EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0437

Tarybos direktyva 1989 m. birželio 20 d. dėl higienos ir sveikatos problemų, turinčių įtakos kiaušinių produktų gamybai ir tiekimui į rinką (89/437/EEB)

OJ L 212, 22.7.1989, p. 87–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 3 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 3 - 15
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; panaikino 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/437/oj

31989L0437Oficialusis leidinys L 212 , 22/07/1989 p. 0087 - 0100
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 30 p. 0003
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 30 p. 0003


Tarybos direktyva

1989 m. birželio 20 d.

dėl higienos ir sveikatos problemų, turinčių įtakos kiaušinių produktų gamybai ir tiekimui į rinką

(89/437/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi, norint užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą, ypač bendrą kiaušinių rinkos organizavimą, nustatytą Reglamentu (EEB) Nr. 2771/75 [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3907/87 [5], bei bendrąją prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemą, sukurtą Reglamentu (EEB) Nr. 2783/75 [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 4001/87 [7], ypač svarbu, kad būtų pašalintos kliūtys, trukdančios prekiauti kiaušinių produktais ir kylančios dėl skirtingų valstybių narių šioje srityje taikomų sveikatos reikalavimų; kadangi tai leistų geriau suderinti gamybą ir sukurtų vienodas konkurencijos sąlygas bei garantuotų vartotojams produkcijos kokybę;

kadangi tam tikrų kiaušinių produktų, nenurodytų Sutarties II priede, tiekimas į rinką yra glaudžiai susijęs su tiekimu tų kiaušinių produktų, kurių rinkos struktūra jau yra sukurta; kadangi turėtų būti pašalinti visų kiaušinių produktų rinkos konkurencijos iškraipymai;

kadangi būtų tikslinga netaikyti šios direktyvos mažose įmonėse, parduotuvėse arba restoranuose gaunamiems kiaušinių produktams, kurie naudojami gaminant maisto produktus, skirtus tiesiogiai parduoti galutiniam vartotojui arba suvartoti vietoje;

kadangi turėtų būti nustatyti kiaušinių produktams gaminti, laikyti ir gabenti taikomi sveikatos reikalavimai; kadangi ypač svarbu nustatyti įmonių patvirtinimą reglamentuojančias taisykles;

kadangi be to ypač svarbu nustatyti kiaušinių produktams taikomus sveikatos reikalavimus;

kadangi minėtos taisyklės turėtų būti vienodai taikomos Bendrijos vidaus prekyboje ir valstybių narių vidaus prekyboje;

kadangi už tai, kad kiaušinių produktai atitiktų šia direktyva nustatytus sveikatos reikalavimus, pirmiausia atsako gamintojai; kadangi valstybių narių kompetentingos institucijos, atlikdamos patikrinimus bei apžiūras, turi pasirūpinti, kad gamintojai laikytųsi minėtų reikalavimų; kadangi, nustatant šiuos patikrinimus ir apžiūras reglamentuojančias taisykles, turėtų būti atsižvelgta į vidaus rinkos poreikius;

kadangi, siekiant nustatyti, ar kiaušinių produktuose yra medžiagų, kurios gali pakenkti žmonių sveikatai, likučių, turi būti atliekami patikrinimai pasirenkant atsitiktinius mėginius;

kadangi tam, kad būtų garantuotas vienodas šia direktyva nustatytų standartų taikymas visose valstybėse narėse, turėtų būti nustatytos Bendrijos kontrolės priemonės;

kadangi, prekiaujant Bendrijos viduje, prekių siuntėjui, gavėjui arba jų atstovui, kilus ginčui su paskirties valstybių narių kompetentingomis institucijomis, turėtų būti suteikta galimybė gauti eksperto išvadą;

kadangi trečiojoje šalyje pagamintiems kiaušinių produktams, kuriuos numatyta tiekti rinkai Bendrijos teritorijoje, neturi būti taikomos nuostatos, palankesnės už nustatytas šioje direktyvoje; kadangi turėtų būti numatyta trečiųjų šalių įmonių tikrinimo Bendrijos tvarka;

kadangi Komisijai turėtų būti pavesta priimti tam tikras šios direktyvos įgyvendinimo priemones; kadangi dėl to turėtų būti nustatyta glaudaus ir veiksmingo Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo Veterinarijos nuolatiniame komitete tvarka,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šia direktyva nustatomi higienos ir sveikatos reikalavimai, susiję su kiaušinių produktų, skirtų tiesiogiai vartoti žmonių maistui arba maisto produktams gaminti, gamyba bei tiekimu į rinką.

Tačiau ši direktyva netaikoma:

- gataviems maisto produktams, pagamintiems iš kiaušinių produktų, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, ir atitinkantiems 3 straipsnio nuostatas,

- kiaušinių produktams, gaunamiems mažose įmonėse ir naudojamiems, jų neperdirbus, gaminti maisto produktams, kurie yra skirti tiesiogiai, be jokių tarpininkų, parduoti vartotojui arba suvartoti vietoje tuoj pat po paruošimo.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje taikomas Reglamento (EEB) Nr. 2772/75 [8] 1 straipsnio 2 dalyje pateiktas apibrėžimas. Be to, taikomi šie apibrėžimai:

1) "kiaušinių produktai" – žmonių maistui skirti produktai, gauti iš kiaušinių, įvairių jų komponentų arba komponentų mišinių, pašalinus lukštą ir polukštines plėveles; jie gali būti dalinai papildyti kitais maisto produktais arba priedais; jie gali būti skysti, koncentruoti, sausi, kristalizuoti, užšaldyti, greitai užšaldyti arba koaguliuoti;

2) "gamybos ūkis" – ūkis, kuriame gaminami žmonių maistui skirti kiaušiniai, nepažeidžiant Reglamento (EEB) Nr. 2782/75 [9] nuostatų;

3) "įmonė" – patvirtinta įmonė, kuriai suteikta teisė gaminti ir (arba) apdoroti kiaušinių produktus;

4) "įskilę kiaušiniai" – kiaušiniai, kurių lukštas pažeistas, bet nesutrupėjęs, o plėvelė sveika;

5) "partija" – kiaušinių produktų kiekis, kuris buvo paruoštas tomis pačiomis sąlygomis, o svarbiausia – apdorotas vieno vientiso technologinio proceso metu;

6) "siunta" – kiaušinių produktų kiekis, vienu metu siunčiamas į vieną paskirties vietą tolesniam apdorojimui maisto pramonės sektoriuje arba tiesiogiai skirtas žmonių maistui;

7) "išsiuntimo šalis" – valstybė narė arba trečioji šalis, iš kurios kiaušinių produktai yra siunčiami į kitą valstybę narę;

8) "paskirties šalis" – valstybė narė, į kurią iš kitos valstybės narė arba iš trečiosios šalies yra siunčiami kiaušinių produktai;

9) "pakavimas" – kiaušinių produktų sudėjimas į bet kokią pakuotę;

10) "kompetentinga institucija" – veterinarijos tarnyba arba kuri kita jai tolygi tarnyba, kurią konkreti valstybė narė paskyrė kontroliuoti šios direktyvos nuostatų laikymąsi;

11) "tiekimas į rinką" – prekyba kiaušinių produktais, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2772/75 1 straipsnio 5 punkte.

