EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0336

1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 89/336/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo

OL L 139, 1989 5 23, p. 19–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2007; panaikino 32004L0108

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/336/oj

31989L0336Oficialusis leidinys L 139 , 23/05/1989 p. 0019 - 0026
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 18 p. 0241
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 18 p. 0241


Tarybos direktyva 89/336/EEB

1989 m. gegužės 3 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi yra būtina priimti priemones, siekiant laipsniškai sukurti vidaus rinką iki 1992 m. gruodžio 31 d.; kadangi vidaus rinka yra erdvė be vidaus sienų, kurioje yra užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi valstybės narės atsako už atitinkamą radijo ryšių ir prietaisų, aparatų arba sistemų, kurių veiklai gali pakenkti elektrinių ir elektroninių prietaisų skleidžiami elektromagnetiniai trukdžiai, apsaugą nuo pakenkimų, kuriuos sukelia šie trukdžiai;

kadangi valstybės narės taip pat atsako už elektros energijos paskirstymo tinklų apsaugą nuo elektromagnetinių trukdžių, kurie gali paveikti juos ir įrengimus, kurie juos maitina;

kadangi 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/361/EEB dėl telekomunikacijų galinių įrenginių tipo patvirtinimo pripažinimo pirminiame etape [4] yra visų pirma taikoma šių įrenginių skleidžiamiems signalams, kai jie normaliai veikia, ir viešųjų telekomunikacijų tinklų apsaugai nuo pažeidimų; kadangi dėl tos priežasties yra būtina tinkama šių tinklų ir prie jų prijungtos įrangos apsauga nuo laikinų trukdžių, kuriuos sukelia atsitiktinai šios įrangos skleidžiami signalai;

kadangi kai kuriose valstybėse narėse privalomosios nuostatos visų pirma apibrėžia leistinus elektromagnetinių trukdžių, kuriuos šie įrenginiai gali sukelti, lygius bei jų atsparumo šiems signalams laipsnį; kadangi dėl šių privalomųjų nuostatų įvairiose valstybėse narėse saugos lygiai nebūtinai turi būti skirtingi, tačiau jų nevienodumas tikrai trukdo prekybai Bendrijos viduje;

kadangi tokią apsaugą užtikrinančios nacionalinės nuostatos turi būti suderintos, siekiant užtikrinti laisvą elektrinių ir elektroninių aparatų judėjimą, nesumažinant valstybėse narėse esamų ir pagrįstų saugos lygių;

kadangi šiuo metu galiojantys Bendrijos teisės aktai numato, kad, nepaisant vienos iš pagrindinių Bendrijos taisyklių, t. y. laisvo prekių judėjimo, turi būti pripažintos Bendrijos vidaus prekybos kliūtys, atsirandančios dėl nacionaliniuose įstatymuose esančių skirtingų nuostatų produktų pardavimo atžvilgiu, jei tokios nuostatos gali būti pripažintos būtinomis, kad būtų laikomasi esminių reikalavimų; kadangi įstatymų suderinimas šiuo atveju turi apsiriboti tomis nuostatomis, kurios yra reikalingos, kad būtų laikomasi su elektromagnetiniu suderinamumu susijusių saugos reikalavimų; kadangi šie reikalavimai turi pakeisti atitinkamas nacionalines nuostatas;

kadangi dėl tos priežasties ši direktyva apibrėžia tik elektromagnetinio suderinamumo saugos reikalavimus; kadangi norint palengvinti šių reikalavimų atitikties įrodymus yra svarbu turėti tokius darniuosius elektromagnetinio suderinamumo standartus Europos lygiu, kad juos atitinkantys produktai galėtų būti laikomi atitinkančiais saugos reikalavimus; kadangi šiuos Europos lygiu suderintus standartus rengia privačios institucijos ir jie turi likti neprivalomi; kadangi šiam tikslui Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) yra pripažintas kompetentinga įstaiga šios direktyvos taikymo srityje priimti darniuosius standartus pagal bendrąsias bendradarbiavimo tarp Komisijos ir Europos standartizacijos komiteto (CEN) bei CENELEC rekomendacijas, pasirašytas 1984 m. lapkričio 13 d.; kadangi šioje direktyvoje darnusis standartas reiškia techninę gaminio charakteristiką (Europos standartas ar suderinimo dokumentas), kurią patvirtino CENELEC, gavęs Komisijos įgaliojimus pagal 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyvą 83/189/EEB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [5], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 88/182/EEB [6] ir laikantis pirmiau minėtų bendrųjų rekomendacijų;

