EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0591

1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva dėl Bendrijos bandinių ėmimo ir analizės metodų įvedimo vykdant žmonėms vartoti skirtų maisto produktų monitoringą

OJ L 372, 31.12.1985, p. 50–52 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 019 P. 54 - 56
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 019 P. 54 - 56
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 015 P. 15 - 17
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 015 P. 15 - 17
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 83 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 83 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 83 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 83 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 83 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 83 - 85
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 83 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 83 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; panaikino 32004R0882

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/591/oj

31985L0591

1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva dėl Bendrijos bandinių ėmimo ir analizės metodų įvedimo vykdant žmonėms vartoti skirtų maisto produktų monitoringą

Oficialusis leidinys L 372 , 31/12/1985 p. 0050 - 0052
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 15 p. 0015
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 19 p. 0054
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 15 p. 0015
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 19 p. 0054
CS.ES skyrius 13 tomas 008 p. 83 - 85
ET.ES skyrius 13 tomas 008 p. 83 - 85
HU.ES skyrius 13 tomas 008 p. 83 - 85
LT.ES skyrius 13 tomas 008 p. 83 - 85
LV.ES skyrius 13 tomas 008 p. 83 - 85
MT.ES skyrius 13 tomas 008 p. 83 - 85
PL.ES skyrius 13 tomas 008 p. 83 - 85
SK.ES skyrius 13 tomas 008 p. 83 - 85
SL.ES skyrius 13 tomas 008 p. 83 - 85


Tarybos direktyva

1985 m. gruodžio 20 d.

dėl Bendrijos bandinių ėmimo ir analizės metodų įvedimo vykdant žmonėms vartoti skirtų maisto produktų monitoringą

(85/591/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamyba, perdirbimas, pardavimas ir vartojimas yra labai svarbus Europos ekonominėje bendrijoje;

kadangi šiam tikslui naudojami bandinių ėmimo ir analizės metodai gali turėti tiesioginės įtakos bendrosios rinkos kūrimui ir veikimui; kadangi dėl to jie turėtų būti suderinti;

kadangi šių bandinių ėmimo ir analizės metodų nustatymas yra tik mokslinio ir techninio pobūdžio priemonė; kadangi yra būtina greitai parengti šių metodų parengimo, tobulinimo ir papildymo tvarką; kadangi tam, kad būtų lengviau imtis tokių priemonių, turėtų būti nustatyta glaudaus valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo Maisto produktų nuolatiniame komitete tvarka,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Tais atvejais, kai būtina įvesti Bendrijos bandinių ėmimo ar analizės metodus, taikomus nustatant maisto produkto sudėtį, gamybos sąlygas, įpakavimą ar ženklinimą, tokius metodus 4 straipsnyje nustatyta tvarka priima Komisija arba, atitinkamais atvejais, Taryba.

2. Šio straipsnio 1 dalis nepažeidžia jokių šiuo metu galiojančių arba vėliau pagal tam tikras Bendrijos taisykles priimtų konkrečių nuostatų.

3. Norint nuspręsti, ar yra būtina įvesti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, pirmiausia bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

a) į būtinybę užtikrinti, kad Bendrijos teisės normos yra taikomos vienodai;

b) į prekybos kliūtis Bendrijos viduje;

c) į a ir b punktuose pateiktų kriterijų nuolatinį arba besikartojantį pobūdį.

2 straipsnis

1. 1 straipsnyje nurodytose direktyvose atsižvelgiama į mokslinių ir techninių žinių lygį, ypač į patikrintus bandinių ėmimo ir analizės metodus.

2. Šios direktyvos nustato valstybėms narėms atitinkamus direktyvų įgyvendinimo terminus.

3. 1 straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių įvedimas netrukdo valstybėms narėms naudoti kitus išbandytus ir moksliškai pagrįstus įteisintus metodus, jei tai netrukdo laisvai judėti produktams, kurie, remiantis Bendrijos metodais, pripažinti atitinkančiais taisykles. Tačiau kai rezultatai aiškinami skirtingai, lemia rezultatai, gauti naudojant Bendrijos metodus.

