EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R2658

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo

OJ L 256, 7.9.1987, p. 1–675 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 3 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj

31987R2658Oficialusis leidinys L 256 , 07/09/1987 p. 0001 - 0675
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 13 p. 0022
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 13 p. 0022


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87

1987 m. liepos 23 d.

dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 28, 43, 113 ir 235 straipsnius,

atsižvelgdama į Ispanijos ir Portugalijos stojimo aktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Europos ekonominė bendrija yra pagrįsta muitų sąjunga, kurioje taikomas Bendrasis muitų tarifas;

kadangi Bendrijos užsienio prekybos statistikos duomenų rinkimas ir mainai geriausiai pasiekiami naudojant Kombinuotąją prekių nomenklatūrą, pakeičiančią nustatytas Bendrojo muitų tarifo ir Nimexe prekių nomenklatūras, kartu siekiant tenkinti tarifų ir statistinius reikalavimus;

kadangi Bendrija yra pasirašiusi Tarptautinę konvenciją dėl suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos, kuri dar vadinama "suderinta sistema" ir kuria siekiama pakeisti 1950 m. gruodžio 15 d. Konvenciją dėl prekių klasifikavimo muitų tarifuose nomenklatūros; kadangi reikia suderintos sistemos pagrindu sukurti minėtąją Kombinuotąją nomenklatūrą;

kadangi tikslinga leisti valstybėms narėms kurti nacionalinius statistikos poskyrius;

kadangi tam tikros Bendrijos priemonės negali būti taikomos pagal Kombinuotąją nomenklatūrą; kadangi reikia sukurti papildomus Bendrijos poskyrius ir įtraukti juos į integruotą Europos Bendrijų tarifą (Taric); kadangi veiksmingas Taric valdymas reikalauja operatyvios duomenų atnaujinimo sistemos; kadangi reikia suteikti Komisijai įgaliojimus tvarkyti Taric;

kadangi Ispanija ir Portugalija negalės naudoti Taric schemos taip pat kaip kitos valstybės narės dėl Stojimo akte numatytų pereinamojo laikotarpio susitarimų dėl tarifų; kadangi tikslinga šioms dviems valstybėms narėms leisti netaikyti Taric susitarimų dėl pereinamojo laikotarpio taikymo terminui;

kadangi siekiant patenkinti papildomus nacionalinius reikalavimus būtų tikslinga sudaryti valstybėms narėms galimybes įterpti smulkesnius Taric subpozicijų poskyrius; kadangi šiems poskyriams reikėtų suteikti atitinkamus kodų numerius pagal 1986 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2793/86, nustatančio kodus, naudojamus tokia forma, kokia jie išdėstyti Reglamentuose (EEB) Nr. 678/85, (EEB) Nr. 1900/85 ir (EEB) Nr. 222/77 [4], nuostatas;

kadangi labai svarbu, kad visos valstybės narės vienodai taikytų Kombinuotąją nomenklatūrą ir bet kurią kitą visapusiškai arba iš dalies Kombinuotąja nomenklatūra pagrįstą arba ją naujais poskyriais papildančią nomenklatūrą; kadangi turi būti sudaryta galimybė priimti nuostatas šiuo tikslu Bendrijos lygiu; kadangi Sprendime 86/98/EAPB [5] išdėstytos Bendrijos nuostatos, užtikrinančios vienodą Bendrojo muitų tarifo nomenklatūros taikymą, galioja produktams, kuriems taikoma Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis;

kadangi rengdamos ir taikydamos šias nuostatas valstybės narės turi glaudžiai bendradarbiauti su Komisija; kadangi, siekiant išvengti rimtų ekonominių pasekmių dėl delsimo, šios nuostatos turi būti įgyvendinamos greitai;

kadangi, siekiant užtikrinti vienodą Kombinuotosios nomenklatūros taikymą, Komisijai būtinai turi talkinti komitetas, atsakingas už visus su Kombinuotąja nomenklatūra, Taric ir visomis kitomis nomenklatūromis, pagrįstomis Kombinuotąja nomenklatūra, susijusius klausimus; kadangi šis komitetas turi kuo greičiau pradėti dirbti iki Kombinuotosios nomenklatūros taikymo pradžios;

kadangi, siekiant nustatyti Kombinuotosios nomenklatūros apimtį, pageidautina parengti išankstines nuostatas, papildomąsias skirsnių ir skyrių pastabas bei reikiamas išnašas;

