EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0394

1990 m. birželio 28 d. Tarybos Direktyva dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

OJ L 196, 26.7.1990, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 208 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 208 - 214
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 396 - 404
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 396 - 404
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 396 - 404
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 396 - 404
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 396 - 404
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 396 - 404
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 396 - 404
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 396 - 404
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 396 - 404

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2004; panaikino 32004L0037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/394/oj

31990L0394Oficialusis leidinys L 196 , 26/07/1990 p. 0001 - 0007
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 5 tomas 4 p. 0208
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 5 tomas 4 p. 0208


Tarybos Direktyva

1990 m. birželio 28 d.

dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

(90/394/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 118a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1], pateiktą pasikonsultavus su Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamuoju komitetu,

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Sutarties 118a straipsnyje numatyta, kad Taryba direktyvomis nustato būtiniausius reikalavimus, skatinančius sąlygų, pirmiausia darbo aplinkos, gerinimą, kad būtų užtikrinta geresnė darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga;

kadangi pagal minėtąjį straipsnį tokiose direktyvose turi būti vengiama nustatyti tokius administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, kurie trukdytų steigti ir plėtoti mažąsias ir vidutines įmones;

kadangi 1984 m. vasario 27 d. Tarybos rezoliucijoje dėl Europos Bendrijų antrosios veiksmų programos dėl darbo saugos ir sveikatos [4] numatyta plėtoti kancerogenų veikiamų darbuotojų apsaugos priemones;

kadangi Komisijos pranešime apie jos programą dėl darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos [5] numatyta priimti direktyvas, skirtas darbuotojų saugai ir sveikatai garantuoti;

kadangi būtiniausių reikalavimų, skirtų geresnei sveikatai ir saugai garantuoti apsaugant darbuotojus nuo rizikos, kylančios dėl kancerogenų poveikio darbe, laikymasis yra esminis veiksnys, užtikrinantis darbuotojų saugą ir sveikatą;

kadangi ši direktyva yra atskira direktyva, kaip numatyta 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [6] 16 straipsnio 1 dalyje; kadangi dėl to visos šios direktyvos nuostatos taikomos kancerogenų poveikiui darbuotojams, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų;

kadangi 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo [7] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 88/490/EEB [8], pateiktas pavojingų medžiagų sąrašas bei smulkiai išdėstyta kiekvienos medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo etiketėmis tvarka;

kadangi 1988 m. birželio 7 d. Tarybos direktyvoje 88/379/EEB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo [9] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/178/EEB [10], smulkiai išdėstyta šių preparatų klasifikavimo ir ženklinimo etiketėmis tvarka;

kadangi 1987 — 1989 m. veiksmų plane, priimtame pagal programą "Europa prieš vėžį", numatyta remti Europos studijas apie galimą tam tikrų cheminių medžiagų sukeliamo vėžio riziką;

kadangi, nors dabartinės mokslo žinios neleidžia nustatyti lygio, žemiau kurio rizika sveikatai išnyktų, nepaisant to, sumažinus kancerogenų poveikį, ši rizika sumažės;

kadangi vis dėlto siekiant prisidėti prie šios rizikos sumažinimo, reikia patvirtinti visų kancerogenų, apie kuriuos pakanka informacijos, įskaitant mokslo ir technikos duomenis, ribines koncentracijų vertes ir kitas tiesiogiai susijusias nuostatas;

kadangi reikia imtis prevencinių priemonių kancerogenų veikiamų darbuotojų saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti;

kadangi šia direktyva nustatomi konkretūs reikalavimai, susiję su kancerogenų poveikiu;

kadangi ši direktyva praktiškai padeda formuoti socialinę vidaus rinkos dimensiją;

kadangi pagal Sprendimą 74/325/EEB [11] su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. Stojimo aktu, Komisija turi konsultuotis su Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamuoju komitetu, rengdama šios srities pasiūlymus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas

1. Šios, šeštosios atskiros direktyvos, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, tikslas — darbuotojų apsauga nuo jų saugai ir sveikatai gresiančio ar galinčio grėsti pavojaus dėl kancerogenų poveikio, įskaitant šio pavojaus prevenciją.

