Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R1315

1988 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1315/88 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistikos nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ir Reglamentą (EEB) Nr. 918/83, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

OJ L 123, 17.5.1988, p. 2–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 006 P. 88 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 006 P. 88 - 93
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 7 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1315/oj

31988R1315Oficialusis leidinys L 123 , 17/05/1988 p. 0002 - 0007
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 2 tomas 6 p. 0088
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 2 tomas 6 p. 0088


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1315/88

1988 m. gegužės 3 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistikos nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ir Reglamentą (EEB) Nr. 918/83, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 28 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Kombinuotosios nomenklatūros, kuri yra Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 [4] priedas, parengiamųjų nuostatų II skyriaus C dalyje nustatyta, kad vienodo dydžio 10 % ad valorem muito norma taikoma prekėms, gabenamoms mažomis siuntomis fiziniams asmenims arba prekėms, gabenamoms asmeniniame keleivių bagaže, jeigu tos įvežamos prekės yra nekomercinio pobūdžio ir vienoje siuntoje esančių arba vienam keleiviui priklausančių prekių bendra vertė yra ne didesnė kaip 115 ekiu;

kadangi remiantis minėtų parengiamųjų nuostatų II skyriaus C dalies 3 pastraipa vienodo dydžio 10 % muito norma apmokestinama tik ta asmeniniame keleivių bagaže gabenamų prekių vertės dalis, kuri viršija leidžiamų be importo muitų įvežti prekių kiekį ir sumas, nustatytus Reglamento (EEB) Nr. 918/83 [5] su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3822/85 [6], 45-49 straipsniuose; kadangi vis dėlto, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 918/83 29 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka, vienodas 10 % dydis taikomas visoms prekėms, gabenamoms mažomis siuntomis fiziniams asmenims, jei šių siuntų bendra vertė yra didesnė už nustatytą neapmuitinamo įvežimo sumą — 45 ekiu;

kadangi šių taisyklių trūkumas yra tas, kad jose nenumatyta atleisti nuo importo muitų mažų siuntų, kurių bendra vertė, nors ir nedaug, bet didesnė už 45 ekiu, gavėjų; kadangi ištyrus padėtį paaiškėjo, kad pradėjus šioje srityje taikyti nuostatas, panašias į tas, kurios yra taikomos asmeniniame keleivių bagaže gabenamoms prekėms, didelių administravimo sunkumų neturėtų kilti; kadangi tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti tiek Kombinuotosios nomenklatūros parengiamųjų nuostatų II skyriaus C dalį, tiek Reglamento (EEB) Nr. 918/83 VII antraštinę dalį, kad nuo importo muitų būtų galima atleisti mažas fiziniams asmenims gabenamas siuntas, kurių vertė yra ne didesnė kaip 45 ekiu, o vienodo dydžio 10 % muito norma apmokestinti tik šią sumą viršijančią vertės dalį;

kadangi susidariusiomis aplinkybėmis fiziniams asmenims siunčiamų mažų siuntų vertę, kurią viršijus gali būti taikoma vienodo dydžio 10 % muito norma, remiantis 1984 m. lapkričio 16 d. Komisijos pasiūlymu [7], nuo 115 ekiu reikėtų padidinti iki 200 ekiu; kadangi teisinio aiškumo dėlei visi šie pakeitimai turėtų būti padaryti parengiant naują Kombinuotosios nomenklatūros parengiamųjų nuostatų II skyriaus C dalies ir Reglamento (EEB) Nr. 918/83 VII antraštinės dalies redakciją;

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 918/83 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Heligolando sala turi būti laikoma trečiąja šalimi; kadangi, remiantis 1984 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2151/84 dėl Bendrijos muitų teritorijos [8] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Ispanijos ir Portugalijos stojimo aktu, nuostatomis, visos teritorijos, nepriskiriamos Bendrijos muitų teritorijai, turi tokį patį teisinį statusą kaip Heligolandas; kadangi dėl to minėto 1 straipsnio 3 dalį reikia iš dalies pakeisti;

