EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3975

1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3975/87 nustatantis konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto sektoriaus įmonėms tvarką

OJ L 374, 31.12.1987, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 262 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 262 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 262 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 262 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 262 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 262 - 269
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 262 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 262 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 262 - 269

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; panaikino 32004R0411 išskyrus str. 6.3

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3975/oj

31987R3975Oficialusis leidinys L 374 , 31/12/1987 p. 0001 - 0008


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3975/87

1987 m. gruodžio 14 d.

nustatantis konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto sektoriaus įmonėms tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 87 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi konkurencijos taisyklės - tai Sutarties bendrųjų nuostatų, taikomų ir oro transportui, dalis; kadangi šių nuostatų taikymo taisyklės yra arba išdėstytos skyriuje dėl konkurencijos arba turi būti apibrėžtos tame skyriuje nustatyta tvarka;

kadangi, remiantis Tarybos reglamentu Nr. 141 [4], Tarybos reglamentas Nr. 17 [5] transporto paslaugoms netaikomas; kadangi Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1017/68 [6] taikomas tik vidaus transportui; kadangi Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4056/86 [7] taikomas tik jūrų transportui; kadangi dėl to šiuo metu Komisija neturi priemonių tiesiogiai tirti įtariamų Sutarties 85 ir 86 straipsnių pažeidimų oro transporto sektoriuje; kadangi, be to, Komisijai trūksta įgaliojimų pačiai priimti sprendimus arba skirti baudas, būtinus priimti, norint užkirsti kelią nustatytiems pažeidimams;

kadangi oro transportui būdingi specifiniai šio sektoriaus požymiai; kadangi, be to, tarptautinio oro transporto veiklą reguliuoja tarpvalstybinių dvišalių susitarimų sistema, nustatanti sąlygas, pagal kurias oro vežėjai, paskirti susitarimus pasirašiusių šalių, gali eksploatuoti maršrutus tarp jų teritorijų;

kadangi veikla, daranti įtaką konkurencijai, susijusiai su valstybes nares aptarnaujančiomis oro transporto įmonėmis, gali turėti didelį poveikį prekybai tarp valstybių narių; kadangi dėl to tikslinga, kad būtų nustatytos taisyklės, pagal kurias Komisija, glaudžiai ir nuolatos bendradarbiaudama su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, galėtų imtis reikalingų priemonių Sutarties 85 ir 86 straipsniams taikyti tarptautiniam oro transportui tarp Bendrijos oro uostų;

kadangi toks reguliavimas turėtų numatyti atitinkamą tvarką, sprendimų priėmimo įgaliojimus ir baudas, skirtus užtikrinti Sutarties 85 straipsnio 1 dalyje ir 86 straipsnyje išdėstytų draudimų laikymąsi; kadangi šiuo atžvilgiu reikėtų atsižvelgti į procesines Reglamento (EEB) Nr. 1017/68 nuostatas, taikomas vidaus transporto operacijoms, kuriose atsižvelgiama į tam tikrų transporto operacijų, kaip visumos, skiriamuosius požymius;

kadangi suinteresuotoms įmonėms turi būti suteikta teisė būti išklausytoms Komisijos, o trečiosioms šalims, kurių interesams sprendimas gali turėti įtakos, turi būti sudaryta galimybė iš anksto pateikti savo pastabas, ir turi būti užtikrinta, kad priimti sprendimai bus viešai paskelbti;

kadangi visus Komisijos sprendimus, priimtus pagal šį reglamentą, turi peržiūrėti Teisingumo Teismas, laikydamasis Sutartyje išdėstytų reikalavimų; kadangi, be to, pageidautina, kad pagal Sutarties 172 straipsnio reikalavimus Teisingumo Teismui būtų suteikta neribota jurisdikcija dėl sprendimų, kuriais vadovaudamasi Komisija skiria vienkartines arba reguliariai mokamas baudas;

