EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0254

1990 m. gegužės 10 d. Komisijos Sprendimas nustatantis veislininkystės organizacijų ir asociacijų, kurios sudaro arba tvarko grynaveislių avių ir ožkų kilmės knygas, pripažinimo kriterijus

OJ L 145, 8.6.1990, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 216
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 216
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 265 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 265 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; panaikino 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/254/oj

31990D0254Oficialusis leidinys L 145 , 08/06/1990 p. 0030 - 0031
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 32 p. 0215
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 32 p. 0215


Komisijos Sprendimas

1990 m. gegužės 10 d.

nustatantis veislininkystės organizacijų ir asociacijų, kurios sudaro arba tvarko grynaveislių avių ir ožkų kilmės knygas, pripažinimo kriterijus

(90/254/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 30 d. Tarybos direktyvą 89/361/EEB dėl grynaveislių avių ir ožkų [1], ypač į jos 4 straipsnio pirmąją įtrauką,

kadangi visose valstybėse narėse avių ir ožkų kilmės knygas tvarko arba sudaro veislininkystės organizacijos, asociacijos ar oficialios tarnybos; kadangi dėl to būtina nustatyti veislininkystės organizacijų ir asociacijų pripažinimo kriterijus;

kadangi veislininkystės organizacijos ir asociacijos dėl jų oficialaus pripažinimo privalo kreiptis į tos valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsikūrusios jų centrinės būstinės, kompetentingas institucijas;

kadangi valstybės narės institucijos, į kurias buvo kreiptasi, privalo oficialiai pripažinti veislininkystės organizacijas ar asociacijas, kurios atitinka tam tikrus kriterijus ir turi apibrėžtus veislininkystės tikslus;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kad būtų oficialiai pripažintos, avių ir ožkų kilmės knygas tvarkančios arba sudarančios veislininkystės organizacijos ir asociacijos privalo paduoti paraišką tos valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsikūrusios jų centrinės būstinės, kompetentingoms institucijoms.

2 straipsnis

1. Kompetentingos valstybės narės institucijos privalo oficialiai pripažinti bet kurią avių ir ožkų kilmės knygas tvarkančią arba sudarančią veislininkystės organizaciją ar asociaciją, jei ji atitinka šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.

2. Tačiau jei valstybėje narėje jau veikia viena ar kelios oficialiai pripažintos konkrečios veislės veislininkystės organizacijos ar asociacijos, tokios valstybės narės institucijos gali atsisakyti pripažinti naują veislininkystės organizaciją ar asociaciją, jei tai kelia pavojų veislės išsaugojimui arba trukdo jau veikiančiai organizacijai ar asociacijai vykdyti zootechninę programą. Tokiu atveju valstybės narės praneša Komisijai apie oficialiai suteiktą pripažinimą ir apie atsisakymus oficialiai pripažinti.

3 straipsnis

Kompetentingos valstybės narės institucijos panaikina bet kurios avių ir ožkų kilmės knygas tvarkančios veislininkystės organizacijos ar asociacijos oficialų pripažinimą, jei minėtoji veislininkystės organizacija ar asociacija nebesilaiko šio sprendimo priede nustatytų sąlygų.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje,

1990 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Ray Mac Sharry

Komisijos narys

[1] OL L 153, 1989 6 6, p. 30.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Kad būtų oficialiai pripažintos, avių ir ožkų kilmės knygas tvarkančios arba sudarančios veislininkystės organizacijos ir asociacijos privalo:

1) būti juridiniu asmeniu pagal tos valstybės narės, kurioje paduodama paraiška, galiojančius teisės aktus;

2) kompetentingoms institucijoms įrodyti, kad jos:

a) dirba veiksmingai;

b) gali vykdyti grynaveisliams gyvuliams registruoti būtinus patikrinimus;

c) turi pakankamai didelę avių ir ožkų bandą, kad galėtų vykdyti veislės tobulinimo programą arba išsaugoti veislę, jei tai yra būtina;

d) gali naudotis gyvulių kontrolinio auginimo duomenimis, kurie yra būtini veislės tobulinimo arba išsaugojimo programai vykdyti;

3) būti nustačiusi tam tikras taisykles, kurios apimtų:

a) konkrečios veislės (arba veislių) požymių apibrėžimą;

b) gyvulių ženklinimo sistemą;

c) grynaveislių gyvulių registravimo sistemą;

d) veisimo tikslų apibrėžimą;

e) gyvulių kontrolinio auginimo duomenų naudojimo sistemą, kuri padėtų įvertinti gyvulių veislinę vertę;

f) kilmės knygos suskirstymą, jei gyvulių įrašymui ar įrašytų gyvulių klasifikavimui galioja skirtingi kriterijai;

4) turėti įstatus, kuriuose pirmiausia būtų nustatytas narių nediskriminavimo principas.

--------------------------------------------------

Top