (keičiamas tik angliškas tekstas)

2.2.1.2.1.   Jeigu darbinis stabdys yra nuolatinio arba su pertrūkiais stabdymo tipo, jėgų, kurios veikia stabdomų ratų periferijoje, suma … (likusios nuostatos nekeičiamos).“

Po 2.2.2.1 punkto įrašomas šis naujas punktas 2.2.3:

„2.2.3.   Automatinis stabdymas

2.2.3.1.   Automatinio stabdymo veikimas, kai oro tiekimo linijoje visiškai nebėra slėgio ir kai bandymas atliekamas su pakrauta transporto priemone esant ne mažesniam kaip 40 km/h greičiui, turi būti ne mažesnis kaip 13,5 % jėgos, atitinkančios didžiausią masę, tenkančią ratams, kai transporto priemonė stovi vietoje. Raktų blokavimas leidžiamas, kai veikimo lygiai viršija 13,5 %.“

II PRIEDO PRIEDĖLIS:   STABDYMO JĖGŲ PASISKIRSTYMAS TARP TRANSPORTO PRIEMONĖS AŠIŲ (75/524/EEB)

3.1.2 punktas rašomas taip:

3.1.2.   Kai transporto priemonė, turinti teisę tempti O3 ir O4 kategorijų priekabas, kuriose įrengtos pneumatinių stabdžių sistemos, išbandoma išjungus energijos tiekimo šaltinį, užblokavus tiekimo liniją, prijungus 0,5 litrų tūrio baką prie valdymo linijos ir sistemą prie įjungimo ir išjungimo slėgių, jos slėgis visiškai įjungus stabdymo valdymo įtaisą turi siekti nuo 6,5 iki 8,5 barų tiekimo linijos ir valdymo linijos jungčių galvutėse, neatsižvelgiant į transporto priemonės apkrovos sąlygas. Šie slėgiai turi būti akivaizdžiai matomi tempiančioje transporto priemonėje, kai nuo jos atkabinama priekaba. 2, 3 ir 4A diagramose pavaizduotos suderinamumo juostos neturėtų viršyti 7,5 barų.“

3.1.4.1 punktas rašomas taip:

3.1.4.1.   Transporto priemonėje, turinčioje teisę tempti O3 ir O4 kategorijų priekabas, kuriose įrengtos pneumatinių stabdžių sistemos, leistinas santykis tarp stabdymo greičio Formula ir slėgio pm – tai santykis tarp 2 diagramoje pavaizduotų plotų.“

Po 5.1.2 punkto įrašomas šis naujas punktas 5.1.3:

5.1.3.   Leistinas santykis tarp stabdymo greičio Formula ir slėgio pm – tai santykis tarp 2 diagramoje pavaizduotų plotų, kai transporto priemonė pakrauta ir nepakrauta.“

7.3 punktas rašomas taip:

„IX priedo 18.2 punktas būtinai apima …“

(likusios nuostatos nekeičiamos).8.2 punktas rašomas taip:

8.2.   Slėgio bandymo sujungimai atitinka ISO standarto 3583-1984 4 taisyklę.“

4A diagramos išnašą papildyti šiuo nauju pirmu sakiniu:

„Suprantama, kad jeigu dydžiai Formula ir Formula, tai stabdymo greitis Formula neprivalo būti proporcingas valdymo linijos slėgiui, išmatuotam jungiančioje galvutėje.“

III PRIEDAS:   BŪDAS, KURIUO IŠMATUOJAMA TRANSPORTO PRIEMONĖSE ĮTAISYTŲ PNEUMATINIŲ STABDŽIŲ SUVEIKIMO TRUKMĖ

1.1 punkto pabaigoje įrašoma:

„Transporto priemonėse, kuriose įrengti apkrovos davikliai, šie įtaisai turi būti nustatyti apkrovos padėtyje.“

Po 2.6 punkto įrašomas šis naujas punktas 2.7:

2.7.   Transporto priemonėse, turinčiose teisę tempti O3 ir O4 kategorijų priekabas, kuriose įrengtos pneumatinių stabdžių sistemos, be pirmiau išvardytų reikalavimų, taip pat patikrinama, ar laikomasi I priedo 2.2.1.18.4.1 punkto reikalavimų, kai atliekamas šis bandymas:

a)

išmatuojamas slėgis 2,5 m ilgio ir 13 mm vidinio diametro vamzdžio gale, kuris sujungtas su tiekimo linijos jungiamąja galvute;

b)

imituojamas valdymo linijos jungiančios galvutės gedimas;

c)

įjungiamas darbinio stabdžio valdiklis per 0,2 s, kaip numatyta 2.3 punkte.“

4.2 punktas rašomas taip:

4.2.   Slėgio bandymo sujungimai turi atitikti ISO standarto 3583-1984 4 taisyklę.“

IV PRIEDAS:   ENERGIJOS REZERVUARAI IR ENERGIJOS ŠALTINIAI

A.   PNEUMATINIŲ STABDŽIŲ SISTEMOS

1.3.1 punktas rašomas taip:

1.3.1.   Priekabose įrengti rezervuarai turi būti sukonstruoti taip, kad po aštunto visiško tempiančios transporto priemonės darbinio stabdžio paspaudimo slėgis, tiekiamas jį naudojančioms valdančioms dalims, nenukristų žemiau lygio, kuris yra lygus pusei skaičiaus, gauto pirmą kartą paspaudus stabdį ir neįjungus nei priekabos automatinio, nei stovėjimo stabdžio.“

1.3.2.1 punktas rašomas taip:

