EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3677

1990 m. gruodžio 13 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3677/90 nustatantis priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai

OL L 357, 1990 12 20, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2005; panaikino 32005R0111

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3677/oj

31990R3677Oficialusis leidinys L 357 , 20/12/1990 p. 0001 - 0005
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 10 p. 0026
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 10 p. 0026


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3677/90

1990 m. gruodžio 13 d.

nustatantis priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi 1998 m. gruodžio 19 d. Vienoje buvo priimta Konvencija dėl kovos su neteisėta narkotikų ir psichotropinių medžiagų apyvarta, toliau — Jungtinių Tautų konvencija; kadangi Jungtinių Tautų konvencija yra pasaulio pastangų kovoto su narkotikais dalis; kadangi Bendrija dalyvavo derybose dėl šios Konvencijos ir išreiškė politinę valią imtis priemonių pagal savo kompetenciją;

kadangi Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnis reglamentuoja prekybą prekursoriais, t. y. medžiagomis, kurios neretai naudojamos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai; kadangi šio straipsnio įgyvendinimas atspindi išsivysčiusių pramoninių šalių indėlį sutelkiant pastangas, kurių tikisi narkotikus gaminančios šalys, kurios paprastai yra daug skurdesnės nei pirmosios; kadangi nuostatos dėl tokių prekursorių prekybos daro poveikį Bendrijos muitų taisyklėms; kadangi tuo remiantis 1989 m. birželio 8 d. Bendrijos vardu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija; kadangi pagal ją Taryba nusprendė 1990 m. spalio 22 d. sudaryti Jungtinių Tautų konvenciją; kadangi siekiant konkrečiau apibrėžti jos politinę valią, tikslinga nustatyti Bendrijos taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis;

kadangi Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnis paremtas prekybos aptariamomis medžiagomis monitoringo sistema; kadangi didesnė prekybos šiomis medžiagomis dalis yra visiškai teisėta; kadangi šių medžiagų dokumentai ir ženklinimas turi būti pakankamai aiškūs; kadangi taip pat yra svarbu, aprūpinant kompetentingas institucijas būtinomis veiklos priemonėmis, pagal Jungtinių Tautų konvenciją, kurti mechanizmus, kurie remtųsi glaudžiu bendradarbiavimu su suinteresuotais ūkio subjektais ir žvalgybos duomenų kaupimu;

kadangi išankstinio informavimo apie tam tikrų medžiagų krovinius sistema, atsižvelgianti į tam tikras sąlygas, užtikrinanti tam tikrų operacijų sustabdymą, šiuo atveju atrodo tinkamiausia; kadangi kelios šalys, laikydamosi šio požiūrio, jau gavo labai gerų rezultatų;

kadangi kompetentingos valstybių narių institucijos turėtų imtis panašių veiklos priemonių; kadangi dėl šios priežasties būtina Bendrijos lygiu nustatyti bendrus tikslus, susijusius su šiais klausimais; kadangi šis aspektas yra svarbus ateityje, baigiant sukurti vidaus rinką ir siekiant užtikrinti vienodą nustatytų taisyklių taikymą; kadangi taip pat svarbu, kad kiekviena valstybė narė nustatytų pakankamai atgrasias baudas;

kadangi administracinio bendradarbiavimo mechanizmas turėtų veikti ir Bendrijoje, ir su trečiosiomis šalimis, kurios taip pat yra šios Konvencijos šalys; kadangi šiuo atžvilgiu patartina, atsižvelgiant į Bendrijos kompetentingų institucijų suinteresuotumą, remtis 1981 gegužės 19 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1468/81 dėl tarpusavio pagalbos tarp valstybių narių administracinių institucijų ir jų bendradarbiavimo su Komisija siekiant užtikrinti, kad būtų teisingai taikomi muitų arba žemės ūkio teisės aktai [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 945/87 [2]; kadangi ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas gautos informacijos ir tos informacijos, kuria buvo pasikeista, konfidencialumui;

