EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0661

1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos Direktyva dėl veislinėms kiaulėms taikytinų zootechninių reikalavimų

OJ L 382, 31.12.1988, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 028 P. 96 - 98
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 028 P. 96 - 98
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 172 - 174
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 172 - 174
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 172 - 174
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 172 - 174
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 172 - 174
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 172 - 174
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 172 - 174
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 172 - 174
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 172 - 174
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 39 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 39 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; panaikino 32016R1012 . Latest consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/661/oj

31988L0661Oficialusis leidinys L 382 , 31/12/1988 p. 0036 - 0038
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 28 p. 0096
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 28 p. 0096


Tarybos Direktyva

1988 m. gruodžio 19 d.

dėl veislinėms kiaulėms taikytinų zootechninių reikalavimų

(88/661/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi kiaulių veisimas bei auginimas užima labai svarbią vietą Bendrijos žemės ūkio sektoriuje; kadangi tai gali būti tam tikros žemės ūkyje dirbančių gyventojų dalies pajamų šaltinis;

kadangi kiaulių auginimą reikėtų skatinti; kadangi patenkinami rezultatai šioje srityje daug priklauso nuo grynaveislių arba hibridinių veislinių gyvulių panaudojimo;

kadangi daugelis valstybių narių, vykdydamos nacionalinę gyvulių veislininkystės politiką, ligi šiol stengėsi skatinti konkrečius zootechninius reikalavimus atitinkančių gyvulių auginimą; kadangi šios politikos įgyvendinimo skirtumai gali trukdyti Bendrijos vidaus prekybai;

kadangi, norint panaikinti šiuos skirtumus ir taip padidinti šio žemės ūkio sektoriaus našumą, turi būti laipsniškai liberalizuota Bendrijos vidaus prekyba visomis veislinėmis kiaulėmis; kadangi tam, kad prekyba būtų liberalizuota visiškai, reikalingas tolesnis derinimas, ypač dėl leidimo naudoti veisimui ir įtraukimo į kilmės knygas ar kilmės registrus kriterijų;

kadangi valstybės narės turėtų turėti galimybę pareikalauti, kad būtų pateikiami pagal Bendrijoje nustatytą tvarką parengti pažymėjimai;

kadangi reikėtų priimti įgyvendinimo priemones; kadangi, norint jas taikyti, turėtų būti nustatyta valstybių narių ir Komisijos glaudaus bendradarbiavimo Zootechnikos nuolatiniame komitete, įkurtame Tarybos sprendimu 77/505/EEB [4], tvarka;

kadangi tol, kol nepriimti kiti Bendrijos sprendimai, valstybės narės, laikydamosi Sutartyje nustatytų bendrųjų taisyklių, gali ir toliau taikyti savo nacionalines nuostatas;

kadangi turi būti užtikrinta, kad iš valstybių, kurios nėra narės, veislinės kiaulės nebūtų importuojamos palankesnėmis sąlygomis nei taikomos Bendrijoje;

kadangi, atsižvelgiant į ypatingas Ispanijos ir Portugalijos sąlygas, reikėtų numatyti ilgesnį šios direktyvos įgyvendinimą laiką,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ

I SKYRIUS

Apibrėžimai

1 straipsnis

Šioje direktyvoje taikomi tokie apibrėžimai:

a) grynaveislė veislinė kiaulė – tai bet kuris kiaulių rūšies gyvulys, kurio tėvai ir protėviai yra įrašyti arba įregistruoti tos pačios veislės kilmės knygoje ir kuri pati joje yra įrašyta arba įregistruota ar yra tinkama būti įrašyta į kilmės knygą;

b) hibridinė veislinė kiaulė – tai kiaulių rūšies gyvulys, atitinkantis šiuos kriterijus:

1) jis yra gautas sąmoningo kryžminio veisimo būdu:

- tarp skirtingų veislių ar linijų grynaveislių veislinių kiaulių,

- tarp gyvulių, kurie patys yra gauti sukryžminus įvairias veisles arba linijas, arba