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 918/83 137 ir 138 straipsniai nustatyto sąlygas, kuriomis valstybės narės gali taikyti specialų atleidimą nuo importo muitų įvežamiems prietaisams ir aparatams, naudojamiems medicininiams tyrimams, ligoms diagnozuoti ir medicininiam gydymui, kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje;

kadangi patirtis, įgyta taikant šias nuostatas vienoje valstybėje narėje, parodė, kad leidimas be muitų įvežti atitinkamus prietaisus ir aparatus negali daryti nepageidaujamo poveikio Bendrijos ūkiui, jei lygiaverčiai prietaisai ir aparatai nėra gaminami Bendrijoje; tačiau kadangi tai padėtų veiksmingai diagnozuoti ir gydyti sunkias ligas, galinčias paveikti Bendrijoje gyvenančius asmenis; kadangi patartina visais būdais skatinti dovanoti šiuos prietaisus ir aparatus sveikatos priežiūros institucijoms, kurias tam tikslui patvirtino kompetentingos institucijos; kadangi neprivalomos ir laikinos nuostatos dėl prietaisų ir aparatų, naudojamų medicininiams tyrimams, ligų diagnozavimui ir medicininiam gydymui, nustatytos Reglamento (EEB) Nr. 918/83 137 ir138 straipsniuose, turi būti pakeistos galutinėmis, visoje Bendrijoje taikomomis nuostatomis, ir todėl minėtus straipsnius reikia pakeisti XIVa antraštine dalimi, kurioje aptariamas šis konkretus atleidimo nuo muitų atvejis;

kadangi Reglamentą (EEB) Nr. 918/83 taip pat reikėtų papildyti atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos nuveiktą darbą nustatant atleidimą nuo importo muitų referencinėms medžiagoms, reikalingoms vaistų kokybei kontroliuoti;

kadangi remiantis Neapmuitinamo įvežimo komiteto darbu, atliktu įsigaliojus Reglamentui (EEB) Nr. 918/83, buvo nustatyta, kad kai kurios 136 straipsnyje numatytos laikinosios nuostatos tam tikromis sąlygomis galėtų būti pakeistos galutinėmis nuostatomis arba apribotas jų galiojimo laikas, arba jos galėtų būti išbrauktos; kadangi atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeisti 133-136 straipsniai, kad būtų pašalinta kiek galima daugiau neaiškumų dėl jų taikymo apimties ir Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemos, nustatytos Reglamentu (EEB) Nr. 918/83, taikymo skirtumų;

kadangi patartina pasinaudoti galimybe, atsirandančia dėl šių įvairių Reglamento (EEB) Nr. 918/83 pakeitimų, ir iš dalies pakeisti kai kurias kitas nuostatas, kad jų taikymas labiau atitiktų siekiamus tikslus, arba užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų tarptautinių organizacijų priimtų nuostatų, ypač 1985 m. lapkričio 27 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) Tarybos sprendimo-rekomendacijos dėl tarptautinio turizmo politikos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kombinuotosios nomenklatūros, kuri yra Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priedas, parengiamųjų nuostatų II skyriaus C dalis pakeičiama taip:

"C. Standartinė muito norma

1. Vienodo dydžio 10 % ad valorem norma apmuitinamos šios prekės:

- gabenamos siuntomis, kurias vienas fizinis asmuo siunčia kitam,

- gabenamos asmeniniame keleivių bagaže,

jeigu jos yra nekomercinio pobūdžio.

Minėta vienodo dydžio 10 % muito norma taikoma tuo atveju, jeigu importo muitu apmokestinamų vienoje siuntoje esančių arba vienam keleiviui priklausančių prekių vertė yra ne didesnė kaip 200 ekiu.

Toks vienodo dydžio muito normos skaičiavimas netaikomas 24 skirsnyje klasifikuojamoms prekėms, kurios gabenamos siuntomis arba asmeniniame keleivių bagaže ir kurių kiekiai didesni negu Reglamento (EEB) Nr. 918/83 [9] 31 arba 46 straipsnyje nustatyti kiekiai.

2. Įvežamos prekės yra laikomos nekomercinio pobūdžio, kai:

a) prekes vienas fizinis asmuo siunčia kitam siuntomis:

- kurios nėra reguliariai siunčiamos,

- kurias sudaro asmeniniam gavėjo ar jo šeimos narių naudojimui skirtos prekės, savo pobūdžiu ir kiekiu nesusijusios su jokiais komerciniais interesais,

- kurias siuntėjas siunčia gavėjui be jokio užmokesčio;

b) prekės gabenamos asmeniniame keleivių bagaže:

- nėra reguliariai siunčiamos ir

- yra skirtos tik asmeniniam keleivių ar jų šeimos narių naudojimui arba jas ketinama dovanoti; tokių prekių pobūdis ir kiekiai negali duoti pagrindo manyti, kad jos įvežamos komerciniais tikslais.