kadangi Bendrąjį muitų tarifą sudaro ne tik įprastiniai ir autonominiai muitai bei kiti atitinkami mokesčiai, nustatyti šio reglamento I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros pagrindu, bet ir tarifų priemonės, numatytos Taric ir kituose Bendrijos teisės aktuose;

kadangi, nustatant įprastinių muitų normas, tikslinga atsižvelgti į GATT (Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos) derybas;

kadangi, pereinant nuo ankstesnės prie Kombinuotosios nomenklatūros, gali iškilti sunkumų tam tikroms preferencijų sistemoms taikant kilmės taisykles, ypač jeigu susijusi trečioji šalis nesuderino sistemos; kadangi tikslinga numatyti priemones, skirtas šiems sunkumams įveikti, susidarius tokioms aplinkybėms;

kadangi, nors produktų, kuriems taikoma Europos anglių ir plieno bendrijos sutartis, nomenklatūra ir muito mokesčių normos neįtrauktos į Bendrąjį muitų tarifą, vis dėlto tikslinga informaciniais tikslais šiame reglamente nurodyti ir šių produktų įprastinius muitus;

kadangi, įvedus Kombinuotąją nomenklatūrą, daugelis Bendrijos aktų, ypač bendrosios žemės ūkio politikos srityje, turi būti patikslinti atsižvelgiant į šios nomenklatūros naudojimą; kadangi šie pakeitimai nereikalauja keisti normos turinio, siekiant paprastumo reikia Komisijai suteikti įgaliojimus priimti reikalingus teisės aktų techninius pakeitimus;

kadangi, įsigaliojus šiam reglamentui, panaikinamas 1968 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 950/68 dėl Bendrojo muitų tarifo [6] ir 1969 m. sausio 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 97/69 dėl priemonių, reikalingų vienodam Bendrojo muitų tarifų nomenklatūros taikymui [7], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2055/84 [8],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Prekių nomenklatūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra, arba sutrumpintai – KN), nustatoma tam, kad atitiktų Bendrojo muitų tarifo ir Bendrijos užsienio prekybos statistikos reikalavimus.

2. Kombinuotąją nomenklatūrą sudaro:

a) suderintos sistemos nomenklatūra;

b) šios nomenklatūros Bendrijos poskyriai, kurie vadinami KN subpozicijomis tais atvejais, kada yra nurodyta atitinkama muito norma;

c) parengiamosios nuostatos, papildomosios skirsnių arba skyrių pastabos ir išnašos, susijusios su KN subpozicijomis.

3. Kombinuotoji nomenklatūra pateikiama I priede.

Bendrojo muitų tarifo autonominio ir įprastinio muito normos bei papildomieji statistiniai vienetai, taip pat kita būtina informacija pateikiama nurodytame priede.

2 straipsnis

Komisija nustato Europos Bendrijų integruotą tarifą, toliau – Taric, kuris yra pagrįstas Kombinuotąja nomenklatūra. Jį sudaro:

a) papildomi Bendrijos poskyriai, kurie vadinami "Taric subpozicijomis" ir kurie reikalingi prekėms, kurioms taikomos tam tikros II priede išvardytos Bendrijos priemonės, apibūdinti;

b) muitų mokesčių normos ir kiti taikomi mokesčiai;

c) 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse minimi kodų numeriai;

d) visa kita informacija, būtina Bendrijoje taikomoms priemonėms įgyvendinti arba valdyti.

3 straipsnis

1. Kiekviena KN subpozicija turi aštuonių skaitmenų kodo numerį:

a) pirmieji šeši skaitmenys yra kodo numeriai, susiję su suderintos sistemos nomenklatūros pozicijomis ir subpozicijomis;

b) septintasis ir aštuntasis skaitmenys atskleidžia KN subpozicijas. Jeigu suderintos sistemos kodo pozicija arba subpozicija smulkiau neskirstoma Bendrijos tikslais, septintasis ir aštuntasis skaitmuo yra "00".

2. Devintasis skaitmuo paliekamas valstybėms narėms nacionalinės statistikos poskyriams ir įterpiamas kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje.

3. Taric subpozicijos identifikuojamos dešimtuoju ir vienuoliktuoju skaitmenimis, kurie kartu su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais kodų numeriais sudaro Taric kodo numerius. Jeigu nėra Bendrijos poskyrio, dešimtasis ir vienuoliktasis skaitmuo yra "00".