kadangi, remdamasi Jungtinių Tautų konvencija, Bendrija turėtų prisidėti prie gaminančių šalių pastangų kovoti su narkotikų apyvarta; kadangi šia prasme oficialiuose leidiniuose turėtų būti sukurtas specialus mechanizmas, kuriuo remiantis būtų vykdomas priedo II lentelėje išvardytų produktų monitoringas, jei šiais produktais prekiaujama su minėtomis šalimis, nepaisant to, kad, bendrąja prasme, šie produktai yra dalis visiškai teisėtos prekybos; kadangi, siekiant užtikrinti geresnį tokios prekybos monitoringą, reikėtų skatinti suinteresuotų šalių bendradarbiavimą;

kadangi, siekiant ištirti galimas problemas, susijusias su šio reglamento taikymu, ir skatinant jo įgyvendinimą bei administracinio bendradarbiavimo šiais klausimais tobulinimą yra pageidautina numatyti, kad Komisija organizuotų specialius susitikimus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

1. Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, kuriomis siekiama vykdyti Bendrijos ir trečiųjų šalių prekybos medžiagomis, neretai naudojamomis neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, monitoringą siekiant užkirsti kelią neteisėtam tokių medžiagų naudojimui.

2. Šiame reglamente:

a) "į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga" — tai bet kuri priede nurodyta medžiaga, įskaitant tokių medžiagų turinčius mišinius. Tokioms medžiagoms nepriskiriami vaistai ar kiti preparatai, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų ir kurie sudaryti taip, kad tokios medžiagos yra sunkiai panaudojamos arba išgaunamos greitai taikomomis priemonėmis;

b) "importas" — tai fizinis į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų įvežimas į Bendrijos muitų teritoriją;

c) "eksportas" — tai fizinis į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų išvežimas iš Bendrijos muitų teritorijos, kuriam būtina muitinės eksporto deklaracija;

d) "tranzitas" — tai į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų vežimas tarp trečiųjų šalių per Bendrijos muitų teritoriją ir bet kuris krovinio perkėlimas į kitos rūšies transportą šioje teritorijoje;

e) "ūkio subjektas" — tai fizinis arba juridinis asmuo, užsiimantis į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų gamyba, prekyba jomis ar jų platinimui Bendrijoje arba besiverčiantis kita susijusia veikla, įskaitant į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importą, eksportą, tranzitą, prekybos tarpininko veiklą ir perdirbimą. Šis apibrėžimas visų pirma taikomas savarankiškai dirbantiems asmenims, sudarantiems muitinės deklaracijas, kai tai yra jų pagrindinis darbas arba papildoma veikla, susijusi su kitu darbu;

f) "Tarptautinė narkotikų kontrolės taryba" yra 1961 m. Bendrąja konvencija dėl narkotinių medžiagų su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, įkurta taryba.

II DALIS

PREKYBOS MONITORINGAS

2 straipsnis

Dokumentai, įrašai ir žymėjimas

Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importui, eksportui ir tranzitui keliami šie reikalavimai:

1) visos importo, eksporto ir tranzito operacijos pagrindžiamos reikiamais dokumentais. Visų pirma komerciniuose dokumentuose: sąskaitose-faktūrose, krovinių manifestuose, muitinės, transporto ir kituose vežimo dokumentuose pateikiama pakankamai informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti:

- į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimą, nurodytą priede,

- į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekį ir svorį ir, tais atvejais, kai ją sudaro mišinys — bet kurios medžiagos ar medžiagų, išvardytų priede, kiekį ir svorį,

- eksportuotojo, importuotojo, platintojo ir jei žinoma — galutinio krovinio gavėjo pavadinimą ir adresą;

2) jei atlikdami importo, eksporto ar tranzito operacijas, ūkio subjektai prie į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų tvirtina etiketes, kuriose nurodoma produkto rūšis ar firmos vardas, šiose etiketėse turi būti nurodomi priede išvardytų medžiagų pavadinimai;

3) ūkio subjektai kaupia išsamius į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importo, eksporto ir tranzito operacijų duomenis;

4) 1 ir 3 punktuose paminėti dokumentai ir duomenys saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus nuo tų kalendorinių metų, kuriais 1 punkte paminėtos operacijos buvo vykdomos, pabaigos ir kompetentingų institucijų prašymu visada pateikiami patikrinti.