3. Vienodo dydžio muito norma netaikoma pagal 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas įvežamoms prekėms, jeigu prieš joms taikant pirmiau nurodytą vienodo dydžio normą, atitinkamą teisę turintis asmuo kreipėsi dėl minėtų prekių apmokestinimo joms taikomais muitais. Tokiu atveju visos minėtoje siuntoje gabenamos prekės apmokestinamos joms taikomais importo muitais nepažeidžiant Reglamento (EEB) Nr. 918/83 29-31 ir 45-49 straipsniuose numatyto neapmuitinamo įvežimo.

Pirmoje pastraipoje importo muitai — tai muitai ir kiti mokesčiai, turintys lygiavertį poveikį, taip pat žemės ūkio produktų importo mokesčiai ir kiti importo mokesčiai, kuriuos numato bendroji žemės ūkio politika arba konkrečios priemonės, taikomos kai kurioms prekėms, pagamintoms perdirbant žemės ūkio produktus.

4. Valstybės narės gali suapvalinti nacionalinėmis valiutomis perskaičiuotą 200 ekiu sumą.

5. Valstybės narės gali neapvalinti į savo nacionalinę valiutą konvertuotos 200 ekiu sumos, jei, atliekant metinį koregavimą, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2779/78 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB)Nr. 289/84 [10], 2 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, šios sumos konvertavimas prieš ją suapvalinant, kaip numatyta 4 dalyje, pakeistų nacionaline valiuta konvertuotą sumą mažiau nei 5 % arba ją sumažintų."

2 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 918/83 iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikant I skyrių, trečiųjų šalių sąvoka aprėpia ir tas valstybių narių teritorijų sritis, kurios pagal Reglamento (EEB) Nr. 2151/84 [11] nuostatas nėra priskiriamos Bendrijos muitų teritorijai.";

2) 11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Tomis pačiomis sąlygomis dovanos, paprastai teikiamos santuokos proga, kurias gauna asmuo, atitinkantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, iš asmenų, turinčių savo nuolatinę gyvenamąją vietą trečiojoje šalyje, taip pat leidžiamos įvežti be importo muitų. Tačiau kiekvienos be muito įvežamos dovanos vertė neturi viršyti 1000 ekiu.";

3) VII antraštinė dalis pakeičiama taip:

"VII ANTRAŠTINĖ DALIS

Siuntos, kurias vienas fizinis asmuo siunčia kitam fiziniam asmeniui

29 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 30 ir 31 straipsnius, prekių siuntas, kurias privatus asmuo siunčia iš trečiosios šalies privačiam asmeniui, gyvenančiam Bendrijos muitų teritorijoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu tos įvežamos siuntos yra nekomercinio pobūdžio.

Šioje straipsnio dalyje numatytas atleidimas nuo importo muitų netaikomas iš Heligolando salos siunčiamoms prekių siuntoms.

2. Šio straipsnio 1 dalyje įvežamos siuntos yra "nekomercinio pobūdžio", jeigu:

- nėra reguliariai siunčiamos,

- susideda tik iš gavėjo ar jo šeimos asmeniniam vartojimui skirtų daiktų, nei savo pobūdžiu, nei kiekiu nepanašių į komercinius,

- yra siuntėjo siunčiamos gavėjui be jokio užmokesčio.

30 straipsnis

29 straipsnio 1 dalyje minimas atleidimas nuo muitų taikomas siuntoms, kurių kiekvienos vertė yra ne didesnė kaip 45 ekiu, įskaičiuojant 31 straipsnyje nurodytų prekių vertę.

Jei siuntos, susidedančios iš dviejų ar daugiau prekių, bendra vertė yra didesnė už pirmoje pastraipoje nurodytą sumą, nuo importo muitų atleidžiamos iki nurodytos sumos tos prekės, kurios būtų atleistos nuo muitų, jei būtų importuojamos atskirai, atsižvelgiant į tai, kad vienos prekės vertės skaidyti negalima.