kadangi į Sutarties 85 straipsnio 1 dalyje nustatytus draudimus nereikėtų įtraukti tam tikrų susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų, jeigu jų vienintelis tikslas ir poveikis yra pasitarnauti techniniam patobulinimui arba bendradarbiavimui;

kadangi, atsižvelgiant į specifines oro transporto ypatybes, pačios įmonės turėtų stebėti, kad jų susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai atitiktų konkurencijos taisykles, o pranešimas Komisijai neturi būti privalomas;

kadangi įmonės tam tikrais atvejais gali pageidauti kreiptis į Komisiją patvirtinimo, kad jų susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai atitinka įstatymus, ir turėtų būti nustatyta supaprastinta kreipimosi dėl tokių atvejų tvarka;

kadangi šis reglamentas netrukdo taikyti Sutarties 90 straipsnio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šis reglamentas nustato išsamias Sutarties 85 ir 86 straipsnių taikymo oro transporto paslaugoms taisykles.

2. Šis reglamentas taikomas tik tarp Bendrijos oro uostų skraidančiam tarptautiniam oro transportui.

2 straipsnis

Išimtys taikomos tam tikriems techniniams susitarimams

1. Sutarties 85 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas priede išvardytiems susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, jeigu jų vienintelis tikslas ir poveikis yra pasiekti techninių patobulinimų arba bendradarbiavimas. Šis sąrašas nėra išsamus.

2. Prireikus Komisija Tarybai pateikia pasiūlymus dėl priedo sąrašo dalinio pakeitimo.

3 straipsnis

Darbo tvarka Komisijai gavus skundą arba veikiant savo iniciatyva

1. Komisija, gavusi skundą arba savo iniciatyva, imasi veiksmų bet kokiems Sutarties 85 straipsnio 1 dalies arba 86 straipsnio nuostatų pažeidimams nutraukti.

Skundus gali įteikti:

a) valstybės narės;

b) fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie pareiškia teisėtą interesą.

2. Komisija, gavusi suinteresuotų įmonių ar įmonių asociacijų paraišką, gali patvirtinti, kad, remdamasi turimais faktais, ji neturi jokio pagrindo pagal Sutarties 85 straipsnio 1 dalies arba 86 straipsnio reikalavimus imtis veiksmų dėl susitarimo, sprendimo arba suderintų veiksmų.

4 straipsnis

Darbo tvarkos, Komisijai gavus skundą arba veikiant savo iniciatyva, rezultatai

1. Jeigu Komisija nustato, kad buvo pažeisti Sutarties 85 straipsnio 1 dalies ar 86 straipsnio reikalavimai, savo sprendimu ji gali pareikalauti, kad tokios suinteresuotos įmonės arba įmonių asociacijos tokį pažeidimą nutrauktų.

Nepažeisdama kitų šio reglamento nuostatų, Komisija, prieš priimdama sprendimą pagal pirmiau nurodytą pastraipą suinteresuotoms įmonėms arba įmonių asociacijoms gali nusiųsti rekomendacijas nutraukti pažeidimą.

2. Jeigu Komisija, veikianti gauto skundo pagrindu, nustato, kad remiantis turimais įrodymais intervencijai pagal Sutarties 85 straipsnio 1 dalį arba 86 straipsnį dėl bet kokio susitarimo, sprendimo arba suderintų veiksmų nėra pagrindo, Komisija priima sprendimą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

3. Jeigu Komisija, ėmusi veikti po to, kai gavo skundą, arba savo iniciatyva, nustato, kad susitarimas, sprendimas arba suderinti veiksmai atitinka Sutarties 85 straipsnio 1 dalies ir 85 straipsnio 3 dalies nuostatas, savo sprendimą ji priima taikydama minėto straipsnio 3 dalį. Tokiame sprendime nurodoma data, nuo kurios jis turi įsigalioti. Ši data gali būti ankstesnė negu sprendimo priėmimo data.

