Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0101

1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos Direktyva iš dalies keičianti Direktyvą 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo

OJ L 42, 12.2.1987, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 197 - 201
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 197 - 201
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 247 - 251

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; netiesiogiai panaikino 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/101/oj

31987L0101Oficialusis leidinys L 042 , 12/02/1987 p. 0043 - 0047
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 7 p. 0197
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 7 p. 0197


Tarybos Direktyva

1986 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo

(87/101/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 ir 235 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Tarybos direktyva 75/439/EEB [4] numato, kad valstybės narės turi imtis būtinų priemonių saugiam naudotų alyvų surinkimui ir šalinimui užtikrinti ir užtikrinti, kad naudotų alyvų šalinimas būtų vykdomas kuo daugiau jas perdirbant (regeneruojant ir (arba) deginant, o ne sunaikinant);

kadangi regeneravimas yra energijos taupymo sumetimais paprastai pats racionaliausias būdas, kokį tik galima pasiekti pakartotinai panaudojant naudotas alyvas; kadangi dėl to prioritetas turėtų būti teikiamas naudotų alyvų perdirbimui jas regeneruojant, kai techninės, ekonominės ir organizacinės sąlygos tai leidžia;

kadangi pagal dabartinę Bendrijos teisę valstybės narės tam tikromis sąlygomis gali uždrausti savo teritorijoje deginti naudotas alyvas; kadangi ši direktyva nesiekia keisti šios padėties teisės srityje;

kadangi deginant naudotas alyvas, pasigamina išmetamosios dujos, turinčios kenksmingų aplinkai medžiagų, kai jų koncentracija viršija tam tikrą ribą; kadangi dėl to reikėtų imtis priemonių, nustatančių naudotų alyvų deginimo sąlygas;

kadangi pageidautina gerinti naudotų alyvų surinkimo efektyvumą ir sugriežtinti kontrolę šioje srityje;

kadangi dėl ypač pavojingų PCB/PCT savybių būtina stiprinti Bendrijos teisę šiomis medžiagomis užterštų naudotų alyvų deginimo ir regeneravimo srityje;

kadangi valstybės narės turėtų galėti, laikydamosi Sutarties sąlygų, imtis griežtesnių aplinkos apsaugos priemonių,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 75/439/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 1–6 straipsniai pakeičiami taip:

"1 straipsnis

Šioje direktyvoje:

- "naudotos alyvos" –

bet koks mineralinės kilmės tepalas ar pramoninės alyvos, jau nebetinkamos vartoti pagal pradinę paskirtį ir ypač naudotos degimo variklių alyvos, greičių dėžės alyvos, taip pat mineralinės tepalų, turbinų ir hidraulinės alyvos,

- "šalinimas" reiškia

naudotų alyvų perdirbimą ar sunaikinimą, taip pat jų sandėliavimą, suvertimą ant žemės ar po žeme,

- "perdirbimas" reiškia

veiklą, kuria siekiama pakartotinai panaudoti naudotas alyvas, tai yra regeneravimą ir deginimą,

- "regeneravimas" reiškia

bet kurį procesą, kuriuo gali būti pagamintos bazinės alyvos, valant naudotas alyvas, ypač šalinant iš jų teršalus, oksidacijos produktus ir priedus,

- "deginimas" reiškia

naudotų alyvų kaip kuro naudojimą, atitinkamai utilizuojant pagamintą šilumą,

- "surinkimas" reiškia

visokią veiklą, kai naudotos alyvos iš jų savininkų pergabenamos į tokias alyvas šalinančias įmones.

2 straipsnis

Nepažeisdamos Direktyvos 78/319/EEB [5] nuostatų, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad naudotos alyvos būtų surenkamos ir šalinamos, užtikrinant, jog bus išvengta galimos žalos žmonėms ir aplinkai.

3 straipsnis

1. Kai leidžia techninės, ekonominės ir organizacinės sąlygos, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų teikiama pirmenybė naudotų alyvų regeneravimui.

2. Kai naudotos alyvos nėra regeneruojamos dėl 1 dalyje minėtų sąlygų, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad naudotos alyvos būtų deginamos aplinkai nekenksmingomis sąlygomis pagal šios direktyvos nuostatas, jei toks deginimas yra techniniu, ekonominiu ir organizaciniu požiūriu įmanomas.

3. Kai naudotos alyvos nėra nei regeneruojamos, nei deginamos dėl 1 ir 2 dalyse minėtų sąlygų, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti jų saugų sunaikinimą arba jų kontroliuojamą saugojimą ar suvertimą.

4 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų draudžiama:

a) naudotas alyvas išleisti į vidaus paviršinius vandenis, požeminius vandenis, teritorinius jūros vandenis ir drenavimo sistemas;

b) saugoti ir (arba) išleisti kenksmingas dirvožemiui naudotas alyvas ir nekontroliuojamai išpilti naudotų alyvų perdirbimo liekanas;

c) perdirbti naudotas alyvas keliant oro taršą, didesnę už nustatytą.