- tarp grynaveislių gyvulių ir iš vienai arba kitai pirmiau nurodytų kategorijų priskiriamų gyvulių;

2) jis turi būti įtrauktas į registrą;

c) kilmės knyga – tai bet kuri knyga, kartoteka arba duomenų laikmena:

- kurią tvarko veislininkystės asociacija, oficialiai patvirtinta valstybės narės, kurioje ji įsisteigusi, arba tos valstybės narės oficialios tarnybos,

Tačiau valstybės narės taip pat gali nustatyti, kad kilmės knygą tvarkytų veislininkystės organizacija, oficialiai patvirtinta valstybės narės, kurioje ji yra įsisteigusi,

- kurioje įrašomos arba įregistruojamos konkrečios veislės grynaveislės veislinės kiaulės nurodant jų protėvius;

d) registras – tai bet kuri knyga, kartoteka arba duomenų laikmena:

- kurias tvarko veislininkystės asociacija, veislininkystės organizacija arba privati įmonė, oficialiai patvirtinta valstybės narės, kurioje minėta asociacija, organizacija arba įmonė yra įsisteigusi, arba tos valstybės narės oficialios tarnybos,

- į kurią yra įrašytos hibridinės veislinės kiaulės, nurodant jų protėvius.

II SKYRIUS

Taisyklės, reglamentuojančios Bendrijos vidaus prekybą grynaveislėmis veislinėmis kiaulėmis

2 straipsnis

1. Valstybės narės dėl zootechninių priežasčių negali drausti, riboti arba trukdyti:

- Bendrijos vidaus prekybos grynaveislėmis veislinėmis kiaulėmis arba jų sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais,

- užvesti kilmės knygas, jei šios atitinka reikalavimus, nustatytus remiantis 6 straipsnio nuostatomis,

- oficialiai patvirtinti 1 straipsnio c punkte nurodytas veislininkystės asociacijas arba veislininkystės organizacijas, kurios užveda arba tvarko kilmės knygas remdamosi 6 straipsniu.

2. Tačiau kol įsigalios 3, 5 ir 6 straipsniuose minimi atitinkami Bendrijos sprendimai, valstybės narės gali ir toliau taikyti Sutarties bendrąsias taisykles atitinkančias nacionalines nuostatas.

3 straipsnis

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų daugumane vėliau kaip iki 1990 m. gruodžio 31 d. priima Bendrijos nuostatas dėl grynaveislių veislinių kiaulių patvirtinimo veisimui.

4 straipsnis

1. Valstybės narės ir (arba) valstybės narės oficialios tarnybos oficialiai patvirtintos veislininkystės asociacijos ir (arba) veislininkystės organizacijos negali prieštarauti, kad į jų kilmės knygas būtų įtrauktos kitų valstybių narių grynaveislės veislinės kiaulės, jei šios atitinka pagal 6 straipsnio nuostatas nustatytus reikalavimus.

2. Tačiau valstybės narės gali reikalauti arba leisti, kad tam tikros iš kitos valstybės narės atvežtos grynaveislės veislinės kiaulės, kurių specifinės savybės išskiria jas iš kitų tos pačios veislės kiaulių, paskirties valstybėje narėje būtų įtrauktos į tos veislės kilmės knygos atskirą skyrių.

5 straipsnis

Valstybės narės gali reikalauti, kad prekiaujant grynaveislėmis veislėmis kiaulėmis ir jų sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais būtų pateikiami pagal 6 straipsnio nuostatas parengti pažymėjimai.

6 straipsnis

1. 11 straipsnyje nurodyta tvarka nustatoma:

- grynaveislių veislinių kiaulių produktyvumo kontrolės ir genetinės vertės nustatymo metodai,

- kilmės knygų užvedimo reikalavimai,

- įtraukimo į kilmės knygas kriterijai,

- 1 straipsnio c punkte minimų kilmės knygas užvedančių ir tvarkančių veislininkystės organizacijų ir (arba) veislininkystės asociacijų patvirtinimo kriterijai,

- 5 straipsnyje nurodytas pažymėjimas.

