EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0656

1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos Direktyva dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (trečioji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

OL L 393, 1989 12 30, p. 18–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/656/oj

31989L0656Oficialusis leidinys L 393 , 30/12/1989 p. 0018 - 0028
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 5 tomas 4 p. 0187
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 5 tomas 4 p. 0187


Tarybos Direktyva

1989 m. lapkričio 30 d.

dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (trečioji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

(89/656/EEB)

EUROPOS SĄJUNGOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 118a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1], pateiktą po konsultacijų su Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamuoju komitetu,

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Sutarties 118a straipsnyje numatyta, kad Taryba direktyvomis nustato būtiniausius reikalavimus, skatinančius sąlygų, pirmiausia darbo aplinkos, gerinimą, kad būtų užtikrinta geresnė darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga;

kadangi pagal minėtąjį straipsnį tokiomis direktyvomis turi būti vengiama nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, kurie trukdytų steigti ir plėtoti mažąsias bei vidutines įmones;

kadangi Komisijos pranešime apie jos programą dėl darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos [4] numatyta priimti direktyvą dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo darbe;

kadangi 1987 m. gruodžio 21 d. rezoliucijoje dėl darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos [5] Taryba pažymėjo, jog Komisija ketina artimiausiu metu pateikti Tarybai būtiniausius reikalavimus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo;

kadangi siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą būtina laikytis būtiniausių reikalavimų, skirtų asmeninių apsaugos priemonių naudotojų didesnei saugai ir sveikatos apsaugai garantuoti;

kadangi ši direktyva yra atskira direktyva, kaip numatyta 1989 m. birželio 12 d. Direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [6] 16 straipsnio 1 dalyje; kadangi dėl to visos šios direktyvos nuostatos taikomos darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių naudojimui darbe, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų;

kadangi ši direktyva yra praktinis žingsnis kuriant vidaus rinkos socialinę dimensiją;

kadangi kolektyvinėms apsaugos priemonėms teikiama pirmenybė prieš asmenines apsaugos priemones; kadangi darbdavys privalo pasirūpinti apsaugos įranga ir imtis apsaugos priemonių;

kadangi šioje direktyvoje nustatyti reikalavimai nereikalauja keisti asmeninių apsaugos priemonių, kurių konstrukcija ir gamyba atitinka Bendrijos direktyvas, susijusias su darbo sauga ir sveikata;

kadangi reikėtų pateikti aprašymus, kuriais galėtų pasinaudoti valstybės narės, nustatydamos asmeninių apsaugos priemonių naudojimo bendrąsias taisykles;

kadangi pagal Sprendimą 74/325/EEB [7] su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. Stojimo aktu, Komisija rengdama pasiūlymus šioje srityje konsultuojasi su Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamuoju komitetu,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Objektas

1. Ši direktyva, kuri yra trečioji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, nustato būtiniausius reikalavimus darbuotojų darbe naudojamoms asmeninėms apsaugos priemonėms.

2. Visos Direktyvos 89/391/EEB nuostatos taikomos visai šio straipsnio 1 dalyje nurodytai sričiai, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų.

2 straipsnis

Apibrėžimas

1. Šioje direktyvoje asmeninė apsauginė priemonė — bet kuri priemonė, skirta darbuotojui dėvėti ar turėti siekiant apsisaugoti nuo pavojų, kurie gali kelti grėsmę jo darbo saugai ir sveikatai, bei kitas šiam tikslui skirtas priedas ar reikmuo.

2. Šio straipsnio 1 dalies apibrėžimas netaikomas:

a) įprastiems darbo drabužiams ir uniformoms, kurios nėra specialiai pritaikytos darbuotojo saugai ir sveikatai užtikrinti;

b) priemonėms, naudojamoms avarinių ir gelbėjimo tarnybų;

c) asmeninėms apsaugos priemonėms, kurias dėvi ar naudoja kariuomenė, policija ir kitos viešosios tvarkos žinybos;

d) asmeninėms apsaugos priemonėms, kurios naudojamos kelių transporte;

e) sporto įrangai;

f) savigynos ar atgrasymo priemonėms;

g) nešiojamiems prietaisams, skirtiems rizikos faktoriams ir kliūtims nustatyti ir apie juos įspėti.