5 straipsnis

Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymasPrieštaravimai

1. Įmonės ar jų asociacijos, siekiančios, kad Sutarties 85 straipsnio 3 dalis būtų taikoma susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kurių šalimis jos yra ir kuriems taikomos minėto straipsnio 1 dalies nuostatos, paraiškas įteikia Komisijai.

2. Jeigu Komisija nusprendžia, kad paraiška yra priimtina ir kad joje yra pateikti visi prieinami įrodymai, ir jeigu pagal 3 straipsnio reikalavimus nebuvo imtasi jokių veiksmų prieš tokį susitarimą, sprendimą arba suderintus veiksmus, ji Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje kiek galima greičiau paskelbia paraiškos santrauką ir paragina visas suinteresuotas trečiąsias šalis bei valstybes nares per 30 dienų pateikti Komisijai savo pastabas. Skelbiant tokias santraukas atsižvelgiama į teisėtą įmonių interesą apsaugoti savo verslo paslaptis.

3. Jeigu per 90 dienų nuo tokios santraukos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Komisija pareiškėjams nepraneša, kad yra rimtų abejonių dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikytinumo, laikoma, kad tam susitarimui, sprendimui arba suderintiems veiksmams, jeigu jie atitinka paraiškoje pateiktą aprašymą, draudimas netaikomas už praėjusį laikotarpį ir ne ilgiau kaip šešerius metus po paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje datos.

Jeigu Komisija, pasibaigus 90 dienų terminui, tačiau nesibaigus šešerių metų laikotarpiui, nustato, kad nesilaikoma Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo sąlygų, ji paskelbia sprendimą, skelbiantį, kad draudimas, nurodytas 85 straipsnio 1 dalyje yra taikomas. Šis sprendimas gali būti taikomas atgaline data tais atvejais, jei suinteresuotos šalys pateikė netikslią informaciją arba jeigu jos piktnaudžiavo išimtimi 85 straipsnio 1 dalies nuostatoms arba pažeidė 86 straipsnį.

4. Komisija pareiškėjus gali informuoti kaip nurodyta 3 dalies pirmojoje pastraipoje; jeigu valstybė narė paprašo, Komisija jai praneša per 45 dienas nuo paraiškos perdavimo valstybei narei pagal 8 straipsnio 2 dalį. Šis prašymas turi būti pagrįstas svarstymais, susijusiais su Sutartyje išdėstytomis konkurencijos taisyklėmis.

Jeigu Komisija nustato, kad Sutarties 85 straipsnio 1 ir 3 dalių reikalavimų yra laikomasi, ji paskelbia sprendimą taikydama 85 straipsnio 3 dalį. Šiame sprendime nurodoma data, nuo kurios jis turi įsigalioti. Ši data gali būti ankstesnė negu sprendimo taikymo data.

6 straipsnis

Sprendimų, taikančių 85 straipsnio 3 dalį, galiojimo trukmė ir jų panaikinimas

1. Kiekviename 85 straipsnio 3 dalį taikančiame sprendime, priimtame pagal šio reglamento 4 arba 5 straipsnius, nurodomas jo galiojimo laikotarpis; paprastai šis laikotarpis neturėtų būti trumpesnis kaip šešeri metai. Prie sprendimo gali būti pridėti reikalavimai ir įsipareigojimai.

2. Sprendimas gali būti atnaujintas, jeigu ir toliau laikomasi Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo reikalavimų.

3. Komisija savo sprendimą gali atšaukti arba iš dalies pakeisti savo sprendimą arba uždrausti tam tikrus šalių veiksmus:

a) jeigu pasikeičia bet kokie sprendimą priimant buvę svarbūs faktai; arba

b) jeigu šalys pažeidžia bet kokius prie sprendimo pridėtus įsipareigojimus; arba

c) jeigu sprendimas yra pagrįstas klaidinga informacija arba buvo priimtas apgaule; arba

d) jeigu šalys piktnaudžiauja joms suteikta išimtimi Sutarties 85 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

Sprendimas gali būti atšauktas atgaline data b, c arba d punktuose nurodytais atvejais.

