EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0305

1987 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimas dėl viešųjų pirkimų patariamojo komiteto įsteigimo

OL L 152, 1987 6 12, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/10/2011; panaikino 32011D1004(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/305/oj

31987D0305Oficialusis leidinys L 152 , 12/06/1987 p. 0032 - 0033
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 6 tomas 2 p. 0155
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 6 tomas 2 p. 0155


Komisijos sprendimas

1987 m. gegužės 26 d.

dėl viešųjų pirkimų patariamojo komiteto įsteigimo

(87/305/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

kadangi realūs ir veiksmingi viešieji pirkimai visoje Bendrijoje yra prioritetinis Bendrijos tikslas siekiant iki 1992 m. užbaigti formuoti vidaus rinką;

kadangi siekiant šio tikslo Komisijai būtina geriau įvertinti viešųjų pirkimų ekonominę, techninę, teisinę ir socialinę tikrovę, o suinteresuotoms šalims geriau suvokti su Bendrijos taisyklių taikymu šioje srityje susijusias problemas;

kadangi šiam siekiui gali padėti artimas ir nuolatinis bendravimas su tiekimo, darbo ir paslaugų viešųjų pirkimų srityje veikiančiomis ekonominių interesų grupėmis;

kadangi tinkamiausias būdas tokiam bendravimui organizuoti yra įsteigti Komisijos globojamą patariamąjį komitetą, kuriame būtų atstovaujamos šios interesų grupės; be to, kadangi būtina pasirūpinti, kad šiame komitete dalyvautų ypač aukštos kvalifikacijos asmenys, galintys suteikti bendrųjų žinių, reikalingų vykdant viešuosius pirkimus Bendrijos lygiu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Komisijoje įsteigiamas Bendrijos viešųjų pirkimų patariamasis komitetas (toliau — komitetas).

2 straipsnis

Komiteto uždavinys yra Komisijai paprašius arba savo iniciatyva padėti jai įvertinti viešųjų pirkimų ekonominius, techninius, teisinius ir socialinius aspektus. Be to, komitetui pavesta padėti susijusiems sektoriams tinkamiau įvertinti su Komisijos taisyklių taikymu šioje srityje susijusias problemas.

3 straipsnis

Komitetą sudaro ne daugiau kaip 24 nariai.

4 straipsnis

Komitetą sudaro nepriklausomi ekspertai, kurių verslo bei pramonės srities patirtis ir viešųjų pirkimų srities kompetencija Bendrijos lygiu yra visuotinai pripažinta. Komiteto narius skiria Komisija, pasitarusi su atitinkamų verslo ir pramonės sektorių atstovais.

5 straipsnis

Komiteto narių kadencija trunka dvejus metus. Jie gali būti paskirti kitai kadencijai. Pasibaigus tokiam dvejų metų laikotarpiui komiteto nariai eina pareigas tol, kol bus pakeisti arba paskirti kitai kadencijai.

Nariui atsistatydinus ar mirus, kadencija baigiasi nepraėjus dvejų metų laikotarpiui. Komisija pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti nario kadenciją.

Likusiam kadencijos laikui narys pakeičiamas kitu pagal 4 straipsnyje nurodytą tvarką.

Už atliekamas pareigas atlyginimas nemokamas.

6 straipsnis

Narių sąrašą informacijai Komisija paskelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Komitetui pirmininkauja Komisijos atstovas.

8 straipsnis

Komitetas gali pakviesti dalyvauti savo darbe ekspertu bet kurį asmenį, kuris turi aukštą kvalifikaciją darbotvarkėje svarstomu klausimu.

Ekspertai dalyvauja diskusijose tik tais klausimais, dėl kurių jie buvo pakviesti dalyvauti.

9 straipsnis

Komitetas gali sudaryti darbo grupes.

10 straipsnis

1. Komisijos kvietimu komitetas posėdžiauja jos patalpose.

2. Komiteto ir darbo grupių posėdžiuose dalyvauja suinteresuotų Komisijos padalinių atstovai.

3. Komitetui ir darbo grupėms sekretoriato paslaugas teikia Komisijos padaliniai.

11 straipsnis

Nepažeidžiant Sutarties 214 straipsnio, komiteto nariams ir pagal 8 straipsnyje nurodytą tvarką pakviestiems ekspertams draudžiama atskleisti komiteto arba darbo grupių darbe gautą informaciją, kuomet Komisija juos informuoja, kad prašytoji pareikšti nuomonė ar užduotasis klausimas yra konfidencialaus pobūdžio.

Tokiais atvejais posėdžiuose dalyvauja tik komiteto nariai ir Komisijos padalinių atstovai.

12 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 1987 m. gegužės 26 d.

Komisijos vardu

Cockfield

Pirmininko pavaduotojas

--------------------------------------------------

Top