3 straipsnis

Bendroji taisyklė

Asmeninės apsaugos priemonės turi būti naudojamos, kai neįmanoma išvengti rizikos arba pakankamai ją apriboti techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, darbo organizavimo priemonėmis, metodais ar tvarka.

II SKIRSNIS

DARBDAVIŲ PAREIGOS

4 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. Asmeninės apsaugos priemonės turi atitikti atitinkamas Bendrijos nuostatas dėl konstrukcijos ir gamybos saugos ir sveikatos apsaugos požiūriu.

Visos asmeninės apsaugos priemonės privalo:

a) būti tinkamos galimai rizikai, pačios nesukeldamos papildomos rizikos;

b) atitikti darbo vietoje esančias sąlygas;

c) atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos būklę;

d) atlikus visus būtinus pakeitimus, tiksliai tikti dėvėtojui.

2. Jeigu dėl daugiau kaip vieno rizikos faktoriaus darbuotojui būtina tuo pat metu dėvėti daugiau kaip vieną asmeninę apsauginę priemonę, tokia priemonė turi būti pritaikyta ir efektyviai saugoti nuo minimo rizikos faktoriaus ar faktorių.

3. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimo sąlygos, ypač priemonių dėvėjimo trukmės atžvilgiu, turi būti nustatytos įvertinant rizikos rimtumą, jos atvejų dažnumą, kiekvieno darbuotojo darbo vietos bei asmeninių apsaugos priemonių eksploatacines savybes.

4. Asmeninės apsaugos priemonės iš principo yra skirtos asmeniniam naudojimui.

Susidarius aplinkybėms, kai tas pačias asmenines apsaugos priemones turi dėvėti daugiau kaip vienas asmuo, būtina imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad toks jų naudojimas nesukeltų sveikatos ar higienos problemų skirtingiems naudotojams.

5. Reikiama informacija apie kiekvieną asmeninę apsauginę priemonę, būtiną vadovaujantis šio straipsnio 1 ir 2 dalimis, turi būti suteikiama ir prieinama įmonėje ir (arba) įstaigoje.

6. Asmeninėmis apsaugos priemonėmis nemokamai turi aprūpinti darbdavys, kuris turi užtikrinti gerą jų veikimą ir tinkamą higieninę būklę, atlikdamas būtiną priežiūrą, taisymą ir pakeitimą naujomis.

Tačiau valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, gali numatyti, jog iš darbuotojo gali būti pareikalauta padengti dalį tam tikrų asmeninių apsaugos priemonių kainos, jei tokios priemonės naudojamos ne tiktai darbo vietoje.

7. Darbdavys pirmiausia privalo informuoti darbuotoją apie rizikos faktorius, nuo kurių jį saugo dėvimos asmeninės apsaugos priemonės.

8. Darbdavys rengia asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimo mokymus ir, jei reikia, demonstravimą.

9. Asmenines apsaugos priemones galima naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, išskyrus specifines ir išskirtines aplinkybes.

Priemonės turi būti naudojamos pagal instrukcijas.

Tokios instrukcijos turi būti darbuotojams suprantamos.

5 straipsnis

Asmeninių apsaugos priemonių įvertinimas

1. Prieš parinkdamas asmenines apsaugos priemones, darbdavys turi įvertinti, ar asmeninės apsaugos priemonės, kuriomis jis ketina leisti naudotis, atitinka 4 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus.

Tokį įvertinimą sudaro:

a) rizikos faktorių, kurių kitais būdais negalima išvengti, analizė ir įvertinimas;

b) išvardijimas savybių, kurias turi turėti asmeninės apsaugos priemonės, kad efektyviai apsaugotų nuo a punkte minimų rizikos faktorių, atsižvelgiant į rizikos faktorius, kuriuos gali sukelti pačios priemonės;

c) turimų asmeninių apsaugos priemonių savybių palyginimas su b punkte minimomis savybėmis.

2. Įvertinimas, kurį numato šio straipsnio 1 dalis, turi būti peržiūrėtas, jei pasikeičia nors vienas iš jo elementų.

6 straipsnis [8]

Naudojimosi taisyklės

1. Nepažeisdamos šios direktyvos 3, 4 ir 5 straipsnių, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų priimtos bendros asmeninių apsaugos priemonių naudojimo taisyklės ir (arba) taisyklės, taikomos atvejams ar situacijoms, kai darbdavys privalo aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į tokių priemonių laisvą judėjimą reglamentuojančius Bendrijos teisės aktus.