3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad tik šiuos bendruosius reikalavimus atitinkantys kiaušinių produktai būtų pateikiami kaip maisto produktai arba būtų naudojami maisto produktų gamybai:

a) jie turi būti pagaminti iš vištų, ančių, žąsų, kalakučių, perlinių vištų arba putpelių kiaušinių, tačiau ne iš sumaišytų skirtingų rūšių kiaušinių;

b) jeigu jie yra papildyti kitais maisto produktais, arba, jeigu jie atitinka 12 straipsnio reikalavimus, priedais, turi būti nurodytas juose esantis kiaušinių sudedamųjų dalių kiekis procentais;

c) jie turėjo būti apdoroti bei paruošti pagal 6 straipsnio nuostatas patvirtintoje įmonėje, atitinkančioje priedo I ir II skyriaus bei šios direktyvos reikalavimus;

d) jie turėjo būti pagaminti laikantis higienos sąlygų, atitinkančių priedo III ir V skyrių reikalavimus, iš kiaušinių, atitinkančių priedo IV skyriaus reikalavimus;

e) jų apdorojimui turėjo būti taikomas 14 straipsnyje numatyta tvarka patvirtintas apdorojimo procesas, kurio dėka jie, inter alia, atitinka priedo VI skyriuje nustatytas analitines specifikacijas.

Tačiau, jei to reikalauja tam tikrų maisto produktų, gaminamų iš kiaušinių produktų, paruošimo technologija, kompetentinga institucija, vadovaudamasi 14 straipsnyje nurodyta tvarka nustatytinais kriterijais, nusprendžia, kad tam tikri kiaušinių produktai neprivalo būti apdorojami; tokiu atveju kiaušinių produktai turi būti nedelsiant naudojami įmonėje, kurioje jie yra skirti kitų maisto produktų gamybai;

f) jie turi atitikti priedo VI skyriuje nurodytas analitines specifikacijas;

g) jiems turėjo būti atliekami priedo VII skyriuje nurodyti patikrinimai;

h) jie turėjo būti supakuoti laikantis priedo VIII skyriaus reikalavimų;

i) jie turi būti laikomi ir gabenami pagal priedo IX ir X skyrių reikalavimus;

j) jie turi būti paženklinti priedo XI skyriuje numatytu sveikumo ženklu ir, jei yra skirti tiesiogiai suvartoti žmonių maistui, turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvoje 79/112/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su galutiniam vartotojui skirtų maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pateikimu ir reklama, derinimo [10] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 86/197/EEB [11].

4 straipsnis

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad kiaušinių produktų gamintojai imtųsi visų priemonių, reikalingų tam, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, ypač kad:

- būtų imami mėginiai laboratoriniams tyrimams, norint patikrinti, ar laikomasi priedo VI skyriuje nurodytų analitinių specifikacijų,

- kiaušinių produktai, kurių negalima laikyti kambario temperatūroje, būtų gabenami arba laikomi priedo IX ir X skyriuose numatytose temperatūrose,

- būtų nustatytas kiaušinių produktų išsilaikymo laikotarpis,

- įvairių patikrinimų ir tyrimų duomenys būtų registruojami ir saugomi dvejus metus, kad juos būtų galima pateikti kompetentingai institucijai,

- kiekviena partija būtų paženklinta taip, kad būtų galima nustatyti jos apdorojimo datą; šis partijos ženklinimas turi būti nurodytas duomenyse apie apdorojimą ir ant priedo XI skyriuje nurodyto sveikumo ženklo.

5 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų atliekami patikrinimai, siekiant nustatyti, ar kiaušinių produktuose nėra bet kokių farmakologinį arba hormoninį poveikį turinčių medžiagų likučių, taip pat antibiotikų, pesticidų, ploviklių bei kitokių medžiagų, kurios yra kenksmingos arba gali pakeisti kiaušinių produktų juslines savybes, arba dėl kurių kiaušinių produktų vartojimas tampa pavojingas arba žalingas žmonių sveikatai.

2. Jeigu ištirtuose kiaušinių produktuose aptikti kenksmingų medžiagų likučiai viršija leistinus lygius, nustatytus remiantis 4 dalimi, turi būti uždrausta naudoti tuos produktus žmonių maistui arba tiekti juos į rinką nepaisant to, ar jie skirti gaminti maisto produktams, ar suvartoti tiesiogiai.

3. Kenksmingų medžiagų likučiams ištirti taikomi pasiteisinę ir moksliškai pripažinti metodai, ypač tie, kurie nurodyti Bendrijos direktyvose bei tarptautiniuose standartuose.

Po to, kai Veterinarijos nuolatinis komitetas pareiškia savo nuomonę, turi būti galima įvertinti kenksmingų medžiagų likučių nustatymo tyrimų rezultatus, taikant pamatinius nustatymo metodus, nustatytus laikantis 14 straipsnyje nurodytos tvarkos.

Ta pačia tvarka kiekvienoje valstybėje narėje turi būti paskirta bent po vieną etaloninę laboratoriją, kuri atliktų tyrimus dėl likučių tuo atveju, kai taikomi 7 ir 8 straipsniai.

Pamatinius nustatymo metodus ir etaloninių laboratorijų sąrašą Komisija skelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4. Komisijos siūlymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma patvirtina:

- išsamią kontrolės tvarką,

- 2 dalyje minėtų medžiagų leistinas ribas,

- mėginių ėmimo dažnumą.

6 straipsnis

1. Valstybės narės sudaro jų patvirtintų įmonių, kurių kiekviena turi savo patvirtinimo numerį, sąrašus. Valstybės narės perduoda šį sąrašą kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Nė viena valstybė narė netvirtina įmonės tol, kol neįsitikina, kad ji atitinka šios direktyvos nuostatas. Jei nebesilaikoma patvirtinimo sąlygų, valstybė narė patvirtinimą atšaukia. Apie atšaukimą pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

2. Įmonės bei pakavimo centrai tikrinami ir kontroliuojami reguliariai, ir už tai atsakinga kompetentinga institucija, kuriai visada turi būti prieinamos visos įmonių patalpos, kad būtų galima užtikrinti šios direktyvos nuostatų laikymąsi.

Jei tokie patikrinimai parodo, kad laikomasi ne visų šios direktyvos reikalavimų, kompetentinga institucija imasi atitinkamų veiksmų padėčiai ištaisyti.