7 straipsnis

Teisės

Komisija, kurios sprendimą turi teisę peržiūrėti Teisingumo Teismas, turi išimtinę teisę priimti sprendimus pagal Sutarties 85 straipsnio 3 dalį.

Teisė nuspręsti, ar kokiam nors atvejui galima taikyti Sutarties 85 straipsnio 1 dalies arba 86 straipsnio nuostatas valstybių narių valdžios institucijoms paliekama tol, kol Komisija imasi veiksmų, kad dėl tokio atvejo suformuluotų sprendimą, arba kol nusiunčia šio reglamento 5 straipsnio 3 dalies pirmojoje pastraipoje numatytą pranešimą.

8 straipsnis

Bendradarbiavimas su valstybių narių valdžios institucijomis

1. Komisija šiame reglamente numatytas procedūras atlieka glaudžiai ir nuolatos bendradarbiaudama su valstybių narių kompetentingomis institucijomis; šios institucijos turi teisę apie tokias procedūras pareikšti savo nuomonę.

2. Komisija valstybių narių kompetentingoms institucijoms nedelsdama perduoda skundų ir paraiškų bei svarbiausių jai atsiųstų dokumentų arba dokumentų, kuriuos ji išsiunčia atlikdama tokias procedūras, kopijas.

3. Prieš priimant bet kokį sprendimą pagal 3 straipsnyje išdėstytą tvarką arba bet kokį sprendimą pagal 5 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą arba pagal to paties straipsnio 4 dalies antrą pastraipą arba pagal 6 straipsnį, pirma konsultuojamasi su Oro transporto susitarimų ir dominuojančių padėčių patariamuoju komitetu. Prieš priimant 19 straipsnyje numatytas įgyvendinimo nuostatas taip pat konsultuojamasi su patariamuoju komitetu.

4. Patariamasis komitetas sudaromas iš oro transporto sritį, susitarimus, ir dominuojančias padėtis išmanančių pareigūnų. Kiekviena valstybė narė pasiūlo jai atstovauti du pareigūnus, iš kurių kiekvieną negalintį dalyvauti, galima pakeisti kitu pareigūnu.

5. Konsultuojamasi Komisijos sušauktuose bendruose posėdžiuose; išsiuntus jį sušaukiantį pranešimą, posėdis įvyksta ne anksčiau kaip po 14 dienų. Prie šio pranešimo pridedama kiekvieno svarstytino klausimo santrauka, nurodomi svarbiausi dokumentai ir preliminarus sprendimo projektas.

6. Patariamasis komitetas savo nuomonę gali pareikšti nepaisydamas, net jei kai kurie jo nariai arba jų pavaduotojai nedalyvauja. Ataskaita apie konsultacinio posėdžio rezultatus pridedama prie sprendimo projekto. Ji viešai neskelbiama.

9 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1. Komisija, atlikdama šiuo reglamentu jai pavestas pareigas, iš valstybių narių vyriausybių ir kompetentingų institucijų ir iš įmonių bei įmonių asociacijų gali gauti visą reikalingą informaciją.

2. Komisija, siųsdama įmonei ar įmonių asociacijai prašymą pateikti informaciją, tuo pačiu metu šio prašymo kopiją perduoda valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsikūrusi įmonės arba įmonių asociacijos pagrindinė buveinė, kompetentingai institucijai.

3. Savo prašyme Komisija nurodo teisinį jo pagrindą ir tokio prašymo tikslą bei baudas, pagal 12 straipsnio 1 dalies b punktą numatytas už neteisingos informacijos pateikimą.