Ja nustatyti tam tikri būtiniausi šios srities reikalavimai, įskaitant ribines vertes.

2. Ši direktyva netaikoma darbuotojams, kuriuos veikia vien tik radiacija, kuriai taikoma Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis.

3. Visos Direktyvos 89/391/EEB nuostatos taikomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytai sričiai, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų.

2 straipsnis

Apibrėžimas

Šioje direktyvoje "kancerogenas" yra:

a) medžiaga, kuriai Direktyvos 67/548/EEB I priede priskiriama rizikos frazė R45 – "gali sukelti vėžį";

b) preparatas, kuris pagal Direktyvos 88/379/EEB 3 straipsnio 5 dalies j punktą turi būti paženklintas rizikos fraze R45 – "gali sukelti vėžį";

c) I priede nurodyta medžiaga, preparatas arba procesas, taip pat medžiaga arba preparatas, susidarę I priede nurodyto proceso metu.

3 straipsnis

Paskirtis — rizikos nustatymas ir įvertinimas

1. Ši direktyva taikoma tiems darbams, kurių metu darbuotojai yra arba gali būti veikiami kancerogenų.

2. Visiems darbams, kurių metu gali kilti kancerogenų poveikio rizika, reikia nustatyti darbuotojų poveikio pobūdį, laipsnį ir trukmę, kad būtų galima įvertinti bet kokį darbuotojų saugai ir sveikatai gresiantį pavojų bei nustatyti priemones, kurių reikia imtis.

Rizikos įvertinimo rezultatai turi būti atnaujinami reguliariai ir kaskart pasikeitus sąlygoms, galinčioms turėti įtakos kancerogenų poveikiui darbuotojams.

Atsakingų institucijų prašymu darbdavys turi pateikti joms informaciją, panaudotą šiam įvertinimui atlikti.

3. Be to, vertinant riziką, reikia atsižvelgti į visus kitus stipraus poveikio atvejus, ypač į tuos, kurie turi kenksmingą poveikį odai.

4. Atlikdami šio straipsnio 2 dalyje nurodytą įvertinimą, darbdaviai ypač atsižvelgia į visus padarinius tų darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriems gresia ypač didelis pavojus, ir, be kita ko, į siektinumą neleisti šiems darbuotojams dirbti vietose, kuriose jie gali susidurti su kancerogenais.

II SKIRSNIS

DARBDAVIŲ PAREIGOS

4 straipsnis

Sumažinimas ir pakeitimas

1. Darbdavys mažina kancerogenų naudojimą darbo vietoje, visų pirma pakeisdamas juos pagal technines galimybes medžiaga, preparatu ar procesu, kurie pagal jų naudojimo sąlygas yra nepavojingi ar mažiau pavojingi darbuotojų saugai ir sveikatai.

2. Atitinkamų institucijų prašymu darbdavys pateikia joms tyrimų rezultatus.

5 straipsnis

Poveikio prevencija ir sumažinimas

1. Jei 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto įvertinimo rezultatai parodo darbuotojų saugai ir sveikatai gresiantį pavojų, būtina imtis priemonių poveikio prevencijai.

2. Jei kancerogenų techniškai neįmanoma pakeisti medžiaga, preparatu ar procesu, kurie pagal jų naudojimo sąlygas yra nepavojingi ar mažiau pavojingi saugai ir sveikatai, darbdavys užtikrina, kiek leidžia techninės galimybės, kad kancerogenai būtų gaminami ir naudojami uždaroje sistemoje.

3. Jei naudoti uždarą sistemą techniškai neįmanoma, darbdavys užtikrina, kad darbuotojų sąlytis būtų sumažintas iki techniškai įmanomo žemiausio lygio.