7 straipsnis

1. Komisijos ekspertai, bendradarbiaudami su kompetentingomis institucijomis, gali atlikti patikrinimus vietoje, jei jie yra reikalingi, siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą; svarbiausia, jie gali tikrinti, ar įmonės bei pakavimo centrai, patvirtinti pagal Reglamento (EEB) Nr. 2772/75 5 straipsnio 3 dalies reikalavimus, tikrai atitinka šios direktyvos nuostatas.

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra atliekamas patikrinimas, suteikia ekspertams visą reikiamą pagalbą, jiems vykdant savo pareigas. Komisija informuoja tą valstybę narę apie patikrinimų rezultatus.

Atitinkama valstybė narė imasi visų priemonių, kurių būtinumą nulemia patikrinimo rezultatai. Jei valstybė narė tų priemonių nesiima, Komisija, laikydamasi 13 straipsnyje nurodytos tvarkos, gali nuspręsti, kad ši valstybė narė privalo sustabdyti kiaušinių produktų tiekimą į rinką iš įmonės, kuri neatitinka šios direktyvos reikalavimų.

2. Prieš atliekant 1 dalyje minėtus patikrinimus, 14 straipsnyje nurodyta tvarka nustatomos bendrosios šio straipsnio taikymo nuostatos ir parengiama Komisijos rekomendacija, kurioje pateikiamos taisyklės, kurių reikia laikytis atliekant 1 dalyje numatytus patikrinimus.

8 straipsnis

1. Jei yra rimto pagrindo įtarti pažeidimus, paskirties šalis, nepažeisdama 6 ir 7 straipsnių, gali atlikti nediskriminuojančius kiaušinių produktų patikrinimus, kad nustatytų, ar siunta atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2. 1 dalyje minėti patikrinimai atliekami prekių paskirties vietoje arba kitoje tinkamoje vietoje, su sąlyga, kad antruoju atveju pasirinkta vieta kuo mažiau sutrukdytų prekių pristatymui.

Tokius patikrinimus būtina atlikti kuo skubiau, kad kiaušinių produktų tiekimas į rinką nebūtų be reikalo užlaikomas arba kad delsimas neatsilieptų jų kokybei.

3. Jei 1 ir 2 dalyje nurodytų patikrinimų metu nustatoma, kad kiaušinių produktai neatitinka šios direktyvos reikalavimų, paskirties šalies kompetentinga institucija gali leisti prekių siuntėjui, gavėjui arba jų atstovui pasirinkti, ar atsiimti siuntą iš rinkos, kad ji būtų toliau apdorojama, ar panaudoti ją kitiems tikslams, jei sveikatos požiūriu tai yra leistina. Jei tai nėra leistina, turi būti pasiūlyta alternatyva – sunaikinti kiaušinių produktus. Bet kuriuo atveju kompetentinga institucija imasi atsargos priemonių, kad šie kiaušinių produktai nebūtų panaudoti netinkamai.

4. a) Siuntėjui, gavėjui arba jų atstovui turi būti pranešta apie sprendimus bei jų motyvus. Šio asmens prašymu būtina motyvuoti tokius sprendimus ir nedelsiant jį apie tai informuoti raštu, nurodant teisės aktų numatytas teisines priemones, kurių jis gali imtis, jų formą ir laiką, per kurį turi būti imtasi veiksmų.

Ši direktyva neturi poveikio teisinėms priemonėms, kurių siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas turi teisę imtis.

b) Jei tokių sprendimų pagrindas yra ypač rimto pavojaus žmonių sveikatai grėsmė, apie tai nedelsiant pranešama išsiuntimo valstybės narės kompetentingai institucijai ir Komisijai.

c) Perdavus tokį pranešimą, 13 straipsnyje nurodyta tvarka gali būti imtasi atitinkamų priemonių, ypač siekiant suderinti priemones, kurių minėtų kiaušinių produktų atžvilgiu ėmėsi kitos valstybės narės.

5. Siuntėjams, kurių kiaušinių produktų po šio straipsnio 1 dalyje minėto patikrinimo negalima tiekti į rinką, valstybės narės suteikia teisę gauti eksperto išvadą.

Ekspertas privalo būti valstybės narės, išskyrus išsiuntimo šalį ir paskirties šalį, pilietis.

Komisija valstybių narių siūlymu sudaro sąrašą ekspertų, kuriems gali būti pavesta parengti tokias išvadas. Išsamios šios dalies taikymo taisyklės priimamos 14 straipsnyje nurodyta tvarka.

9 straipsnis

Jeigu, atlikus 8 straipsnyje nurodytą patikrinimą, valstybė narė mano, kad kitos valstybės narės įmonė nebesilaiko šios direktyvos nuostatų, apie tai ji praneša tos valstybės kompetentingai institucijai. Minėta institucija imasi visų būtinų priemonių ir informuoja pirmosios valstybės narės kompetentingą instituciją apie priimtus sprendimus ir jų priėmimo priežastis.

Jei pirmoji valstybė narė baiminasi, kad tokių priemonių nebuvo imtasi arba kad jos neadekvačios, abi valstybės narės kartu ieško būdų ir priemonių pataisyti padėtį, prireikus atlikdamos įmonės patikrinimą.

Apie ginčus ir jų sprendimus valstybės narės informuoja Komisiją.

Jeigu valstybės narės neįstengia susitarti, viena iš jų per protingą laikotarpį perduoda reikalą Komisijai, kuri paveda vienam ar daugiau ekspertų pateikti išvadą.

Iki išvada bus pateikta, išsiuntimo valstybė narė sustiprina iš minėtos įmonės vežamų kiaušinių patikrinimus, o Komisija paskirties valstybės narės prašymu nedelsdama paveda ekspertui vykti į siuntėjo įmonę ir pasiūlyti atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones.

Atsižvelgiant į ketvirtojoje pastraipoje numatytą išvadą arba į pagal 7 straipsnio 1 dalies reikalavimus atlikto patikrinimo rezultatus, laikantis 13 straipsnyje nurodytos tvarkos valstybėms narėms gali būti leista laikinai uždrausti įvežti į jų teritoriją kiaušinių produktus iš tos įmonės.

13 straipsnyje nurodyta tvarka toks leidimas gali būti panaikintas remiantis vieno arba kelių ekspertų vėliau pateikta išvada.

Ekspertai yra kurios nors valstybės narės, išskyrus dalyvaujančias ginče, piliečiai.

Išsamios šios straipsnio taikymo taisyklės priimamos 14 straipsnyje nurodyta tvarka.

10 straipsnis

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima šios direktyvos priedo pakeitimus.

11 straipsnis

1. Kol bus pradėtos taikyti šios direktyvos nuostatos, tebetaikomos nacionalinės nuostatos, reglamentuojančios kiaušinių produktų importą iš trečiųjų šalių, ir jos neturi būti palankesnės už Bendrijos vidaus prekybą reglamentuojančias nuostatas.