3 straipsnis

Informavimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad kompetentingos institucijos ir ūkio subjektai glaudžiai bendradarbiautų, kad ūkio subjektai kompetentingoms institucijoms nedelsdami praneštų apie visas aplinkybes, su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis susijusius neįprastus užsakymus ir sandorius, rodančius, kad tokios medžiagos, kurios bus importuojamos ar eksportuojamos, gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

4 straipsnis

Prieš eksportą pateikiamas pranešimasMedžiagos, išvardytos priedo I lentelėje

1. Valstybės narės, kurioje turi būti atliekami muitinės eksporto formalumai, kompetentingoms institucijoms iš anksto turi būti pateikiami visi duomenys, susiję su į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išvardytų priedo I lentelėje, eksportu. Suinteresuoti ūkio subjektai turi ne tik vykdyti 3 straipsnyje nurodytus įsipareigojimus, bet ir užtikrinti, kad šios institucijos gautų minėtus duomenis mažiausiai prieš penkiolika dienų iki muitinės deklaracijos pateikimo.

Kompetentingos institucijos nedelsdamos patvirtina pirmesnėje pastraipoje nurodytų duomenų gavimą.

2. Pateikiant 1 dalyje nurodytus duomenis nurodoma ši informacija:

- eksportuotojo, trečiosios šalies importuotojo, bet kurio kito ūkio subjekto, dalyvaujančio eksporto ar vežimo operacijose, ir galutinio krovinio gavėjo, jei jis žinomas suinteresuotam ūkio subjektui, pavadinimas ir adresas,

- į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, nurodytas priedo I lentelėje,

- į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis ir svoris ir, tais atvejais, kai ją sudaro mišinys — bet kurios medžiagos ar medžiagų, išvardytų priede, kiekis ir svoris,

- vežimo duomenys: planuojama išsiuntimo data, muitinės įstaigos, kurioje bus atliekami muitinės eksporto formalumai, pavadinimas, duomenys apie transportavimo susitarimus ir, jei žinoma, maršrutas, numatomas išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos punktas bei, jei įmanoma, įvažiavimo į importuojančią šalį vieta.

3. Nepažeidžiant galimų techninių represinių priemonių įdiegimo ir, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad priedo I lentelėje nurodytos medžiagos gali būti naudojamos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, šių medžiagų eksportas uždraudžiamas raštišku kompetentingų institucijų nurodymu, kurio gavimas turi būti tinkamai patvirtintas.

4. Sprendimas dėl duomenų, kuriuos pateikia ūkio subjektai, priimamas per penkiolika darbo dienų, nurodytų 1 dalyje, atitinkamai išduodant eksporto leidimą.

Eksportas leidžiamas, jei:

- per minėtą laiką nebuvo priimtas sprendimas dėl jo pratęsimo, negautas prašymas pateikti papildomos informacijos ar kito nurodymo pagal 3 dalį arba

- pateikiamas oficialus eksporto leidimas, jei kompetentinga institucija yra nustačiusi, kad jo reikia.

Visais atvejais, pateikiant muitinės eksporto deklaraciją, muitinės pareigūnams patikrinti turi būti pateikiamas ir gavimo patvirtinimas, nurodytas 1 dalyje, arba eksporto leidimas, jei kompetentinga institucija yra nustačiusi, kad jo reikia.

5. Atsižvelgdama į trečiųjų šalių prašymus prieš eksportą pateikti pranešimą Bendrijai pagal Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 10 dalį, būtų pateikta išankstinė informacija apie eksportą:

a) Komisija nedelsiant valstybių narių kompetentingoms institucijoms praneša apie visus gautus prašymus;

b) prieš eksportuojant į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas į prašymą pateikusią šalį suinteresuotų valstybių narių kompetentingos institucijos pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją tos šalies kompetentingai institucijai. Šio atsakymo kopija perduodama Komisijai, kuri ją išplatina kitoms valstybėms narėms;

c) institucija, pateikianti šią informaciją, gali reikalauti, kad trečiosios šalies, gaunančios informaciją, institucija užtikrintų verslo, pramoninės, komercinės, ar profesinės paslapties konfidencialumą ar bet kurio su tuo susijusio prekybos proceso slaptumo išsaugojimą.