5 straipsnis

1. Siekdamos šios direktyvos tikslų ir nepažeisdamos 2 straipsnio nuostatų, valstybės narės vykdo visuomenės informavimo ir skatinimo kampanijas, siekiančias užtikrinti, kad naudotos alyvos būtų tinkamai saugomos ir kuo geriau surenkamos.

2. Kai 2, 3 ir 4 straipsniuose apibrėžtų tikslų negalima kitaip pasiekti, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad viena ar daugiau įmonių užsiimtų joms pristatomų naudotų alyvų surinkimu ir (arba) šalinimu, jei įmanoma, kompetentingos institucijos paskirtoje teritorijoje.

3. Siekdamos 2 ir 4 straipsniuose apibrėžtų tikslų, valstybės narės gali nuspręsti skirstyti naudotas alyvas pagal 3 straipsnyje išvardytas perdirbimo rūšis. Šiuo tikslu jos gali nustatyti atitinkamus patikrinimus.

4. Siekiant, kad būtų vykdomos priemonės, numatytos 4 straipsnyje, naudotas alyvas surenkančios įmonės turi būti registruojamos ir kompetentingų nacionalinių institucijų atitinkamai prižiūrimos, galbūt nustatant ir leidimų sistemą.

6 straipsnis

1. Norint užtikrinti, kad būtų laikomasi 4 straipsnyje minėtų reikalavimų, naudotas alyvas šalinančios įmonės privalo gauti leidimą. Jei reikia, šis leidimas išduodamas, apžiūrėjus įrenginius.

2. Nepažeidžiant kitų, nei šioje direktyvoje numatyti, nacionalinių ir Bendrijos nuostatų reikalavimų, leidimas gali būti išduotas įmonėms, kurios regeneruoja naudotas alyvas ar naudoja jas kaip kurą, tik tuomet jei kompetentinga institucija įsitikina, kad yra imtasi visų atitinkamų aplinkos ir sveikatos apsaugos priemonių ir kad naudojama geriausia prieinama ir ne per daug brangi technologija.

7 straipsnis

Kai naudotos alyvos yra regeneruojamos, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad:

a) regeneravimo įmonės eksploatavimas nepakenktų aplinkai.

Šiuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad visa rizika, susijusi su regeneravimo liekanų kiekiais ir jų toksiškumu ir pavojingumu, bus sumažinta iki minimumo ir kad liekanos bus šalinamos pagal Direktyvos 75/319/EEB 9 straipsnį;

b) bazinės alyvos, gautos regeneruojant, netaptų toksiškomis ir pavojingomis atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvos 78/319/EEB 1 straipsnio b punkte, ir jose esamų polichlorintų bifenilų bei polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) koncentracija nebus didesnė už 10 straipsnyje nustatytas ribas.

Apie tokias priemones valstybės narės informuoja Komisiją. Remdamasi šia informacija, Komisija per penkerius metus nuo šios direktyvos pranešimo, pateikia Tarybai ataskaitą, jei reikia, kartu su pasiūlymais.

8 straipsnis

1. Nepažeisdamos Direktyvos 84/360/EEB [6] ir šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies, kai naudotos alyvos yra naudojamos kaip kuras, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad įmonės savo veikla smarkiai nedidintų oro taršos, ypač išleisdamos į orą priede išvardytas medžiagas. Šiuo tikslu:

a) valstybės narės įsitikina, kad deginant alyvas įmonėse su 3 MW ar didesniu šilumos našumu, paremtu mažesniąja šilumos verte (MŠV), bus laikomasi priede nurodytų išleidžiamų teršalų ribinės vertės.

Valstybės narės gali bet kada nustatyti griežtesnes ribines vertes už nurodytąsias priede. Jos taip pat gali nustatyti kitas ribines vertes ir parametrus nei priede nurodytos ribinės vertės ir parametrai;

b) valstybės narės imasi priemonių, kurios, jų manymu, yra būtinos užtikrinti, kad naudotų alyvų deginimas įmonėse su mažesniu už 3 MW šilumos našumu, paremtu mažesniąja šilumos verte (MŠV), būtų tinkamai kontroliuojamas.

Apie tokias priemones jos informuoja Komisiją. Remdamasi šia informacija, Komisija per penkerius metus nuo šios direktyvos pranešimo pateikia Tarybai ataskaitą, jei reikia, kartu su atitinkamais pasiūlymais.

2. Valstybės narės, be to, užtikrina, kad:

a) naudotų alyvų deginimo liekanos būtų šalinamos pagal Direktyvos 78/319/EEB 9 straipsnį;

b) iš naudotos alyvos, kurios yra naudojamos kurui, neišsiskirtų toksiškų ir pavojingų atliekų, kaip apibrėžta Direktyvos 78/319/EEB 1 straipsnio b punkte, ir jose PCB/PCT koncentracija nebūtų didesnė kaip 50 ppm.

3. Priklausomai nuo techninių įmonės charakteristikų, priede nurodytas ribines vertes galima išlaikyti ir atitinkama teršalų koncentracijos naudotose alyvose arba naudotų alyvų ir kitokio kuro mišiniuose, skirtuose deginti, kontrolės sistema.

