EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0531

1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas, skiriantis etaloninę laboratoriją snukio ir nagų ligos virusui nustatyti ir nustatantis tos laboratorijos funkcijas

OJ L 279, 28.9.1989, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 144 - 145
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 144 - 145
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 177
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 177

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; panaikino 32003L0085

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/531/oj

31989D0531Oficialusis leidinys L 279 , 28/09/1989 p. 0032 - 0033
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 30 p. 0144
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 30 p. 0144


Tarybos sprendimas

1989 m. rugsėjo 25 d.

skiriantis etaloninę laboratoriją snukio ir nagų ligos virusui nustatyti ir nustatantis tos laboratorijos funkcijas

(89/531/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1985 m. lapkričio 18 d. Tarybos direktyvą 85/511/EEB [1], nustatančią Bendrijos priemones snukio ir nagų ligai kontroliuoti, ypač į jos 11 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Direktyvos 85/511/EEB 11 straipsnyje numatytos priemonės reikalauja paskirti etaloninę laboratoriją snukio ir nagų ligos virusui nustatyti; kadangi taip pat būtina nustatyti tokios laboratorijos funkcijas ir pareigas bei išsamias taisykles, pagal kurias būtų koordinuojami snukio ir nagų ligos diagnozavimo standartai ir metodai kiekvienoje valstybėje narėje;

kadangi etaloninė laboratorija sukaups, saugos ir prireikus nacionalinėms laboratorijoms teiks diagnostinius reagentus, kad tokiose nacionalinėse laboratorijose diagnozavimas būtų atliekamas vienodai; kadangi etaloninė laboratorija privalo organizuoti palyginamuosius bandymus, tolesnį ekspertų mokymą ir Komisijos bei valstybių narių naudojimui sukurti duomenų ir informacijos sistemas;

kadangi etaloninė laboratorija privalo veikti griežtomis apsaugos nuo ligos sąlygomis; kadangi laboratorija suformuluos gaires minėtoms saugioms sąlygoms atitinkamose nacionalinėse laboratorijose;

kadangi etaloninei laboratorijai bus sudaryta sutartis, numatanti atitinkamą finansinę paramą iš bendrojo Europos Bendrijų biudžeto,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Snukio ir nagų ligos diagnozavimo ir snukio ir nagų ligos viruso nustatymo etaloninių funkcijų vykdymo srityje už nacionalinių laboratorijų ryšius yra atsakinga Gyvūnų sveikatos instituto Pirbright laboratorija, Anglija, toliau – "etaloninė laboratorija".

2 straipsnis

1 straipsnyje paskirtos etaloninės laboratorijos funkcijos ir pareigos:

1) užtikrinti valstybių narių laboratorijų ryšį snukio ir nagų ligos diagnozavimo standartų ir metodų bei, prireikus, skirtingo diagnozavimo kiekvienoje valstybėje narėje klausimais, konkrečiai:

a) gauti bandinius iš valstybių narių ir tam tikrų trečiųjų šalių jų identifikacijai;

b) nustatyti iš a punkte nurodytų bandinių snukio ir nagų ligos viruso tipą ir visas štamo charakteristikas ir nedelsiant tokio tyrimo rezultatus pranešti Komisijai ir atitinkamai valstybei narei;

c) kaupti ir nuolatos atnaujinti snukio ir nagų ligos viruso štamų rinkinį;

d) kaupti ir tvarkyti specifinių serumų prieš snukio ir nagų ligos viruso štamus rinkinį;

2) remti nacionalinių laboratorijų funkcijas, pirmiausia:

a) saugoti ir nacionalinėms laboratorijoms tiekti diagnozavimui naudojamas ląstelių linijas bei viruso ir (arba) neaktyvuotų antigenų standartizuotus serumus ir kitus etaloninius reagentus;

b) organizuoti ir vykdyti Bendrijos lygiu reguliarius palyginamuosius bandymus, susijusius su snukio ir nagų ligos diagnozavimu, ir tokių bandymų rezultatus reguliariai perduoti Komisijai ir valstybėms narėms;

3) teikti informaciją ir vykdyti tolesnį mokymą, pirmiausia:

a) rinkti duomenis ir informaciją apie diagnozavimą ir taikomą skirtingą diagnozavimą bei tokią informaciją teikti Komisijai ir valstybėms narėms;

b) rengti ir įgyvendinti tvarką, būtiną ekspertams toliau mokyti laboratorinio diagnozavimo, siekiant suderinti diagnostinius metodus;

c) organizuoti metinį susirinkimą, kuriame nacionalinių laboratorijų atstovai galėtų apžvelgti diagnostinius metodus ir koordinavimo pažangą.

3 straipsnis

1. Etaloninė laboratorija veikia pripažintomis griežtomis apsaugos nuo ligos sąlygomis, nurodytomis leidinyje "Minimalūs standartai, skirti laboratorijoms, dirbančioms su snukio ir nagų ligos virusu in vitro ir in vivo" – Europos Komisija snukio ir nagų ligos kontrolei, 26-toji sesija, 1985 m. balandžio mėn., Roma.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalyje minėtus minimalius standartus, etaloninė laboratorija suformuluoja ir rekomenduoja nacionalinių laboratorijų taikytinas apsaugos nuo ligos priemones, diagnozuojant snukio ir nagų ligą.

4 straipsnis

Asignavimai 2 ir 3 straipsniuose nurodytos veiklos išlaidoms padengti įrašomi į bendrąjį Europos Bendrijų biudžetą (skirsnis "Komisija").

5 straipsnis

Komisija ir atsakingos už etaloninę laboratoriją institucijos sudaro sutartį, siekdamos užtikrinti, kad būtų įvykdyta 2 ir 3 straipsniuose nurodyta veikla.

6 straipsnis

2 ir 3 straipsniuose nurodyta veikla apribojama penkerių metų laikotarpiu nuo 5 straipsnyje nurodytos sutarties pasirašymo datos.

Prieš baigiantis tam laikotarpiui, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota dauguma balsų sprendžia, ar minėta veikla turėtų būti tęsiama arba ar šis sprendimas turėtų būti iš dalies pakeistas.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1989 m. rugsėjo 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Nallet

[1] OL L 315, 1985 11 26, p. 11.

--------------------------------------------------

Top