Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3492

1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3492/90 nustatantis veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansuojamų intervencinių viešojo saugojimo priemonių metinėse ataskaitose

OJ L 337, 4.12.1990, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 173 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 173 - 176
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; panaikino 32006R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3492/oj

31990R3492Oficialusis leidinys L 337 , 04/12/1990 p. 0003 - 0006
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 35 p. 0173
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 35 p. 0173


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3492/90

1990 m. lapkričio 27 d.

nustatantis veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansuojamų intervencinių viešojo saugojimo priemonių metinėse ataskaitose

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 729/70 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2048/88 [2], ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Reglamentas (EEB) Nr. 1883/78 [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 787/89 [4], nustato intervencinių priemonių finansavimo iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus bendrąsias taisykles;

kadangi 1981 m. lapkričio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3247/81 dėl tam tikrų intervencinių priemonių, o ypač intervencinių agentūrų vykdomo žemės ūkio produktų supirkimo, saugojimo ir pardavimo, finansavimo iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus [5], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3767/89 [6], nustato metinių ataskaitų taisykles ir sąlygas, suteikiančias galimybę iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansuoti intervencinių priemonių, susijusių su viešuoju saugojimu, išlaidas; kadangi vis dėlto praktiškai taikant šią procedūrą, išryškėjo būtinybė ją supaprastinti ir nustatyti supaprastintą procedūrą atitinkančias įgyvendinimo taisykles; kadangi Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3247/81 turėtų būti panaikintas;

kadangi pagal žemės ūkio reglamentus intervencinės agentūros superka intervencijai siūlomą produkciją; kadangi reikia išsamesnių taisyklių, nustatančių atsakomybę už sandėliuose laikomų produktų išsaugojimą; kadangi periodiškai reikia daryti sandėliuose laikomų produktų inventorizaciją, kad gautus duomenis būtų galima palyginti su atsargų ir finansinėmis ataskaitomis; kadangi turėtų būti nustatytos finansavimo taisyklės, apimančios kiekio nuostolius, produktų kokybės pablogėjimą, intervencijai siūlomų produktų gabenimą bei sumų susigrąžinimą iš pardavėjų, pirkėjų ir saugotojų;

kadangi 1987 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 822/87 dėl bendro vyno rinkos organizavimo [7], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1325/90 [8], 37 straipsnio 2 dalis nustato, kad distiliavimo produktų realizavimo išlaidas, numatytas to reglamento 35 ir 36 straipsniuose, turi padengti EŽŪOGF Garantijų skyrius; kadangi reikalingos išsamesnės šią realizavimo priemonę reglamentuojančios taisyklės;

kadangi tokiu atveju reikėtų numatyti išsamių įgyvendinimo taisyklių ir taikytinos tvarkos priėmimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Kiekvienam produktui, kuriam taikomos intervencinės viešojo saugojimo priemonės, sudaromos metinės ataskaitos.

Ataskaitose turi būti išskirtos tokios straipsnių rūšys:

a) išlaidos fizinėms operacijoms, susijusioms su intervencinių agentūrų vykdomu produktų supirkimu;

b) palūkanos už valstybių narių lėšas, įšaldytas intervenciniams pirkimams;

c) skirtumai tarp iš praėjusių metų perkeltų produktų kiekių vertės ir einamais metais patalpintų saugoti produktų kiekių vertės, atsižvelgiant į d punkte minimą nuvertėjimą, iš vienos pusės, bei tarp einamaisiais metais iš sandėlio išvežtų produktų kiekių vertės ir į ateinančius metus perkeliamų produktų kiekių vertės, iš kitos pusės bei bet kurios kitos išlaidos ar pajamos;

d) Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 8 straipsnyje numatyto nuvertėjimo sumos.

a punkte minimos išlaidos ir c punkte minimos kitos išlaidos bei pajamos yra išvardytos priede.

Gabenimo išlaidos valstybės narės teritorijoje ar už jos ribų tvirtinamos Reglamento (EEB) Nr. 2727/75 [9] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1340/90 [10], 26 straipsnyje nustatyta tvarka arba laikantis kitų bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą nustatančių reglamentų atitinkamuose straipsniuose numatytos tvarkos, ir įtraukiamos į apskaitą, kaip numatyta a punkte.