kadangi, kol bus priimti šiai direktyvai reikalingi darnieji standartai, laisvas prekių judėjimas turėtų būti palengvintas priimant Bendrijos lygiu, kaip pereinamojo laikotarpio priemonę, priemonių visumą, kuri atitiktų priimtus nacionalinius standartus nustatyta Bendrijos kontrolės tvarka, užtikrinant, kad tokie nacionaliniai standartai atitiks šioje direktyvoje numatytus saugos tikslus;

kadangi EB atitikties deklaracija yra prielaida, kad šis aparatas atitinka šios direktyvos reikalavimus; kadangi šios deklaracijos forma turi būti kiek galima paprastesnė;

kadangi, norint suteikti aparatui, kuriam taikoma Direktyva 86/361/EEB, efektyvią apsaugą elektromagnetinio suderinamumo atžvilgiu, šios direktyvos nuostatų atitiktį vis dėlto turėtų patvirtinti valstybių narių notifikuotųjų įstaigų išduoti atitikties ženklai arba sertifikatai; kadangi, siekiant, kad ženklai ir sertifikatai, kuriuos išdavė šios įstaigos, būtų abipusiai lengviau pripažįstami, turėtų būti suderinti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama skiriant šias įstaigas;

kadangi, nepaisant to, įmanoma, kad šie įrenginiai gali sukelti radijo ir televizijos ryšių tinklų trukdymų; kadangi todėl turėtų būti numatyta nuostata, nustatanti šio pavojaus mažinimo tvarką;

kadangi ši direktyva yra taikoma prietaisams ir įrenginiams, kuriems taikomos Direktyvos 76/889/EEB [7] ir 76/890/EEB [8] dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo trukdžiais, kuriuos sukelia elektriniai namų apyvokos prietaisai, nešiojamieji įrankiai bei panašūs įrenginiai ir su radijo trukdžių slopinimu fluorescentiniuose šviestuvuose su paleidikliais, suderinimo; kadangi dėl to šios direktyvos turėtų būti panaikintos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šioje direktyvoje:

1. "Prietaisai" – tai visi elektriniai ir elektroniniai prietaisai kartu su įranga bei įrenginiais, turinčiais elektrines ir (arba) elektronines sudedamąsias dalis.

2. "Elektromagnetinis trukdys" – tai bet koks elektromagnetinis reiškinys, kuris gali pabloginti įtaiso, atskiro įrenginio ar sistemos veikimą. Elektromagnetinis trukdys gali būti elektromagnetinis triukšmas, nepageidaujamas signalas arba pokytis pačioje sklidimo aplinkoje.

3. "Atsparumas" – tai įtaiso, atskiro įrenginio ar sistemos sugebėjimas veikti, kai jo kokybė neblogėja esant elektromagnetiniam trukdžiui.

4. "Elektromagnetinis suderinamumas" – tai įtaiso, atskiro įrenginio ar sistemos sugebėjimas patenkinamai veikti elektromagnetinėje aplinkoje, nesukeliant joje neleidžiamų elektromagnetinių trukdžių.

5. "Kompetentinga įstaiga" – tai bet kuri įstaiga, kuri atitinka II priede išvardytus reikalavimus ir yra pripažinta tokia.

6. "EB tipo patikrinimo sertifikatas" – tai dokumentas, kuriuo 10 straipsnio 6 dalyje nurodyta notifikuotoji įstaiga patvirtina, kad patikrintas įrenginio tipas atitinka jam taikomas šios direktyvos nuostatas.

2 straipsnis

1. Ši direktyva yra taikoma prietaisams, galintiems sukelti elektromagnetinius trukdžius arba tokie trukdžiai gali turėti įtakos jų veiklai.

Ji apibrėžia saugos reikalavimus ir su jais susijusią patikrinimo tvarką.