4. Išimtiniais atvejais galima naudoti papildomą keturių skaitmenų Taric kodą, jeigu taikomos specialios Bendrijos priemonės, kurioms nesuteiktas arba iš dalies suteiktas kodas su dešimtuoju ir vienuoliktuoju skaitmeniu.

4 straipsnis

1. Kombinuotoji nomenklatūra su muitų normomis ir kitais tinkamais mokesčiais bei su tarifų priemonėmis, numatytomis Taric arba kituose Bendrijos susitarimuose, sudaro Sutarties 9 straipsnyje nurodytą Bendrąjį muitų tarifą, kuris taikomas prekių importui į Bendriją.

2. Bendrija ir valstybės narės Kombinuotąją nomenklatūrą, įskaitant jos kodo numerius ir, jeigu reikia, papildomus su ja susijusius statistinius vienetus, taiko su Bendrijos užsienio prekyba susijusiai statistikai.

5 straipsnis

1. Komisija ir valstybės narės naudojasi Taric taikydamos Bendrijos priemones, skirtas importui ir, jeigu reikia, eksportui bei prekybai tarp valstybių narių.

2. Taric kodo numeriai taikomi kiekvienam atitinkamose subpozicijose išvardytų prekių importui. Jie, jeigu reikia, taikomi eksportui ir prekybai tarp valstybių narių.

3. Valstybės narės gali papildyti KN subpozicijas poskyriais, skirtais nacionalinei statistikai, ir Taric subpozicijas poskyriais kitiems nacionaliniams tikslams.

Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2793/86 tokiems poskyriams suteikiamas identifikuojamasis kodo numeris.

4. Valstybės narės, kurios patvirtina poskyrius, skirtus nacionaliniam ne statistiniam naudojimui, gali, informavusios Komisiją, atidėti Taric subpozicijų ir atitinkamų dešimtojo bei vienuoliktojo skaitmenų naudojimą ne vėliau kaip iki 1989 m. gruodžio 31 d.

6 straipsnis

Komisija atsako už Taric valdymą ir paskelbimą. Ji imasi veiksmų, kurių reikia:

a) II priede išvardytų priemonių integravimui į Taric;

b) Taric kodo numerių priskyrimui;

c) Taric atnaujinimui;

d) skubiam valstybių narių informavimui apie Taric subpozicijų ir skaitmeninių kodų pakeitimus.

7 straipsnis

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas Tarifų ir statistinės nomenklatūros komitetas, kuris vadinamas "Nomenklatūros komitetu" (toliau – Komitetas) ir kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

Komitetas gali nagrinėti bet kokį klausimą, kurį pirmininkas pateikia savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu:

a) susijusį su Kombinuotąja nomenklatūra;

b) susijusį su Taric nomenklatūra ir bet kuria kita visapusiškai arba iš dalies Kombinuotąja nomenklatūra pagrįsta arba ją naujais poskyriais papildančia nomenklatūra, kuri nustatyta pagal specialiąsias Bendrijos nuostatas, siekiant taikyti tarifų arba kitas prekių prekybai skirtas priemones.

9 straipsnis

1. Priemonės dėl toliau išdėstytų klausimų tvirtinamos 10 straipsnyje nustatyta tvarka:

a) Kombinuotosios nomenklatūros ir Taric taikymas, ypač:

- klasifikuojant prekes pagal 8 straipsnyje minimas nomenklatūras,

- aiškinamiesiems raštams;

b) Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimams, siekiant atsižvelgti į statistikai arba prekybos politikai keliamų reikalavimų pokyčius;

c) II priedo pakeitimams;

d) Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimams ir muitų tikslinimui pagal Komisijos arba Tarybos priimtus sprendimus;

e) Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimams, skirtiems ją suderinti taip, kad būtų atsižvelgta į technologinę arba prekybos raidą, arba pakeitimams, skirtiems tekstams tikslinti arba aiškinti;

f) Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimams, atsirandantiems keičiantis suderintos sistemos nomenklatūrai;

g) klausimams, susijusiems su suderintos sistemos taikymu, veikimu ir valdymu, kurie nagrinėjami Muitinių bendradarbiavimo taryboje.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį priimtos nuostatos nekeičia:

- muitų mokesčių normų,

- žemės ūkio produktų importo išlyginamųjų mokesčių, išskaitytų muitų grąžinimo arba kitų sumų, taikytinų pagal bendrąją žemės ūkio politiką arba pagal specialiąsias programas, taikomas tam tikroms prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus,

- kiekybinių apribojimų, nustatytų Bendrijos nuostatomis,

- nomenklatūrų, patvirtintų bendrosios žemės ūkio politikos srityje.