31 straipsnis

29 straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų kiekvienai siuntai ribojamas šiais atskirų prekių kiekiais:

a) tabako gaminiai:

50 cigarečių arba

25 cigarilės (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai), arba

10 cigarų, arba

50 gramų rūkomojo tabako, arba

proporcingas šių gaminių rinkinys;

b) alkoholis ir alkoholiniai gėrimai:

- distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 % tūrio; nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio: 1 litras, arba

- distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, aperityvai vyno ar alkoholio pagrindu, tafija, sakė arba kiti gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 % tūrio; putojantys vynai, likeriniai vynai: 1 litras arba proporcingas šių gaminių rinkinys ir

- neputojantys vynai: du litrai;

c) kvepalai — 50 gramų arba

tualetiniai vandenys — 0,25 litro."

;

4) 46 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taikomas tokiam žemiau išvardytų prekių kiekiui, kurį gali įvežti vienas keleivis:

a) tabako gaminiai:

200 cigarečių arba

100 cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai), arba

50 cigarų, arba

250 gramų rūkomojo tabako, arba

proporcingas šių gaminių rinkinys;

b) alkoholis ir alkoholiniai gėrimai:

- distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 % tūrio; nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio: 1 litras, arba

- distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, aperityvai vyno ar alkoholio pagrindu, tafija, sakė arba kiti gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 % tūrio; putojantys vynai, likeriniai vynai: du litrai arba proporcingas šių gaminių rinkinys ir

- neputojantys vynai: du litrai;

c) kvepalai: 50 gramų ir

tualetiniai vandenys: 0,25 litro;

d) vaistai:

kiekis, reikalingas keleivio asmeninėms reikmėms.";

5) 49 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka papildoma taip:

"Valstybės narės gali taikyti šių taisyklių išimtis.";

6) 60 straipsnis pakeičiamas taip:

"60 straipsnis

1. Nuo importo muitų atleidžiami:

a) gyvūnai, specialiai paruošti laboratoriniams tyrimams;

b) biologinės arba cheminėms medžiagos, įtrauktoms į sąrašą, sudarytą remiantis 143 straipsnio 2 ir 3 dalyje nustatyta tvarka, kurios įvežamos išskirtinai nekomerciniais tikslais.

2. Importo muitais, nurodytais šio straipsnio 1 dalyje, neapmokestinami tik gyvūnai ir biologinės bei cheminės medžiagos, skirtos:

- valstybinėms įstaigoms, kurių veikla daugiausia susijusi su švietimu arba tyrimais, arba tiems valstybinių įstaigų skyriams, kurių veikla daugiausia susijusi su švietimu ar tyrimais, arba

- privačioms įstaigoms, kurių veikla daugiausia susijusi su švietimu ar tyrimais ir kurios yra valstybių narių kompetentingų institucijų įgaliotos gauti tokius daiktus be importo muitų.

3. 1 dalies b punkte nurodytame sąraše gali būti tik tos biologinės arba cheminės medžiagos, kurioms nėra lygiavertės produkcijos Bendrijos muitų teritorijoje ir kurios, atsižvelgiant į jų specifiškumą ir grynumą, yra daugiausia arba išskirtinai naudojamos moksliniams tyrimams.";

7) įterpiamos šios antraštinės dalys:

"XIVa ANTRAŠTINĖ DALIS

Prietaisai ir aparatai, skirti medicininiams tyrimams, ligų diagnozavimui ar medicininiam gydymui

63a straipsnis

1. Prietaisai ir aparatai, skirti medicininiams tyrimams, ligų diagnozavimui ir medicininiam gydymui, kuriuos labdaros ar filantropinės organizacijos arba privatūs asmenys padovanojo sveikatos institucijoms, ligoninių skyriams ar medicininių tyrimų institucijoms, valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintoms, kad gali gauti tokius daiktus be muitų, arba tokie prietaisai ir aparatai, kuriuos tokios sveikatos institucijos, ligoninės ar medicininių tyrimų institucijos perka tik už labdaros ar filantropinių organizacijų suteiktas lėšas ar savanoriškus įnašus, leidžiami įvežti be importo muitų visuomet su sąlyga, jei nustatoma, jog:

a) lygiaverčiai prietaisai ir aparatai tuo metu nėra gaminami Bendrijos muitų teritorijoje;

b) dovanodamas tokius prietaisus ar aparatus dovanotojas neslepia savo komercinių tikslų ir

c) dovanotojas jokiais ryšiais nėra susijęs su prietaisų ar aparatų, kurie yra prašymo atleisti nuo importo muitų objektas, gamintoju.