2. Patikrinimus vietoje atlieka valstybių narių ir Komisijos ekspertai. Valstybių narių ekspertus, kuriems pavedama atlikti šiuos patikrinimus, valstybių narių siūlymu skiria Komisija. Patikrinimai atliekami Bendrijos vardu, ir ji apmoka su jais susijusias išlaidas.

3. 14 straipsnyje nurodyta tvarka sudaromas sąrašas įmonių, atitinkančių priede pateiktus reikalavimus.

4. Su importuojamais produktais siunčiamas veterinarijos sertifikatas ir produktų sveikumo ženklo forma bei pobūdis turi atitikti 14 straipsnyje nurodyta tvarka nustatytą pavyzdį.

12 straipsnis

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma sprendžia, kuriuos priedus, įtrauktus į sąrašą priedų, kuriuos leidžiama naudoti pagal Bendrijoje galiojančias taisykles dėl priedų, kuriuos galima naudoti maisto produktuose, galima naudoti 3 straipsnio a punkte apibūdintuose kiaušinių produktuose, ir nustato išsamias tokio naudojimo taisykles.

Kol toks sprendimas bus priimtas, tebetaikomos tokį naudojimą reglamentuojančios nacionalinės taisyklės.

13 straipsnis

1. Kai turi būti laikomasi šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, klausimą Veterinarijos nuolatiniam komitetui (toliau – komitetas), įkurtam 1968 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimu, savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu perduoda svarstyti jo pirmininkas.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį gali nustatyti pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą, remdamasi Komisijos siūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

4. Kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per 15 dienų nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija, išskyrus tą atvejį, kai Taryba pasisako prieš tas priemones paprasta balsų dauguma.

14 straipsnis

1. Kai turi būti laikomasi šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, klausimą komitetui savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu perduoda jo pirmininkas.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį gali nustatyti pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą, remdamasi Komisijos siūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

4. Kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija, išskyrus tą atvejį, kai Taryba pasisako prieš tas priemones paprasta balsų dauguma.

15 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1991 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Ne vėliau kaip iki 1994 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Tarybai ataskaitą apie šioje srityje įgytą patirtį ir, prireikus, pasiūlymus dėl šios direktyvos priedo pakeitimų, ypač atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą.

16 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1989 m. birželio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Romero Herrera

[1] OL C 67, 1987 3 14, p. 9 ir OL C 53, 1989 3 2, p. 10.

[2] OL C 187, 1988 7 18, p. 184.

[3] OL C 232, 1987 8 31, p. 1.

[4] OL L 282, 1975 11 1, p. 49.

[5] OL L 370, 1987 12 30, p. 14.

[6] OL L 282, 1975 11 1, p. 104.

[7] OL L 377, 1987 12 31, p. 44.

[8] OL L 282, 1975 11 1, p. 56.

[9] OL L 282, 1975 11 1, p. 100.

[10] OL L 33, 1979 2 8, p. 1.

[11] OL L 144, 1986 5 29, p. 38.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

I SKYRIUS

BENDRIEJI ĮMONIŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS REIKALAVIMAI

Įmonėse turi būti:

1. Tose vietose, kur laikomi kiaušiniai ir kur gaminami arba laikomi kiaušinių produktai:

a) vandeniui ir puvimui atspari, lengvai valoma ir dezinfekuojama grindų danga, paklota taip, kad vanduo lengvai nutekėtų; vanduo turi būti nukreiptas į nuotėkų surinkimo sistemą su grotelėmis ir įrangą kanalizacijos kvapams sulaikyti;

b) lygios, tvirtos, vandeniui atsparios sienos, kurių danga šviesi, plaunama ir siekia mažiausiai 2 m aukštį; vėsinimo arba šaldymo patalpų ir sandėlių sienų dangų aukštis turi būti ne mažesnis nei sukraunamų produktų aukštis. Sienų ir grindų sujungimai turi būti suapvalinti arba panašiu būdu užbaigti, kad būtų lengviau valyti;

c) iš patvarių medžiagų pagamintos durys, jei medinės – iš abiejų pusių padengtos lygia, neperšlampama danga;

d) lengvai valomos lubos, įrengtos tokiu būdu ir naudojant tokią apdailą, kad ant jų nesikauptų nešvarumai ir neatsirastų pelėsių, nesiluptų dažai ir nesikondensuotų garai;

e) pakankama ventiliacija ir prireikus gera garų surinkimo sistema;

f) tinkamas natūralus arba dirbtinis apšvietimas;

g) kuo arčiau darbo vietų:

- pakankamas kiekis priemonių rankoms valyti ir dezinfekuoti bei karštas vanduo įrangai valyti. Vandens čiaupai neturi būti atsukami rankomis. Rankoms plauti turi būti įtaisyti karšto ir šalto vandens čiaupai arba reguliuojamos temperatūros tekančio vandens įrenginiai, paruoštos valymo ir dezinfekavimo medžiagos bei vienkartiniai rankšluosčiai,

- įrankių dezinfekavimo priemonės.

2. Reikiamas skaičius persirengimo kambarių su lygiomis, vandeniui atspariomis, plaunamomis sienomis ir grindimis, praustuvais bei sroviniais tualetais. Tualetai neturi tiesiogiai jungtis su gamybinėmis patalpomis. Praustuvuose turi tekėti karštas ir šaltas arba sumaišytas iki reikiamos temperatūros vanduo; šalia jų turi būti rankų valymo ir dezinfekavimo medžiagų bei vienkartinių rankšluosčių. Praustuvų čiaupai neturi būti sukiojami rankomis. Turi būti pakankamas skaičius tokių praustuvų prie tualetų.

3. Atskiras plotas ir atitinkami įrenginiai pritvirtintiems (fiksuotiems) ir nešiojamiems konteineriams bei rezervuarams valyti ir dezinfekuoti. Tačiau šis plotas ir minėti įrenginiai nebūtini, jei konteineriai ir rezervuarai yra valomi ir dezinfekuojami kituose centruose.

4. Įrenginiai, kuriais tiekiamas tik geriamasis vanduo, kaip apibrėžta 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvoje 80/778/EEB dėl žmonėms skirto vandens kokybės [1].

Tačiau leidžiama naudoti negeriamojo vandens tiekimo įrenginius garui gaminti, gaisrams gesinti arba šaldymo įrenginiams aušinti su sąlyga, kad šie vamzdžiai bus įrengti taip, jog jais tekančio vandens nebūtų galima naudoti kitiems tikslams ir nekiltų kiaušinių produktų užteršimo pavojus. Minėtieji garai ir vanduo negali kontaktuoti su kiaušinių produktais arba būti naudojami konteinerių, įrangos ir įrankių, kurie kontaktuoja su kiaušinių produktais, valymui arba dezinfekavimui. Vamzdžiai, skirti negeriamajam vandeniui, turi aiškiai skirtis nuo geriamojo vandens vamzdžių.

