EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0504

1989 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimas, nustatantis selekcininkų asociacijų, veislininkystės organizacijų ir privačių įmonių, kurios sudaro arba tvarko hibridinių veislinių kiaulių registrus, patvirtinimo ir priežiūros kriterijus

OL L 247, 1989 8 23, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; panaikino 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/504/oj

31989D0504Oficialusis leidinys L 247 , 23/08/1989 p. 0031 - 0032
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 30 p. 0105
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 30 p. 0105


Komisijos sprendimas

1989 m. liepos 18 d.

nustatantis selekcininkų asociacijų, veislininkystės organizacijų ir privačių įmonių, kurios sudaro arba tvarko hibridinių veislinių kiaulių registrus, patvirtinimo ir priežiūros kriterijus

(89/504/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvą 88/661/EEB dėl veislinėms kiaulėms taikomų zootechninių standartų [1], ypač į jos 10 straipsnio 1 dalies ketvirtąją įtrauką,

kadangi visose valstybėse narėse registrus tvarko arba sudaro selekcininkų asociacijos, veislininkystės organizacijos, privačios įmonės arba oficialios tarnybos; kadangi dėl to būtina nustatyti selekcininkų asociacijų, veislininkystės organizacijų ir privačių įmonių patvirtinimo kriterijus;

kadangi selekcininkų asociacijos, veislininkystės organizacijos ar privačios įmonės dėl jų oficialaus patvirtinimo privalo kreiptis į tos valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsikūrusios jų centrinės būstinės, kompetentingas institucijas;

kadangi valstybės narės institucijos, į kurias buvo kreiptasi, privalo oficialiai patvirtinti selekcininkų asociacijas, veislininkystės organizacijas ar privačias įmones, kurios atitinka tam tikrus kriterijus ir turi apibrėžtus tikslus;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kad būtų oficialiai patvirtintos, registrus tvarkančios arba sudarančios selekcininkų asociacijos, veislininkystės organizacijos ir privačios įmonės privalo paduoti paraišką tos valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsikūrusios jų centrinės būstinės, institucijoms.

2 straipsnis

Konkrečios valstybės narės institucijos privalo oficialiai patvirtinti bet kurią registrą tvarkančią arba sudarančią selekcininkų asociaciją, veislininkystės organizaciją ar privačią įmonę, jei jos atitinka šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

Konkrečios valstybės narės institucijos panaikina bet kurios registrus tvarkančios selekcininkų asociacijos, veislininkystės organizacijos ar privačios įmonės oficialų patvirtinimą, jei minėtoji selekcininkų asociacija, veislininkystės organizacija ar privati įmonė nuolatos nesilaiko šio sprendimo priede nustatytų sąlygų.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1989 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Ray Mac Sharry

Komisijos narys

[1] OL L 382, 1988 12 31, p. 36.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

I. Kad būtų oficialiai patvirtintos, selekcininkų asociacijos, veislininkystės organizacijos ar privačios įmonės privalo:

1) būti juridiniu asmeniu pagal tos valstybės narės, kurioje paduodama paraiška, galiojančius teisės aktus;

2) kompetentingoms institucijoms įrodyti, kad jos:

a) dirba veiksmingai;

b) gali vykdyti kilmei registruoti būtinus patikrinimus;

c) turi pakankamai didelę bandą, kad galėtų vykdyti veislės tobulinimo programą;

d) gali naudotis gyvulių produktyvumo duomenimis, kurių reikia veislės tobulinimo programai vykdyti;

3) būti nustačiusios taisykles, kurios apimtų:

a) gyvulių identifikavimo sistemą;

b) kilmės registravimo sistemą;

c) veisimo tikslų apibrėžimą;

d) gyvulių produktyvumo duomenų naudojimo sistemą, kuri padėtų nustatyti gyvulių genetinę vertę.

II. Be to, kad būtų oficialiai patvirtintos, selekcininkų asociacijos ir veislininkystės organizacijos privalo turėti įstatus, kuriuose pirmiausia būtų nustatytas narių nediskriminavimo principas.

--------------------------------------------------

Top