2. Kol įsigalios 1 dalyje numatytos nuostatos, 1 dalies pirmoje įtraukoje minimą kiekvienoje valstybėje narėje oficialiai atliekamą produktyvumo kontrolę ir kilmės knygas pripažįsta kitos valstybės narės.

III SKYRIUS

Taisyklės, reglamentuojančios Bendrijos vidaus prekybą hibridinėmis veislinėmis kiaulėmis

7 straipsnis

1. Valstybės narės dėl zootechninių priežasčių negali drausti, riboti arba trukdyti:

- Bendrijos vidaus prekybos grynaveislėmis veislinėmis kiaulėmis arba jų sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais,

- užvesti registrus, jei šie atitinka reikalavimus, nustatytus remiantis 10 straipsnio nuostatomis,

- oficialiai patvirtinti 1 straipsnio d punkte minimas veislininkystės asociacijas ir (arba) veislininkystės organizacijas, ir (arba) privačias įmones, kurios užveda arba tvarko registrus remdamosi 10 straipsniu.

2. Tačiau kol įsigalios 8, 9 ir 10 straipsniuose minimi atitinkami Bendrijos sprendimai, valstybės narės gali ir toliau taikyti Sutar ties bendrąsias taisykles atitinkančias nacionalines nuostatas.

8 straipsnis

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma ne vėliau kaipiki 1990 m. gruodžio 31 d. priima Bendrijoje nuostatas dėl hibridinių veislinių kiaulių patvirtinimo veisimui.

9 straipsnis

Valstybės narės gali reikalauti, kad prekiaujant hibridinėmis veislinėmis kiaulėmis ir jų sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais būtų pateikiami pagal 10 straipsnio nuostatas parengti pažymėjimai.

10 straipsnis

1. 11 straipsnyje nurodyta tvarka nustatoma:

- hibridinių veislinių kiaulių produktyvumo kontrolės ir genetinės vertės nustatymo metodai,

- registrų užvedimo reikalavimai,

- įtraukimo į registrus kriterijai,

- 1 straipsnio d punkte minimų registrus užvedančių ir tvarkančių veislininkystės organizacijų ir (arba) veislininkystės asociacijų, ir (arba) privačių įmonių pripažinimo kriterijai,

- 9 straipsnyje nurodytas pažymėjimas.

2. Kol įsigalios 1 dalyje numatytos nuostatos, 1 dalies pirmoje įtraukoje minimą kiekvienoje valstybėje narėje oficialiai atliekamą produktyvumo kontrolę ir registrus pripažįsta kitos valstybės narės.

IV SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

11 straipsnis

1. Kai būtina laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, pirmininkas savo iniciatyva arba valstybių narių prašymu nedelsdamas perduoda svarstyti minimus klausimus Tarybos sprendimu 77/505/EEB įkurtam Zootechnikos nuolatiniam komitetui (toliau — Komitetui).

2. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurios turi būti patvirtintos, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama 54 balsų dauguma.

4. Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

Kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi.

Taryba patvirtina priemones kvalifikuota balsų dauguma. Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, priemonių nepatvirtina, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija ir nedelsdama jas taiko.

12 straipsnis

Kol bus įgyvendintos atitinkamos Bendrijos taisyklės, grynaveislių ir hibridinių veislinių kiaulių, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų importui iš trečiųjų šalių taikytini zootechniniai reikalavimai neturi būti palankesni už Bendrijos vidaus prekybą reguliuojančius reikalavimus.

13 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 1991 m. sausio 1 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tačiau Ispanijos Karalystei ir Portugalijos Respublikai suteikiamas dar dvejų metų laikotarpis įgyvendinti šią direktyvą, nebent Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma dar išplėstų minėtą išlygą.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1988 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Y. Pottakis

[1] OL C 44, 1980 2 21, p. 12.

[2] OL C 147, 1980 6 16, p. 34.

[3] OL C 182, 1980 7 21, p. 5.

[4] OL L 206, 1977 8 12, p. 11.

--------------------------------------------------

Top