EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3954

1987 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamentas (EURATOMAS) Nr. 3954/87 nustatantis didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo

OJ L 371, 30.12.1987, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 30 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 30 - 32
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 260 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 260 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; panaikino 32016R0052 . Latest consolidated version: 25/07/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3954/oj

31987R3954Oficialusis leidinys L 371 , 30/12/1987 p. 0011 - 0013
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 8 p. 0030
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 8 p. 0030


Tarybos Reglamentas (EURATOMAS) Nr. 3954/87

1987 m. gruodžio 22 d.

nustatantis didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, parengtą gavus Mokslo ir technikos komiteto paskirtos ekspertų grupės nuomonę [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Sutarties 2 straipsnio b punktas reikalauja, kad Taryba nustatytų vienodus saugos reikalavimus darbuotojų ir gyventojų sveikatai apsaugoti ir užtikrintų, kad jie būtų taikomi, kaip numatyta Sutarties antros antraštinės dalies III skyriuje;

kadangi 1959 m. vasario 2 d. Taryba priėmė pagrindinius saugos reikalavimus nustatančią direktyvą [4], kurios tekstas buvo pakeistas Direktyvos 80/836/Euratomas [5] su pakeitimais, padarytais Direktyva 84/467/Euratomas [6], tekstu, ir kadangi tos direktyvos 45 straipsnis reikalauja, kad valstybės narės numatytų apsaugos veikmens lygius avarijų atvejais;

kadangi po Černobylio atominės elektrinės avarijos 1986 m. balandžio 26 d. į atmosferą pateko dideli radioaktyviųjų medžiagų kiekiai, kurie užteršė maisto produktus ir pašarus keliose Europos šalyse iki sveikatai reikšmingo lygio;

kadangi Bendrija ėmėsi priemonių [7] užtikrinti, kad tam tikri žemės ūkio produktai į Bendriją patektų tik pagal bendrą tvarką, kuri užtikrina gyventojų sveikatą ir kartu išlaiko vientisą rinkos pobūdį nesukeldama prekybos sutrikdymų;

kadangi iškyla reikmė sukurti sistemą, leidžiančią Bendrijai po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo, dėl kurio yra ar gali būti žymiai užteršiami radioaktyviais elementais maisto produktai ir pašarai, nustatyti didžiausius leistinus radiacinės taršos lygius gyventojų sveikatai apsaugoti;

kadangi pagal 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą dėl Bendrijoje nustatomos ankstyvo pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarkos [8] arba pagal 1986 m. rugsėjo 26 d. Konvenciją dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją Komisija bus informuojama apie bet kokią branduolinę avariją ar neįprastai didelius radioaktyvumo lygius;

kadangi Komisija, jei taip reikalaus susidariusios aplinkybės, nedelsdama priims reglamentą, pateikiantį taikytinus iš anksto nustatomus didžiausius leistinus lygius;

kadangi, remiantis šiuo metu turimais radiacinės saugos duomenimis, yra nustatyti išvestiniai pamatiniai lygiai ir jie gali būti naudojami kaip pagrindas tuojau po branduolinės avarijos ar kito kokio nors radiacinės avarijos atvejo, dėl kurio yra ar gali būti žymiai užteršiami radioaktyviaisiais elementais maisto produktai ir pašarai, taikytiniems didžiausiems leistiniems radiacinės taršos lygiams nustatyti;

kadangi nustatant tokius didžiausius leistinus lygius deramai atsižvelgiama į šiuo metu tarptautiniu mastu teikiamas naujausias mokslines rekomendacijas ir paisoma poreikio nuraminti visuomenę ir šalinti tarptautinės reguliavimo praktikos skirtumus;

kadangi vis dėlto reikia deramai atsižvelgti į konkrečias taikymo sąlygas ir dėl to nustatyti tokią tvarką, kuri leistų šiuos iš anksto nustatomus lygius skubiai derinti su didžiausiais leistinais lygiais, atitinkančiais tas aplinkybes, kurios susidaro bet kuriuo branduolinės avarijos ar kokiu nors kitu radiacinės avarijos atveju, sukėlusiu ar galinčiu sukelti žymų maisto produktų ir pašarų radiacinę taršą;

kadangi taikytinus didžiausius leistinus lygius pateikiančio reglamento priėmimas palaikytų Bendrosios rinkos vieningumą ir padėtų išvengti prekybos pačioje Bendrijoje nukreipimų;

kadangi, siekiant palengvinti didžiausių leistinų lygių derinimą, reikėtų nustatyti konsultavimosi su ekspertais, įskaitant Sutarties 31 straipsnyje nurodytą ekspertų grupę, tvarką;

kadangi didžiausių leistinų lygių laikymąsi reikės deramai tikrinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šis reglamentas nustato maisto produktų ir pašarų, kurie gali būti pateikti į rinką po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo, sukėlusio ar galinčio sukelti žymią maisto produktų ir pašarų radiacinę taršą, didžiausių leistinų radiacinės taršos lygių nustatymo tvarką.

2. Šiame reglamente "maisto produktai" reiškia produktus, skirtus žmonėms vartoti tiesiogiai ar perdirbtus, o "pašarai" reiškia produktus, skirtus gyvuliams šerti.