5. Tinkami įrenginiai apsaugai prieš kenkėjus, pvz., vabzdžius ir graužikus.

6. Įrenginiai, movos ir instrumentai arba jų paviršiai, besiliečiantys su kiaušinių produktais, turi būti pagaminti iš lygios, korozijai atsparios medžiagos, kurią lengva plauti, valyti ir dezinfekuoti, ir nuo kurios į kiaušinių produktus nepatenka medžiagos tokiais kiekiais, kurie gali būti pavojingi žmonių sveikatai, suardyti kiaušinių produktų struktūrą arba pakenkti jų juslinėms savybėms.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI ĮMONIŲ PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

Be I skyriuje pateiktų bendrųjų reikalavimų, įmonėse turi būti:

1. Pakankamai didelės patalpos atskirai kiaušiniams ir pagamintiems kiaušinių produktams laikyti, prireikus su šaldymo įranga, skirta kiaušinių produktams laikyti atitinkamose temperatūrose; šaldymo patalpose turi būti termometrai arba teletermometrai.

2. Jei naudojami nešvarūs kiaušiniai – plovimo ir dezinfekavimo priemonės; medžiagų, kurias leidžiama naudoti tokiam dezinfekavimui, sąrašas sudaromas 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. a) Speciali patalpa su atitinkama įranga kiaušiniams daužyti ir jų turiniui surinkti bei lukštų ir plėvelės dalelėms pašalinti;

b) atskira patalpa kitoms operacijoms nei nurodytos a punkte.

Jei kiaušinių produktai pasterizuojami, pasterizavimas gali būti atliekamas a punkte nurodytoje patalpoje, jeigu įmonės pasterizavimo sistema yra uždara; kitais atvejais pasterizacija turi būti atliekama b punkte nurodytoje patalpoje. Šiuo atveju turi būti imtasi visų priemonių, kad po pasterizavimo kiaušinių produktai nebūtų užteršti.

4. Tinkami įrenginiai, skirti kiaušinių turiniui gabenti įmonės teritorijoje.

5. Šioje direktyvoje numatytais atvejais, kompetentingos institucijos patvirtinti įrenginiai, skirti kiaušinių produktams apdoroti ir turintys šiuos prietaisus:

a) pasterizuojant:

- automatinę temperatūros kontrolės sistemą,

- temperatūrą registruojantį termometrą,

- automatines saugos priemones, leidžiančias išvengti per žemos pasterizacijos temperatūros;

b) esant nenutrūkstančiam pasterizavimo procesui, įrangoje turi būti įmontuoti:

- tinkama saugos sistema, kuria garantuojama, kad pasterizuoti kiaušinių produktai nesusimaišo su nepasterizuotais, ir

- automatinis registruojantis saugos įtaisas, apsaugantis nuo minėto susimaišymo.

6. Patalpa, skirta kitiems maisto produktams bei priedams laikyti.

7. Kai produktai yra pakuojami į vienkartinius konteinerius, tinkama ir, prireikus, atskira vieta tokiems konteineriams ir jiems gaminti skirtoms žaliavoms laikyti.

8. Įranga ir patalpos, leidžiantys nedelsiant pašalinti ir atskirai laikyti tuščius kevalus ir žmonių maistui netinkamus kiaušinius bei kiaušinių produktus.

9. Higieniškam kiaušinių produktų pakavimui tinkanti įranga.

10. Įmonėje turi būti įrengta tinkama laboratorija, kurioje, laikantis šios direktyvos reikalavimų, būtų galima atlikti žaliavų ir kiaušinių produktų tyrimus bei patikrinimą. Jei įmonėje nėra tokios laboratorijos, ji turi pasirūpinti, kad galėtų naudotis kitos šiuos reikalavimus atitinkančios laboratorijos paslaugomis. Šiuo atveju apie tai ji praneša kompetentingai institucijai.

11. Prireikus atitinkami įrenginiai, skirti atitirpinti užšaldytiems kiaušinių produktams, kurie turi būti apdorojami ir toliau tvarkomi patvirtintoje įmonėje.

12. Atskira patalpa valymo ir dezinfekavimo medžiagoms laikyti.

III SKYRIUS

HIGIENOS REIKALAVIMAI ĮMONIŲ PATALPOMS, ĮRENGINIAMS IR PERSONALUI

Personalas, patalpos bei įrenginiai turi būti nepriekaištingai švarūs:

1. Kiaušinius ir kiaušinių produktus apdirbantys arba juos tvarkantys darbuotojai visų pirma privalo dėvėti švarius darbo drabužius ir galvos apdangalus. Kelis kartus per dieną ir kiekvienąkart prieš pradėdami darbą jie privalo plauti ir dezinfekuoti rankas.

Teritorijoje, kurioje tvarkomi ir laikomi kiaušiniai ir kiaušinių produktai, draudžiama rūkyti, valgyti, spjaudyti arba kramtyti.

2. Į įmones neturi patekti jokie gyvūnai. Graužikai, vabzdžiai ir kiti kenkėjai turi būti sistemingai naikinami.

3. Patalpos, įrenginiai ir instrumentai, naudojami dirbant su kiaušinių produktais, turi būti švarūs ir tvarkingi. Įrenginiai ir instrumentai turi būti rūpestingai valomi ir dezinfekuojami kelis kartus per dieną, darbo dienos pabaigoje ir prieš kiekvieną panaudojimą, jei buvo sutepti. Kiaušinių produktų gabenimui skirtos uždaros vamzdžių sistemos turi būti aprūpintos tinkama valymo sistema, užtikrinančia visų jų dalių valymą ir dezinfekavimą. Išvalius ir dezinfekavus, vamzdžiai turi būti nuskalaujami geriamuoju vandeniu.

4. Patalpų, instrumentų ir įrenginių negalima naudoti jokiems kitiems tikslams, tik kiaušinių produktams perdirbti, išskyrus atvejus, kai, gavus kompetentingos institucijos leidimą, tuo pačiu arba kitu metu perdirbami kiti maisto produktai, su sąlyga, kad bus imamasi visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta produktų, kuriems taikoma ši direktyva, užteršimo arba neigiamų pokyčių juose.

5. Visais atvejais turi būti naudojamas tik geriamasis vanduo; tačiau išskirtiniais atvejais garui gaminti gali būti naudojamas negeriamasis vanduo su sąlyga, kad šiuo tikslu įrengtais vamzdžiais tekančio vandens nebūtų galima panaudoti kitiems tikslams ir nekiltų kiaušinių bei kiaušinių produktų užteršimo pavojus. Be to, išskirtiniais atvejais gali būti leidžiama naudoti negeriamąjį vandenį šaldymo įrangai aušinti. Negeriamojo vandens vamzdžiai turi aiškiai skirtis nuo geriamojo vandens vamzdžių.

