EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988D0124

1988 m. sausio 21 d. Komisijos Sprendimas nustatantis grynaveislių veislinių galvijų spermos ir embrionų kilmės pažymėjimų pavyzdžius ir šiuose pažymėjimuose nurodytiną informaciją

OJ L 62, 8.3.1988, p. 32–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 212 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 212 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2005; panaikino 32005D0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/124/oj

31988D0124Oficialusis leidinys L 062 , 08/03/1988 p. 0032 - 0038


Komisijos Sprendimas

1988 m. sausio 21 d.

nustatantis grynaveislių veislinių galvijų spermos ir embrionų kilmės pažymėjimų pavyzdžius ir šiuose pažymėjimuose nurodytiną informaciją

(88/124/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1977 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentą Nr. 77/504/EEB dėl grynaveislių veislinių galvijų [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3768/85 [2], ypač į jo 5 straipsnį bei 6 straipsnio 1 dalies penktąją įtrauką,

kadangi Direktyvos 77/504/EEB 5 straipsnis reglamentuoja, kad Komisija tos Direktyvos 8 straipsnyje nurodyta tvarka turi nustatyti kilmės pažymėjimo, kuris gali būti vežamas kartu su Bendrijos vidaus prekybai skirta grynaveislių veislinių galvijų sperma ir embrionais, pavyzdį;

kadangi minėtos direktyvos 6 straipsnio 1 dalies penktosios įtraukos nuostatos reglamentuoja, kad Komisija tos Direktyvos 8 straipsnyje nurodyta tvarka turi nustatyti išsamią informaciją, nurodytiną kilmės pažymėjime, kuris gali būti vežamas kartu su Bendrijos vidaus prekybai skirta grynaveislių veislinių galvijų sperma ir embrionais;

kadangi galima apsieiti ir be šių pažymėjimų, jei šiame sprendime minima informacija jau yra nurodyta kituose Bendrijos vidaus prekybai skirtų grynaveislių veislinių galvijų spermos ir embrionų dokumentuose;

kadangi grynaveislių veislinių galvijų kilmės pažymėjimo pavyzdys ir jame nurodytina informacija jau yra nustatyta Komisijos sprendime 86/404/EEB [3]; kadangi grynaveislių veislinių galvijų duomenys turi būti įtraukti į spermos ir apvaisintų kiaušinėlių duomenis;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Grynaveislių veislinių galvijų spermos kilmės pažymėjimuose turi būti nurodyta ši išsami informacija:

- atnaujinti Sprendimo 86/404/EEB 1 straipsnyje išvardyti buliaus, iš kurio paimta sperma, įskaitant jo kraujo grupę, duomenys,

- informacija, leidžianti identifikuoti spermą, jos surinkimo datą, spermos surinkimo centro pavadinimą bei adresą ir gavėjo pavardę bei adresą.

2 straipsnis

1. Grynaveislių veislinių galvijų embrionų kilmės pažymėjimuose turi būti nurodyta ši išsami informacija:

- atnaujinti Sprendimo 86/404/EEB 1 straipsnyje išvardyti karvės donorės ir buliaus, iš kurio paimta sperma, įskaitant jo kraujo grupę, duomenys,

- informacija, leidžianti identifikuoti embrionus, apvaisinimo datą, embrionų surinkimo datą, embrionų surinkimo centro pavadinimą bei adresą ir gavėjo pavardę bei adresą.

2. Jei viename šiaudelyje yra daugiau kaip vienas embrionas, tai turi būti aiškiai nurodyta, be to, visi šie embrionai turi būti tos pačios giminystės linijos.

3 straipsnis

straipsnyje numatyta išsami informacija gali būti nurodoma:

1) 1 priedo 1 skyriuje pateikto pavyzdžio kilmės pažymėjime ir 1 priedo 2 skyriuje pateikto pavyzdžio dokumente;

2) kartu su sperma vežamuose dokumentuose. Šiuo atveju 1 straipsnyje nustatytos informacijos nurodymo šiuose dokumentuose faktą eksportuojančios valstybės narės kompetentingos institucijos turi patvirtinti šia formuluote: "Pasirašęs asmuo patvirtina, kad šiuose dokumentuose yra įrašyta Komisijos sprendimo 88/124/EEB 1 straipsnyje nurodyta informacija".

4 straipsnis

straipsnyje numatyta išsami informacija gali būti nurodoma:

1) 1 priedo 2 skyriuje pateikto pavyzdžio kilmės pažymėjime ir 2 priedo 2 skyriuje pateikto pavyzdžio dokumente;

2) kartu su embrionais vežamuose dokumentuose. Šiuo atveju 2 straipsnyje nustatytos informacijos nurodymo šiuose dokumentuose faktą eksportuojančios valstybės narės kompetentingos institucijos turi patvirtinti šia formuluote: "Pasirašęs asmuo patvirtina, kad šiuose dokumentuose yra įrašyta Komisijos sprendimo 88/124/EEB 2 straipsnyje nurodyta informacija".

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1988 m. sausio 21 d.

Komisijos vardu

Frans Andriessen

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 206, 1977 8 12, p. 8.

[2] OL L 362, 1985 12 31, p. 8.

[3] OL L 233, 1986 8 20, p. 19.

--------------------------------------------------

1 PRIEDAS

1 SKYRIUS

KILMĖS PAŽYMĖJIMO PAVYZDYS

dėl bendrijos vidaus prekybai skirtų grynaveislių veislinių bulių spermos

+++++ TIFF +++++

2 SKYRIUS

SPERMOS DOKUMENTO PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

2 PRIEDAS

I SKYRIUS

KILMĖS PAŽYMĖJIMO PAVYZDYS

dėl Bendrijos vidaus prekybai skirtų grynaveislių veislinių galvijų embrionų

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2 SKYRIUS

EMBRIONO (-Ų) DOKUMENTO PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top