Tokiose taisyklėse visų pirma turi būti nurodytos aplinkybės ar pavojingos situacijos, kurioms esant bei nepažeidžiant kolektyvinėms apsaugos priemonėms teikiamos pirmenybės, būtina naudoti asmenines apsaugos priemones.

I, II ir III priedai sudaro vadovą, kuriame pateikiama naudingos informacijos, kaip nustatyti tokias taisykles.

2. Keisdamos šio straipsnio 1 dalyje minimas taisykles, valstybės narės turi atsižvelgti į reikšmingus dėl technologijų pažangos atsiradusius pokyčius, susijusius su rizika, kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

3. Dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minimų taisyklių valstybės narės turi konsultuotis su darbdavių ir darbuotojų organizacijomis.

7 straipsnis

Darbuotojų informavimas

Nepažeidžiant Direktyvos 89/391/EEB 10 straipsnio, darbuotojai ir (arba) jų atstovai turi būti informuojami apie visas priemones, kurių imamasi dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos, jei darbuotojai darbe naudoja asmenines apsaugos priemones.

8 straipsnis

Konsultacijos su darbuotojais ir darbuotojų dalyvavimas

Konsultacijos su darbuotojais ir (arba) jų atstovais bei jų dalyvavimas sprendžiant šioje direktyvoje ir jos prieduose išdėstytus klausimus turi vykti pagal Direktyvos 89/391/EEB 11 straipsnį.

III SKIRSNIS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Priedų pritaikymas

I, II ir III priedų griežtai techninio pobūdžio pakeitimai, daromi dėl to, kad:

- priimamos techninio harmonizavimo ir standartizavimo direktyvos, susijusios su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, ir (arba)

- pasiekta techninės pažangos, pasikeitė tarptautinės taisyklės bei specifikacijos ar įgyjamos naujos žinios asmeninių apsaugos priemonių srityje,

priimami vadovaujantis Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Ne vėliau kaip 1992 m. gruodžio 31 d. valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsiant turi pranešti Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos reglamentuojamoje srityje priimamų ir jau priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3. Valstybės narės kas penkeri metai praneša Komisijai apie šios direktyvos nuostatų praktinį įgyvendinimą, nurodydamos darbdavių ir darbuotojų nuomones.

Komisija apie tai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamajam komitetui.

4. Komisija periodiškai praneša Europos Parlamentui, Tarybai bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui apie šios direktyvos įgyvendinimą, atsižvelgdama į šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1989 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. P. Soisson

[1] OL C 161, 1988 6 20, p. 1,OL C 115, 1989 5 8, p. 27 irOL C 287, 1989 11 15, p. 11.

[2] OL C 12, 1989 1 16, p. 92 ir,OL C 256, 1989 10 9, p. 61.

[3] OL C 318, 1988 12 12, p. 30.

[4] OL C 28, 1988 2 3, p. 3.

[5] OL C 28, 1988 2 3, p. 1.

[6] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

[7] OL L 185, 1974 7 9, p. 15.

[8] Žr. Komisijos komunikatą (OL C 328, 1989 12 30, p. 3).

--------------------------------------------------

1 PRIEDAS

RIZIKOS FAKTORIŲ APŽVALGOS LENTELĖS, KAI NAUDOJAMOS ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

NEIŠSAMUS ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

GALVOS APSAUGA

- Apsauginiai šalmai, naudojami pramonėje (kasyklose, statybų aikštelėse, kitose pramonės šakose).

- Lengvi galvos odos apdangalai (kepurės, kepuraitės, tinkleliai plaukams — su snapeliu ar be jo).

- Apsauginiai galvos apdangalai (medžiaginės, nepralaidžios ir kitos medžiagos kepuraitės, kepurės bei apdangalai nuo lietaus ir kiti apdangalai).

KLAUSOS APSAUGA

- Prieštriukšminiai kamščiai ir panašios priemonės.

- Prieštriukšminiai šalmai.

- Ausinės, kurios gali būti pritaikomos pramonėje naudojamiems šalmams.

- Ausų apsauga su žemo dažnio imtuvo indukcine kilpa.

- Ausų apsauga su ryšio įranga.