2. Jeigu 8 straipsnyje nustatyta tvarka nėra priimtos specialios nuostatos, įvairūs išlaidų ir pajamų straipsniai įtraukiami į apskaitą tuo pat metu, kada atliekama intervencinės priemonės sąlygota fizinė operacija.

3. Jei ataskaitoje rodomas kredito likutis, jis išskaičiuojamas iš einamųjų finansinių metų išlaidų.

2 straipsnis

1. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių tinkamam Bendrijos intervencinių produktų išsaugojimui užtikrinti.

2. Komisijos prašymu valstybės narės jai praneša apie priimtus papildomus teisės aktus, susijusius su intervencinių priemonių taikymu ir administravimu.

3 straipsnis

Kiekvienais finansiniais metais intervencinės agentūros sudaro kiekvieno Bendrijos intervencinio produkto inventorinius aprašus.

Šios inventorizacijos duomenis jos lygina su apskaitos duomenimis: patikrinimų metu rasti kiekio arba kokybiniai neatitikimai įtraukiami į apskaitą, kaip numatyta 5 straipsnyje.

4 straipsnis

1. Gali būti nustatoma su saugomų produktų išsaugojimu susijusių nuostolių leistina riba.

Su išsaugojimu susiję kiekio nuostoliai lygūs skirtumui tarp atsargų ataskaitoje nurodyto teorinio produkcijos kiekio ir faktiškai paskutinę metų dieną sandėliuose esančio produkcijos kiekio, nustatyto 3 straipsnyje numatytos inventorizacijos pagrindu, arba produkcijai, kuri įrašyta į apskaitos knygas kaip esanti sandėliuose, bet faktiškai per metus iš sandėlių pašalinta.

2. Gali būti nustatoma su intervencijos tikslais supirktų produktų perdirbimu susijusių nuostolių leistina riba.

3. Apskaičiuojant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minimus leistinus nuostolius, į juos neįskaičiuojami su vagyste susiję ar kiti aiškiai identifikuojami nuostoliai.

4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minimos ribos nustatomos laikantis 8 straipsnyje numatytos tvarkos, jas apsvarsčius, jei reikia, atitinkamame vadybos komitete.

5 straipsnis

1. Visi trūkstami produktų kiekiai ir produktų, kurių kokybė pablogėjo dėl fizinių saugojimo, gabenimo, perdirbimo sąlygų ar dėl per ilgo išsaugojimo, kiekiai apskaitomi kaip trūkumo nustatymo ar kokybės pablogėjimo dieną nurašyti iš intervencinių atsargų.

2. Pirmoje šio straipsnio dalyje minimų kiekių vertė nustatoma 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Jeigu Bendrijos taisyklės nenumato kitaip, pajamos, gautos pardavus pablogėjusios kokybės produktus, ir kitos su tuo susijusios pajamos į apskaitą neįtraukiamos.

4. Jeigu atitinkamos Bendrijos taisyklės nenumato kitaip, produkto kokybė laikoma pablogėjusi, jei produktas nebeatitinka to produkto supirkimo metu galiojusių kokybės standartų.

5. Apie stichinių nelaimių sukeltus kiekio nuostolius arba produkto kokybės pablogėjimą valstybė narė praneša Komisijai. Komisija atitinkamus sprendimus priima 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

Iš pardavėjų, pirkėjų ar saugotojų surinktos arba susigrąžintos sumos, kurioms priskiriama:

- faktinės išlaidos, susidariusios dėl produkcijos supirkimo arba pardavimo taisyklių nesilaikymo,

- pagal Reglamentą (EEB) Nr. 352/78 [11] netekti užstatai,

- operatoriams už Bendrijos taisyklėmis nustatytų pareigų nevykdymą skirtos baudos,

pervedamos į EŽŪOGF, kaip numatyta 1 straipsnio 1 dalies c punkte.

7 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 822/87 37 straipsnio 2 dalyje numatytam alkoholio realizavimo išlaidų finansavimui taikomos šio reglamento 2-6 straipsnių nuostatos.