2. Jei šioje direktyvoje apibrėžti saugos reikalavimai tam tikriems prietaisams yra suderinti konkrečiomis direktyvomis, ši direktyva netaikoma arba nebetaikoma tokiems prietaisams arba saugos reikalavimams, kai tik įsigalioja konkrečios direktyvos.

3. Tarptautinės telekomunikacijų konvencijos 1 straipsnio 53 apibrėžime nurodyta radijo mėgėjų naudojama radijo įranga yra išbraukiama iš šios direktyvos taikymo srities, jeigu šio prietaiso nėra prekyboje.

3 straipsnis

Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytus prietaisus būtų galima pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti tik tada, kai jie atitinka šia direktyva nustatytus reikalavimus, kai yra tinkamai įrengti bei prižiūrimi ir kai naudojami pagal paskirtį.

4 straipsnis

2 straipsnyje nurodytas prietaisas sukonstruojamas taip, kad:

a) jo sukeliami elektromagnetiniai trukdžiai neviršytų lygio, leidžiančio radijo ir telekomunikacijų įrenginiams ir kitiems prietaisams veikti numatytu būdu;

b) prietaisas turėtų pakankamą vidinio atsparumo elektromagnetiniams trukdžiams lygį, leidžiantį jam veikti numatytu būdu.

Pagrindiniai saugos reikalavimai yra išdėstyti III priede.

5 straipsnis

Valstybės narės dėl priežasčių, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, neturi trukdyti pateikti į rinką ar eksploatuoti savo teritorijoje prietaisus, kuriems taikoma ši direktyva, jeigu jie atitinka jos reikalavimus.

6 straipsnis

1. Šios direktyvos reikalavimai netrukdo bet kurioje valstybėje narėje taikyti šias specialias priemones:

a) konkrečiai vietai skirtas priemones dėl prietaisų pradėjimo eksploatuoti ir naudojimo, kad būtų įveiktos esamos ar numatomos elektromagnetinio suderinamumo problemos;

b) prietaiso montavimo priemones, kad būtų apsaugoti viešieji telekomunikacijų tinklai arba priėmimo ar perdavimo stotys, naudojamos saugos tikslams.

2. Valstybės narės, nepažeisdamos Direktyvos 83/189/EEB, praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie specialias priemones, kurių buvo imtasi pagal šio straipsnio 1 dalį.

3. Specialios priemonės, kurios buvo pripažintos pagrįstomis, pateikiamos atitinkamame Komisijos pranešime, išspausdintame Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

1. Valstybės narės mano, kad prietaisas atitinka 4 straipsnyje nurodytus saugos reikalavimus, jeigu jis atitinka:

a) tam tikrus nacionalinius standartus, kurie perkelia darniuosius standartus ir kurių žymenys buvo išspausdinti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Valstybės narės skelbia tokių nacionalinių standartų žymenis arba

b) šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atitinkamus nacionalinius standartus, jeigu tokių standartų taikymo srityje nėra darniųjų standartų.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų nacionalinių standartų, kurie, jų nuomone, atitinka 4 straipsnyje apibrėžtus saugos reikalavimus, tekstus. Komisija nedelsdama siunčia šiuos tekstus kitoms valstybėms narėms. 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ji praneša valstybėms narėms apie tuos nacionalinius standartus, kurie yra laikomi atitinkančiais 4 straipsnyje nurodytus saugos reikalavimus.

Valstybės narės skelbia šių standartų žymenis. Komisija taip pat juos skelbia EuroposBendrijų oficialiajame leidinyje.

3. Valstybės narės sutinka, kad, jeigu gamintojas netaikė šio straipsnio 1 dalyje nurodytų standartų arba taikė juos tik iš dalies, arba jeigu tokių standartų nėra, aparatai būtų laikomi atitinkančiais saugos reikalavimus, jeigu jie buvo sertifikuoti 10 straipsnio 2 dalyje numatytu atestacijos būdu.

8 straipsnis

1. Jei valstybės narės ar Komisija mano, kad 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti darnieji standartai nevisiškai atitinka 4 straipsnyje nurodytus reikalavimus, suinteresuotoji valstybė narė ar Komisija pateikia šį klausimą nuolatiniam komitetui, įsteigtam Direktyva 83/189/EEB (toliau – Komitetas), nurodydama priežastis. Komitetas nedelsdamas pateikia savo nuomonę.