AKIŲ IR VEIDO APSAUGA

- Akiniai.

- Tamsūs akiniai.

- Akiniai nuo rentgeno, lazerio, ultravioletinių, infraraudonųjų spindulių bei matomo spinduliavimo.

- Veido skydeliai.

- Lankinio suvirinimo darbų metu naudojami apsaugos skydeliai ir šalmai (rankiniai skydeliai, skydeliai su lanku, apjuosiančiu galvą, skydeliai, kurie gali būti pritaikomi apsauginiams šalmams).

KVĖPAVIMO APSAUGA

- Dulkių ir dujų filtrai, apsauginiai filtrai nuo radioaktyviųjų dulkių.

- Apsauginiai aparatai su oro tiekimu.

- Kvėpavimo aparatai su nuimamu suvirintojo skydeliu.

- Nardymo įrenginiai.

- Akvalangai.

PLAŠTAKŲ IR RANKŲ APSAUGA

- Pirštinės:

- apsaugančios nuo mechaninio poveikio (dūrių, pjūvių, vibracijos ir t. t.),

- apsaugančios nuo cheminio poveikio,

- elektrikų ir apsaugančios nuo aukštos temperatūros.

- Kumštinės pirštinės.

- Antpirščiai.

- Antrankoviai.

- Rankos riešo apsauga, skirta dirbant sunkų fizinį darbą.

- Nepirštuotos pirštinės.

- Apsauginės pirštinės.

PĖDŲ IR KOJŲ APSAUGA

- Pusbačiai, žemaauliai batai, auliniai batai, apsauginiai batai.

- Greitai išvarstomi ar atsegami batai.

- Batai su pirštus saugančiu galu.

- Batai ir kaliošai su karščiui atspariu padu

- Karščiui atsparūs batai, auliniai batai ir batai su aukštesniu aulu.

- Šilti batai, auliniai batai ir batai su aukštesniu aulu.

- Vibracijai atsparūs batai, auliniai batai ir batai su aukštesniu aulu.

- Antistatiniai batai, auliniai batai ir batai su aukštesniu aulu.

- Izoliuojantys batai, auliniai batai ir batai su aukštesniu aulu.

- Apsauginiai batai grandininio pjūklo operatoriams.

- Klumpės.

- Antkeliai.

- Nuimamos kelties apsaugos priemonės.

- Blauzdinės.

- Nuimami padai (atsparūs karščiui, dūriams ar prakaitui).

- Nuimami kapliukai, apsaugantys nuo paslydimo ant ledo, sniego ar slidaus paviršiaus.

ODOS APSAUGA

- Apsauginiai kremai, tepalai.

KRŪTINĖS, LIEMENS IR PILVO APSAUGA

- Apsauginės liemenės, švarkai ir prijuostės, apsaugančios nuo mechaninių poveikių (dūrių, pjūvių, skysto metalo purslų ir t. t.).

- Apsauginės liemenės, švarkai ir prijuostės, apsaugančios nuo cheminių medžiagų poveikio.

- Pašiltintos liemenės.

- Gelbėjimosi liemenės.

- Prijuostės, apsaugančios nuo rentgeno spindulių.

- Liemens diržai.

VISO KŪNO APSAUGA

- Įranga, apsauganti nuo kritimų

- Kritimų prevencijos įranga (visa įranga su visais būtinais reikmenimis).

- Įranga su kritimo amortizatoriais (visa įranga su visais būtinais reikmenimis).

- Apsauginiai kūno pririšimai (saugos diržų komplektas).

- Apsauginiai drabužiai

- Apsauginiai darbo drabužiai (dvi dalys ir kombinezonas).

- Drabužiai, apsaugantys nuo mechaninių poveikių (dūrių, pjūvių ir t. t.).

- Drabužiai, apsaugantys nuo cheminių medžiagų poveikio.

- Drabužiai, apsaugantys nuo skysto metalo purslų ir infraraudonųjų spindulių.

- Karščiui atsparūs drabužiai.

- Šilti drabužiai.

- Drabužiai, apsaugantys nuo radioaktyviųjų medžiagų.

- Dulkėms nepralaidūs drabužiai.

- Dujoms nepralaidūs drabužiai.

- Įspėjamieji (signaliniai) drabužiai, šviesą atspindintys drabužiai ir kiti reikmenys (rankovių raiščiai, pirštinės it t. t.).

