EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3976

1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3976/87 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje

OJ L 374, 31.12.1987, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 270 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 270 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 270 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 270 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 270 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 270 - 272
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 270 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 270 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 270 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 24 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; panaikino 32009R0487 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3976/oj

31987R3976Oficialusis leidinys L 374 , 31/12/1987 p. 0009 - 0011


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3976/87

1987 m. gruodžio 14 d.

dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 87 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3975/87 [4] nustato konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto sektoriaus įmonėms tvarką; kadangi Tarybos reglamentas Nr. 17 [5] nustato šių taisyklių taikymo susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, išskyrus tiesiogiai susijusius su oro transporto paslaugų teikimu, tvarką;

kadangi Sutarties 85 straipsnio 1 dalis gali būti paskelbta netaikytina tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų grupėms, kurios atitinka Sutarties 85 straipsnio 3 dalies sąlygas;

kadangi bendros Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo nuostatos pagal 87 straipsnį turi būti priimtos reglamentu; kadangi pagal 87 straipsnio 2 dalies b punktą toks reglamentas turi nustatyti detalias 85 straipsnio 3 dalies taikymo taisykles, viena vertus, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti efektyvią priežiūrą, ir, antra vertus, maksimaliai supaprastinant jų taikymą; kadangi pagal 87 straipsnio 2 dalies d punktą reikalaujama tokiame reglamente apibrėžti atitinkamas Komisijos ir Teisingumo Teismo funkcijas;

kadangi iki šiol oro transporto sektorius buvo reguliuojamas tarptautiniais susitarimais, dvišaliais susitarimais tarp valstybių bei oro vežėjų dvišaliais ir daugiašaliais susitarimais; kadangi pakeitimai šioje tarptautinėje reguliavimo sistemoje, būtini norint užtikrinti didesnę konkurenciją, turėtų būti atlikti palaipsniui, kad oro transporto sektoriui būtų numatyta laiko prisitaikyti;

kadangi dėl šios priežasties Komisijai turėtų būti suteikta teisė reglamentu paskelbti, kad 85 straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos tam tikroms įmonių susitarimų, įmonių asociacijų sprendimų ir suderintų veiksmų grupėms;

kadangi turėtų būti nustatyta, kokiomis konkrečiomis sąlygomis ir kokiomis aplinkybėmis Komisija gali naudotis tokiomis teisėmis, glaudžiai ir nuolat bendradarbiaudama su kompetentingomis valstybių narių institucijomis;

kadangi ypatingai pageidautina, kad bendrosios išimtys būtų suteiktos tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų grupėms; kadangi tokios išimtys turėtų būti suteikiamos ribotam laikotarpiui, per kurį oro vežėjai galėtų prisitaikyti prie labiau konkurencinės aplinkos; kadangi Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų tiksliai apibrėžti atitinkamas tokių išimčių apimtis ir sąlygas;

kadangi išimtys negali būti suteikiamos, jei neįvykdomos 85 straipsnio 3 dalyje išdėstytos sąlygos; kadangi dėl to Komisija turėtų turėti įgaliojimų imtis atitinkamų priemonių, jei įrodoma, kad susitarimo poveikis nesuderinamas su 85 straipsnio 3 dalimi; kadangi Komisija pirma turėtų pateikti šalims rekomendacijas ir paskui priimti sprendimą;

kadangi šis reglamentas nepažeidžia Sutarties 90 straipsnio taikymo;

kadangi valstybių ir vyriausybių vadovai per 1986 m. birželio mėn. susitikimą susitarė, kad, atliekant Bendrijos veiksmus, skatinančius jos ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimą, iki 1992 m. turėtų būti sukurta oro transporto vidaus rinka; kadangi šio reglamento nuostatos kartu su 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyvos 87/601/EEB dėl reguliariojo oro susisiekimo tarp valstybių narių tarifų [6] ir 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimo 87/602/EEB dėl keleivių pasidalijimo tarp oro vežėjų reguliariojo oro susisiekimo maršrutuose tarp valstybių narių ir dėl oro vežėjų galimybės naudotis reguliariojo oro susisiekimo maršrutais tarp valstybių narių [7] nuostatomis yra pirmasis žingsnis šia linkme ir kadangi Taryba, norėdama įgyvendinti valstybių ir vyriausybių vadovų nustatytą tikslą, trejų metų pradinio laikotarpio pabaigoje priims tolesnes liberalizacijos priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis reglamentas taikomas tarptautiniam oro transportui tarp Bendrijos oro uostų.