1.3.2.1.   Slėgis rezervuaruose bandymo pradžioje turi būti 8,5 baro.“

3.2 punktas rašomas taip:

3.2.   Slėgio bandymo sujungimai atitinka ISO standarto 3583-1984 4 taisyklę.“

V PRIEDAS:   SPYRUOKLINIAI STABDŽIAI

2.3 punkte tarp trečiojo ir ketvirtojo sakinio įrašyti šiuos naujus sakinius:

„Visas atvejais perkraunant stabdžių sistemą nuo nulinio slėgio, spyruokliniai stabdžiai neturi būti atleisti tol, kol slėgis darbinių stabdžių sistemoje yra pakankamas, kad būtų užtikrintas bent numatytas pakrautos transporto priemonės atsarginio stabdžio veikimas naudojant darbinio stabdžio valdiklį.“

VII PRIEDAS:   ATVEJAI, KADA SU TIPUI PATVIRTINTI PATEIKTA TRANSPORTO PRIEMONE NETURI BŪTI ATLIEKAMI I IR (ARBA) II (AR IIA) TIPO BANDYMAI

Visuose šiuose punktuose žodis „liekamosios“ pakečiamas žodžiu „įkaitusios“.

 

— 1 priedėlis:

 

— 3.1.2, 3.2.1, 3.5.1.1, 3.5.2.4, 3.5.3.4 ir 4.3.7 punktai;

 

— 2 priedėlis:

 

2 punktas (lentelė).

IX PRIEDAS:   PRANEŠIMAS DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMO ATSIŽVELGIANT Į JOS STABDŽIŲ SISTEMĄ

7 punktas rašomas taip:

7.   Masės pasiskirstymas ant kiekvienos ašies

(didžiausia vertė) ….“

8 punktas rašomas taip:

8.   Stabdžių antdėklų modelis ir tipas …

8.1.   Alternatyvūs stabdžių antdėklai …

8.1.1.   Patvirtinimo bandymo metodas: transporto priemonių bandymai/XII priedas/kita(1) ….“

9.4.3 punktas rašomas taip:

9.4.3.   centrinės ašies priekaba: taip pat nurodyti …“

Po 9.4.4 punkto įrašomas šis naujas punktas 9.4.5:

9.4.5.   priekabos tipas o: stabdyta (nestabdyta) (1)“

Po 9.5 punkto įrašomas šis naujas punktas 9.6:

9.6.   transporto priemonė yra (nėra) (1) parengta vilkti priekabą su atblokavimo įtaisais.“

13 punktas rašomas taip:

13.   Transporto priemonės masė – …“

14.2 punktas rašomas taip:

14.2.   O tipo bandymas

variklis prijungtas

darbiniai stabdžiai

pagal II priedo

2.1.1.1.1 punktą …“

Lentelės 3 stulpelyje rašyti taip:

„Išmatuota jėga, kuria veikiamas valdiklis (N).“

14.5 punktas rašomas taip:

14.5.   Stabdžiai, naudojami II/II A tipo (4) bandymo metu ….“

14.6 punktas rašomas taip:

14.6.   Suveikimo trukmė ir…

14.6.1.   Suveikimo trukmė …

14.6.2.   Suveikimo trukmė …“

14.7.2 punktas rašomas taip:

Image

14.7.3 punktas rašomas taip:

Image

14.7.4.

punktas. Lentelėje nuorodos į „liekamosios“ keičiamos žodžiu „įkaitusios“.

Po 19.2 punkto įrašomi šie nauji 20 ir 21 punktai:

20.   Automatiniai stabdžiai priekabose, kuriose įrengtos pneumatinių stabdžių sistemos

20.1.   Pasiektas stabdymo greitis …

21.   Priekabos su elektrinėmis stabdžių sistemomis

21.1.   Ar transporto priemonė atitinka XI priede išdėstytus reikalavimus: taip/ne (4).

21.2.   Pasiektas stabdymo greitis …“

20–27 punktai pernumeruojami 22–29 punktais.Išnašą rašyti taip:

„(1) Puspriekabėms čia nurodyti masę, atitinkančią penktojo rato apkrovą.“

X PRIEDAS:   REIKALAVIMAI, TAIKYTINI ATLIEKANT BANDYMUS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, KURIOSE ĮRENGTI ANTIBLOKAVIMO ĮTAISAI

6.1.2 punktas rašomas taip:

6.1.2.   Pradinis energijos lygis … lygus 8,5 baro slėgiui priekabos tiekimo linijos jungiamojoje galvutėje“

(likusioji dalis nekeičiama). 6.1.5 punktas rašomas taip:

6.1.5.   Stabdymo pabaigoje, kai transporto priemonė stovi vietoje, vieną kartą visiškai paspaudžiamas darbinis stabdys. Tai atlikus, slėgis valdymo grandinėse turi būti pakankamas, kad pasiekta bendra stabdymo jėga ratų periferijoje būtų lygi ne mažiau kaip 22,5 % jėgos, atitinkančios didžiausią masę, tenkančią ratams, kai transporto priemonė stovi vietoje, ir kad automatiškai neįsijungtų jokia stabdžių sistema, kurios negalima valdyti antiblokavimo įtaisu.“

XII PRIEDAS:   STABDŽIŲ ANTDĖKLŲ BANDYMO METODAS NAUDOJANT INERCINĮ DINAMOMETRĄ

4.4.3, 4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.5.3, 4.5.3.1 ir 4.5.3.2 punktuose žodis „liekamosios“ pakeičiamas žodžiu „įkaitusios“.


Top