EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986D0404

1986 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas, nustatantis grynaveislių galvijų kilmės pažymėjimo pavyzdį ir jame pateiktinus duomenis

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2005; panaikino 32005D0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/404/oj

31986D0404Oficialusis leidinys L 233 , 20/08/1986 p. 0019 - 0021
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 21 p. 0252
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 21 p. 0252


Komisijos sprendimas

1986 m. liepos 29 d.

nustatantis grynaveislių galvijų kilmės pažymėjimo pavyzdį ir jame pateiktinus duomenis

(86/404/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1977 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 77/504/EEB dėl grynaveislių galvijų [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3768/85 [2], ypač į jos 5 straipsnį ir 6 straipsnio 1 dalies penktąją įtrauką,

kadangi pagal Direktyvos 77/504/EEB 5 straipsnį Komisija, laikydamasi minėtos direktyvos 8 straipsnyje nustatytos tvarkos, turi patvirtinti pažymėjimo, kuris gali lydėti grynaveislius galvijus juos pateikiant Bendrijos vidaus prekybai, pavyzdį;

kadangi pagal minėtos direktyvos 6 straipsnio 1 dalies penktąją įtrauką Komisija, laikydamasi minėtos direktyvos 8 straipsnyje nustatytos tvarkos, turi patvirtinti duomenis, kuriuos reikės nurodyti kilmės pažymėjime, kuris gali lydėti grynaveislius galvijus juos pateikiant Bendrijos vidaus prekybai;

kadangi pats pažymėjimas gali būti nereikalingas, jei šiame sprendime nurodyti duomenys jau yra pateikti pagrindiniuose dokumentuose, susijusiuose su grynaveisliu galviju, kuris yra pateikiamas Bendrijos vidaus prekybai;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Grynaveislių galvijų kilmės pažymėjime reikia nurodyti:

- išduodančią įstaigą,

- gyvulių kilmės knygos pavadinimą,

- gyvulių kilmės knygos įrašo numerį,

- išdavimo datą,

- identifikavimo sistemą,

- identifikavimo ženklą,

- gimimo datą,

- veislę,

- lytį,

- selekcininko pavardę ar pavadinimą ir adresą,

- savininko pavardę ar pavadinimą ir adresą,

- kilmę

+++++ TIFF +++++

2. Paties galvijo ir jo tėvų bei tėvų tėvų produktyvumo kontrolės rezultatai ir genetinės vertės įvertinimo rezultatai turi būti aiškiai išdėstyti ir pridedami prie pažymėjimo arba įrašomi į jį.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodyti duomenys gali būti pateikiami:

1) priede pateiktą pavyzdį atitinkančiame kilmės pažymėjime;

2) dokumentuose, lydinčiuose grynaveislį galviją. Tokiu atveju eksportuojančios valstybės narės kompetentingos institucijos privalo patvirtinti, jog minėtuose dokumentuose yra nurodyti 1 straipsnyje išvardyti duomenys, pateikdamos tokią formuluotę:

"Dokumentus pasirašęs asmuo patvirtina, kad juose yra pateikti Komisijos sprendimo 86/404/EEB 1 straipsnyje išvardyti duomenys".

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1986 m. liepos 29 d.

Komisijos vardu

Frans Andriessen

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 206, 1977 8 12, p. 8.

[2] OL L 362, 1985 12 31, p. 8.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top