4. Visada, kai naudojami kancerogenai, darbdavys imasi visų šių priemonių:

a) riboja kancerogenų kiekį darbo vietoje;

b) kiek įmanoma sumažina darbuotojų, kurie yra ar gali būti neapsaugoti nuo sąlyčio, skaičių;

c) darbo procesus ir inžinerines kontrolės priemones projektuoja taip, kad būtų išvengta kancerogenų patekimo į darbo vietą arba sumažintas patenkantis jų kiekis;

d) išretina kancerogenus jų susidarymo vietoje, naudoja vietinę išgavimo sistemą arba bendrąją ventiliaciją bei visus kitus tinkamus būdus, kurie atitinka visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos poreikius;

e) naudoja žinomus darbo procesus kancerogenų kiekiui matuoti, ypač anksti aptikti per didelį jų kiekį, susidariusį dėl nenumatyto įvykio arba avarijos;

f) naudoja tinkamus darbo procesus ir metodus;

g) naudoja kolektyvines apsaugos priemones ir (arba), jei sąlyčio neįmanoma išvengti kitomis priemonėmis, asmenines apsaugos priemones;

h) naudoja higienos priemones, visų pirma reguliariai valo grindis, sienas ir kitus paviršius;

i) informuoja darbuotojus;

j) pažymi pavojingas vietas ir naudoja atitinkamus įspėjamuosius ir saugos ženklus, įskaitant ženklus "Nerūkyti", zonose, kuriose darbuotojai yra arba gali būti neapsaugoti nuo sąlyčio su kancerogenais;

k) sudaro planus, numatančius, kaip elgtis avarijų, kurių metu poveikis gali būti ypač stiprus, metu;

l) naudoja saugaus sandėliavimo, tvarkymo ir gabenimo priemones, o svarbiausia, naudoja plombuotus, aiškiai ir matomoje vietoje etiketėmis paženklintus konteinerius;

m) paveda darbuotojams naudoti saugias atliekų surinkimo, sandėliavimo ir šalinimo priemones, įskaitant plombuotus, aiškiai ir matomoje vietoje etiketėmis paženklintus konteinerius.

6 straipsnis

Kompetentingai institucijai skirta informacija

Jei 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto įvertinimo rezultatai parodo darbuotojų saugai ir sveikatai gresiantį pavojų, kompetentingos institucijos prašymu darbdaviai pateikia atitinkamą informaciją apie:

a) atliekamus darbus ir (arba) vykstančius gamybinius procesus, įskaitant kancerogenų naudojimo priežastis;

b) pagamintų ar naudojamų medžiagų arba preparatų, kuriuose yra kancerogenų, kiekius;

c) veikiamų darbuotojų skaičių;

d) prevencines priemones, kurių imamasi;

e) naudojamų apsauginių priemonių tipą;

f) poveikio pobūdį ir laipsnį;

g) darbuotojų pavadavimo atvejus.

7 straipsnis

Nenumatytas poveikis

1. Darbdavys praneša darbuotojams apie nenumatytus įvykius ar avarijas, dėl kurių kancerogenų poveikis darbuotojams galėjo būti stiprus.

2. Kol situacija bus ištaisyta ir pašalintos stipraus poveikio priežastys:

a) paveiktoje zonoje leidžiama dirbti tik tiems darbuotojams, kurių reikia remontui ir kitiems būtiniems darbams atlikti;

b) tokiems darbuotojams išduodama apsauginė apranga ir asmeninės kvėpavimo takų apsaugos priemonės, kuriomis jie privalo naudotis; tas poveikis negali būti nuolatinis ir privalo trukti tik labai trumpą, kiekvienam darbuotojui būtiną laiką;

c) paveiktoje zonoje draudžiama dirbti darbuotojams, neaprūpintiems apsaugos priemonėmis.

8 straipsnis

Numatomas poveikis

1. Tokiems darbams, kaip aptarnavimas, kai galima numatyti, jog poveikis darbuotojams gali ypač sustiprėti, ir kai visos kitos techninių prevencijos priemonių galimybės sumažinti poveikį darbuotojams jau yra išnaudotos, darbdavys, pasikonsultavęs su darbuotojais ir (arba) jų atstovais įmonėje ar įstaigoje, nepažeisdamas darbdavio atsakomybės, nustato priemones, kurių reikia kancerogenų poveikio darbuotojams trukmei sumažinti iki mažiausios įmanomos, bei užtikrinti šiuos darbus atliekančių darbuotojų apsaugą.