2. Tokiomis pat sąlygomis nuo muitų taip pat atleidžiama:

a) atsarginės dalys, sudėtinės dalys ar reikmenys, skirti minėtiems prietaisams ir aparatams, su sąlyga, kad tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir tie prietaisai ir aparatai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti tiems prietaisams ir aparatams, kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų;

b) įrankiai, naudojami prietaisams ir aparatams prižiūrėti, tikrinti, kalibruoti ir remontuoti, su sąlyga, kad tie įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir prietaisai bei aparatai arba, jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti prietaisams ir aparatams, kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų.

63b straipsnis

Taikant 63a straipsnį, ypač dėl jame minėtų prietaisų ir aparatų bei gaunančių organizacijų, 54 straipsnio ketvirta įtrauka ir 55, 57 bei 58 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

XIVb ANTRAŠTINĖ DALIS

Referencinės medžiagos, naudojamos vaistų kokybės kontrolei

63c straipsnis

Siuntas, kuriose yra Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintų referencinių medžiagų, skirtų medžiagų, naudojamų vaistų gamybai, kokybės kontrolei atlikti, mėginių, siunčiamų gavėjams, kuriems valstybių narių kompetentingos institucijos leidžia gauti tokias siuntas nemokant muitų, leidžiama įvežti be importo muitų."

;

8) 86 straipsnis papildomas šiuo punktu:

"d) simbolinio pobūdžio nedidelės vertės dovanos, prizai ir suvenyrai, skirti nemokamai dalyti per verslo konferencijas arba panašius tarptautinius renginius asmenims, kurių įprasta gyvenamoji vieta yra trečiosiose šalyse; šių daiktų pobūdis, vienetinė vertė ar kiti požymiai neturi duoti pagrindo manyti, kad jie įvežami komerciniais tikslais.";

9) 109 straipsnis papildomas šiuo punktu:

"q) banderolės ir panašūs žyminiai ženklai, įrodantys, kad mokesčiai buvo sumokėti trečiosiose šalyse.";

10) XXVII antraštinės dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

"Degalai ir tepalai sausumos motorinėse transporto priemonėse ir specialiuosiuose konteineriuose.";

11) 112 ir 113 straipsniai pakeičiami taip:

"112 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 113-115 straipsnių nuostatas:

a) degalus, esančius:

- privačių ar komercinių motorinių transporto priemonių ar motociklų,

- specialiųjų konteinerių,

įvažiuojančių į Bendrijos muitų teritoriją, standartiniuose bakuose;

b) degalus, esančius nešiojamuose bakuose, kuriuos veža privačios motorinės transporto priemonės ir motociklai, ne daugiau kaip 10 litrų vienai transporto priemonei ir nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl degalų laikymo ir vežimo;

leidžiama įvežti be importo muitų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje:

a) "komercinė motorinė transporto priemonė"; — tai motorizuota kelių transporto priemonė (įskaitant traktorius su priekabomis ar be jų), kuri pagal savo konstrukciją ir įrangą yra skirta ir gali vežti, už atlygį ar nemokamai:

- daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją,

- krovinius,

- ir bet kurią kitą specialios paskirties, išskyrus vežimą, kelių transporto priemonę;

b) "privati motorinė transporto priemonė"; — tai bet kuri motorinė transporto priemonė, kuriai netinka a punkte pateiktas apibrėžimas;

c) "standartiniai bakai";:

- tai bakai, gamintojo nuolatinai pritvirtinti prie visų to paties tipo motorinių transporto priemonių, kai degalus iš jų galima tiesiogiai naudoti transporto priemonės judėjimui ir prireikus šaldymo ir kitų sistemų darbui vežimo metu.

Standartiniais bakais taip pat laikomi dujų bakai, pritvirtinti prie motorinių transporto priemonių, skirti dujas tiesiogiai naudoti kaip degalus ir bakai, prijungti prie kitų sistemų, kurios gali būti įtaisytos transporto priemonėje,

- bakai, gamintojo nuolatinai pritvirtinti prie visų to paties tipo talpų, kurių nuolatinė konstrukcija leidžia degalus tiesiogiai naudoti šaldymo ir kitų sistemų, įtaisytų specialiuosiuose konteineriuose, darbui vežimo metu;

d) "specialusis konteineris"; — tai bet kuris konteineris, kuriame įtaisytas prietaisas, specialiai pritaikytas šaldymo, prisotinimo deguonimi, terminės izoliacijos arba kitoms sistemoms.