8 straipsnis

Išsamios šio reglamento taikymo taisyklės tvirtinamos Reglamento (EEB) Nr. 729/70 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

9 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3247/81 panaikinamas.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1990 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1990 m. lapkričio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. Saccomandi

[1] OL L 94, 1970 4 28, p. 13.

[2] OL L 185, 1988 7 15, p. 1.

[3] OL L 216, 1978 8 5, p. 1.

[4] OL L 85, 1989 3 30, p. 1.

[5] OL L 327, 1981 11 14, p. 1.

[6] OL L 365, 1989 12 15, p. 11.

[7] OL L 84, 1987 3 27, p. 1.

[8] OL L 132, 1990 5 23, p. 19.

[9] OL L 281, 1975 11 1, p. 1.

[10] OL L 134, 1990 5 28, p. 1.

[11] OL L 50, 1978 2 22, p. 1.

--------------------------------------------------

s taikoma 1959 m. Kanados ir Euratomo susitarimas (su pakeitimais), nebus naudojamos galutinei paskirčiai Prancūzijoje iki neįsigalios šis trišalis susitarimas.

Taryba taip pat priėmė domėn, kad Kanados Vyriausybė, atsižvelgdama į Euratomo apsaugos priemones ir jų patvirtinimą pagal trišalį Prancūzijos, Euratomo ir TATENA susitarimą, dėl kurio dabar deramasi, sutinka, kad Kanados medžiagos gali būti tiesiogiai tiekiamos iš Kanados į Prancūziją arba perduodamas į Prancūziją prisotinti arba perdirbti, jei jos bus išvežtos iš Prancūzijos po įprasto laikotarpio, reikalingo toms operacijoms atlikti.

Guido Brunner

Komisaras

Europos Bendrijų Komisija

Rue de la Loi, 200

1049 Briuselis

Pone Reikalų patikėtini, reiškiu Jums savo didžią pagarbą"

Man buvo nurodyta patvirtinti per derybas pasiektą susitarimą, kad bet koks Susitarimo reglamentuojamų medžiagų perdavimas Bendrijoje ne pagal pasikeitimo raštais c punktą laikomas Susitarimo pažeidimu iš Euratomo pusės. Tokiu atveju Kanados institucijos, žinoma, turėtų persvarstyti savo įsipareigojimus pagal Susitarimą.

Pone Komisare, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

P. D. Lee

Reikalų patikėtinis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

Briuselis, 1978 m. sausio 16 d.

Pone Reikalų patikėtini,

Primenu pasikeitimą raštais tarp mūsų 1978 m. sausio 16 d. dėl branduolinės apsaugos ir turiu garbę pranešti Kanados institucijoms tokią informaciją:

Tarybai apsvarsčius minėtą pasikeitimą raštais Taryba priėmė domėn devynių valstybių narių ir Bendrijos "Pareiškimą dėl technologijų perdavimo" ir patvirtino su Bendrija susijusią jos dalį. Šio pareiškimo tekstas pridedamas prie šio rašto (I priede).

Taryba patvirtino tokius pareiškimus:

- "Abi šalys susitarė paprašyti Jungtinę techninę darbo grupę apsvarstyti informacijos apie Kanados medžiagų, perduotų į Euratomą iki 1974 m. gruodžio 20 d., perdirbimo klausimą."

- "Nė viena šalis netaikys jokių teisių pagal su trečiąja valstybe sudarytus susitarimus, kurios galėtų sumažinti teises ir įsipareigojimus pagal šį susitarimą ir jo pakeitimus."

Taryba taip pat patvirtino ir įtraukė į posėdžio protokolą techninę notą dėl pro rata principo ir dvigubo ženklinimo aiškinimo, dėl kurių susitarta derybose. Šios techninės notos tekstas pridedamas prie šio rašto (II priede).

Taryba priėmė domėn "Notą dėl fizinės apsaugos", kurią valstybės narės turi nusiųsti Kanados ambasadoriams. Šios notos tekstas pateikiamas šiame rašte (III priede).