2 straipsnis

1. Nepažeisdama Reglamento (EEB) Nr. 3975/87 taikymo ir laikydamasi Sutarties 85 straipsnio 3 dalies, Komisija reglamentu gali paskelbti, kad 85 straipsnio 1 dalis netaikoma tam tikroms įmonių susitarimų, įmonių asociacijų sprendimų ir suderintų veiksmų grupėms.

2. Komisija gali priimti tokius reglamentus dėl susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų, kurių objektas yra bet kuris iš šių:

- reguliariojo oro susisiekimo pajėgumų bendras planavimas ir derinimas, kad būtų galima užtikrinti paslaugų paskirstymą mažiau užimtu paros metu arba laisvesniais laikotarpiais, arba mažiau apkrautais maršrutais, numatant, kad bet kuris partneris nebaudžiamas gali nutraukti tokius susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus, ir nereikalaujant, kad jis anksčiau nei prieš tris mėnesius praneštų apie savo ketinimą neprisidėti prie tokio ateinančių sezonų bendro planavimo ir derinimo,

- reguliariojo oro susisiekimo pajamų pasidalijimas, jei tokių pajamų pervedimas sudaro ne daugiau kaip 1 % pajamas pervedančio partnerio konkrečiame maršrute uždirbtų bendrų pajamų, kai pervedimą atliekantis partneris nedengia arba neprisiima jokių sąnaudų, ir pervedimas atliekamas kompensuojant lėšas gaunančio partnerio patirtus nuostolius dėl skrydžių, suplanuotų laisvesniu paros metu arba laisvesniais laikotarpiais,

- konsultacijos bendrai rengiant pasiūlymus dėl keleivių ir bagažo vežimo tarifų, bilietų kainų ir sąlygų, vykdant reguliarųjį oro susisiekimą, su sąlyga, jei konsultacijos dėl šio klausimo yra savanoriškos, jei oro vežėjai nebus susaistyti jų rezultatų ir kad Komisija bei valstybės narės, kurių oro vežėjai yra suinteresuoti, bet kurioje iš tokių konsultacijų gali dalyvauti kaip stebėtojos,

- atskridimo bei išskridimo laiko paskirstymas oro uostuose ir oro uostų tvarkaraščių sudarymas, jei suinteresuotiems oro vežėjams suteikiama teisė dalyvauti tokiuose susitarimuose, jei tokiems susitarimams taikomos nacionalinės ir daugiašalės procedūros yra skaidrios ir jei juose atsižvelgiama į bet kokius nacionalinių arba tarptautinių institucijų nustatytus apribojimus bei paskirstymo taisykles ir bet kokias istoriškai įgytas oro vežėjų teises,

- bendras pirkimas, parengimas ir naudojimas kompiuterinių rezervavimo sistemų, susijusių su oro transporto įmonių tvarkaraščio nustatymu, išankstiniu bilietų užsakymu ir bilietų išrašymu, jei valstybių narių oro vežėjai galės naudotis tokiomis sistemomis vienodomis sąlygomis, jei dalyvaujančių vežėjų paslaugos bus išvardytos nediskriminaciniu pagrindu ir jei kiekvienas dalyvis galės pasitraukti iš sistemos, apie tai pranešęs likus pakankamai laiko,

- techninio ir eksploatacinio antžeminio aptarnavimo oro uostuose priežiūra, kaip antai: lėktuvo atstūmimas, degalų užpildymas, plovimas ir apsauga,

- keleivių, pašto, krovinių ir bagažo valdymas oro uostuose,

- paslaugos dėl keleivių aprūpinimo maitinimu skrydžio metu.