4. Pateikti reikalaujamą informaciją yra įpareigoti įmonių savininkai arba jų atstovai, o juridinių asmenų arba juridinio statuso neturinčių bendrovių, firmų arba asociacijų atveju - asmuo, įgaliotas joms atstovauti pagal įstatymą ar pagal jų taisykles.

5. Jeigu įmonė arba įmonių asociacija per Komisijos nustatytą laiką reikalaujamos informacijos nepateikia arba ją pateikia ne visą, Komisija savo sprendimu pareikalauja informaciją pateikti. Sprendime nusakoma, kokios informacijos yra reikalaujama, nustatomas atitinkamas terminas, per kurį ji turi būti pateikta, ir nurodomos 12 straipsnio 1 dalies b punkte bei 13 straipsnio 1 dalies c punkte numatytos baudos ir teisė prašyti, kad sprendimą peržiūrėtų Teisingumo Teismas.

6. Tuo pačiu metu Komisija savo sprendimo kopiją nusiunčia valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsikūrusi įmonės arba įmonių asociacijos pagrindinė buveinė, kompetentingai institucijai.

10 straipsnis

Valstybių narių valdžios institucijų tyrimai

1. Komisijos prašymu valstybių narių kompetentingos institucijos atlieka tyrimus, kuriuos Komisija laiko būtinais atlikti pagal 11 straipsnio 1 dalį arba kuriuos ji įsako atlikti savo sprendimu, priimtu pagal 11 straipsnio 3 dalį. Valstybių narių kompetentingų institucijų pareigūnai, atsakingi už šių tyrimų atlikimą, naudojasi jiems suteiktais įgaliojimais išrašyti leidimus, kuriuos išduoda valstybės narės, kurios teritorijoje tyrimas turi būti atliekamas, kompetentingos institucijos. Tokiame leidime nusakomas tyrimo objektas ir tikslas.

2. Komisijai arba valstybės narės, kurios teritorijoje tyrimas turi būti atliktas, kompetentingai institucijai paprašius, Komisijos pareigūnai gali padėti šios institucijos pareigūnams atlikti jų pareigas.

11 straipsnis

Komisijos įgaliojimai atliekant tyrimą

1. Komisija, atlikdama pagal šiuo reglamentu jai suteiktas pareigas, įmonėse ir įmonių asociacijose gali imtis visų reikalingų tyrimų. Šiam tikslui Komisijos įgaliotiems pareigūnams suteikiama teisė:

a) tikrinti finansinės apskaitos knygas ir kitus verslo dokumentus;

b) daryti finansinės apskaitos knygų ir kitų verslo dokumentų kopijas bei išrašus iš jų;

c) prašyti pateikti žodinius paaiškinimus vietoje;

d) patekti į bet kokias įmonių ar įmonių asociacijų naudojamas patalpas, žemės sklypus ir transporto priemones.

2. Komisijos pareigūnai, įgalioti atlikti tyrimus, naudojasi savo įgaliojimais, pateikę rašytinį leidimą, kuriame nurodomas tyrimo objektas ir tikslas bei 12 straipsnio 1 dalies c punkte numatytos baudos, taikomos tais atvejais, jeigu pateikiamos ne visos finansinės apskaitos knygos arba ne visi kiti verslo dokumentai. Gerokai prieš prasidedant tyrimui, Komisija informuoja valstybės narės, kurios teritorijoje bus atliekamas tyrimas, kompetentingą instituciją apie tyrimą ir apie įgaliotų pareigūnų tapatybę.

3. Įmonės ir įmonių asociacijos sutinka, kad būtų atliktas tyrimas, kurį atlikti savo sprendimu įsakė Komisija. Sprendime nusakomas tyrimo objektas ir jo tikslas, nustatoma tyrimo pradžios data ir nurodomos 12 straipsnio 1 dalies c punkte ir 13 straipsnio 1 dalies d punkte numatytos baudos bei teisė į tai, kad sprendimą peržiūrėtų Teisingumo Teismas.