Laikantis pirmosios pastraipos, tokie darbuotojai aprūpinami apsaugine apranga ir asmeninėmis kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, kuriomis jie privalo naudotis tol, kol trunka stiprus poveikis; tas poveikis negali būti nuolatinis ir privalo trukti tik labai trumpą, kiekvienam darbuotojui būtiną laiką.

2. Imamasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad zonos, kuriose atliekami šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti darbai, būtų aiškiai pažymėtos ir nurodytos arba pašaliniams asmenims kitomis priemonėmis būtų uždrausta patekti į šias zonas.

9 straipsnis

Patekimas į pavojingas zonas

Darbdaviai imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad į zonas, kuriose atliekami darbai, kurių metu įvertinimo, nurodyto 3 straipsnio 2 dalyje, rezultatai parodo darbuotojų saugai ir sveikatai gresiantį pavojų, galėtų patekti tik tie darbuotojai, kurie dėl darbo ar užimamų pareigų turi į jas patekti.

10 straipsnis

Higiena ir asmeninė apsauga

1. Darbdaviai įpareigojami visų darbų, dėl kurių kyla užkrėtimo kancerogenais rizika, metu imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad:

a) darbuotojai nevalgytų, negertų ar nerūkytų darbo zonose, kuriose gresia užkrėtimo kancerogenais pavojus;

b) darbuotojai būtų aprūpinti atitinkama apsaugine ar kita specialia apranga;

būtų įrengtos atskiros vietos darbo ar apsauginei aprangai bei kasdieniams drabužiams laikyti;

c) darbuotojams būtų įrengtos atitinkamos prausyklos ir tualetai;

d) apsaugos priemonės būtų deramai laikomos aiškiai pažymėtose vietose;

jos būtų patikrintos ir išvalytos, jei įmanoma, prieš naudojimą ir kaskart panaudojus;

prieš naudojant sugedusios priemonės būtų pataisytos ar pakeistos naujomis.

2. Šios priemonės vykdomos darbdavio lėšomis.

11 straipsnis

Informacija ir darbuotojų mokymas

1. Darbdavys imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad darbuotojai ir (arba) darbuotojų atstovai įmonėje ar įstaigoje būtų visapusiškai ir tinkamai, visų pirma informuojant ir instruktuojant, mokomi remiantis visa turima informacija apie:

a) potencialų sveikatai gresiantį pavojų, įskaitant papildomą tabako keliamą riziką;

b) atsargos priemones, kurių reikia imtis poveikio prevencijai;

c) higienos reikalavimus;

d) apsauginių priemonių ir aprangos naudojimą;

e) veiksmus, kuriuos turės atlikti darbuotojai, įskaitant gelbėtojus, įvykus incidentams bei norint išvengti incidentų.

Mokymas:

- pritaikomas atsižvelgiant į naują ar pakitusią riziką ir,

- jei reikia, periodiškai kartojamas.

2. Darbdaviai praneša darbuotojams apie įrenginius ir su jais susijusius konteinerius, kuriuose yra kancerogenų, užtikrina, kad visi konteineriai, pakuotės ar įrenginiai, kuriuose yra kancerogenų, būtų aiškiai ir įskaitomai paženklinti etiketėmis, o ant jų būtų pritvirtinti lengvai pastebimi įspėjamieji ar kenksmingo pavojaus ženklai.

12 straipsnis

Informacija darbuotojams

Imamasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad:

a) darbuotojai ir (arba) jų atstovai įmonėje ar įstaigoje galėtų patikrinti ar taikoma ši direktyva arba galėtų dalyvauti ją taikant, ypač atsižvelgiant į:

i) parinkimo pasekmes darbuotojų saugai ir sveikatai, apsauginės aprangos ir apsaugos priemonių naudojimą, nepažeidžiant darbdavio atsakomybės nustatyti apsauginės aprangos ir priemonių efektyvumą;

ii) darbdavio nustatytas priemones, nurodytas 8 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, nepažeidžiant darbdavio atsakomybės dėl šių priemonių nustatymo;