5 straipsnis

Konkreti eksporto struktūraMedžiagos, išvardytos priedo II lentelėje

Siekiant papildyti tarptautinės prekybos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių monitoringo susitarimus, priedo II lentelėje išvardytų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportui mutatis mutandis taikomas 4 straipsnis, jei jos yra tiesiogiai ar netiesiogiai skirtos bet kuriai šaliai, kuri informuoja Komisiją apie savo pageidavimą būti iš anksto informuota apie bet kurį minėtų produktų vežimą į ją, nes jie gali būti panaudoti neteisėtai narkotinių ir ar psichotropinių medžiagų gamybai jos teritorijoje.

III DALIS

KONTROLĖS PRIEMONĖS

6 straipsnis

Kompetentingų institucijų teisiniai įgaliojimai

1. Siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomi 2, 4 ir 5 straipsniai, kiekviena valstybė narė savo vidaus teisės aktais imasi priemonių, būtinų, kad kompetentingos institucijos:

a) gautų informaciją apie visus į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų užsakymus arba su šiomis medžiagomis susijusias operacijas;

b) patektų į ūkio subjekto verslo patalpas ir gautų pažeidimų įrodymus.

2. Nepažeisdama 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnyje ir šio straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių, kiekvienos valstybės narės muitinės ar kitos kompetentingos institucijos gali uždrausti įvežti į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas į Bendrijos teritoriją ar išvežti jas iš jos, jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

IV DALIS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

7 straipsnis

Siekiant taikyti šį reglamentą ir nepažeidžiant 10 straipsnio, mutatis mutandis taikomos Reglamento (EEB) Nr. 1468/81 nuostatos, ypač tos, kurios yra susijusios su konfidencialumu. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 1468/81 2 straipsnio 2 dalį kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša korespondentėmis paskirtų kompetentingos institucijos pavadinimus.

V DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato baudas, kurios turi būti taikomas už šio reglamento nuostatų pažeidimą. Šių baudos turi pakakti šių nuostatų laikymuisi užtikrinti.

9 straipsnis

1. Kad būtų galima patikslinti tarptautinės prekybos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių monitoringo susitarimus, kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos kasmet perduoda Komisijai visą su šiame reglamente nurodytų monitoringo priemonių, ypač susijusių su neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai naudojamomis medžiagomis, jų naudojimo ir neteisėtais gamybos būdais, įgyvendinimu susijusią informaciją.

2. Komisija, remdamasi pagal 1 dalį pateikta informacija, laikydamasi Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 12 dalies ir pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, parengia metinį pranešimą, kurį pateikiama Tarptautinei narkotikų kontrolės tarybai.

10 straipsnis

Savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu, Komisija organizuoja susitikimus su valstybių narių atstovais, siekdama ištirti bet kuriuos su šio reglamento taikymu susijusius klausimus.

11 straipsnis

Kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie priemones, kurių ji imasi, atsižvelgdama į šį reglamentą.

Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1991 m. sausio 1 d.

Jis taikomas nuo 1991 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1990 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Romita

[1] OL L 144, 1981 6 2, p. 1.

[2] OL L 90, 1987 4 2, p. 3.

--------------------------------------------------

/p>

terminai: tie sutartyje numatyti laikotarpiai, kurie prasideda kitą dieną po veiksmo ar įvykio, kurie žymi tų laikotarpių pradžią. Jei paskutinė termino diena yra nedarbo diena, terminas baigiasi pirmą darbo dieną po paskutinės termino dienos,

raštu: bet koks ranka ar mašinėle rašytas ar spausdintas pranešimas, įskaitant perdavimą teleksu, faksimiliniu ryšiu ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais,

pranešimai: pagal sutartį pateikti aktai, pranešimai, nurodymai ir instrukcijos,

nacionalinė valiuta: perkančiosios organizacijos valstybės valiuta,

ekiu: Europos valiutos vienetas,

užsienio valiuta: bet kokia leidžiama valiuta kaip apibrėžta šiose bendrosiose taisyklėse, kuri buvo nurodyta konkurse, išskyrus nacionalinę valiutą,

pagrindinės sąlygos: perkančiosios organizacijos pateiktas pranešimas, kuriame nurodomi jos reikalavimai paslaugoms ir (arba) jų tikslai, o kai taikoma – ir naudotini metodai bei priemonės ir (arba) siektini rezultatai,

bendrovės arba firmos: bendrovės arba firmos, įsteigtos pagal civilinę ar komercinę teisę, įskaitant viešąsias ar kitas bendroves, kooperatyvus ir bet kokius kitus viešuosius ar privačiuosius juridinius asmenis ar asociacijas, išskyrus pelno nesiekiančius asmenis, kurios yra įsteigtos pagal valstybės narės ar UŠT teisę ir kurios registruota buveinė, centrinė administracija arba pagrindinė verslo vieta yra valstybėje narėje arba UŠT; tačiau bendrovė arba firma, valstybėje narėje ar UŠT turinti tik registruotą buveinę, privalo vykdyti veiklą, kuri yra faktiškai ir nuolat susijusi su tos valstybės narės ar atitinkamos UŠT ekonomika.

