EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0600

1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos Sprendimas dėl Bendrijoje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarkos

OJ L 371, 30.12.1987, p. 76–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 33 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 33 - 35
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/600/oj

31987D0600Oficialusis leidinys L 371 , 30/12/1987 p. 0076 - 0078
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 8 p. 0033
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 8 p. 0033


Tarybos Sprendimas

1987 m. gruodžio 14 d.

dėl Bendrijoje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarkos

(87/600/Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą gavus Mokslo ir technikos komiteto paskirtų asmenų grupės išvadą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi minėtos sutarties 2 straipsnio b punktas reikalauja, kad Bendrija nustatytų vienodus saugos reikalavimus darbuotojų ir gyventojų sveikatai apsaugoti;

kadangi 1959 m. vasario 2 d. Taryba priėmė direktyvas, nustatančias pagrindinius reikalavimus darbuotojų ir apskritai gyventojų sveikatai apsaugoti nuo jonizuojančiojo spinduliavimo keliamų pavojų [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyvoje 80/836/Euratomas [4] ir Direktyvoje 84/467/Euratomas [5];

kadangi Direktyvos 80/836/Euratomas 45 straipsnio 5 dalis jau reikalauja, kad apie bet kokią avariją, susijusią su gyventojų apšvita, būtų skubos tvarka, jei to reikalauja aplinkybės, pranešama kaimyninėms valstybėms narėms ir Komisijai;

kadangi minėtos sutarties 35 ir 36 straipsniai numato, kad valstybės narės privalo įsteigti struktūras, reikalingas nuolatiniam radioaktyvumo lygio ore, vandenyje ir dirvožemyje monitoringui ir tokiai informacijai perduoti Komisijai, kad ši būtų nuolat informuojama apie žmones veikiančio radioaktyvumo lygius;

kadangi Direktyvos 80/836/Euratomas 13 straipsnis reikalauja, kad valstybės narės reguliariai perduotų Komisijai tame straipsnyje nurodytus apibendrintus rezultatus ir įvertinimus;

kadangi Černobylio atominės elektrinės avarija Tarybų Sąjungoje parodė, jog radiacinės avarijos atveju ir dėl to, kad galėtų vykdyti savo užduotis, Komisijai reikia gauti visą reikalingą informaciją sutarta forma;

kadangi valstybės narės yra susitarusios dėl kai kurių dvišalių priemonių ir kadangi visos valstybės narės yra pasirašiusios TATENOS (Tarptautinės atominės energetikos agentūros) konvenciją dėl skubaus pranešimo apie branduolinę avariją;

kadangi šios Bendrijos priemonės užtikrins, jog visos valstybės narės turi būti skubiai informuojamos radiacinės avarijos atveju siekiant pasirūpinti, kad vienodi gyventojų apsaugos reikalavimai, kaip numatyta direktyvose, parengtose remiantis minėtos sutarties III skyriaus antrojoje dalyje, būtų taikomi visos Bendrijos mastu;

kadangi Bendrijos skubaus pasikeitimo informacija tvarkos nustatymas nekeičia valstybių narių teisių ir įsipareigojimų pagal dvišales ir daugiašales sutartis ar konvencijas;

kadangi toliau siekdama tarptautinio bendradarbiavimo Bendrija dalyvaus TATENOS konvencijoje dėl skubaus pranešimo apie branduolinę avariją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Ši tvarka taikoma pranešimams ir informacijos teikimui, kada tik valstybė narė nutaria imtis plataus masto veiksmų, kad apsaugotų gyventojus radiacinės avarijos atveju:

a) įvykus jos teritorijoje avarijai, susijusiai su 2 dalyje nurodytais įrenginiais ar veiklos rūšimis, dėl kurių yra išmetamas ar gali būti išmetamas didelis radioaktyviosios medžiagos kiekis; arba

b) pastebėjus ir nustačius savo teritorijoje ar už jos ribų nenormalius radioaktyvumo lygius, kurie gali pakenkti žmonių sveikatai toje valstybėje narėje; arba

c) įvykus kitokioms avarijoms, negu konkrečiai nurodyta a punkte, susijusioms su 2 dalyje nurodytais įrenginiais ar veiklos rūšimis, dėl kurių yra išmetamas ar gali būti išmetamas didelis radioaktyviosios medžiagos kiekis; arba

d) įvykus kitoms avarijoms, dėl kurių yra išmetamas ar gali būti išmetamas didelis radioaktyviųjų medžiagų kiekis.

2. 1 dalies a ir c punktuose nurodomi įrenginiai ar veiklos rūšys yra šie:

a) bet kuris branduolinis reaktorius, kad ir kur jis būtų;

b) bet kuris kitas branduolinio kuro ciklo įrenginys;

c) bet kuris radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginys;

d) branduolinio kuro ar radioaktyviųjų atliekų transportavimas ir laikymas;

e) žemės ūkyje, pramonėje, medicinoje ir su šiomis sritimis susijusiems moksliniams bei mokslinių tyrimų tikslams naudojamų radioaktyviųjų izotopų gamyba, laikymas, vartojimas bei transportavimas ir

f) radioaktyviųjų izotopų naudojimas elektros gamybai kosminiuose objektuose.

