EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R2262

1984 m. liepos 17 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2262/84 nustatantis specialiąsias priemones dėl alyvuogių aliejaus

OJ L 208, 3.8.1984, p. 11–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 031 P. 240 - 242
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 031 P. 240 - 242
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 262
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 262
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 102 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 102 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 102 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 102 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 102 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 102 - 104
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 102 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 102 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 102 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005; panaikino 32004R0865

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2262/oj

31984R2262Oficialusis leidinys L 208 , 03/08/1984 p. 0011 - 0013
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 17 p. 0260
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 17 p. 0260
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 31 p. 0240
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 31 p. 0240


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2262/84

1984 m. liepos 17 d.

nustatantis specialiąsias priemones dėl alyvuogių aliejaus

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi 1966 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamento Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2260/84 [5], 5 straipsnis nustato pagalbos alyvuogių aliejaus gamybai sistemą; kadangi ši pagalba su alyvomis susijusiose srityse tam tikrą dieną suteikiama tiems augintojams, kurie yra gamintojų organizacijų, nurodytų Reglamento Nr. 136/66/EEB 20c straipsnio 1 dalyje, nariai ir kurių vidutinis produkcijos kiekis sudaro ne mažiau kaip 100 kg aliejaus per žemės ūkio metus, bei kitiems augintojams, atsižvelgiant į alyvmedžių skaičių bei jų produkcinį potencialą ir našumą, kurie nustatomi vadovaujantis įprastiniu metodu, jeigu užaugęs alyvuogių derlius buvo nuimtas;

kadangi patirtis parodė, kad, nepaisant esamų taisyklių, kurios nustato daug atitinkamų kontrolės mechanizmų, yra problemų, susijusių su savalaikės ir veiksmingos kontrolės užtikrinimu; kadangi dėl to Bendrijai gali tekti nepagrįsta finansinė našta;

kadangi todėl, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, turėtų būti nustatytos specialiosios priemonės, kurios užtikrintų teisingą ir vienodą pagalbos gamybai schemos taikymą;

kadangi patirtis parodė, kad administracinės struktūros valstybėse narėse gamintojose yra nepajėgios įgyvendinti Bendrijos taisyklėse numatytus kontrolės mechanizmų; kadangi todėl valstybės narės privalo įsteigti administraciniu požiūriu nepriklausomus organus šioms užduotims atlikti; kadangi todėl, kad per trumpą laikotarpį valstybės narės turi įsteigti specialius organus, kurie turėtų atlikti užduotis, viršijančias kontrolės, kurios valstybės narės imsis pagal 1970 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 729/70 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3509/80 [7], ribas, reikalingos nuostatos dėl Bendrijos finansinio įnašo tam tikrą laikotarpį;

kadangi yra ryšys tarp veiksmingos kontrolės ir sankcijų, taikytinų tais atvejais, kai išaiškinamas taisyklių pažeidimas; kadangi siekiant didesnio atgrasančio poveikio, dabartinis reguliavimas turėtų būti sugriežtintas ir papildytas, atsižvelgiant į specifinius bendro alyvuogių aliejaus rinkos organizavimo ypatumus; kadangi atitinkamai valstybės narės turėtų taikyti sankcijų sistemą tais atvejais, kai išaiškėja neatitikimai, susiję su pagalbos gamybai schema; kadangi siekiant užtikrinti, kad atitinkamos sankcijos būtų deramai ir vienodai taikomos, turėtų būti apibrėžti tam tikri atvejai, kada sankcijos yra taikytinos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė gamintoja, remdamasi savo teisės sistema, įsteigia agentūrą, kurios tikslas — vykdyti tam tikrus patikrinimus bei atlikti pareigas, susijusias su pagalbos alyvuogių aliejaus gamybai schema.

Tos valstybės narės, kuriose per atitinkamą referencinį laikotarpį pagaminama mažiau nei 3000 tonų, neprivalo steigti tokios agentūros. Tokiu atveju tos valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog bus atliktos šiame straipsnyje paminėtos agentūros funkcijos.

2. Siekiant užtikrinti, kad priemonės dėl pagalbos gamybai būtų tinkamai taikomi, 1 dalyje minima agentūra, vadovaujantis 4 dalyje minimu darbo grafiku:

- patikrina, ar gamintojų organizacijų ir jų asociacijų darbas atitinka 1984 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2261/84, nustatantį bendrąsias pagalbos alyvuogių aliejaus gamybai ir pagalbos alyvuogių aliejaus gamintojų organizacijoms suteikimo taisykles [8],

- atlieka patvirtintų spaudyklų patikrinimus,

- atlieka iš alyvuogių išspausto aliejaus, tiekiamo galutiniam vartotojui, bei šalutinių jo produktų, tiekiamų galutiniam vartotojui, patikrinimus,

- surenka, patikrina ir apdoroja nacionaliniu lygiu duomenis, kurių reikia tikrinant derlingumą taip, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2261/84 18 straipsnyje,

- atlieka statistinius alyvuogių aliejaus gamybos, perdirbimo ir suvartojimo tyrimus.