6. Valymo, dezinfekavimo ir panašios medžiagos turi būti naudojamos ir laikomos taip, kad jos nepakenktų instrumentams, įrenginiams bei kiaušinių produktams. Jas panaudojus, instrumentai ir įrenginiai kruopščiai nuskalaujami geriamuoju vandeniu.

7. Asmenims, galintiems užkrėsti kiaušinius arba kiaušinių produktus, draudžiama dirbti su jais arba juos tvarkyti.

8. Bet kuris asmuo, pasamdytas dirbti su kiaušiniais arba kiaušinių produktais arba juos tvarkyti, turi pateikti sveikatos pažymėjimą, patvirtinantį, jog nėra priežasčių, dėl kurių jis negalėtų dirbti šio darbo. Šis pažymėjimas turi būti kasmet pratęsiamas, nebent 14 straipsnyje nurodyta tvarka būtų pripažinta nauja darbuotojų sveikatos tikrinimo sistema.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI KIAUŠINIAMS, SKIRTIEMS KIAUŠINIŲ PRODUKTŲ GAMYBAI

1. Kiaušiniai, naudojami kiaušinių produktų gamybai, turi būti sudėti į pakuotes, atitinkančias 1969 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 95/69, įgyvendinančio Reglamentą (EEB) Nr. 1619/68 dėl kiaušinių tiekimo į rinką standartų [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3906/86 [3], nuostatas.

2. a) Kiaušinių produktai gali būti gaminami tik iš neperintų, žmonių maistui tinkamų kiaušinių; jų lukštai turi būti visiškai susidarę ir nesudužę;

b) nusižengiant a punkto nuostatoms, įskilę kiaušiniai gali būti naudojami kiaušinių produktų gamybai, jeigu jie tiesiai iš pakavimo centrų ir gamybos ūkių yra pristatomi į patvirtintą įmonę, kurioje kuo greičiau sudaužomi.

3. Žmonių maistui netinkantys kiaušiniai ir kiaušinių produktai turi būti pašalinti ir jų natūralios savybės pakeistos taip, kad jų nebebūtų galima vartoti žmonių maistui. Juos tuoj pat būtina patalpinti II skyriaus 8 punkte nurodytoje patalpoje.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI HIGIENOS REIKALAVIMAI KIAUŠINIŲ PRODUKTŲ GAMYBAI

Visos operacijos turi būti atliekamos taip, kad būtų išvengta bet kokio užteršimo gaminant, tvarkant ir laikant kiaušinių produktus, ypač:

1. Kiaušiniai ir kiaušinių produktai, pristatyti į patvirtintą įmonę vėlesniam apdorojimui, tuoj pat po atvežimo turi būti sudėti II skyriaus 1 punkte numatytose patalpose ir laikomi jose iki apdorojimo. Šių patalpų temperatūra turi būti tokia, kad garantuotai apsaugotų juos nuo gedimo. Padėklai su kiaušiniais neturi būti dedami tiesiai ant grindų.

2. Kiaušiniai turi būti išpakuojami ir prireikus plaunami bei dezinfekuojami patalpoje, atskirtoje nuo tos, kurioje jie yra daužomi; pakavimui naudojamos medžiagos neturi patekti į patalpą, kurioje kiaušiniai yra daužomi.

3. Kiaušiniai turi būti daužomi II skyriaus 3 punkto a papunktyje numatytose patalpose; įskilę kiaušiniai, nurodyti IV skyriaus 2 punkto b papunktyje, turi būti nedelsiant perdirbami.

4. Nešvarūs kiaušiniai prieš sudaužant turi būti nuvalomi; tai turi būti atliekama atskiroje patalpoje, o ne ten, kur kiaušiniai yra daužomi arba kur yra tvarkomas atviras kiaušinių turinys. Valymo procedūros turi būti tokios, kurios garantuotai apsaugotų kiaušinių turinį nuo užteršimo ir priemaišų. Daužymo metu kiaušinių lukštai turi būti pakankamai sausi, kad į jų turinį nepatektų vanduo, kuriame kiaušiniai buvo plaunami.

5. Kiaušiniai, išskyrus vištų, kalakučių arba perlinių vištų kiaušinius, turi būti tvarkomi ir perdirbami atskirai. Kiekvienąkart prieš perdirbant vištų, kalakučių ir perlinių vištų kiaušinius, būtina išvalyti ir dezinfekuoti visus įrenginius.

6. Kokiu būdu bebūtų daužomi kiaušiniai, būtina kuo labiau apsaugoti kiaušinių turinį nuo užteršimo. Dėl to kiaušinių turinys neturi būti atskiriamas centrifuguojant arba sutraiškant kiaušinius, be to, centrifugavimas neturi būti taikomas kiaušinių baltymo likučiams atskirti nuo tuščių lukštų. Lukštų ir polukštinių plėvelių likučių kiaušinių produktuose turi būti kiek įmanoma mažiau, ir jie neturi viršyti VI skyriaus 2 punkte c papunktyje nurodyto kiekio.

7. Sudaužius kiaušinius, visos kiaušinio produkto dalys turi būti kuo skubiau apdorojamos; šiluminis apdorojimas – tai kiaušinių produkto laikymas atitinkamoje temperatūroje reikiamą laiką, kad būtų sunaikinti visi jame esantys patogeniniai mikroorganizmai. Šiluminio apdorojimo metu temperatūra turi būti nuolat registruojama. Duomenys apie kiekvieną apdorotą kiaušinių produktų partiją turi būti saugomi dvejus metus, kad kompetentinga institucija galėtų juos bet kada patikrinti. Nepakankamai apdorota partija gali būti tuoj pat vėl apdorojama toje pačioje įmonėje su sąlyga, kad po pakartotinio apdorojimo ji bus tinkama žmonių maistui; jei nustatoma, kad partija netinka maistui, jos natūralios savybės turi būti pakeistos taip, kaip nurodyta IV skyriaus 3 punkte.

8. Jei kiaušiniai nėra apdorojami tuoj pat po sudaužymo, kiaušinių turinys turi būti laikomas tinkamomis higienos sąlygomis, užšaldytas arba ne aukštesnėje kaip 4 °C temperatūroje. 4 °C temperatūroje kiaušinių turinys gali būti laikomas ne ilgiau kaip 48 valandas, išskyrus tuos atvejus, kai iš sudedamųjų dalių turi būti šalinamas cukrus.