b) darbuotojams ir (arba) jų atstovams įmonėje ar įstaigoje būtų nedelsiant pranešta apie stiprius poveikius, įskaitant nurodytus 8 straipsnyje, apie jų priežastis ir apie priemones, kurių buvo imtasi ar reikės imtis situacijai ištaisyti;

c) darbdavys turėtų atnaujintą darbuotojų, atliekančių darbus, kurių vertinimo, nurodyto 3 straipsnio 2 dalyje, rezultatai parodo darbuotojų saugai ir sveikatai gresiantį pavojų, sąrašą, kuriame būtų nurodytas kancerogenų poveikis jiems, jei tokia informacija yra prieinama;

d) gydytojas ir (arba) kompetentinga institucija bei visi kiti už darbo saugą ir sveikatą atsakingi asmenys gautų c punkte nurodytą sąrašą;

e) kiekvienas darbuotojas gautų šiame sąraše pateiktą su juo asmeniškai susijusią informaciją;

f) darbuotojai ir (arba) jų atstovai įmonėje ar įstaigoje gautų anoniminę kolektyvinę informaciją.

13 straipsnis

Darbuotojų konsultavimas ir jų dalyvavimas

Darbuotojai ir (arba) jų atstovai konsultuojami bei dalyvauja sprendžiant šioje direktyvoje ir jos prieduose minimus klausimus vadovaujantis Direktyvos 89/391/EEB 11 straipsniu.

III SKIRSNIS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Medicininė priežiūra

1. Valstybės narės, laikydamosi nacionalinių įstatymų ir (arba) praktikos, atitinkamai prižiūri darbuotojų, kuriems 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto įvertinimo rezultatai parodo sveikatai ir saugai gresiantį pavojų, sveikatą.

2. Imamasi tokių šio straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų, kad prireikus būtų tikrinama kiekvieno darbuotojo sveikata:

- prieš poveikį,

- reguliariai po to.

Imamasi tokių veiksmų, kad būtų įmanoma tiesiogiai įgyvendinti asmenines ir darbo higienos priemones.

3. Jei nustatoma, kad darbuotojo būklė yra nenormali dėl galimo kancerogenų poveikio, gydytojas ar už darbuotojų medicininę priežiūrą atsakinga institucija gali paprašyti kitų, su panašiu poveikiu susidūrusių darbuotojų, pasitikrinti sveikatą.

Tokiu atveju, laikantis 3 straipsnio 2 dalies, pakartotinai įvertinama poveikio rizika.

4. Tais atvejais, kai tikrinama sveikata, į kortelę įrašomi asmeniniai sveikatos duomenys ir gydytojas arba už medicininę priežiūrą atsakinga institucija pasiūlo apsaugines ar prevencijos priemones, kurių reikės imtis kiekvieno darbuotojo atžvilgiu.

5. Darbuotojams reikia suteikti informaciją ir duoti patarimus visais jų medicininės apžiūros, kuri gali būti atlikta poveikiui pasibaigus, klausimais.

6. Remiantis nacionaliniais įstatymais ir (arba) praktika:

- darbuotojai gali gauti medicininės apžiūros rezultatus ir

- tokie darbuotojai ar darbdavys gali pareikalauti peržiūrėti medicininės apžiūros rezultatus.

7. Praktinės darbuotojų medicininės priežiūros rekomendacijos yra išdėstytos II priede.

8. Kompetentingai institucijai pranešama apie visus pagal nacionalinius įstatymus ir (arba) praktiką nustatytus kancerogenų poveikio darbe sukelto vėžio atvejus.

15 straipsnis

Duomenų kaupimas

1. 12 straipsnio c punkte nurodytas sąrašas bei 14 straipsnio 4 dalyje nurodyta medicinos kortelė saugomi mažiausiai 40 metų nuo poveikio pabaigos, laikantis nacionalinių įstatymų ir (arba) praktikos.

2. Laikantis nacionalinių įstatymų ir (arba) praktikos šie dokumentai pateikiami atsakingai institucijai, kai įmonė nutraukia veiklą.