Komisija, gavusi Komiteto nuomonę, kaip galima greičiau praneša valstybėms narėms, ar būtina visiškai arba iš dalies atšaukti šių standartų skelbimą, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte.

2. Komisija, gavusi 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą pranešimą, konsultuojasi su Komitetu. Gavusi pastarojo nuomonę, Komisija kaip galima greičiau praneša valstybėms narėms apie tai, ar atitinkamam nacionaliniam standartui bus taikoma atitikties prielaida, ir, jeigu taip, kad jo žymenys būtų skelbiami šalies mastu.

Jei Komisija arba valstybė narė mano, kad nacionalinis standartas nebeatitinka būtinų sąlygų dėl atitikties saugos reikalavimams, nurodytiems 4 straipsnyje, prielaidos, Komisija konsultuojasi su Komitetu, kuris nedelsdamas pateikia savo nuomonę. Komisija, gavusi Komiteto nuomonę, kaip galima greičiau praneša valstybėms narėms apie tai, ar atitinkamam standartui ir toliau bus taikoma atitikties prielaida, ir, jeigu ne, kad būtų visiškai arba iš dalies atšauktas šio standarto skelbimas, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje.

9 straipsnis

1. Jei valstybė narė nustato, kad aparatas, atestuotas taikant bent vieną iš 10 straipsnyje nurodytų būdų, neatitinka 4 straipsnyje nurodytų saugos reikalavimų, ji imasi atitinkamų priemonių aparatui iš rinkos pašalinti, uždrausti jo pateikimą į rinką arba apriboti jo laisvą judėjimą.

Suinteresuotoji valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai apie bet kurią tokią priemonę, nurodydama savo sprendimo priežastis, ir, visų pirma, ar reikalavimų nesilaikoma dėl to, kad:

a) nesilaikoma 4 straipsnyje nurodytų saugos reikalavimų, kai aparatas neatitinka 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų standartų;

b) neteisingai taikomi 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti standartai;

c) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytuose standartuose yra trūkumų.

2. Komisija kaip galima greičiau konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis. Jei po šių konsultacijų Komisija nustato, kad šie veiksmai yra pateisinami, ji apie tai nedelsdama praneša valstybei narei, kuri ėmėsi šių veiksmų, ir kitoms valstybėms narėms.

Kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimas yra priimamas dėl standartuose esančių trūkumų, Komisija, pasikonsultavusi su šalimis, per du mėnesius pateikia svarstyti šį klausimą Komitetui, jei valstybė narė, kuri ėmėsi šių priemonių, numato jas ir toliau taikyti, ir pradeda 8 straipsnyje numatytus veiksmus.

3. Kai prietaisas, kuris neatitinka reikalavimų, yra atestuotas taikant bent vieną iš 10 straipsnyje nurodytų būdų, kompetentinga valstybė narė imasi atitinkamų veiksmų prieš atestavimo autorių ir apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4. Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų nuolat informuojamos apie šių veiksmų eigą ir rezultatus.

10 straipsnis

1. Tuo atveju, kai gamintojas prietaisui taikė 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus standartus, tai, kad prietaisas atitinka šios direktyvos reikalavimus, patvirtinama EB atitikties deklaracija, kurią išduoda gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Bendrijoje. Šią deklaraciją saugo kompetentinga institucija dešimt metų nuo prietaiso pateikimo į rinką.

Gamintojas ar jo įgaliotas atstovas Bendrijoje taip pat ženklina atitinkamu EB atitikties ženklu prietaisą arba dar ir jo pakuotes, naudojimo instrukcijas arba garantijos pažymėjimą.

Jei nei gamintojas, nei jo įgaliotas atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, už pirmiau minėtą įpareigojimą pateikti EB atitikties deklaraciją yra atsakingas asmuo, pateikiantis aparatą į Bendrijos rinką.

Nuostatos, reglamentuojančios EB atitikties deklaraciją ir EB ženklą, yra išdėstytos I priede.