9. Jei tai reikalinga tam tikrai gamybos praktikai, Komisija, remdamasi 14 straipsniu, iki 1991 m. gruodžio 31 d. nustato ypatingus atvejus ir ypatingus reikalavimus, pagal kuriuos kiaušinių produktai iš patvirtintos įmonės gali būti apdorojami kitoje patvirtintoje įmonėje, jeigu laikomasi šių bendrųjų sąlygų:

a) gauti kiaušinių produktai turi būti giliai užšaldyti arba atvėsinti iki ne aukštesnės kaip 4 °C temperatūros; pastaruoju atveju paskyrimo vietoje jie turi būti apdorojami praėjus ne daugiau kaip 48 valandoms nuo tada, kai buvo sudaužyti kiaušiniai, iš kurių jie gauti, išskyrus tuos atvejus, kai iš sudedamųjų dalių turi būti šalinamas cukrus;

b) jie turi būti pakuojami, tikrinami, gabenami ir tvarkomi laikantis šios direktyvos reikalavimų;

c) jie turi būti ženklinami laikantis XI skyriaus reikalavimų. Prekių pobūdis nurodomas taip: "nepasterizuoti kiaušinių produktai – skirti apdoroti paskirties vietoje – sudaužymo diena ir valanda".

10. Po apdorojimo atliekamų perdirbimo operacijų metu turi būti užtikrinta, kad kiaušinių produktai nebus užkrėsti. Skysti produktai arba koncentruoti produktai, kurie nebuvo apdoroti tokiu būdu, kad juos būtų galima laikyti aplinkos temperatūroje, turi būti išdžiovinami arba atvėsinami iki ne aukštesnės kaip 4 °C temperatūros nedelsiant arba po fermentacijos; šaldymui skirti produktai turi būti šaldomi tuoj pat po apdorojimo.

11. Iki kiaušinių produktai bus naudojami kitiems maisto produktams gaminti, jie turi būti laikomi šioje direktyvoje nurodytose temperatūrose.

12. Patvirtintose įmonėse draudžiama gaminti kiaušinių produktus iš žaliavų, kurios netinka maisto produktų gamybai, netgi jei šie produktai nėra skirti žmonių maistui.

VI SKYRIUS

ANALITINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Mikrobiologiniai kriterijai

Visos kiaušinių produktų partijos perdirbimo įmonėse po apdorojimo turi būti mikrobiologiškai tikrinamos imant mėginius, kad būtų garantuota, jog jos atitinka šiuos kriterijus:

a) salmonelių 25 g arba ml kiaušinių produkto neturi būti;

b) kiti kriterijai:

- mezofilinių aerobinių bakterijų: M = 105 1 g arba 1 ml,

- enterobakterijų: M = 102 1 g arba 1 ml,

- stafilokokų 1 g kiaušinių produkto neturi būti,

M = bakterijų skaičiaus maksimali vertė; duomenys laikomi nepatenkinamais, jei viename ar keliuose mėginių vienetuose esantis bakterijų skaičius yra lygus M arba didesnis už šią vertę.

2. Kiti kriterijai

Visos kiaušinių produktų partijos perdirbimo įmonėse turi būti patikrintos imant mėginius, kad būtų garantuota, jog jie atitinka šiuos kriterijus:

a) sviesto rūgšties kiekis neturi viršyti 10 mg/kg nemodifikuoto kiaušinio produkto sausojoje medžiagoje;

b) kad būtų garantuotas higieniškas kiaušinių ir kiaušinių produktų tvarkymas iki apdorojimo, taikomi šie standartai:

- pieno rūgšties kiekis neturi viršyti 1000 mg/kg kiaušinio produkto sausosios medžiagos (taikoma tik neapdorotam produktui),

- gintaro rūgšties kiekis neturi būti viršyti 25 mg/kg kiaušinio produkto sausosios medžiagos.

Fermentuojamų produktų rodikliai registruojami prieš fermentavimą;

c) kiaušinių lukštų liekanų, kiaušinių polukštinių plėvelių ir kitų dalelių kiekis kiaušinių produkte neturi būti didesnis kaip 100 mg/kg kiaušinio produkto;

d) 5 straipsnio 1 dalyje minėtų medžiagų likučių kiekis neturi viršyti 5 straipsnio 4 dalyje minėtų leistinų ribų.

3. Iki 1991 m. gruodžio 31 d. 14 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija nustato:

- analizės ir tyrimų metodus,

- mėginių ėmimo planą,

- mėginių, kurie turi būti imami, skaičių,

- analitines ribas.

Iki bus priimti šie sprendimai, valstybės narės pamatiniais nustatymo metodais pripažįsta visus tarptautiniu mastu pripažintus analizės ir tyrimų metodus.

VII SKYRIUS

SVEIKATOS KONTROLĖ IR GAMYBOS PRIEŽIŪRA

1. Įmones prižiūri kompetentinga institucija.

Šią priežiūrą sudaro visos priežiūros priemonės, kurios yra laikomos reikalingomis, siekiant užtikrinti, kad kiaušinių produktų gamintojai laikytųsi šios direktyvos reikalavimų, ypač:

- kiaušinių kilmės, kiaušinių produktų paskirties vietos ir 4 straipsnio ketvirtojoje įtraukoje minėtų duomenų tikrinimas,

- kiaušinių, skirtų kiaušinių produktų gamybai, tikrinimas,

- kiaušinių produktų tikrinimas išsiunčiant juos iš įmonės,

- patalpų, įrenginių, instrumentų švaros bei personalo higienos tikrinimas,

- bet kokių mėginių, reikalingų atlikti laboratoriniams tyrimams, siekiant užtikrinti, kad kiaušiniai ir kiaušinių produktai atitiktų šios direktyvos reikalavimus, ėmimas; šių tyrimų rezultatai registruojami ir apie juos pranešama kiaušinių produktų gamintojui.

2. Kompetentingos institucijos prašymu kiaušinių produktų gamintojai turi užtikrinti, kad 4 straipsnio pirmojoje įtraukoje minėti laboratoriniai tyrimai būtų atliekami dažniau, jei manoma, kad tai reikalinga, siekiant užtikrinti higienišką kiaušinių produktų gamybą.

VIII SKYRIUS

KIAUŠINIŲ PRODUKTŲ PAKAVIMAS

1. Kiaušinių produktai turi būti pakuojami tinkamomis higienos sąlygomis, kad būtų išvengta jų užteršimo.

Konteineriai turi atitikti visus higienos reikalavimus, įskaitant šiuos:

- jie neturi pakenkti kiaušinių produktų juslinėms savybėms,

- per juos į kiaušinių produktus neturi patekti žmonių sveikatai žalingos medžiagos,

- jie turi būti pakankamai tvirti, kad apsaugotų kiaušinių produktus.

2. Patalpoje, kurioje laikomi konteineriai, neturi būti dulkių ir kenkėjų; vienkartiniams konteineriams gaminti skirtos medžiagos neturi būti laikomos ant grindų.