113 straipsnis

Valstybės narės gali apriboti atleidimą nuo muitų degalams komercinių motorinių transporto priemonių ir specialiųjų konteinerių standartiniuose bakuose: vienos transporto priemonės arba specialiojo konteinerio tokiuose bakuose per vieną kelionę leisti be muitų įvežti ne daugiau kaip 200 litrų degalų.";

12) 132 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

",, Valstybės narės gali neapvalinti į savo nacionalinę valiutą konvertuotos sumos, atitinkančios sumą, nustatytą ekiu, jei, atliekant metinį koregavimą, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2779/78 [12] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 289/84 [13], 2 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, šios sumos konvertavimas prieš ją suapvalinant, kaip numatyta ankstesnėje pastraipoje, pakeistų konvertuotos sumos nacionaline valiuta vertę mažiau nei 5 % arba ją sumažintų.";

13) 133 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

"g) atleisti nuo muitų pagal susitarimus, savitarpio bendradarbiavimo pagrindu sudarytus su trečiosiomis šalimis, kurios yra pasirašiusios Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją (Čikaga, 1944 m.), siekiant įgyvendinti šios konvencijos (aštuntasis leidimas, 1980 m. liepa) 9 priedo 4.42 ir 4.44 punktuose rekomenduojamą veiklą.";

14) 134 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Valstybės narės Komisijai praneša apie 133 straipsnio 1 dalies b, c, d, e, f ir g punktuose bei 133 straipsnio 3 dalyje nurodytų rūšių tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudarytų po šio reglamento įsigaliojimo, muitų nuostatas.";

15) 135 ir 136 straipsniai pakeičiami taip:

"135 straipsnis

Šis reglamentas nekliudo:

a) Graikijai ir toliau taikyti Ato kalnui specialų statusą, kurį jam suteikia Graikijos konstitucijos 105 straipsnis;

b) kol įsigalios Bendrijos ir Andoros prekybinius santykius nustatantys susitarimai, Ispanijai bei Prancūzijai ir toliau taikyti atleidimą nuo muitų atitinkamai pagal šių šalių ir Andoros 1867 m. liepos 13 d. ir 1967 m. lapkričio 22 ir 23 d. konvenciją;

c) valstybėms narėms iki 210 ekiu taikyti atleidimą nuo muitų, kurį jos 1983 m. sausio 1 d. nustatė į užsienį keliaujantiems prekybos laivyno jūrininkams, jei prekių vertė viršija 47 straipsnyje nurodytą sumą.

136 straipsnis

1. Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje, valstybės narės gali taikyti specialų atleidimą nuo muitų ginkluotosioms pajėgoms, kurios pagal tarptautinius susitarimus yra kurios nors valstybės narės teritorijoje ir tarnauja ne su jos vėliava.

2. Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje, šis reglamentas nekliudo valstybėms narėms ir toliau nuo muitų atleisti darbuotojus, grįžtančius į savo šalį, kurie dėl savo darbo specifikos ne mažiau kaip šešis mėnesius gyveno už Bendrijos muitų teritorijos ribų.";

16) 137 ir 138 straipsniai išbraukiami;

17) Reglamento (EEB) Nr. 918/83 1, 4, 22, 45, 52-56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 ir 120 straipsniuose žodis "Bendrija" keičiamas į "Bendrijos muitų teritorija".

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1989 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1988 m. gegužės 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Bangemann

[1] OL C 254, 1986 10 11, p. 7.

[2] OL C 13, 1988 1 18, p. 173.

[3] OL C 105, 1987 4 21, p. 4.

[4] OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

[5] OL L 105, 1983 4 23, p. 1.

[6] OL L 370, 1985 12 31, p. 22.

[7] OL C 324, 1984 12 5, p. 5.

[8] OL L 197, 1984 7 27, p. 1.

[9] OL L 105, 1983 4 23, p. 1.

[10] OL L 33, 1984 2 4, p. 2.

[11] OL L 197, 1984 7 27, p. 1.

[12] OL L 333, 1978 30 11, p. 5.

[13] OL L 33, 1984 2 4, p. 2.

--------------------------------------------------

Top