2. Tuo atveju, jei gamintojas prietaisui netaikė arba tik iš dalies taikė 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus standartus arba jei tokių standartų nėra, gamintojas ar jo įgaliotas atstovas Bendrijoje pateikia atitinkamai kompetentingai institucijai techninės dokumentacijos bylą, kai tik prietaisas yra pateikiamas į rinką. Šioje byloje pateikiamas prietaiso aprašymas, veiksmų tvarka, taikoma siekiant užtikrinti, kad prietaisas atitiktų 4 straipsnyje nurodytus saugos reikalavimus, taip pat techninių bandymų protokolas arba sertifikatas, kurių vieną arba kitą išdavė kompetentinga įstaiga.

Kompetentinga institucija šią bylą saugo dešimt metų nuo prietaiso pateikimo į rinką.

Jei nei gamintojas, nei jo įgaliotas atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, už tokį įpareigojimą pateikti techninės dokumentacijos bylą yra atsakingas asmuo, pateikiantis prietaisą į Bendrijos rinką.

Ar prietaisas atitinka techninės dokumentacijos byloje aprašyto prietaiso reikalavimus, patvirtinama šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į šios straipsnio dalies nuostatas, valstybės narės laiko, kad toks prietaisas atitinka 4 straipsnyje nurodytus saugos reikalavimus.

3. Jei 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų standartų dar nėra ir nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies nuostatų, pereinamuoju laikotarpiu, vėliausiai iki 1992 m. gruodžio 31 d., atitinkamiems prietaisams gali būti ir toliau taikomos nacionalinės priemonės, galiojančios šios direktyvos priėmimo dieną, su sąlyga, kad tokios priemonės atitinka Sutarties nuostatas.

4. Prietaisų, kuriems taikoma Direktyvos 86/361/EEB 2 straipsnio 2 dalis, atitiktis šios direktyvos nuostatoms patvirtinama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka, kai gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Bendrijoje gauna šio prietaiso EB tipo patikrinimo sertifikatą, kurį išduoda viena iš šio straipsnio 6 dalyje nurodytų notifikuotųjų įstaigų.

5. Prietaisų, skirtų radijo ryšiams perduoti, kaip apibrėžta Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvencijoje, atitiktis šios direktyvos nuostatoms patvirtinama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka, kai gamintojas ar jo įgaliotas atstovas Bendrijoje gauna šio prietaiso EB tipo patikrinimo sertifikatą, kurį išduoda viena iš šio straipsnio 6 dalyje nurodytų notifikuotųjų įstaigų.

Ši nuostata pirmiau minėtam prietaisui netaikoma, jei jis sukonstruotas ir skirtas išimtinai radijo mėgėjams pagal 2 straipsnio 3 dalies nuostatas.

6. Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie šiame straipsnyje nurodytas kompetentingas institucijas ir įstaigas, atsakingas už EB tipo patikrinimo sertifikato, minėto šio straipsnio 4 ir 5 dalyse, išdavimą. Siekdama suteikti informaciją, Komisija skelbia šių institucijų ir įstaigų sąrašą Europos Bendrijųoficialiajame leidinyje ir užtikrina, kad šis sąrašas būtų atnaujinamas.

Tokiame pranešime nurodoma, ar šios įstaigos turi įgaliojimus visiems aparatams, kuriems taikoma ši direktyva, ar jos atsakingos tik už tam tikras konkrečias sritis.

Vertindamos įstaigas, apie kurias turi būti pranešta, valstybės narės taiko II priede išvardytus kriterijus.

Įstaigos, kurios atitinka atitinkamų darniųjų standartų vertinimo kriterijus, yra laikomos atitinkančiomis pirmiau minėtus kriterijus.

Valstybė narė, kuri pranešė apie įstaigą, turi atšaukti patvirtinimą, jeigu ji nustato, kad ta įstaiga nebeatitinka II priede išdėstytų kriterijų. Ji nedelsdama apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

11 straipsnis

Direktyva 76/889/EEB ir Direktyva 76/890/EEB panaikinamos nuo 1992 sausio 1 d.

12 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, paskelbti ir įsigalioję iki 1991 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą, ir apie tai praneša Komisijai.

Šias nuostatas jos taiko nuo 1992 m. sausio 1 dienos.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

13 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1989 m. gegužės 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Solbes

[1] OL C 322, 1987 12 2, p. 4.

