EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0502

1989 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimas, nustatantis kriterijus, taikomus įrašams į grynaveislių kiaulių kilmės knygas

OL L 247, 1989 8 23, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; panaikino 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/502/oj

31989D0502Oficialusis leidinys L 247 , 23/08/1989 p. 0021 - 0021
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 30 p. 0094
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 30 p. 0094


Komisijos sprendimas

1989 m. liepos 18 d.

nustatantis kriterijus, taikomus įrašams į grynaveislių kiaulių kilmės knygas

(89/502/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvą 88/661/EEB dėl veislinėms kiaulėms taikomų zootechninių standartų [1], ypač į jos 6 straipsnio 1 dalies trečiąją įtrauką,

kadangi visose valstybėse narėse gyvulių kilmės knygas tvarko arba sudaro selekcininkų asociacijos, veislininkystės organizacijos arba oficialios tarnybos;

kadangi todėl būtina nustatyti grynaveislių kiaulių įrašymo į kilmės knygas kriterijus;

kadangi gyvuliui įrašyti į kilmės knygą, jis turi atitikti nustatytas kilmės ir identifikavimo sąlygas;

kadangi kilmės knyga turi turėti įvairius skyrius, kad nereikėtų išbraukti atskirų tipų gyvulių;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kad grynaveislę kiaulę būtų galima įrašyti į pagrindinę tos veislės kilmės knygos dalį, ji turi būti:

- kilusi iš tėvų ir tėvų tėvų, kurie įrašyti į tos pačios veislės kiaulių kilmės knygą,

- po gimimo paženklinta pagal kilmės knygos taisykles,

- turėti kilmę, nustatytą pagal kilmės knygos taisykles.

2 straipsnis

Pagrindinė kiaulių kilmės knygos dalis gali būti padalyta į keletą skyrių pagal gyvūnų savybes. Į šiuos skyrius gali būti įrašomos tik 1 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkančios grynaveislės kiaulės.

3 straipsnis

1. Kiaulių kilmės knygą tvarkančios selekcininkų asociacijos arba veislininkystės organizacijos gali nuspręsti, kad 1 straipsnyje nustatytų kriterijų neatitinkančią patelę būtų galima įrašyti į papildomą minėtos kiaulių kilmės knygos dalį. Tokia patelė turi atitikti šiuos reikalavimus:

- ji turi būti identifikuota pagal kiaulių kilmės knygos taisykles,

- turi būti pripažinta kaip atitinkanti veislės standartą,

- turi atitikti būtiniausius požymius, nustatytus pagal kilmės knygos taisykles.

2. Šio straipsnio 1 dalies antroje ir trečioje įtraukoje nurodyti reikalavimai gali būti diferencijuojami pagal tai, ar patelė priklauso tai veislei, nors jos kilmė nėra žinoma arba ji buvo išvesta pagal selekcininkų asociacijos arba veislininkystės organizacijos patvirtintą kryžminimo programą.

4 straipsnis

Patelė, kurios motina ir motinos motina buvo įrašytos, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje, į papildomą kiaulių kilmės knygos dalį ir kurios tėvas ir abiejų tėvų tėvai, remiantis 1 straipsnyje nustatytais kriterijais, buvo įrašyti į pagrindinę kilmės knygos dalį, laikoma grynaveisle kiaule ir įrašoma į pagrindinę kilmės knygos dalį, kaip numatyta 1 straipsnyje.

5 straipsnis

Jei kilmės knygoje yra kelios dalys, grynaveislė kiaulė iš kitos valstybės narės, pasižyminti specialiomis savybėmis, kurios išskiria ją iš kitų tos pačios veislės populiacijos kiaulių, paskirties valstybėje narėje įrašoma į tą kilmės knygos dalį, kurios nurodytas savybes ji atitinka.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1989 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Ray Mac Sharry

Komisijos narys

[1] OL L 382, 1988 12 31, p. 36.

--------------------------------------------------

Top