EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0296

1991 m. gegužės 31 d. Tarybos Direktyva dėl gamtinių dujų tranzito dujotakių tinklais

OJ L 147, 12.6.1991, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 143 - 146
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 143 - 146
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 151 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 151 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 151 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 151 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 151 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 151 - 154
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 151 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 151 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 151 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; panaikino 32003L0055

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/296/oj

31991L0296Oficialusis leidinys L 147 , 12/06/1991 p. 0037 - 0040
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 12 tomas 2 p. 0143
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 12 tomas 2 p. 0143


Tarybos direktyva

1991 m. gegužės 31 d.

dėl gamtinių dujų tranzito dujotakių tinklais

(91/296/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi būtina priimti priemones, kad per laikotarpį, kuris pasibaigtų 1992 m. gruodžio 31 d., būtų galima laipsniškai sukurti vidaus rinką; kadangi Europos Vadovų Taryba vienas po kito vykusiuose susitikimuose pripažino bendros vidaus rinkos sukūrimo būtinybę, o Rodo mieste — bendros energijos rinkos būtinybę;

kadangi tam, kad būtų sukurta energijos, o ypač gamtinių dujų vidaus rinka, būtina vystyti Bendrijos energijos strategiją, kurios tikslas:

- saugus tiekimas,

- aplinkosauga;

kadangi siekiant bendrosios vidaus rinkos, Europos valstybių energijos rinkos integracija turi būti spartesnė; kadangi gamtinės dujos yra pagrindinė Bendrijos balanso sudedamoji dalis;

kadangi pageidautina, kad būtų labiau pasitikima gamtinėmis dujomis, kaip dar vienu energijos šaltiniu;

kadangi, kuriant energetikos vidaus rinką, o ypač gamtinių dujų sektoriuje, bus atsižvelgta į uždavinį siekti ekonominės ir socialinės sanglaudos;

kadangi, vidaus rinkos gamtinių dujų sektoriuje sukūrimo tikslas yra garantuoti didesnį rentabilumą, švarią aplinką bei saugų tiekimą laisvos prekybos pagrindu, tuo pačiu neleistinai neapribojant konkurencijos; kadangi norint sėkmingai įgyvendinti šį uždavinį, būtina atsižvelgti į gamtinių dujų sektoriaus specifiką;

kadangi kuriant vidaus rinką gamtinių dujų sektoriuje, turėtų būti atsižvelgta ne tik į valstybių narių panašumus, bet ir į jų skirtumus, kurie kartais būna svarbūs;

kadangi prekyba gamtinėmis dujomis tarp Europos šalių aukšto slėgio perdavimo dujotakių tinklų kasmet vis didėja ir jau ryškėja investicijų užuomazgos; kadangi saugus gamtinių dujų tiekimas ir išlaidų mažinimas Europos bendrijoje priklausys nuo tokiai prekybai būtino bendro tinklo sukūrimo ir funkcionavimo;

kadangi aukšto slėgio perdavimo dujotakių tinklų pasikeitimas gamtinėmis dujomis organizuojamas taip, kad Komisija turėtų būti pastoviai informuojama apie prašymus sudaryti sandorius bei apie tų sandorių rezultatus;

kadangi didinti gamtinių dujų transportavimą įvairių šalių dujotakių tinklais, tuo pačiu nepamirštant saugumo bei gamtinių dujų tiekimo kokybės reikalavimų, yra ir įmanoma, ir pageidautina; kadangi tyrimai rodo, jog dažnesnis pasikeitimas gamtinėmis dujomis tarp atskirų dujotakių tinklų gali sumažinti investicines išlaidas;

kadangi siekiant patenkinti paklausą, ateityje bus papildomai tarpusavyje jungiami kelių valstybių narių dujotakių tinklai;

kadangi išaugęs gamtinių dujų transportas skatins gamtinių dujų perdavimo kompanijas bendradarbiauti ieškant būdų, kaip patobulinti gamtinių dujų perdavimo įrenginius; kadangi šie patobulinimai taip pat sumažins išlaidas;