Valstybės narės prašymu agentūra:

- ištiria Reglamento (EEB) Nr. 2261/84 15 straipsnio 2 dalyje minimas bylas,

- atlieka Reglamento (EEB) Nr. 2261/84 14 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse minimus patikrinimus,

- atlieka nurodytus patikrinimus, susijusius su vartojimo pagalba.

Savo iniciatyva arba Komisijos reikalavimu valstybė narė taip pat gali nurodyti agentūrai atlikti tam tikrus tyrimus.

3. Agentūrai suteikiama visiška administracinė autonomija. Atitinkama valstybė narė suteikia jai visus įgaliojimus 2 dalyje numatytoms užduotims atlikti.

Agentūroje turi dirbti darbuotojai, kurių skaičius ir kvalifikacijos būtų pakankami pirmiau minėtoms užduotims atlikti.

4. Prieš kiekvienų prekybos metų pradžią agentūros pasiūlymu atitinkama valstybė narė parengia numatomą biudžetą bei darbo tvarkaraštį, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomas pagalbos gamybai schema; biudžetą ir tvarkaraštį valstybė narė pateikia Komisijai. Komisija gali pareikalauti valstybės narės, nepažeidžiant pastarosios atsakomybės, padaryti pakeitimus numatomame biudžete ar darbo tvarkaraštyje, jei mano tai esant reikalinga.

Komisijos paskirti asmenys gali bet kada vykdyti bet kurio agentūros atliekamo darbo monitoringą.

Agentūra pateikia valstybei narei ir Komisijai reguliarias ataskaitas apie savo atliktą darbą. Šiose ataskaitose turi būti nurodytos iškilusios problemos, o prireikus pateikta pasiūlymų, kaip pagerinti tikrinimo tvarką.

5. Per trejų metų laikotarpį, prasidedantį nuo 1984 m. lapkričio 1 d., agentūros realios išlaidos yra apmokamos iš bendro Europos Bendrijų biudžeto tokiomis dalimis:

- 100 % pirmuosius dvejus metus, bet ne daugiau kaip 14 milijonų ekiu Italijoje įsteigtoms agentūroms ir ne daugiau kaip 7 milijonai ekiu Graikijoje įsteigtoms agentūroms,

- 50 % trečiaisiais metais.

Valstybės narės gali pagal aplinkybes, kurios turi būti apibrėžtos laikantis Reglamento Nr. 136/66/EEB 38 straipsnyje nustatytos tvarkos, padengti dalį patiriamų išlaidų, padarydamos išskaitą iš Bendrijos pagalbos, suteiktos alyvuogių aliejaus gamybai.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma iki 1987 m. sausio 1 d. patvirtina atitinkamų išlaidų finansavimo metodą, kuris būtų taikomas nuo 1987–1988 prekybos metų.

6. Metinę realių išlaidų sumą, minimą 5 dalyje, Komisija nustato remdamasi atitinkamų valstybių narių pateikta detalia informacija. Atitinkama suma yra suteikiama tada, kai Komisiją tenkina tai, jog agentūra buvo įsteigta, bei tai, kaip ji atliko paskirtą darbą.

Siekiant palengvinti agentūros steigimo procesą bei jos darbą, atitinkama suma gali būti sumokama išankstinėmis išmokomis atitinkamais metais, neviršijant agentūros metinio biudžeto, kuris sudaromas esant valstybės narės bei Komisijos pritarimui iki kiekvienų ateinančių metų spalio pabaigos.

2 straipsnis

Vadovaudamosi Reglamento Nr. 136/66/EEB 11a straipsniu, valstybės narės gamintojos imasi tam tikrų tinkamų priemonių, kad nubaustų už su pagalba gamybai susijusius tvarkos pažeidimus, ypač kai nustatoma, kad:

a) lauko kultūrų deklaracijoje, kuri yra minima Reglamento (EEB) Nr. 2261/84 3 straipsnyje, pateikti skaičiai neatitinka realios situacijos;

b) aliejaus, dėl kurio galima kreiptis pagalbos, kiekis yra mažesnis nei tas, kuris yra taikomas gamintojų organizacijai priklausantiems augintojams, turintiems teisę į pagalbą pagal realiai pagamintą alyvuogių aliejaus kiekį;

c) gamintojų organizacija ar tokių organizacijų asociacija neatliko šiame reglamente nustatytų pareigų;

d) spaudykla neatliko šiame reglamente nustatytų pareigų.