4. Komisija šio straipsnio 3 dalyje minėtus sprendimus priima po konsultacijų su valstybės narės, kurios teritorijoje tyrimas turi būti atliktas, kompetentinga institucija.

5. Kompetentingos institucijos arba Komisijos prašymu, valstybės narės, kurios teritorijoje tyrimas turi būti atliktas, kompetentingos institucijos pareigūnai Komisijos pareigūnams gali padėti atlikti jų pareigas.

6. Jeigu įmonės nesutinka, kad pagal šį straipsnį nurodytas tyrimas būtų atliktas, atitinkama valstybė narė Komisijos įgaliotiems pareigūnams tyrimui atlikti suteikia būtiną pagalbą. Šiuo tikslu valstybės narės, pasitarusios su Komisija, iki 1989 m. liepos 31 d. imasi būtinų priemonių.

12 straipsnis

Baudos

1. Komisija savo sprendimu įmonėms ar įmonių asociacijoms gali skirti 100-5000 ekiu baudas, jeigu jos sąmoningai arba dėl aplaidumo:

a) pateikia neteisingą arba klaidinančią informaciją paraiškoje, pateiktoje pagal 3 straipsnio 2 dalies arba 5 straipsnio reikalavimus; arba

b) atsakydamos į prašymą, pateiktą pagal 9 straipsnio 3 arba 5 dalių reikalavimus, pateikia neteisingą informaciją arba jos nepateikia per terminą, nustatytą sprendimu, priimtu pagal 9 straipsnio 5 dalies reikalavimus; arba

c) atliekant tyrimą pagal 10 arba 11 straipsnių reikalavimus pateikia ne visas prašytas finansinės apskaitos knygas ir ne visus kitus verslo dokumentus arba nesutinka, kad būtų atliekamas tyrimas, kurį atlikti nuspręsta sprendimu, priimtu įgyvendinant 11 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

2. Komisija savo sprendimu įmonėms arba įmonių asociacijoms gali skirti 1000-1000000ekiu baudas arba ir didesnes baudas, tačiau jų dydis negali viršyti ankstesnių verslo metų 10 % apyvartos tų įmonių, kurios pažeidimą padarė sąmoningai arba dėl aplaidumo, jeigu jos:

a) pažeidžia Sutarties 85 straipsnio 1 dalies arba 86 straipsnio reikalavimus; arba

b) pažeidžia įsipareigojimus, nustatytus pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Nustatant baudos dydį atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą ir į jo trukmę.

3. Taikomas 8 straipsnis.

4. Pagal 1 ir 2 dalies reikalavimus priimti sprendimai neturi būti baudžiamojo pobūdžio.

5. 2 dalies a punkte numatytos baudos neskiriamos už veiksmus, atliktus po pranešimo perdavimo Komisijai ir iki jos sprendimo, priimto taikant Sutarties 85 straipsnio 3 dalį, jeigu tais veiksmais nepažeisti pranešime aprašyti jų veiklos apribojimai.

Tačiau ši nuostata negalioja, jeigu Komisija įmonėms arba atitinkamoms įmonių asociacijoms praneša, kad atlikusi pirminį patikrinimą, ji yra tos nuomonės, kad Sutarties 85 straipsnio 1 dalies reikalavimai yra taikomi ir kad 85 straipsnio 3 dalies reikalavimų taikymas nėra pagrįstas.