2 straipsnis

1. Kai Komisija Bendrijoje nustatyta ankstyvo pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarka arba pagal TATENOS 1986 m. rugsėjo 26 d. konvenciją dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją gauna oficialią informaciją apie avarijas ar kokį nors kitą radiacinės avarijos atvejį, patvirtinančią, kad priede numatyti didžiausi leistini lygiai gali būti pasiekti ar jau pasiekti, ji nedelsdama priima reglamentą dėl šių didžiausių leistinų lygių taikymo.

2. Bet kurio reglamento, kaip apibrėžta 1 dalyje, galiojimo trukmė yra kiek įmanoma trumpesnė ir neviršija trijų mėnesių, atsižvelgiant į 3 straipsnio 4 dalies nuostatas.

3 straipsnis

1. Po konsultacijų su ekspertais, įskaitant ir Sutarties 31 straipsnyje nurodytą ekspertų grupę, Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą dėl reglamento, pakeičiančio arba patvirtinančio 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą reglamentą, per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo.

2. Pateikdama pasiūlymą dėl 1 dalyje nurodyto reglamento, Komisija atsižvelgia į Sutarties 30 ir 31 straipsniuose nustatytus pagrindinius reikalavimus, įskaitant principą, kad apšvita būtų kiek įmanoma mažesnė, atsižvelgiant į gyventojų sveikatos apsaugą ir ekonominius bei socialinius veiksnius.

3. Taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl 1 ir 2 dalyse minėto reglamento projekto per 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

4. Jei Taryba nepriima sprendimo per šį laikotarpį, priede nustatyti lygiai ir toliau taikomi tol, kol Taryba nenuspręs arba kol Komisija neatsiims savo pasiūlymo dėl to, kad 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos jau neegzistuoja.

4 straipsnis

Bet kurio reglamento, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, galiojimo laikotarpis yra ribotas. Valstybės narės prašymu arba Komisijos iniciatyva 3 straipsnyje nustatyta tvarka šis laikotarpis gali būti peržiūrėtas ir pakeistas.

5 straipsnis

1. Siekdama užtikrinti, kad priede nustatyti didžiausi leistini lygiai atitiktų tolydžio gaunamus naujus mokslinius duomenis, Komisija periodiškai teiraujasi ekspertų, įskaitant Sutarties 31 straipsnyje nurodytos ekspertų grupės, nuomonės.

2. Valstybės narės arba Komisijos prašymu priede nustatyti didžiausi leistini lygiai gali būti pakeisti ar papildyti, kai Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą Sutarties 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

1. Maisto produktai ir pašarai, neatitinkantys pagal 2 ar 3 straipsnius priimtame reglamente nurodytų didžiausių leistinų lygių, nepateikiami į rinką. Taikant šį reglamentą, iš trečiųjų šalių importuoti maisto produktai ir pašarai laikomi pateiktais į rinką, jei Bendrijos muitų teritorijoje jiems taikoma ne tranzito, o kitokia muitinės procedūra.

2. Kiekviena valstybė narė teikia Komisijai visą su šio reglamento taikymu susijusią informaciją, pirmiausia apie didžiausių leistinų lygių nesilaikymo atvejus. Tokią informaciją Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms.

7 straipsnis

Šio reglamento taikymo taisyklės ir mažais kiekiais vartojamų maisto produktų sąrašas kartu su jiems taikytinais didžiausiais leistinais lygiais priimami Reglamento (EEB) Nr. 804/68 [9] 30 straipsnyje nustatyta tvarka, kuri taikoma analogiškai. Tam įsteigiamas ad hoc komitetas.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1987 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. Wilhjelm

[1] OL C 174, 1987 7 2, p. 6.

[2] Nuomonė pareikšta 1987 m. gruodžio 16 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 180, 1987 7 8, p. 20.

[4] OL 11, 1959 2 20, p. 221/59.

[5] OL L 246, 1980 9 17, p. 1.

[6] OL L 265, 1984 10 5, p. 4.

[7] Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 1707/86 (OL L 146, 1986 5 31, p. 88), (EEB) Nr. 3020/86 (OL L 280, 1986 10 1, p. 79), (EEB) Nr. 624/87 (OL L 58, 1987 2 28, p. 101), (EEB) Nr. 3955/87 (OL L 371, 1987 12 30, p. 14).

[8] OL L 371, 1987 12 30, p. 76.

[9] OL L 148, 1968 6 28, p. 13.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

DIDŽIAUSI LEISTINI LYGIAI MAISTO PRODUKTAMS IR PAŠARAMS

(Bq/kg arba Bq/l)

| Kūdikiams skirti maisto gaminiai | Pieno produktai | Kiti maisto produktai, išskyrus mažais kiekiais vartojamus maisto produktus | Skysti maisto produktai | Pašarai |

Stroncio izotopai, būtent: Sr-90 | | 125 | 750 | | |

Jodo izotopai, būtent: I-131 | | 500 | 2000 | | |

Plutonio ir transplutoninių elementų alfa aktyvieji izotopai, būtent: Pu-239, Am-241 | | 20 | 80 | | |

Visi kiti nuklidai, kurių pusėjimo trukmė yra daugiau kaip 10 dienų, būtent: Cs-134, Cs-137 | | 1000 | 1250 | | |

--------------------------------------------------

Top