3 straipsnis

1. Siekdamos įgyvendinti 2 straipsnio nuostatas, valstybės narės taiko bent šias būtinas priemones:

a) 2 straipsnio a punkte minimu atveju dėl neteisingoje lauko kultūrų deklaracijoje pateikto didesnio atitinkamo alyvuogių aliejaus gamybos potencialo, neatitinkančio realios situacijos, atitinkamas augintojas privalo sumokėti sumą, susijusią su atsiradusiu potencialo padidėjimu, kuri turi būti pakankamai atgrasanti priemonė;

b) 2 straipsnio b punkte minimu atveju atitinkama valstybė narė susigrąžina sumas, kurios galėjo būti klaidingai sumokėtos kaip pagalba, o atitinkamas augintojas privalo sumokėti sumą, kuri būtų pakankamai atgrasanti priemonė ir kuri būtų susijusi su pagalbos suma, suteikta pagal aliejaus kiekį, nesuteikiančio teisės į pagalbą.

2. 1 dalyje minimais atvejais, bet nepažeidžiant Reglamento Nr. 136/66/EEB 20c straipsnio, jeigu gamintojų organizacija, kuriai priklauso augintojas, atitinkamai vykdydama savo pareigas vis dėlto nepatikrino atskiro prašymo pagalbai gauti ir lauko kultūrų deklaracijos, ji solidariai atsako už 1 dalyje minimų sumų sumokėjimą.

3. 1 dalyje minimais atvejais, kai užfiksuoti neatitikimai turi nereikšmingų padarinių, atitinkama valstybė narė gali nereikalauti, kad augintojai sumokėtų 1 dalyje minimas sumas.

4 straipsnis

1. Kai gamintojų organizacija ar tokių organizacijų asociacija neatlieka patikrinimų, kuriuos ji turi atlikti pagal Reglamento (EEB) Nr. 2261/84 6, 8 ir 10 straipsnius, atitinkama valstybė narė atima iš jos suteiktą pripažinimą laikotarpiui nuo vienerių iki penkerių prekybos metų.

2. Nepažeidžiant 2 straipsnio, bet tais atvejais, jeigu spaudyklos patikrinimas atskleidžia neatitikimus, įskaitant didelį skirtumą tarp išspaustų alyvuogių ar pagaminto alyvuogių aliejaus kiekių ir apskaitos dokumentuose nurodytų kiekių arba neatitikimą apskaitos dokumentuose ar pateiktuose duomenyse, atitinkama valstybė narė iš atitinkamos spaudyklos atima jai suteiktą patvirtinimą laikotarpiui nuo vienerių iki penkerių prekybos metų.

3. Siekiant nustatyti laikotarpį, kuriam būtų atimamas suteiktas pripažinimas ar patvirtinimas, kompetentinga institucija atsižvelgia į pažeidimo sunkumą ir trukmę.

4. Per laikotarpį, kuriam atimamas suteiktas pripažinimas ar patvirtinimas, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, atitinkama valstybė narė negali iš naujo suteikti pripažinimo ar patvirtinimo, gavusi prašymą, kuriuo siekiama išvengti paskirtos sankcijos.

Jei spaudyklos patvirtinimo panaikinimas gresia rimtais padariniais spaudimo įrenginiams atitinkamoje gamybos zonoje, gali būti priimtas sprendimas leisti spaudyklai dirbti, laikantis specialios tvarkos.

5 straipsnis

Išsamios taisyklės dėl šio reglamento taikymo turi būti priimtos vadovaujantis Reglamento Nr. 136/66/EEB 38 straipsnyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

Valstybės narės informuoja Komisiją apie priemones, kurių ėmėsi pagal šį reglamentą.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 1984 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1984 m. liepos 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Deasy

[1] OL C 249, 1983 9 17, p. 5.

[2] OL C 104, 1984 4 16, p. 92.

[3] OL C 23, 1984 1 30, p. 20.

[4] OL 172, 1966 9 30, p. 3025/66.

[5] OL L 208, 1984 8 3, p. 1.

[6] OL L 94, 1970 4 28, p. 13.

[7] OL L 367, 1980 12 31, p. 87.

[8] OL L 208, 1984 8 3, p. 3.

--------------------------------------------------

Top