13 straipsnis

Periodiniai baudų mokėjimai

1. Savo sprendimu Komisija įmonėms arba įmonių asociacijoms gali skirti 50-1000ekiu baudas per dieną, dienas pradedant skaičiuoti nuo sprendimu nustatytos datos, norėdama įmones arba įmonių asociacijas priversti:

a) nutraukti Sutarties 85 straipsnio 1 dalies arba 86 straipsnio pažeidimus, kuriuos nutraukti buvo įsakyta pagal šio reglamento 4 straipsnio reikalavimus;

b) nesiimti jokių veiksmų, uždraustų pagal 6 straipsnio 3 dalies reikalavimus;

c) pateikti išsamią ir teisingą informaciją, kurią pateikti prašoma pagal 9 straipsnio 5 dalies reikalavimus priimtu sprendimu;

d) sutikti, kad būtų atliktas tyrimas Komisijos sprendimu, priimtu pagal 11 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

2. Jeigu įmonės arba įmonių asociacijos įvykdė įsipareigojimą, kurio įvykdymui užtikrinti buvo skirti periodiniai baudų mokėjimai, Komisija bendrą periodinių mokėjimų sumą gali nustatyti mažesnę už tą, kurią būtų reikėję sumokėti pagal pradinį sprendimą.

3. Taikomas 8 straipsnis.

14 straipsnis

Teisingumo Teismo peržiūra

Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją, kaip apibrėžta Sutarties 172 straipsnyje, peržiūrėti sprendimus, kuriais Komisija nustatė baudą ar periodinius baudų mokėjimus; jis paskirtas baudas arba periodinius baudų mokėjimus gali panaikinti, sumažinti ar padidinti.

15 straipsnis

Apskaitos vienetas

Taikant 12-14 straipsnių, kursas yra toks, koks buvo nustatytas sudarant Bendrijos biudžetą pagal Sutarties 207 ir 209 straipsnius.

16 straipsnis

Šalių ir trečiųjų asmenų išklausymas

1. Prieš atsisakydama išduoti 3 straipsnio 2 dalyje paminėtą patvirtinimą arba priimdama 4 straipsnyje, 5 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir 5 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 12 ir 13 straipsniuose numatytus sprendimus, Komisija įmonėms arba atitinkamoms įmonių asociacijoms suteikia galimybę teismo būti išklausytoms tais klausimais, dėl kurių Komisija prieštarauja arba prieštaravo.

2. Jeigu Komisija arba valstybių narių kompetentingos institucijos mano, kad tai būtina, jos taip pat gali išklausyti kitus fizinius arba juridinius asmenis. Patenkinami tų asmenų, kurie yra pakankamai suinteresuoti, prašymai būti išklausytiems.

3. Jeigu Komisija ketina priimti sprendimą pagal Sutarties 85 straipsnio 3 dalies reikalavimus, atitinkamo susitarimo, sprendimo ar suderintų veiksmų santrauką ji paskelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir paragina visas suinteresuotas trečiąsias šalis per jos nustatytą laikotarpį, kuris nėra trumpesnis kaip mėnuo, pateikti savo pastabas. Skelbiant santrauką atsižvelgiama į teisėtus įmonių interesus apsaugoti savo verslo paslaptis.

17 straipsnis

Profesinių paslapčių apsauga

1. Informacija, gauta taikant 9-11 straipsnius naudojama tik atitinkamo prašymo arba tyrimo tikslais.

2. Nepažeisdamos 16 ir 18 straipsnių nuostatų, Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos, jų pareigūnai ir tarnautojai neatskleidžia tos informacijos, kuriai taikoma profesinės paslapties apsauga ir kurią šie pareigūnai įsigijo remdamiesi šio reglamento nuostatų taikymu.

3. 1 ir 2 dalių nuostatos nedraudžia skelbti bendro pobūdžio informacijos arba tyrimų, kuriuose nėra informacijos, susijusios su konkrečiomis įmonėmis ar įmonių asociacijomis.

18 straipsnis

Sprendimų skelbimas

1. Komisija skelbia savo sprendimus, kuriuos ji priima pagal 3 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio, 5 straipsnio 3 dalies antros pastraipos, 5 straipsnio 4 dalies ir 6 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

2. Skelbiant nurodomi šalių pavadinimai ir svarbiausi sprendimo turinio dalykai; atsižvelgiama į teisėtus įmonių interesus apsaugoti savo verslo paslaptis.