4. Pateiktieji analizės metodai atitinka priede nustatytus kriterijus.

5. Nepažeidžiant 3 straipsnio, valstybės narės prašymu jau priimtose direktyvose, atsižvelgiant į pagausėjusias žinias mokslo ir technikos srityse, jei reikia, 4 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti padaryta būtinų pakeitimų.

3 straipsnis

1. Jeigu valstybė narė turi išsamių įrodymų, kad pagal 1 straipsnį priimta priemonė konkrečiu atveju netinka dėl techninių priežasčių arba yra nepakankamai įtikinama tiriant svarbų sveikatos klausimą, tokia valstybė narė savo teritorijoje gali laikinai netaikyti šios priemonės, tačiau tik tuo konkrečiu atveju. Ji tuojau pat apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai bei pateikia savo sprendimo pagrindimą.

2. Komisija kuo greičiau ištiria valstybės narės pateiktus įrodymus ir tariasi su valstybėmis narėmis 4 straipsnyje minėtame Maisto produktų nuolatiniame komitete, o paskui nedelsdama pateikia savo nuomonę ir imasi atitinkamų priemonių.

3. Jeigu Komisija mano, kad yra būtini pagal 1 straipsnį priimtos priemonės pakeitimai, norint išspręsti straipsnio 1 dalyje paminėtus sunkumus, ji pasiūlo taikyti 4 straipsnyje nurodytą tvarką. Valstybė narė, kuri laikinai netaiko Bendrijos priemonės, gali tokiu atveju ir toliau taip elgtis, kol neįsigalioja pakeitimai.

4 straipsnis

1. Kai yra taikoma šiame straipsnyje nurodyta tvarka, Komiteto pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės atstovui prašant perduoda klausimą Nuolatiniam maisto produktų komitetui, įkurtam Sprendimu 69/414/EEB [4] (toliau - Komitetas).

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurios turi būti patvirtintos, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama 45 balsų dauguma, valstybių narių balsus skaičiuojant taip, kaip nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę;

b) kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma;

c) jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

5 straipsnis

Valstybės narės per dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą [5] dienos patvirtina ir paskelbia priemones, būtinas šios direktyvos atitikimui. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1985 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Steichen

[1] OL C 53,1984 2 24, p. 9.

[2] OL C 46, 1985 2 18, p. 95.

[3] OL C 44, 1985 2 15, p. 1.

[4] OL L 291, 1969 11 19, p. 9.

[5] Valstybėms narėms apie šią direktyvą buvo pranešta 1985 m. gruodžio 23 d.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. Analizės metodai, kurie turi būti aptarti prieš priimant juos pagal šios direktyvos nuostatas, tiriami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

i) specifiškumą;

ii) tikslumą;

iii) preciziškumą, pakartojamumą vienoje laboratorijoje ir atkuriamumo įvairavimą vienoje laboratorijoje ir tarp įvairių laboratorijų;

iv) aptikimo ribą;

v) jautrumą;

vi) tinkamumą ir galimybę taikyti praktiškai;

vii) pageidaujant, gali būti parinkti ir kiti kriterijai.

2. Priedo 1 dalies iii punkte nurodytos preciziškumo vertės, gaunamos atlikus bendrą bandymą pagal tarptautiniu būdu pripažintą protokolą dėl bendrų bandymų (pvz., Tarptautinės standartizacijos organizacijos "Bandymų metodų preciziškumas" ISO 5725/1981). Pasikartojimo ir atitikimo vertės išreiškiamos tarptautiniu būdu pripažinta forma (pvz., 95 % patikimumo intervalais, kaip nustatyta ISO 5725/1981). Bendro bandymo rezultatai skelbiami arba laisvai prieinami.

3. Analizės metodams, taikomiems įvairioms prekių grupėms, teikiama pirmenybė atskiroms prekėms taikomų metodų atžvilgiu.

4. Pagal šią direktyvą priimtų analizės metodų redakcija turėtų atitikti Tarptautinės standartizacijos organizacijos rekomenduojamą standartinę formą analizės metodams.

--------------------------------------------------

Top