3.2. Šių bendrųjų taisyklių skyrių ir antraštinių dalių pavadinimai neturi būti nagrinėjami atskirai; į juos neturi būti atsižvelgiama aiškinant šias taisykles.

3.3. Jei tai leidžia aplinkybės, vienaskaita parašyti žodžiai reiškia ir daugiskaitą ir vice versa, o vyriškosios giminės žodžiai reiškia ir moteriškąją giminę ir vice versa.

3.4. Žodžiai "asmenys" arba "šalys" reiškia ir firmas, bendroves bei bet kokią kitą teisinę organizaciją.

4 straipsnis

Teisė dalyvauti konkurse

4.1. Išskyrus tuos atvejus, kai Tarybos sprendime ir (arba) 6 straipsnyje yra numatyta leidžianti nukrypti nuostata:

a) konkurse dalyvauti ir EPF finansuojamas sutartis sudaryti vienodomis sąlygomis gali:

i) UŠT, AKR šalių ir EEB fiziniai asmenys, bendrovės arba firmos ar viešosios ar pusiau viešosios institucijos;

ii) EEB, UŠT ir (arba) AKR šalių kooperatyvai ir kiti viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, išskyrus nesiekiančius pelno;

iii) UŠT, AKR ir (arba) EEB bendrovių arba firmų bendros įmonės arba grupės;

b) tiekiamų prekių kilmės šalis turi būti EEB, UŠT ir (arba) AKR šalys.

4.2. Fiziniai asmenys, bendrovės arba firmos negali sudaryti sutarčių, jei:

a) jos bankrutavo;

b) vadovaujantis teismo sprendimu, išskyrus sprendimą dėl bankroto, buvo sustabdyti jų mokėjimai, ir dėl to pagal jų nacionalinius teisės aktus jos visiškai ar iš dalies neteko teisės administruoti savo nuosavybę ir ja disponuoti;

c) prieš jas buvo pradėtas teisminis procesas ir sustabdyti mokėjimai, dėl ko pagal jų nacionalinius teisės aktus joms gali būti paskelbtas bankrotas arba susidaryti kita padėtis, dėl kurios jos visiškai arba iš dalies netektų teisės administruoti savo nuosavybę ir ja disponuoti;

d) teismas priėmė neskundžiamą sprendimą, kad jos padarė kokį nors su jų profesiniu elgesiu susijusį nusikaltimą ar nusižengimą;

e) pateikdamos dokumentus konkursui, jos sąmoningai nurodė klaidingą informaciją;

f) jos pažeidė kitą su perkančiąja organizacija sudarytą sutartį.

4.3. Kad galėtų dalyvauti konkurse ir sudaryti sutartį, konkurso dalyviai pateikia perkančiąją organizaciją patenkinančių įrodymų, kad jos turi teisę dalyvauti konkurse pagal 4 straipsnį, taip pat įrodymų, kad jos atitinka reikiamus teisinius, techninius ir finansinius reikalavimus bei turi užtektinai išteklių, kad galėtų veiksmingai įvykdyti sutartį. Šiuo tikslu visose pristatytose paraiškose pateikiama tokia informacija:

a) ne vėliau kaip prieš 90 dienų išduotas dokumentas, parengtas vadovaujantis konkurso dalyvio nacionaline teise ar praktika, patvirtinantis, kad:

- jis atitinka 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas,

- jis nėra atsidūręs nė vienoje iš 4 straipsnio 2 dalyje išvardytų padėčių;

b) kopijos originalių dokumentų, kuriuose nurodoma struktūra ir (arba) teisinis statusas, registracijos vieta ir (arba) įstatuose nurodyta buveinė ir, jei ji skiriasi nuo tos buveinės – bendrovės, firmos arba partnerių centrinės administracijos vieta, arba, bendros įmonės atveju – visų konkurso dalyvį sudarančių asmenų pirmiau nurodyti duomenys;

c) išsamūs duomenys apie konkurso dalyvio (arba kiekvieno bendros įmonės dalyvio) pastarųjų penkerių metų patirtį vykdant panašaus pobūdžio sutartis, išsamūs duomenys apie kitas vykdomas sutartis, įskaitant duomenis apie faktinį ir veiksmingą dalyvavimą kiekvienoje tokioje sutartyje;

d) kai taikoma – pagrindiniai duomenys apie įrenginius, kuriuos siūloma panaudoti vykdant sutartį;

e) sutarčiai administruoti ir vykdyti siūlomų pagrindinių darbuotojų kvalifikacija ir patirtis tiek sutarties vykdymo vietoje, tiek ir už jos ribų;

f) pasiūlymai dėl subrangos pobūdžio, sąlygų ir ypatumų, jei numatoma samdyti subrangovus bet kuriai sutarties daliai, viršijančiai 10 % konkurso kainos;

g) ataskaitos apie konkurso dalyvio (arba kiekvienos bendros įmonės šalies) buhalterinę ir finansinę padėtį, pavyzdžiui, pastarųjų penkerių metų pelno (nuostolio) ataskaitos, balansai ir auditorių ataskaitos, finansinis planas kitiems dvejiems metams ir konkurso dalyvio (arba bendros įmonės dalyvių įgaliotojo atstovo) leidimas kreiptis į konkurso dalyvį aptarnaujančio banko tarnautojus; ir

h) informacija apie visus einamuosius teismo ar arbitražo procesus arba ginčus, kuriuose dalyvauja konkurso dalyvis. Pirmiau nurodyta informacija turi būti tiesiogiai susijusi su klausimais, kurie svarbūs sutarties sudarymui ar vykdymui.

5 straipsnis

Dalyvių lygybė

5.1. UŠT ir Komisija imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad kvietimuose dalyvauti konkurse dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo vienodomis sąlygomis dalyvautų kuo daugiau subjektų; tam imamasi priemonių, kad būtų:

a) užtikrinta, kad kvietimai dalyvauti konkurse bus paskelbti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, atitinkamos UŠT oficialiajame leidinyje ir bet kokioje kitoje tinkamoje žiniasklaidos priemonėje, pirmiausia to regiono UŠT ir AKR šalyse;

b) panaikinta diskriminuojanti praktika ar techninės specifikacijos, kurios gali sutrukdyti vienodomis sąlygomis konkurse dalyvauti kuo daugiau subjektų;

c) skatinamas valstybių narių, UŠT ir AKR šalių bendrovių ir firmų bendradarbiavimas, pavyzdžiui, bendrų įmonių ir konsorciumų kvalifikacinė atranka iš valstybių narių, UŠT ir AKR šalių bendrovių ir firmų;

d) užtikrinta, kad konkurso dokumentuose yra nurodyti visi atrankos kriterijai; ir

e) užtikrinta, kad nugalėtojas atitinka konkurso dokumentų reikalavimus ir juose nurodytus atrankos kriterijus.

6 straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata

6.1. Siekiant užtikrinti kuo didesnį sistemos išlaidų efektyvumą, atitinkamos UŠT prašymu EEB finansuojamose sutartyse gali būti leidžiama dalyvauti fiziniams ar juridiniams asmenims iš ne AKR besivystančių šalių.

6.2. Kiekvienu atveju atitinkama UŠT pateikia atstovui reikiamą informaciją, kad EEB galėtų priimti sprendimą dėl tokių leidžiančių nukrypti nuostatų, ypatingą dėmesį teikdama:

a) atitinkamos UŠT geografinei padėčiai;

b) EEB, UŠ

PRIEDAS

I LENTELĖ | II LENTELĖ |

efedrinas,ergometrinas,ergotaminas,lizergo rūgštis,1-fenilpropan-2-onas,pseudoefedrinas. Šioje lentelėje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti. | acto rūgšties anhidridas,acetonas,antranilo rūgštis,etilo eteris,fenilacetinė rūgštis,piperidinas. Šioje lentelėje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti. |

--------------------------------------------------

Top