19 straipsnis

Įgyvendinimo nuostatos

Komisija turi teisę priimti įgyvendinimo nuostatas dėl skundų, pateiktų pagal 3 straipsnį, formos, turinio ir kitų detalių, dėl paraiškų, pateiktų pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnį ir dėl 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyto išklausymo.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 1988 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narės.

Priimta Briuselyje, 1987 m. gruodžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

U. Ellemann-Jensen

[1] OL C 182, 1984 7 9, p. 2.

[2] OL C 182, 1982 7 19, p. 120 ir OL C 345, 1987 12 21.

[3] OL C 77, 1983 3 21, p. 20.

[4] OL 124, 1962 11 28, p. 2751/62.

[5] OL 13, 1962 2 21, p. 204/62.

[6] OL L 175, 1968 7 23, p. 1.

[7] OL L 378, 1986 12 31, p. 4.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTAS SĄRAŠAS

a) Privalomų ar rekomenduotų techninių standartų orlaiviams, jų dalims, įrenginiams ir reikmenims įdiegimas arba vienodas taikymas, jeigu šiuos standartus nustatė tarptautinį pripažinimą, suteiktą įprastu būdu, turinti organizacija arba lėktuvo ar įrenginių gamintojas.

b) Techninių standartų stacionariesiems orlaivių įrenginiams įdiegimas arba vienodas taikymas, jeigu šiuos standartus nustatė tarptautinį pripažinimą, suteiktą įprastu būdu, turinti organizacija.

c) Orlaivių, jų dalių, įrenginių arba stacionariųjų įrenginių ilgalaikė nuoma, keitimasis jais, bendras jų naudojimas arba priežiūra siekiant teikti oro paslaugas, ir bendras orlaivių dalių pirkimas, jeigu tai daroma nediskriminuojant.

d) Techninių ryšio tinklų sukūrimas, jų naudojimas ir priežiūra, jeigu tai daroma nediskriminuojant.

e) Keitimasis darbuotojais, bendras jų naudojimas arba mokymas siekiant techninių ar eksploatacinių tikslų.

f) Keleivių, pašto ir bagažo pakeičiamųjų transporto operacijų organizavimas ir jų atlikimas, sudarius orlaivio nuomos sutartį arba pateikus sutartyje numatytą pakeičiamąjį orlaivį, jeigu lėktuvas sugenda arba vėluoja.

g) Kelių vienas po kito einančių arba papildomų oro transporto operacijų organizavimas ir jų atlikimas bei visų tarifų ir sąlygų, būtinų šiems pervežimams atlikti, taikymas.

h) Atskirų siuntų sujungimas.

i) Vienodų taisyklių dėl struktūros ir sąlygų, reglamentuojančių transporto tarifų taikymą, nustatymas arba taikymas, jeigu šiose taisyklėse transporto mokestis ir sąlygos nėra nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai.

j) Susitarimai tarp oro vežėjų dėl bilietų pardavimo, jų patvirtinimo ir priėmimo (galimybė dviems kompanijoms įsigyti viena kitos bilietų) bei dėl pirmiau minėtiems tikslams sukurtų pinigų grąžinimo, proporcingo paskirstymo ir apskaitos būdų.

k) Oro vežėjų tarpusavio sąskaitų kliringas ir apmokėjimas atsiskaitymų kontoroje, įskaitant paslaugas, kurios gali būti pirmiau minėtiems veiksmams reikalingos ar papildomos; ir oro vežėjų ir jų paskirtų atstovų sąskaitų kliringas ir apmokėjimas naudojant centralizuotą ir automatizuotą apmokėjimo tvarką ar sistemą, įskaitant paslaugas, kurios gali būti pirmiau minėtiems veiksmams reikalingos ar papildomos.

--------------------------------------------------

Top