3. Jeigu būtina, KN subpozicijų pakeitimai nedelsiant įtraukiami kaip Taric subpozicijos. Jie įtraukiami į KN tik esant 12 straipsnyje išdėstytoms sąlygoms.

10 straipsnis

1. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurios turi būti patvirtintos, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

2. Komisija patvirtina priemones, kurios taikomos iškart. Kai šios priemonės neatitinka Komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie tai praneša Tarybai. Šiuo atveju Komisija atideda patvirtintų priemonių taikymą trims mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

3. Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

11 straipsnis

1. Jeigu Bendrijos nuostatose pateikiami reikalavimai, kuriuos atitinkančioms importuojamoms prekėms, atsižvelgiant į jų pobūdį arba galutinį naudojimą, taikomas palankus tarifų režimas, šie reikalavimai gali būti nustatomi 10 straipsnyje numatyta tvarka.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimas "palankus tarifų režimas" reiškia bet kokį muito mokesčio arba panašų poveikį turinčio mokesčio, žemės ūkio produktų importo išlyginamojo mokesčio arba kitokio importo mokesčio, numatyto bendrojoje žemės ūkio politikoje arba specialiuosiuose susitarimuose dėl tam tikrų prekių, pagamintų perdirbus žemės ūkio produktus, sumažinimą arba sąlyginį neapmokestinimą, net jei taikomos muitų tarifų kvotos.

12 straipsnis

Kiekvienais metais Komisija priima reglamentą, kuriame kartu su Bendrojo muitų tarifo autonominiais ir įprastiniais muitais pateikiamas galutinis Kombinuotosios nomenklatūros variantas, atsirandantis pritaikius Tarybos arba Komisijos patvirtintas priemones. Minėtasis reglamentas paskelbiamas ne vėliau kaip iki spalio 31 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir taikomas nuo kitų metų sausio 1 d.

13 straipsnis

Šiuo reglamentu Ispanijos Karalystei ir Portugalijos Respublikai leidžiama netaikyti Taric tada, kai galioja minėtų valstybių Stojimo į Bendriją akte numatyti pereinamojo laikotarpio susitarimai tarifų klausimais.

14 straipsnis

Jeigu muitų tarifo lengvata suteikiama remiantis 1987 m. gruodžio 31 d. galiojusios Muitinių bendradarbiavimo tarybos nomenklatūros pagrindu nustatytomis kilmės taisyklėmis, šios taisyklės ir toliau taikomos pagal tuo metu galiojusius Bendrijos aktus.

15 straipsnis

1. Kombinuotosios nomenklatūros pagrindu nustatyti prekių kodai ir aprašymai pakeičia prekių kodus ir aprašymus, kurie buvo nustatyti pagal Bendrojo muitų tarifo ir Nimexe nomenklatūras, nepažeidžiant Bendrijos tarptautinių susitarimų, sudarytų iki šio reglamento įsigaliojimo, ir šį reglamentą įgyvendinant priimtų aktų, kuriuose daromos nuorodos į minėtąsias nomenklatūras.

Komisija atitinkamai pakeičia Bendrijos aktus, kuriuose pateikiama tarifų arba statistinė nomenklatūra.

2. Įvairiuose galiojančiuose Bendrijos aktuose į Nimexe daromos nuorodos yra laikomos nuorodomis į Kombinuotąją nomenklatūrą.

16 straipsnis

Šiuo reglamentu panaikinami Reglamentai (EEB) Nr. 950/68 ir (EEB) Nr. 97/69.

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

1–5 ir 12–16 straipsniai netaikomi iki 1988 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1987 m. liepos 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. E. Tygesen

[1] OL C 154, 1987 6 12, p. 6.

[2] OL C 190, 1987 7 20.

[3] 1987 m. liepos 1 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 263, 1986 9 15, p. 74.

[5] OL L 81, 1986 3 26, p. 29.

[6] OL L 172, 1968 7 22, p. 1.

[7] OL L 14, 1969 1 21, p. 1.

[8] OL L 191, 1984 7 19, p. 1.

--------------------------------------------------

Top