Kai priede išvardyti įmonių išleidžiami teršalai gali susidaryti papildomai ir iš deginamų produktų, valstybės narės turi kontroliuoti, kad tokių teršalų, susidarančių deginant naudotas alyvas, dalis neviršytų priede nustatytų ribinių verčių."

2. 7 straipsnis tampa 9 straipsniu.

3. 8 ir 9 straipsniai išbraukiami.

4. Įterpiamas toks naujas 10 straipsnis:

"10 straipsnis

1. Rinkdami ar saugodami naudotas alyvas, jų turėtojai ar surinkėjai neturi jų maišyti nei su PCB ar PCT, kaip apibrėžta Direktyvoje 76/403/EEB [7], nei su toksiškomis ir pavojingomis atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvoje 78/319/EEB.

2. Išskyrus 3 dalyje numatytus atvejus, Direktyvos 76/403/EEB nuostatos turi būti taikomos naudotoms alyvoms, turinčioms daugiau kaip 50 ppm PCB/PCT.

Be to, valstybės narės imasi būtinų specialių techninių priemonių, kad naudotos alyvos, turinčios PCB/PCT, būtų šalinamos, užtikrinant, kad nebus pakenkta žmonėms ir aplinkai.

3. Galima leisti naudotas alyvas, turinčias PCB/PCT, regeneruoti, jei regeneravimo procesu PCB/PCT bus suardyti arba sumažinti tiek, kad regeneruotose alyvose PCB/PCT kiekis nebūtų didesnis už maksimalią ribą, kuri niekuomet negali būti didesnė kaip 50 ppm.

4. Pamatinį matavimo metodą PCB/PCT kiekiui naudotose alyvose nustatyti nurodo Komisija, pasikonsultavusi su Derinimo su technikos pažanga komitetu, įsteigtu pagal Direktyvos 78/319/EEB 18 straipsnį.

5. Naudotos alyvos, užterštos medžiagomis, priskiriamomis toksiškoms ir pavojingoms, kaip nurodyta Direktyvos 78/319/EEB 1 straipsnio b punkte, yra šalinamos pagal tos direktyvos nuostatas."

5. 10 straipsnis tampa 11 straipsniu.

6. 11 straipsnis tampa 12 straipsniu ir pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

Įmonės, surenkančios, laikančios ir (arba) šalinančios naudotas alyvas, privalo kompetentingoms institucijoms prašant suteikti joms visokią informaciją apie naudotų alyvų ir jų liekanų surinkimą ir (arba) šalinimą."

7. 12 straipsnis tampa 13 straipsniu ir pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

1. Valstybės narės reguliariai tikrina 6 straipsnyje minimas įmones, ypač domisi, kaip jos laikosi leidimuose nurodytų sąlygų.

2. Kompetentingosios institucijos nagrinėja technikos plėtros ir (arba) aplinkos kitimo tendencijas ir prireikus atitinkamai peržiūri įmonėms išduotus leidimus pagal šią direktyvą."

8. 13 ir 14 straipsniai tampa atitinkamai 14 ir 15 straipsniais.

9. Pridedamas toks naujas 16 straipsnis:

"16 straipsnis

Laikydamosi Sutarties nuostatų, aplinkai apsaugoti valstybės narės gali imtis griežtesnių priemonių negu numatytos šioje direktyvoje.

Pagal tas pačias nuostatas tokios priemonės be kita ko gali apimti ir draudimą deginti naudotas alyvas."

10. 15 ir 16 straipsniai tampa atitinkamai 17 ir 18 straipsniais.

11. Prie šios direktyvos pridedamas priedas.

2 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kurios, įsigaliojusios iki 1990 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą, ir apie jas nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Direktyvos 75/439/EEB 6 straipsnyje minimoms įmonėms, egzistavusioms pranešimo apie šią direktyvą metu, valstybių narių pagal šią direktyvą priimtos priemonės gali būti taikomos laipsniškai septynerius metus nuo minėto pranešimo [8].

4 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1986 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Shaw

[1] OL C 58, 1985 3 6, p. 3.

[2] OL C 255, 1986 10 13, p. 269.

[3] OL C 330, 1985 12 20, p. 32.

[4] OL L 194, 1975 7 25, p. 23.

[5] OL L 84, 1973 3 31, p. 43.

[6] OL L 188, 1984 7 16, p. 10.

[7] OL L 108, 1976 4 26, p. 41.

[8] Apie šią direktyvą valstybėms narėms buvo pranešta 1987 m. sausio 13 d.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Tam tikrų medžiagų [1], išmetamų deginant naudotas alyvas įmonėse, kurių šilumos našumas – 3 MW (MŠV) ar daugiau, ribinės vertės

Teršalas | Ribinė vertė mg/Nm3 |

| | |

Cd | 0,5 |

Ni | 1 |

| arba | arba | |

Cr | 1,5 | Cr | 5 |

Cu | Cu |

V | V |

Pb | 5 | Pb |

Cl | 100 |

F | 5 |

SO2 | – |

Dulkės (Iš viso) | – |

--------------------------------------------------

Top