2 straipsnis

1. Nutarusi imtis 1 straipsnyje nurodytų veiksmų, valstybė narė:

a) nedelsdama praneša Komisijai ir toms valstybėms narėms, kurios patiria poveikį ar gali patirti poveikį, apie tokius veiksmus ir priežastis, dėl kurių šių veiksmų imamasi;

b) skubiai pateikia Komisijai ir toms valstybėms narėms, kurios patiria poveikį ar gali patirti poveikį, turimą informaciją, reikalingą numatomiems radiologiniams padariniams, jei tokių būtų, tose valstybėse sumažinti.

2. Valstybė narė turėtų, esant galimybei, pateikti Komisijai ir toms valstybėms narėms, kurios gali būti paveiktos, pranešimą apie savo ketinimą nedelsiant imtis 1 straipsnyje nurodytų veiksmų.

3 straipsnis

1. Informacijoje, kurią reikia pateikti remiantis 2 straipsnio 1 dalies b punktu, nesukeliant grėsmės šalies saugumui, yra, kiek tai praktiškai įmanoma ir reikalinga, nurodoma:

a) avarijos pobūdis ir laikas, tiksli vieta ir su ja susijęs įrenginys ar veiklos rūšis;

b) numanoma ar nustatyta priežastis ir numatoma avarijos raida, siejama su radioaktyviųjų medžiagų išmetimu;

c) bendras radionuklidų išmetimo apibūdinimas, įskaitant jo pobūdį, galimą fizinę ir cheminę formą bei kiekį, sudėtį ir radionuklidų išmetimo faktinį aukštį;

d) informacija apie esamas ir prognozuojamas meteorologines bei hidrologines sąlygas, reikalingas radionuklidų išmetimo sklaidai prognozuoti;

e) aplinkos monitoringo rezultatai;

f) maisto produktų, pašarų ir geriamojo vandens užterštumo matavimų rezultatai;

g) panaudotos ar planuojamos apsaugos priemonės;

h) panaudotos ar planuojamos gyventojų informavimo priemonės;

i) tolesnė prognozuojama radionuklidų išmetimo raida.

2. Atitinkamais laiko tarpais ši informacija toliau papildoma reikalinga informacija, įskaitant žinias apie avarijos raidą ir numatomą ar faktinę jos pabaigą.

3. 1 straipsnyje nurodyta valstybė narė pagal minėtos sutarties 36 straipsnį ir toliau atitinkamais laiko tarpais informuoja Komisiją apie radioaktyvumo lygius, kaip nustatyta 1 dalies e ir f punktuose.

4 straipsnis

Bet kuri valstybė narė, gavusi 2 ir 3 straipsniuose nustatytą informaciją:

a) skubiai informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi, ir gavus tokią informaciją paskelbtas rekomendacijas;

b) atitinkamais laiko tarpais informuoja Komisiją apie savo monitoringo įrenginiais išmatuotus maisto produktų, pašarų, geriamojo vandens ir aplinkos radioaktyvumo lygius.

5 straipsnis

1. Gavusi 2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytą informaciją, Komisija, atsižvelgdama į 6 straipsnio nuostatas, nedelsdama pasiunčia šią informaciją visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Tokiu pačiu būdu Komisija visoms valstybėms narėms siunčia visą gautą informaciją apie reikšmingą radioaktyvumo lygio padidėjimą arba apie branduolines avarijas Bendrijai nepriklausančiose, ypač gretimose, šalyse.

2. Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos susitaria dėl 1–4 straipsniuose nurodytos informacijos perdavimo procedūrų ir jas reguliariai išmėgina.

3. Kiekviena valstybė narė Komisijai nurodo kompetentingas šalies institucijas ir ryšio palaikymo punktus, paskirtus 2–5 straipsniuose nustatytai informacijai pasiųsti ar gauti. Paskui Komisija apie tai praneša ir pateikia išsamią informaciją apie paskirtą Komisijos tarnybą kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

4. Ryšių palaikymo punktai ir paskirtoji Komisijos tarnyba dirba 24 valandas per parą.

6 straipsnis

1. Informacija, gauta remiantis 2, 3 ir 4 straipsniais, gali būti naudojama be apribojimų, išskyrus atvejus, kai pranešanti valstybė narė tokią informaciją pateikia konfidencialiai.

2. Komisijos gauta informacija, susijusi su kokia nors Jungtinio mokslinių tyrimų centro įstaiga, nebus platinama ar teikiama be valstybės narės, kurioje ši įstaiga įkurta, sutikimo.

7 straipsnis

Šis sprendimas nekeičia valstybių narių abipusiškų teisių ir įsipareigojimų, atsirandančių iš esamų ar būsimų dvišalių ir daugiašalių susitarimų ar konvencijų, apimančių šio sprendimo taikymo sritį ir atitinkančių jo turinį bei tikslą.

8 straipsnis

Valstybės narės imasi veiksmų, reikalingų, kad būtų laikomasi šio sprendimo, per tris mėnesius po jo paskelbimo datos.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1987 m. gruodžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

U. Ellemann-jensen

[1] OL C 318, 1987 11 30.

[2] OL C 105, 1987 4 21, p. 9.

[3] OL 11, 1959 2 20, p. 221/59.

[4] OL L 246, 1980 9 17, p. 1.

[5] OL L 265, 1984 10 5, p. 4.

--------------------------------------------------

Top