- Apsauginiai apdangalai.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

NEIŠSAMUS ORIENTACINIS SĄRAŠAS DARBŲ IR DARBO SEKTORIŲ, KURIUOSE GALI REIKĖTI ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ

1. GALVOS APSAUGA (KAUKOLĖS APSAUGA)

Apsauginiai šalmai

- Statybos darbai, ypač ant pastolių, po jais arba netoliese bei darbai aukštyje, klojinių statymas ir išardymas, surinkimo ir montavimo darbai, darbai ant pastolių bei griovimo darbai.

- Darbai ant plieno tiltų, pastatų metalo konstrukcijų, stiebų, bokštų, antvandeninių metalo konstrukcijų, aukštakrosnių, liejyklų ir valcavimo staklynų konstrukcijų, didelių konteinerių ir vamzdynų, katilinių ir elektrinių.

- Darbai duobėse, grioviuose, šachtose bei tuneliuose.

- Žemės ir uolienos apdorojimo darbai.

- Darbai požeminėse ir atvirose kasyklose, karjeruose, angliakasyboje.

- Darbai su varžtų įsriegimo įrankiais.

- Sprogdinimo darbai.

- Darbai prie liftų, kėlimo mechanizmų, kranų bei konvejerių.

- Darbai prie aukštakrosnių, tiesioginio formavimo įrenginių, plieno liejykloje, valcavimo staklyne, metalo darbai, kalyba, štampavimas karštu būdu ir liejimas.

- Darbai prie pramoninių krosnių, konteinerių, įrengimų, silosinėse, bunkeriuose ir vamzdynuose.

- Laivų statyba.

- Traukinių manevravimas.

- Darbai gyvulių skerdyklose.

2. PĖDŲ APSAUGA

Apsauginiai batai su dūriams atspariu padu

- Armatūros darbai, pamatų klojimo darbai ir kelio darbai.

- Pastolių darbai.

- Armatūros griovimo darbai.

- Darbai su betonu ir surenkamomis dalimis, įskaitant klojinių statymą ir išardymą.

- Darbai rangovų aikštelėse ir sandėliuose.

- Stogo darbai.

Apsauginiai batai be dūriams atsparių padų

- Darbai ant plieno tiltų, pastatų metalo konstrukcijų, stiebų, bokštų, liftų, antvandeninių metalo konstrukcijų, aukštakrosnių, liejyklų ir valcavimo staklynų konstrukcijų, didelių konteinerių ir vamzdynų, kranų, katilinių ir elektrinių.

- Krosnių statybos, šildymo ir ventiliacijos įrengimo bei metalo surinkimo darbai.

- Rekonstrukcija ir techninis aptarnavimas bei remontas.

- Darbai prie aukštakrosnių, tiesioginio apspaudimo įrenginių, plieno liejykloje, valcavimo staklyne, metalo darbai, kalyba, karštas štampavimas, karštas presavimas, valcavimas.

- Darbai karjeruose ir atvirose kasyklose, angliakasyba.

- Uolienos eksploatavimas ir apdorojimas.

- Plokščio stiklo gaminių ir stiklo taros dirbinių gamybos, eksploatavimo ir apdirbimo darbai.

- Darbai su liejiniais keramikos pramonėje.

- Degimo krosnių sutvirtinimai keramikos pramonėje.

- Liejimo darbai keramikos dirbinių ir statybinių medžiagų pramonėje.

- Transportavimas ir sandėliavimas.

- Darbai su šaldytos mėsos luitais ir konservuoto maisto pakuotėmis.

- Laivų statyba.

- Traukinių manevravimas.

Apsauginiai batai su kulnais ar pakalomis bei dūriams atspariu padu

- Stogo darbai.

Apsauginiai batai su izoliaciniu padu

- Darbai su labai karštomis ar labai šaltomis medžiagomis ir ant jų.

Greitai nusiaunami apsauginiai batai

- Darbai, kuriuos dirbant gresia pavojus prasiskverbti išlydytoms medžiagoms.

3. AKIŲ IR VEIDO APSAUGA

Apsauginiai akiniai, veido skydeliai ar uždangalai

- Suvirinimo, šlifavimo ar separavimo darbai.

- Užkamšymas ir kalimas kaltu.

- Uolienos eksploatavimas ir apdorojimas.