Pone Reikalų patikėtini, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Ponas P. D. Lee

Reikalų patikėtinis

Kanados Misija

prie Europos Bendrijų

Rue de Loxum, 6 (penktas aukštas)

1000 Briuselis

I PRIEDAS

PAREIŠKIMAS DĖL TECHNOLOGIJOS PERDAVIMO

"Valstybės narės ir Bendrija pasirengusios patvirtinti Kanados Vyriausybei, kad jos pripažįsta svarbios technologijos perdavimo, numatyto Londono gairėse ir vykdomo pagal jose nustatytus reikalavimus, teisėtumą. Jos pastebi, kad Kanada taip pat ketina pagal tam tikrus reikalavimus perduoti CANDU technologiją (sunkiojo vandens sumažinto slėgio vamzdinio reaktoriaus technologiją ir kuro elementų gamybos technologiją, D2O technologiją) ir kitokią technologiją, būdingą jų energetiniam ciklui, bet kuriai valstybei narei.

Jos mano, kad tos valstybės narės, kurios pageidauja importuoti tokią technologiją, sudaro ar sudarys su Kanada susitarimus, numatančius Kanados Vyriausybės reikalaujamus įsipareigojimus dėl tokio perdavimo.

Tačiau šioms valstybėms narėms turi būti suteikta teisė perduoti šią technologiją kitai valstybei narei su sąlyga, kad antroji gavėja valstybė narė patvirtins Kanados Vyriausybei tokius pačius įsipareigojimus, kokius turėjo pirmoji valstybė narė.

Taigi, Bendrija ir valstybės narės patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti tokius susitarimus tarp Kanados ir pageidaujančios juos sudaryti Bendrijos valstybės narės, jei tokie susitarimai visiškai atitinka Europos atominės energijos bendrijos įkūrimo sutartį."

II PRIEDAS

TECHNINĖ NOTA

1. Principas "pro rata"

Kai Kanados medžiaga yra gaminama, perdirbama arba naudojama su kitos kilmės medžiaga, pagamintos medžiagos ir proceso metu gauti nuostoliai priskiriami Kanados ir Euratomo susitarimo reglamentuojamoms medžiagoms proporcingai pagal to susitarimo reglamentuojamų medžiagų procentinę dalį, iš pradžių buvusią mišinyje. Sąvokos "gaminama, perdirbama arba naudojama" aprėpia konversiją, gaminimą, prisotinimą, pakartotinį perdirbimą ir apšvitinimą.

2. Aiškinimas atsižvelgiant į dvigubą ženklinimą

Daugeliu atvejų iš vienos iš 1959 m. Susitarimo tarp Kanados Vyriausybės ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) dėl bendradarbiavimo taikiai naudojant atominę energiją (su pakeitimais) Susitariančiųjų Šalių kilusi medžiaga, prieš pristatant gaunančiajai Susitariančiajai Šaliai, yra siunčiama į trečiąją valstybę perdirbti, įskaitant konversiją, prisotinimą ir gaminimą. Tokią perdirbtą medžiagą gaunančioji Susitariančioji Šalis gauna pagal 1959 m. Susitarimą ir todėl jai taikomos to Susitarimo (su pakeitimais) nuostatos.

Pripažįstama, kad egzistuoja teisiškai pagrįstas susirūpinimas dėl apsaugos nuostatų sukaupimo branduolinei medžiagai ir galimų administracinių sunkumų. Šie sunkumai svarstomi tarptautiniu mastu ir tiekėjai bei gavėjai turi toliau ieškoti abipusiai priimtinų sprendimų tiek dvišaliu, tiek daugiašaliu būdu.

III PRIEDAS

NOTA DĖL FIZINĖS APSAUGOS

Euratomo valstybės narės užsienio reikalų ministras Kanados ambasadoriams.

Jūsų Ekscelencija,

Turiu garbę priminti 1959 m. spalio 6 d. Susitarimą tarp Kanados Vyriausybės ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) dėl bendradarbiavimo taikiai naudojant atominę energiją (su pakeitimais) (toliau – Susitarimas).

Be Kanados įsipareigojimų, kuriuos ji prisiėmė pagal Susitarimą, as turiu garbę informuoti Jus, kad mano Vyriausybė patvirtina, jog Susitarime nurodytiems objektams, kurie yra mano Vyriausybės teritorijoje, priklauso jos jurisdikcijai ar yra jos kontroliuojami, bus taikoma Susitarime aprašyto lygio fizinė apsauga.

