EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0357

1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, skirtų produktams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo

OJ L 192, 11.7.1987, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 22 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/357/oj

31987L0357

1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, skirtų produktams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo

Oficialusis leidinys L 192 , 11/07/1987 p. 0049 - 0050
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 7 p. 0244
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 7 p. 0244
CS.ES skyrius 13 tomas 008 p. 283 - 284
ET.ES skyrius 13 tomas 008 p. 283 - 284
HU.ES skyrius 13 tomas 008 p. 283 - 284
LT.ES skyrius 13 tomas 008 p. 283 - 284
LV.ES skyrius 13 tomas 008 p. 283 - 284
MT.ES skyrius 13 tomas 008 p. 283 - 284
PL.ES skyrius 13 tomas 008 p. 283 - 284
SK.ES skyrius 13 tomas 008 p. 283 - 284
SL.ES skyrius 13 tomas 008 p. 283 - 284


Tarybos direktyva

1987 m. birželio 25 d.

dėl valstybių narių įstatymų, skirtų produktams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo

(87/357/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi kai kuriose valstybėse narėse galioja teisinės nuostatos ar taisyklės, taikomos tam tikriems produktams, kurie, atrodydami kitokie nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų saugai ar sveikatai; kadangi šios nuostatos vis dėlto skiriasi savo turiniu, taikymo sritimi ir mastu; kadangi šios nuostatos tam tikrose valstybėse narėse visų pirma taikomos visiems produktams, kurie yra panašūs į maisto produktus, tačiau nėra maisto produktai, tuo tarpu kitose valstybėse narėse jos skirtos produktams, kuriuos galima supainioti su maisto produktais, ypač su konditerijos gaminiais;

kadangi dėl šios situacijos Bendrijoje susidaro prekėms laisvai judėti trukdančios didelės kliūtys ir nelygios konkurencijos sąlygos, taip pat nėra užtikrinama efektyvi vartotojų, ypač vaikų, apsauga;

kadangi būtina pašalinti šias kliūtis, kurios trukdo kurti bendrąją rinką ir jai veikti, bei užtikrinti deramą vartotojų apsaugą pagal 1975 m. balandžio 14 d. ir 1981 m. gegužės 19 d. Tarybos rezoliucijas dėl Europos ekonominės bendrijos pirmosios [3] ir antrosios [4] vartotojų apsaugos ir informacijos politikos programų, taip pat pagal 1986 m. birželio 23 d. Tarybos rezoliuciją dėl naujo vartotojų apsaugos politikos impulso [5];

kadangi skirtingose valstybėse narėse turėtų būti vienodai saugoma vartotojų sveikata ir užtikrinama sauga;

kadangi dėl to būtina uždrausti prekiauti, importuoti ir gaminti bei eksportuoti produktus, kurie kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, kadangi jie gali būti supainioti su maisto produktais;

kadangi reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias valstybių narių kompetentingos institucijos atliktų kontrolę;

kadangi pagal Tarybos rezoliucijose dėl vartotojų apsaugos išreikštus principus pavojingi produktai turi būti pašalinti iš rinkos;

kadangi reikėtų numatyti galimybę aptarti ir patikrinti valstybių narių taikomas priemones, kurios uždraudžia tokius produktus arba pašalina juos iš rinkos, idant būtų užtikrintas vienodas šioje direktyvoje išreikštų principų taikymas visoje Bendrijoje; kadangi toks patikrinimas ir aptarimas gali vykti Sprendimu 84/133/EEB [6] įkurtame Patariamajame komitete;

kadangi žinant apie galimą poreikį išplėsti taikymo sritį, kad ji apimtų pavojingas maisto produktų imitacijas, bei įvertinti ir peržiūrėti šioje direktyvoje nustatytas procedūras, reikėtų priimti nuostatas, kad Taryba, praėjus dvejiems metams nuo šios direktyvos įgyvendinimo ir veikdama pagal Komisijos ataskaitą apie įgytą patirtį, priimtų sprendimą dėl šios direktyvos nuostatų galimo patikslinimo,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma 2 dalyje apibrėžtiems produktams, kurie, atrodydami kitokie nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai.

2. 1 dalyje paminėti tokie produktai, kurie, nebūdami maisto produktais, turi tokią formą, kvapą, spalvą, išvaizdą, pakuotę, etiketę, tūrį ar dydį, kad vartotojai, o ypač vaikai, painioja juos su maisto produktais ir dėl to įsideda juos į burną, čiulpia ar praryja, o tai gali būti pavojinga, nes dėl to galima, pavyzdžiui, uždusti, apsinuodyti arba gali būti virškinimo trakto perforacija ar obstrukcija.

2 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų uždrausta prekiauti šioje direktyvoje nurodytais produktais, juos importuoti, gaminti arba eksportuoti.

3 straipsnis

Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad būtų tikrinami rinkoje esantys produktai, siekiant nustatyti, ar nėra prekiaujama produktais, kuriems taikoma ši direktyva, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jų kompetentingos institucijos pašalintų arba priverstų pašalinti iš jų rinkų visus produktus, kuriems taikoma ši direktyva.

4 straipsnis

1. Jei valstybė narė imasi konkrečių priemonių pagal 2 ir 3 straipsnius, apie tai ji praneša Komisijai. Ji pateikia produkto aprašymą ir nurodo savo sprendimo priežastis.

Jei produkto duomenys turi būti nurodomi pagal Sprendimą 84/133/EEB, pagal šios direktyvos nuostatas duomenų pateikti nebereikia.

Pirmai progai pasitaikius Komisija perduoda duomenis kitoms valstybėms narėms.

2. Komisija arba valstybė narė gali paprašyti Sprendimu 84/133/EEB įkurto komiteto pradėti keistis nuomonėmis apie dalykus, susijusius su šios direktyvos taikymu.

5 straipsnis

Praėjus dvejiems metams nuo 6 straipsnyje nurodytos dienos, Taryba, remdamasi Komisijos ataskaita apie įgytą patirtį bei prie jos pridedamais atitinkamais pasiūlymais, priima sprendimą dėl galimo šios direktyvos patikslinimo, pirmiausia atsižvelgdama į jos taikymo srities išplėtimą, kad ji apimtų kitas – ne vien maisto produktų – pavojingas imitacijas, ir į 4 straipsnyje nurodytų procedūrų papildymą.

6 straipsnis

1. Valstybės narės patvirtina priemones, kurios, įsigaliojusios iki 1989 m. birželio 26 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1987 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. De Croo

[1] OL C 156, 1987 6 15.

[2] OL C 150, 1987 6 9, p. 1.

[3] OL C 92, 1975 4 25, p. 1.

[4] OL C 133, 1981 6 3, p. 1.

[5] OL C 167, 1986 7 5, p. 1.

[6] OL L 70, 1984 3 13, 16.

--------------------------------------------------

Top