EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R4058

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4058/89 dėl krovinių vežimo keliais tarp valstybių narių kainų nustatymo

OL L 390, 1989 12 30, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/4058/oj

31989R4058Oficialusis leidinys L 390 , 30/12/1989 p. 0001 - 0002
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 3 p. 0194
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 3 p. 0194


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4058/89

1989 m. gruodžio 21 d.

dėl krovinių vežimo keliais tarp valstybių narių kainų nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi transporto kainų politika yra svarbus bendros transporto politikos, kurią Taryba turi sukurti pagal Sutarties nuostatas, aspektas;

kadangi 1983 m. gruodžio 1 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3568/83 dėl krovinių vežimo keliais tarp valstybių narių kainų nustatymo [4] su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1991/88 [5], nustoja galioti 1989 m. gruodžio 31 d., ir kadangi jo 20 straipsnyje nustatyta, jog Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, turi priimti sprendimą dėl vėlesnių tokio vežimo kainoms taikytinų susitarimų;

kadangi laisvas krovinių vežimo keliais kainų nustatymas - tai tarifų sistema, geriausiai tinkanti Tarybos pasirinktam laisvos transporto rinkos kūrimui, vidaus rinkos tikslų ir visoje Bendrijoje vienodai taikomos tarifų sistemos poreikio; kadangi ši tarifų sistema geriausiai tinka šio sektoriaus specifinei situacijai;

kadangi turėtų būti įmanoma stebėti krovinių vežimo kainų tendencijas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipnis

Šis reglamentas taikomas krovinių vežimui keliais tarp valstybių narių samdos pagrindais arba už atlygį, net jei vykdant vežimo operacijas dalis kelionės trunka:

- tranzitu per trečiąją šalį arba

- kelių transporto priemone, kurią veža kita transporto priemonė, ir neatliekamas tarpinis krovinių perkrovimas.

2 straipnis

Nuo 1990 m. sausio 1 d. 1 straipsnyje minėtų vežimo operacijų kainos nustatomos laisvu krovinių vežimo sutarties šalių susitarimu.

3 straipnis

1. Siekiant įdiegti galutinę krovinių vežimo rinkų stebėjimo sistemą reikalaujama, kad krovinių vežimo įmonės, krovinių ekspedijavimo agentai, krovinių vežimo agentai ir kiti transporto agentai jų valstybės narės prašymu pastarosios valstybės kompetentingoms institucijoms pateiktų visą informaciją apie tarptautinio krovinių vežimo keliais kainas.

2. Informacijai, gautai įgyvendinant šį reglamentą, taikomi profesinės paslapties reikalavimai.

3. Komisijos prašymu valstybės narės pateikia jai bet kokią turimą informaciją.

4 straipnis

1. Reikiamu laiku valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų įgyvendintas šis reglamentas, ir apie tai praneša Komisijai.

2. Valstybės narės padeda viena kitai ir Komisijai taikyti šį reglamentą.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1989 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. Cresson

[1] OL C 152, 1989 6 20, p. 8.

[2] OL C 323, 1989 12 27.

[3] OL C 329, 1989 12 30.

[4] OL L 359, 1983 12 22, p. 1.

[5] OL L 176, 1988 7 7, p. 5.

--------------------------------------------------

Top