Jūsų Ekscelencija, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

KANADOS PRIE EUROPOS BENDRIJŲ

Briuselis, 1978 m. sausio 16 d.

Pone Komisare,

Turiu garbę pranešti, kad gavau Jusų 1978 m. sausio 16 d. raštą, kuriame rašoma:

Pone Reikalų patikėtini,

Primenu mūsų 1978 m. sausio 16 d. Susitarimą ir turiu garbę pranešti, kad Tarybai svarstant Susitarimą Taryba pateikė tokį aiškinimą dėl Susitarimo svarbos laikotarpiui po laikinojo laikotarpio:

"Patvirtindama pasikeitimą raštais tarp Kanados ir Euratomo, Taryba pripažįsta, kad sąlygos, kuriomis:

- Kanados ir Euratomo susitarimo reglamentuojamos medžiagos yra prisotinamos iki daugiau kaip 20 % arba perdirbamos,

- ir iki daugiau kaip 20 % prisotintas uranas yra sandėliuojamas,

yra numatytos Susitarime dėl laikinojo laikotarpio.

Dėl medžiagų, tiekiamų laikinajam laikotarpiui pasibaigus, dar turi būti sudarytas susitarimas dėl tokių svarbių operacijų tvarkos. Todėl Taryba pripažįsta, kad dėl tokių medžiagų šalys neprisiėmė jokių įsipareigojimų nei dėl medžiagų tiekimo ar dėl to, kad reikia suderėti svarbių operacijų tvarką, nustatančią kokias nors sąlygas, nei a fortiori dėl kokių nors iš tokių sąlygų pobūdžio"

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Kanados Vyriausybė sutinka su tokiu aiškinimu.

Pone Reikalų patikėtini, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

P. D. Lee

Reikalų patikėtinis

Kanados Misija

prie Europos Bendrijų

Rue de Loxum, 6 (penktas aukštas)

1000 Briuselis

KANADOS MISIJA

PRIE EUROPOS BENDRIJŲ

Briuselis, 1978 m. sausio 16 d.

Pone Komisare,

Turiu garbę pranešti, kad gavau Jūsų 1978 m. sausio 16 d. raštą, kuriame rašoma:

"Primenu mūsų 1978 m. sausio 16 d. Susitarimą ir turiu garbę pranešti, kad Tarybai svarstant Susitarimą Taryba pateikė tokį aiškinimą dėl Susitarimo svarbos laikotarpiui po laikinojo laikotarpio:

"Patvirtindama pasikeitimą raštais tarp Kanados ir Euratomo, Taryba pripažįsta, kad sąlygos, kuriomis:

- Kanados ir Euratomo susitarimo reglamentuojamos medžiagos yra prisotinamos iki daugiau kaip 20 % arba perdirbamos,

- ir iki daugiau kaip 20 % prisotintas uranas yra sandėliuojamas,

yra numatytos Susitarime dėl laikinojo laikotarpio.

Dėl medžiagų, tiekiamų laikinajam laikotarpiui pasibaigus, dar turi būti sudarytas susitarimas dėl tokių svarbių operacijų tvarkos. Todėl Taryba pripažįsta, kad dėl tokių medžiagų šalys neprisiėmė jokių įsipareigojimų nei dėl medžiagų tiekimo ar dėl to, kad reikia suderėti svarbių operacijų tvarką, nustatančią kokias nors sąlygas, nei a fortiori dėl kokių nors iš tokių sąlygų pobūdžio."

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Kanados Vyriausybė sutinka su toku aiškinimu.

Pone Reikalų patikėtini, reiškiu Jums savo didžią pagarbą."

Turiu garbę pranešti, kad Kanados institucijos pritaria tokiam aiškinimui.

Pone Komisare, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Reikalų patikėtinis

P. D. LEE

Guido Brunner

Komisaras

Europos Bendrijų Komisija

Rue de la Loi, 200

1049 Briuselis

[1] OL 60, 1959 11 24, p. 1165/59

--------------------------------------------------

Top