3. Prieš dedant kiaušinių produktus į konteinerius, jie turi būti išvalyti; daugkartinio naudojimo konteineriai turi būti išvalomi, išdezinfekuojami ir išskalaujami kiekvienąkart prieš dedant į juos kiaušinių produktus.

4. Konteineriai turi būti atgabenami į gamybos patalpą laikantis higienos reikalavimų ir naudojami nedelsiant.

5. Supakavus kiaušinių produktus, konteineriai nedelsiant turi būti uždaromi ir nugabenami į II skyriaus 1 punkte nurodytas laikymo patalpas.

6. Kiaušinių produktams skirti konteineriai prireikus gali būti naudojami ir kitiems maisto produktams sudėti, jeigu jie valomi ir dezinfekuojami taip, kad neužsiterštų kiaušinių produktai.

7. Konteineriai, kuriuose kiaušinių produktai gabenami nefasuoti, turi atitikti visus higienos reikalavimus, ypač šiuos:

- jų vidiniai paviršiai, kurie liečiasi su kiaušinių produktais, turi būti pagaminti iš lygaus paviršiaus medžiagų, kurias lengva plauti, valyti ir dezinfekuoti, jie turi būti atsparūs korozijai ir neteršti kiaušinių produktų, nesukelti jų irimo arba turėti neigiamos įtakos jų juslinėms savybėms,

- jie turi būti sukonstruoti taip, kad kiaušinių produktus būtų galima visiškai pašalinti; jei juose yra įtaisyti čiaupai, jie turi būti lengvai nuimami, išmontuojami, plaunami, valomi ir dezinfekuojami,

- tuoj pat po panaudojimo ir prireikus prieš panaudojimą jie turi būti išplaunami, išvalomi, išdezinfekuojami ir išskalaujami,

- pripildyti konteineriai turi būti tinkamai užplombuojami ir likti užplombuoti visą gabenimo laiką iki panaudojimo,

- jie turi būti naudojami tik kiaušinių produktams gabenti.

Tačiau nepažeidžiant šio skyriaus nuostatų, pirmą kartą, šiuo atveju iki 1990 m. gruodžio 31 d., Komisija 14 straipsnyje nurodyta tvarka ir su sąlyga, kad tai neturės neigiamo poveikio kiaušinių produktams ir kitiems aptariamiems maisto produktams, prireikus nustato specialius reikalavimus, kuriuos turi atitikti konteineriai tam, kad jais būtų galima gabenti kitus maisto produktus, pirmiausia reikalavimus, susijusius su:

- konteinerių plovimu, valymu ir dezinfekavimu prieš juos panaudojant,

- gabenimo sąlygomis,

- jų naudojimo laiku.

Iki bus priimti antrojoje pastraipoje numatyti sprendimai ir ne vėliau kaip iki 1991 m. gruodžio 31 d.:

- taikomos nacionalinės taisyklės, leidžiančios naudoti konteinerius gabenant maisto produktus, išskyrus kiaušinių produktus, valstybės teritorija ir su tuo susiję valstybių narių dvišaliai susitarimai, tuo pačiu laikantis bendrųjų Sutarties nuostatų,

- valstybės narės, kurių nacionalinėse taisyklėse toks leidimas yra numatytas, negali nei riboti, nei uždrausti įvažiuoti į jų teritoriją transporto priemonėms iš kitų valstybių narių, suteikiančių tokį patį leidimą,

- valstybės narės, draudžiančios jų teritorija gabenti kitus maisto produktus konteineriuose, skirtuose kiaušinių produktams gabenti, gali taikyti tuos pačius reikalavimus kiaušinių produktams iš kitų valstybių narių gabenti.

IX SKYRIUS

LAIKYMAS

1. Kiaušinių produktai turi būti laikomi II skyriaus 1 punkte nurodytose patalpose.

2. Kiaušinių produktai turi būti laikomi reikiamoje temperatūroje. Laikymo temperatūros turi būti nuolat registruojamos, vėsinimo greitis turi būti toks, kad produktas kuo greičiau pasiektų reikiamą temperatūrą, o konteineriai laikomi taip, kad tarp jų laisvai cirkuliuotų oras.

3. Laikymo temperatūra neturi viršyti šių dydžių:

—giliai šaldytų produktų: | - 18 °C |

—šaldytų produktų: | - 12 °C |

—atšaldytų produktų: | + 4 °C |

—dehidratuotų produktų (išskyrus kiaušinių baltymus): | + 15 °C |

X SKYRIUS

GABENIMAS

1. Transporto priemonės ir konteineriai, skirti kiaušinių produktams gabenti, turi būti įrengti taip, kad juose visą gabenimo laiką būtų galima palaikyti šioje direktyvoje nurodytas temperatūras.

2. Kiaušinių produktai prieš išsiunčiat turi būti paruošiami taip, kad gabenimo metu jie būtų tinkamai apsaugoti nuo bet kokio žalingo poveikio.

3. Vežant turi būti palaikomos IX skyriaus 3 punkte nurodytos temperatūros.

XI SKYRIUS

KIAUŠINIŲ PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS

1. Nepažeidžiant Direktyvos 79/112/EEB nuostatų, kiekviena iš įmonės išvežama kiaušinių produktų siunta turi būti paženklinta etikete, kurioje nurodoma ši informacija:

i) arba:

- viršuje – išsiuntimo šalies pirmoji raidė arba raidės (didžiosiomis raidėmis), pvz.: B/D/DK/EL/ESP/F/IRL/I/L/NL/P/UK ir įmonės patvirtinimo numeris,

- apačioje – viena iš šių santrumpų: CEE–EEC–EEG–EOK–EWG–EØF;

ii) arba:

- viršuje – išsiuntimo šalies pavadinimas didžiosiomis raidėmis,

- viduryje – įmonės patvirtinimo numeris,

- apačioje – viena iš šių santrumpų: CEE–EEC–EEG–EOK–EWG–EØF;

iii) temperatūra, kurioje turi būti laikomi kiaušinių produktai, bei laikas, kurį jie gali išsilaikyti tokioje temperatūroje.

Etiketė turi būti įskaitoma, nenusitrinanti, o rašmenys ir skaičiai lengvai iššifruojami.

2. Transporto dokumentuose turi būti nurodyta:

a) produkto pobūdis ir iš kokios rūšies jis yra kilęs;

b) partijų numeriai;

c) paskirties vieta ir pirmojo gavėjo pavadinimas ir adresas.

3. Ši informacija bei informacija, nurodyta ant sveikumo ženklo, turi būti pateikiama valstybine paskirties šalies kalba arba kalbomis.

[1] OL L 229, 1980 8 30, p. 11.

[2] OL L 13, 1969 1 18, p. 13.

[3] OL L 364, 1986 12 23, p. 20.

--------------------------------------------------

Top