[2] OL C 262, 1988 10 10, p. 82 ir OL C 69, 1989 3 20, p. 72.

[3] OL C 134, 1988 5 24, p. 2.

[4] OL L 217, 1986 8 5, p. 21.

[5] OL L 109, 1983 4 26, p. 8.

[6] OL L 81, 1988 3 26, p. 75.

[7] OL L 336, 1976 12 4, p. 1.

[8] OL L 336, 1976 12 4, p. 22.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

1. EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama:

- atitinkamo prietaiso aprašymas,

- nuoroda į technines gaminio charakteristikas, pagal kurias yra deklaruojama atitiktis, ir tam tikrais atvejais – į nacionalines priemones, taikomas siekiant užtikrinti, kad aparatas atitiktų šios direktyvos nuostatas,

- pasirašiusiojo asmens, turinčio įgaliojimus įpareigoti gamintoją ar jo įgaliotąjį atstovą, tapatybė,

- tam tikrais atvejais – nuoroda į notifikuotosios įstaigos išduotą EB tipo patikrinimo sertifikatą.

2. EB atitikties ženklas

- EB atitikties ženklą sudaro toliau nurodytos raidės CE ir skaičiai, reiškiantys ženklinimo metus,

+++++ TIFF +++++

- tam tikrais atvejais kartu su šiuo ženklu turėtų būti nurodomos skiriamosios raidės tos notifikuotosios įstaigos, kuri išdavė EB tipo patikrinimo sertifikatą,

- jei prietaisui taikomos kitos direktyvos, reikalaujančios EB atitikties ženklo, EB ženklu taip pat rodoma tų kitų direktyvų atitinkamų reikalavimų atitiktis.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Įstaigų, apie kurias praneša valstybės narės, parinkimo būtiniausi kriterijai

Įstaigos, kurias nurodo valstybės narės, turi atitikti tokias minimalias sąlygas:

1. Personalas, būtini ištekliai ir įrengimai.

2. Personalo techninė kompetencija ir profesinis sąžiningumas.

3. Tarnautojų ir techninio personalo nepriklausomumas nuo grupuočių, asmenų grupių arba asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su šiuo gaminiu, atliekant bandymus, rengiant ataskaitas, išduodant sertifikatus ir vykdant šia direktyva nustatytą patikros funkciją.

4. Personalo profesinio slaptumo išsaugojimas.

5. Civilinės atsakomybės draudimas, jeigu tokio draudimo nesuteikia valstybė pagal nacionalinę teisę.

Kaip laikomasi šio priedo 1 ir 2 dalyse nurodytų sąlygų, tam tikrais laiko tarpais patikrina kompetentingos valstybių narių institucijos.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Aiškinamasis pagrindinių saugos reikalavimų sąrašas

Didžiausi prietaisų skleidžiamų elektromagnetinių trukdžių lygiai yra tokie, kad jie netrukdytų naudotis visų pirma šiais prietaisais:

a) buitiniais radijo ir televizijos imtuvais;

b) pramonine gamybine įranga;

c) mobiliaisiais radijo aparatais;

d) mobiliaisiais radijo ir komerciniais radijo telefono aparatais;

e) medicinine ir moksline aparatūra;

f) informacinės technologijos įranga;

g) buitiniais prietaisais ir namų apyvokos elektronine įranga;

h) aviacijos ir laivų radijo aparatūra;

i) mokomąja elektronine įranga;

j) telekomunikacijų tinklais ir aparatūra;

k) radijo ir televizijos transliacijos siųstuvais;

l) šviestuvais ir fluorescentinėmis lempomis.

Aparatūra, ypač nurodytoji a–l punktuose, turėtų būti konstruojama tokiu būdu, kad esant įprastai elektromagnetinio suderinamumo aplinkai, kuriai yra numatytas jos veikimas, jos elektromagnetinio atsparumo lygis būtų pakankamas ir kad ji galėtų netrukdoma veikti, atsižvelgiant į prietaisų skleidžiamų trukdžių lygius, atitinkančius 7 straipsnyje nurodytus standartus.

Kad būtų galima tinkamai naudotis prietaisu pagal jo paskirtį, tam reikalinga informacija turi būti pateikiama prietaiso naudojimo instrukcijoje.

--------------------------------------------------

Top