16 straipsnis

Ribinės vertės

1. Laikydamasi Sutarties 118a straipsnyje nustatytos tvarkos ir remdamasi turima informacija, įskaitant mokslo ir technikos duomenis, Taryba direktyvomis nustato visų kancerogenų, dėl kurių tai įmanoma padaryti, ribines vertes ir, jei reikia, priima kitas tiesiogiai susijusias nuostatas.

2. Ribinės vertės ir kitos tiesiogiai susijusios nuostatos yra išdėstytos III priede.

17 straipsnis

Priedai

1. I ir III priedai gali būti keičiami tik laikantis Sutarties 118a straipsnyje nustatytos tvarkos.

2. Techniniai II priedo pakeitimai, nulemti techninės pažangos, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pasikeitimų bei išradimų kancerogenų srityje, priimami laikantis Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnyje nustatytos tvarkos.

18 straipsnis

Duomenų naudojimas

Komisija gali naudotis kompetentingų nacionalinių institucijų pateikta 14 straipsnio 8 dalyje nurodyta informacija.

19 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos, iki 1992 m. gruodžio 31 d.

Jei po šios direktyvos paskelbimo dėl 2 straipsnio a ir b punktuose nurodytų medžiagų ir preparatų keičiamos Direktyvos 67/548/EEB ar 88/379/EEB, valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurių reikia šiems pakeitimams įtraukti į pirmojoje pastraipoje nurodytas nuostatas, laikydamosi terminų, nustatytų šioms keičiančioms direktyvoms įgyvendinti.

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šioje straipsnio dalyje nurodytų nuostatų priėmimą.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinių teisės aktų, kuriuos jos priėmė arba priims šios direktyvos taikymo srityje, tekstus.

20 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1990 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Geoghegan-quinn

[1] OL C 34, 1988 2 8, p. 9.

[2] OL C 158, 1989 6 26, p. 121 ir OL C 149, 1990 6 18.

[3] OL C 208, 1988 8 8, p. 43.

[4] OL C 67, 1984 3 8, p. 2.

[5] OL C 28, 1988 2 3, p. 1.

[6] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

[7] OL 196, 1967 8 16, p. 1.

[8] OL L 259, 1988 9 19, p. 1.

[9] OL L 187, 1988 7 16, p. 14.

[10] OL L 64, 1989 3 8, p. 18.

[11] OL L 185, 1974 7 9, p. 15.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Medžiagų, preparatų ar procesų sąrašas (2 straipsnio c punktas)

1. Auramino gamyba.

2. Darbas, susijęs su policiklininių aromatinių angliavandenilių, kurių yra akmens anglies suodžiuose, dervoje, degute, dūmuose arba dulkėse, poveikiu.

3. Darbas, susijęs su dulkėmis, dūmais ir purslais, susidariusiais kaitinant ir elektriniu būdu valant vario-nikelio šteinus.

4. Stiprūs rūgštiniai izopropilo alkoholio gamybos procesai.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Praktinės darbuotojų medicininės priežiūros rekomendacijos (14 straipsnio 7 dalis)

1. Gydytojas ir (arba) už kancerogenų veikiamų darbuotojų medicininę priežiūrą atsakinga institucija turi susipažinti su kiekvieno darbuotojo poveikio sąlygomis arba aplinkybėmis.

2. Darbuotojo medicininė priežiūra turi būti atliekama laikantis profesinės medicinos principų ir praktikos; būtina taikyti bent šias priemones:

- saugoti darbuotojų medicininės ir profesinės ligos istorijos duomenis,

- asmeniškai apklausti darbuotojus,

- jei reikia, atlikti biologinį monitoringą bei nustatyti ankstyvąsias ir grįžtamąsias pasekmes.

Remiantis naujausiomis turimomis profesinės medicinos žiniomis, nusprendžiama, ar reikia toliau tikrinti kiekvieno darbuotojo sveikatą.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

RIBINĖS VERTĖS IR KITOS TIESIOGIAI SUSIJUSIOS NUOSTATOS (16 straipsnis)

A. Ribinės vertės

p.m.

B. Kitos tiesiogiai susijusios nuostatos

p.m.

--------------------------------------------------

Top