- Darbai su sriegimo įrankiais.

- Darbai ant smulkią skaldą pašalinančių mašinų.

- Karštas štampavimas.

- Nuolaužų smulkinimas ir pašalinimas.

- Šlifavimo darbai.

- Darbai su rūgštiniais ir šarminiais tirpalais, dezinfekavimo ir korozijos valymo priemonėmis.

- Darbai su skysčių purkštuvais.

- Darbai su išlydytomis medžiagomis ir netoli jų.

- Darbai prie karštį spinduliuojančių šaltinių.

- Darbai su lazeriu.

4. KVĖPAVIMO APSAUGA

Respiratoriai (kvėpavimo aparatai)

- Darbai rezervuaruose, ankštose patalpose ir dujomis kūrenamose pramonės krosnyse, kur galimas dujų išsiskyrimas ar deguonies trūkumas.

- Darbai netoli nuo aukštakrosnės užtaiso.

- Darbai netoli dujų konverterių ir aukštakrosnės dujų vamzdžių.

- Darbai netoli aukštakrosnės čiaupų, kur galimas sunkiųjų metalų garų išsiskyrimas.

- Darbai ant krosnių ir semtuvių sutvirtinimų, kur galimas dulkių išsiskyrimas.

- Dažymas purkštuvu, jeigu dulkių atskyrimas nepakankamas.

- Darbai krosnių ir kanalizacijų vamzdžiuose bei kitose požeminėse su kanalizacija susijusiose patalpose.

- Darbai šaldymo įrenginiuose, kuriuose galimas šaldymo agento nuotėkis.

5. KLAUSOS APSAUGA

Ausų apsaugos priemonės

- Darbai su metalo presais.

- Darbai su pneumatiniais grąžtais.

- Oro uosto darbuotojų darbai žemėje.

- Polių kalimo darbai.

- Medienos apdirbimo ir tekstilės pramonė.

6. KŪNO, RANKŲ IR PLAŠTAKŲ APSAUGA

Apsauginiai drabužiai

- Darbai su rūgštiniais ir šarminiais tirpalais, dezinfekavimo ir korozijos valymo medžiagomis.

- Darbai su karštomis medžiagomis ar netoli jų, kur jaučiamas karščio poveikis.

- Darbai ant plokščio stiklo gaminių.

- Bandomieji sprogdinimai.

- Darbai labai žemos temperatūros patalpose.

Ugniai atsparūs apsauginiai drabužiai

- Suvirinimo darbai ankštose patalpose.

Dūriams nepralaidžios prijuostės

- Kaulų pašalinimo ir smulkinimo darbai.

- Darbai rankiniu peiliu, nukreiptu kūno pusėn.

Odinės prijuostės

- Suvirinimas.

- Kalyba.

- Liejimas.

Dilbio apsaugos priemonės

- Kaulų pašalinimo ir smulkinimo darbai.

Pirštinės

- Suvirinimas.

- Darbai su aštriais objektais, išskyrus mašinas, kurios gali įtraukti pirštinę.

- Nesaugūs darbai su rūgštimis, šarmais ir jų tirpalais.

Pirštinės su metaliniu tinkleliu

- Kaulų pašalinimo ir smulkinimo darbai.

- Nuolatinis pjaustymas rankiniu peiliu gaminant produkciją ir skerdžiant.

- Peilių keitimas pjaustymo mašinose.

7. ORO POKYČIAMS ATSPARŪS DRABU IAI

- Darbai atvirame lauke lyjant ir esant šaltam orui.

8. ŠVIESĄ ATSPINDINTYS DRABU IAI

- Darbai, kuriuos dirbantys darbuotojai turi būti aiškiai matomi.

9. SAUGOS DIR AI

- Darbai ant pastolių.

- Surenkamųjų dalių montavimas.

- Darbai ant stiebų.

10. APSAUGINĖS VIRVĖS

- Darbai keliamųjų kranų kabinose.

- Darbai aukštai esančiose krovos ir apžvalgos įrenginių kabinose.

- Darbai aukštuminėse gręžimo bokštų dalyse.

- Darbai šachtose ir kanalizacijos vamzdžiuose.

11. ODOS APSAUGA

- Dangos medžiagų apdirbimas.

- Buvimas saulėje.

--------------------------------------------------

Top