kadangi vis dar yra kliūčių plėsti gamtinių dujų prekybą tarp dujotakių tinklų; kadangi tuo atveju, jei tos kliūtys kyla ne dėl naudojamos technologijos arba pačių tinklų pobūdžio, jas galima pašalinti įvedant privalomą gamtinių dujų tranzitą dujotakių tinklais bei įdiegiant atitinkamą kontrolės sistemą, leidžiančią patikrinti, ar laikomasi šio įsipareigojimo;

kadangi šis įsipareigojimas ir kontrolės sistema yra susiję su tuo parduodamos elektros energijos tranzitu, kuriuo Bendrija yra suinteresuota, būtent tranzitu aukšto slėgio dujotakių tinklais;

kadangi finansines, technines bei juridines tokio tranzito sąlygas dažniausiai privalo parengti patys suinteresuoti tinklai;

kadangi tranzito sąlygos turi būti teisingos ir nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neprieštarauti Bendrijos konkurencijos taisyklėms;

kadangi siekdama palengvinti tranzito sutarčių sudarymą, Komisija numato parengti sutaikymo procedūrą, pagal kurią, vienai iš šalių paprašius, privaloma paduoti paraišką, tačiau pats procedūros rezultatas teisiškai neįpareigoja;

kadangi būtina suderinti valstybių narių priimtas gamtinių dujų tranzitą reguliuojančias nuostatas;

kadangi vidaus rinkos kūrimas gamtinių dujų sektoriuje palaipsniui skatins dinamišką nacionalinių gamtinių dujų tinklų integravimąsi; kadangi šiuo tikslu įdiegtos specialios infrastruktūros priemonės pagreitintų Bendrijos atokių vietovių bei salų susijungimą su bendru dujotakių tinklu;

kadangi bendri Europos tinklai peržengia Bendrijos geografines ribas; kadangi bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, prisijungusiomis prie Europos dujotakių tinklo, yra neginčytinai naudingas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų palengvintas gamtinių dujų tranzitas aukšto slėgio dujotakių tinklais laikantis šioje direktyvoje išdėstytų sąlygų.

2 straipsnis

1. Nepažeidžiant jokių tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių sudarytų specialių susitarimų, šioje direktyvoje kiekvienas sandoris dėl gamtinių dujų transporto laikomas gamtinių dujų tranzitu tarp tinklų esant tokioms sąlygoms:

a) gamtinių dujų perdavimą vykdo ūkio subjektas ar subjektai, toje valstybėje narėje atsakingi už aukšto slėgio dujotakių tinklus, išskyrus valstybės narės teritorijoje esančius paskirstymo tinklus, kurie turi įtakos veiksmingam Europos jungtinių aukšto slėgio dujotakių tinklų funkcionavimui;

b) pirminis arba galutinės paskirties tinklas yra Bendrijos teritorijoje;

c) minėtasis transportas kerta bent vieną Bendrijos vidaus sieną.

2. Ši direktyva taikoma aukšto slėgio gamtinių dujų perdavimo tinklams bei už juos atsakingiems ūkio subjektams, kurie išvardyti priede. Komisija, pasitarusi su suinteresuotomis valstybėmis narėmis, atnaujina šį sąrašą kiekvienąkart, kai to reikalauja šios direktyvos tikslai ir ypač atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalies a punktą.

3 straipsnis

1. Dėl gamtinių dujų tranzito sutarčių derasi suinteresuoti, už tuos tinklus bei teikiamos paslaugos kokybę atsakingi ūkio subjektai ir, jei reikia, ūkio subjektai, valstybėse narėse atsakingi už gamtinių dujų įvežimą bei išvežimą.

2. Laikantis Sutarties taisyklių, tranzito sąlygos turi būti nediskriminuojančios ir teisingos visoms suinteresuotoms šalims, jose neturi būti neteisingų sąlygų arba nepagrįstų apribojimų, be to jos neturi kelti grėsmės tiekimo saugumui ar paslaugų kokybei, pirmiausia skiriant rimtą dėmesį rezervinių gamybinių ir akumuliacinių pajėgumų panaudojimui bei garantuojant kuo našesnį dabartinių sistemų darbą.