3. Nepažeidžiant 2 dalies, tokiuose Komisijos reglamentuose apibrėžiamos susitarimų, sprendimų arba suderintų veiksmų grupės, kurioms jie taikomi, ir konkrečiai nurodoma:

a) apribojimai arba sąlygos, kurie gali arba negali būti susitarimuose, sprendimuose ir suderintuose veiksmuose;

b) sąlygos, kurios privalo būti susitarimuose, sprendimuose ir suderintuose veiksmuose, arba bet kokios kitos sąlygos, kurios privalo būti įvykdytos.

3 straipsnis

Kiekvienas pagal 2 straipsnį priimtas Komisijos reglamentas nuo 1991 m. sausio 31 d. netenka galios.

4 straipsnis

Pagal 2 straipsnį priimtuose reglamentuose turėtų būti nustatyta, kad jie taikomi atgaline data susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, galiojusiems tokių reglamentų įsigaliojimo dieną.

5 straipsnis

Prieš priimdama reglamentą, Komisija paskelbia jo projektą ir pakviečia visus suinteresuotus asmenis ir organizacijas pateikti savo pastabas per Komisijos nustatytą ne trumpesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį.

6 straipsnis

Prieš paskelbdama reglamento projektą ir prieš priimdama reglamentą, Komisija konsultuojasi su Oro transporto susitarimų ir dominuojančių padėčių patariamuoju komitetu, įkurtu pagal Reglamento (EEB) Nr. 3975/87 8 straipsnio 3 dalį.

7 straipsnis

1. Kai suinteresuoti asmenys pažeidžia sąlygas ar įsipareigojimus, susijusius su išimtimis, suteiktomis pagal 2 straipsnį priimtu reglamentu, norėdama užkirsti kelią tokiam pažeidimui, Komisija gali:

- pateikti suinteresuotiems asmenims rekomendacijas ir

- jei tokie asmenys nesilaiko rekomendacijų, priklausomai nuo atitinkamo pažeidimo sunkumo, priimti sprendimą, draudžiantį arba reikalaujantį atlikti konkrečius veiksmus, arba, atimdama teisę naudotis bendrosiomis išimtimis, pagal Reglamento (EEB) Nr. 3975/87 4 straipsnio 2 dalį suteikti jiems individualią išimtį arba visiškai atimti teisę naudotis jiems suteiktomis bendrosiomis išimtimis.

2. Jei Komisija savo iniciatyva arba valstybės narės, arba fizinių ar juridinių asmenų, turinčių reikalavimą dėl teisėtų interesų, prašymu nustato, kad bet kuriuo konkrečiu atveju susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, kuriems pagal 2 straipsnio 2 dalį priimtu reglamentu gali būti suteikiamos bendrosios išimtys, vis dėlto daro poveikį, nesuderinamą su Sutarties 85 straipsnio 3 dalimi arba draudžiamą pagal 86 straipsnį, ji gali panaikinti bendrąsias išimtis susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams ir, laikydamasi Reglamento (EEB) Nr. 3975/87 13 straipsnio, imtis visų reikiamų priemonių šiems pažeidimams nutraukti.

3. Prieš priimdama 2 dalyje numatytą sprendimą, Komisija gali pateikti suinteresuotiems asmenims rekomendacijas dėl pažeidimų nutraukimo.

8 straipsnis

Iki 1990 m. birželio 30 d. Taryba priima sprendimą dėl šio reglamento persvarstymo, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuris turi būti pateiktas iki 1989 m. lapkričio 1 d.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1988 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1987 m. gruodžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

U. Ellemann-Jensen

[1] OL C 182, 1984 7 9, p. 3.

[2] OL C 262, 1985 10 14, p. 44; OL C 190, 1987 7 20, p. 182 ir OL C 345, 1987 12 21.

[3] OL C 303, 1985 11 25, p. 31 ir OL C 333, 1986 12 29, p. 27.

[4] OL L 374, 1987 12 31, p. 1.

[5] OL 13, 1962 2 21, p. 204/62.

[6] OL L 374, 1987 12 31, p. 12.

[7] OL L 374, 1987 12 31, p. 19.

--------------------------------------------------

Top