3. Valstybės narės imasi priemonių, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti, kad priede išvardyti jų jurisdikcijai priklausantys ūkio subjektai nedelsdami atliks tokius veiksmus:

- praneš Komisijai bei atitinkamoms nacionalinės valdžios institucijoms apie kiekvieną prašymą dėl tranzito,

- pradės derybas dėl prašomo gamtinių dujų tranzito sąlygų,

- informuos Komisiją bei atitinkamas nacionalinės valdžios institucijas apie tranzito sutarties sudarymą,

- informuos Komisiją ir atitinkamas nacionalinės valdžios institucijas apie nesėkmingų derybų priežastis, dėl ko sutartis nebuvo sudaryta per 12 mėnesių nuo prašymo perdavimo.

4. Kiekvienas suinteresuotas ūkio subjektas gali pareikalauti, kad tranzito sąlygos būtų pateiktos derinti taikinimo organui, kurį įsteigė ir kuriam pirmininkauja Komisija bei kuriame yra atstovaujami už perdavimo tinklus Bendrijoje atsakingi ūkio subjektai.

4 straipsnis

Jei priežastys, dėl kurių nebuvo sudaryta sutartis dėl prašomo tranzito, pasirodo besančios nepateisinamos arba nepakankamos, Komisija, remdamasi prašymą pateikusio subjekto skundu arba savo iniciatyva, įgyvendina Bendrijos teisėje numatytas procedūras.

5 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1992 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1991 m. gegužės 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Bodry

[1] OL C 247, 1989 9 28, p. 6 irOL C 268, 1990 10 24, p. 9.

[2] OL C 231, 1990 9 17, p. 72 irOL C 129, 1991 5 20.

[3] OL C 75, 1990 3 26, p. 20.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Ūkio subjektų ir aukšto slėgio dujų perdavimo tinklų sąrašas

Valstybė narė | Ūkio subjektas | Tinklas |

Vokietijos Federacinė Respublika | Bayerngas GmbH | Galutinius paskirstytojus (municipalinę valdžią ir kt.) bei stambesnius galutinius vartotojus aptarnaujantis tinklas |

BEB Erdgas und Erdöl GmbH |

Deutsche Erdgas Transport Gmbh |

Energieversorgung Weser Ems AG (EWE) |

Erdgas Verkaufs-Gesellschaft mbH |

Ferngas Nordbayern Gmbh |

Ferngas Salzgitter GmbH |

Gas-Union GmbH |

Mobil Oil AG |

Ruhrgas AG |

Saar Ferngas AG |

Thyssengas GmbH |

Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW) |

Westfälische Ferngas AG |

Energieversorgung Mittelrhein |

EWAG, Nürnberg |

Erdgas Schwaben GmbH |

Erdgas Südbayern GmbH |

GEW Köln |

Gasversorgung Süddeutschland |

Gasversorgung Südhannover/Nordhessen |

Hamburger Gaswerke |

Landesgasversorgung Niedersachsen |

Main-Gaswerke AG |

Schleswag AG |

Südhessische Gas und Wasser AG |

Technische Werke der Stadt Stuttgart AG |

Thüga AG |

GASAG, Berlin |

Belgija | Distrigaz SA | Visuomeninis tinklas |

Danija | Dansk Naturgas A/S | Galutinius paskirstytojus (municipalinę valdžią ir kt.) ir stambesnius galutinius vartotojus aptarnaujantis tinklas |

Ispanija | Empresa National de Gas SA (ENAGAS) |

Catalana de Gas |

Gas de Euskadi |

Graikija | DEPA |

Liuksemburgas | SOTEG |

Nyderlandai | NV Nederlandse Gasunie |

Italija | Snam SpA |

Prancūzija | Gaz de France | Visuomeninis tinklas |

SNGSO |

Compagnie française du méthane (CEFEM) |

Jungtinė Karalystė | British Gas | Aukšto slėgio dujų tinklas |

Airija | Irish Gas Board |

--------------------------------------------------

Top