EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0253

1984 m. balandžio 10 d. Aštuntoji tarybos Direktyva grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl asmenų, atsakingų už įstatymu numatyto apskaitos dokumentų audito atlikimą, patvirtinimo

OJ L 126, 12.5.1984, p. 20–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 136 - 142
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 136 - 142
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 73 - 78
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 73 - 78
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2006; panaikino 32006L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/253/oj

31984L0253Oficialusis leidinys L 126 , 12/05/1984 p. 0020 - 0026
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 17 tomas 1 p. 0073
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 17 tomas 1 p. 0136
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 17 tomas 1 p. 0073
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 17 tomas 1 p. 0136


Aštuntoji Tarybos direktyva

1984 m. balandžio 10 d.

grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl asmenų, atsakingų už įstatymu numatyto apskaitos dokumentų audito atlikimą, patvirtinimo

(84/253/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 54 straipsnio 3 dalies g punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi pagal Direktyvą 78/660/EEB [4] tam tikrų tipų bendrovių metinėms atskaitomybėms būtinas auditas, kurį atliktų vienas ar daugiau asmenų, turinčių teisę tokį auditą atlikti, nuo kurio gali būti atleistos tik direktyvos 11 straipsnyje nurodytos bendrovės;

kadangi pirmiau minėta direktyva buvo papildyta Direktyva 83/349/EEB [5] dėl konsoliduotų atskaitomybių;

kadangi asmenų, turinčių teisę atlikti įstatymų numatytą apskaitos dokumentų auditą, kvalifikaciniai reikalavimai turėtų būti suderinti; kadangi turėtų būti užtikrinta, jog tokie asmenys yra nepriklausomi ir geros reputacijos;

kadangi teorinių žinių, reikalingų įstatymų numatytam apskaitos dokumentų auditui atlikti, lygis bei sugebėjimas jas taikyti praktikoje turi būti užtikrintas tikrinant profesinę kompetenciją;

kadangi valstybės narės turi gauti įgalinimus patvirtinti asmenis, kurie, nors ir neatitikdami visų teoriniam pasirengimui keliamų sąlygų, pagal profesiją dirba ilgą laiką, todėl įgijo pakankamai patirties finansų, teisės ir apskaitos srityse ir yra išlaikę profesinės kompetencijos egzaminą;

kadangi valstybėms narėms irgi turi būti leista priimti specialistams skirtas pereinamojo laikotarpio nuostatas;

kadangi valstybės narės galės patvirtinti ir fizinius asmenis, ir auditorių įmones, kurios gali būti juridiniai asmenys ar kitokios rūšies bendrovės, įmonės ar ūkinės bendrijos;

kadangi fiziniai asmenys, kurie audito įmonių vardu atlieka įstatymų numatytą apskaitos dokumentų auditą, privalo atitikti šioje direktyvoje nustatomas sąlygas;

kadangi valstybė narė galės patvirtinti asmenis, kurie kvalifikaciją, atitinkančią šioje direktyvoje numatytąją, įgijo ne toje valstybėje;

kadangi valstybei narei, kuri po šios direktyvos priėmimo pripažins kategorijas fizinių asmenų, atitinkančių šioje direktyvoje nustatytas sąlygas, tačiau kurių profesinės kompetencijos patikrinimo rezultatai neatitinka universitetinio baigiamojo egzamino lygio, ir kuriems tam tikromis sąlygomis bei iki vėlesnio koordinavimo turėtų būti leidžiama atlikti tam tikro dydžio bendrovių ir įmonių susivienijimų įstatymų numatytą apskaitos dokumentų auditą tais atvejais, kai tokia valstybė narė nepasinaudoja Bendrijos direktyvų teikiamomis galimybėmis pasinaudoti išimtimis taikant nuostatas, reikalaujančias konsoliduotų atskaitomybių paruošimo;

kadangi ši direktyva neapima nei įsisteigimo teisės, nei teisės teikti paslaugas, susijusias su asmenų, atsakingų už įstatymų numatyto apskaitos dokumentų audito atlikimą;

kadangi kitų valstybių narių piliečiams suteiktos teisės atlikti tokį auditą pripažinimas bus specialiai reglamentuojamas direktyvose dėl įsisteigimo ir veiklos finansų, ekonomikos ir buhalterinės apskaitos srityse, be to, dėl laisvės teikti paslaugas šiose srityse,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

Taikymas

1 straipsnis

1. Šioje direktyvoje nustatytos koordinavimo priemonės turi būti taikomos valstybių narių įstatymams, teisės aktams ir administracinėms normoms, susijusioms su asmenimis, atsakingais už:

a) įstatymų numatytą bendrovių ir įmonių metinių atskaitomybių audito atlikimą ir patikrinimą, ar metinės ataskaitos atitinka metines atskaitomybes, kiek tokio audito ir tokių patikrinimų yra reikalaujama pagal Bendrijos teisę;

b) įmonių susivienijimų įstatymų numatyto konsoliduotų atskaitomybių audito atlikimą ir patikrinimą, ar konsoliduotos metinės ataskaitos atitinka tas konsoliduotas atskaitomybes tiek, kiek tokio audito ir patikrinimo reikalauja Bendrijos teisė.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės įstatymus, gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys ar kitokios rūšies bendrovės, įmonės ar ūkinės bendrijos (audito įmonės, kaip apibrėžta šioje direktyvoje).

II DALIS

Patvirtinimo taisyklės

2 straipsnis

1. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą įstatymų numatytą dokumentų auditą atlieka tik patvirtinti asmenys.

Valstybių narių institucijos gali patvirtinti tik:

a) fizinius asmenis, kurie atitinka bent 3–19 straipsniuose nustatytas sąlygas;

b) audito įmonės, kurios atitinka bent šias sąlygas:

i) fiziniai asmenys, atliekantys 1 straipsnyje minimų dokumentų įstatymų numatytą auditą audito įmonių vardu, privalo atitikti bent 3–19 straipsniuose nustatytas sąlygas; valstybės narės gali nustatyti, kad tokius fizinius asmenis irgi privaloma patvirtinti;

ii) didžioji dalis balsavimo teisių turi tekti fiziniams asmenims ar audito įmonėms, kurios atitinka 3–19 straipsniuose nustatytas sąlygas, išskyrus 11 straipsnio 1 dalies b punktą; valstybės narės gali nustatyti, kad tokius fizinius asmenis ar audito įmones patvirtinti irgi privaloma. Tačiau tos valstybės narės, kurios nenustato tokios daugumos šios direktyvos priėmimo metu, neprivalo jos nustatyti, jei visos akcijos audito įmonėje yra vardinės ir gali būti perduotos tik audito įmonei sutinkant ir (arba) kuomet taip numato valstybė narė ir sutinka kompetentingi valdžios organai;

iii) audito įmonės administracinio ar valdymo organo narių dauguma privalo būti fiziniai asmenys arba audito įmonės, kurios atitinka sąlygas, nustatytas 3–19 straipsniuose; valstybės narės gali numatyti, kad tokie fiziniai asmenys arba audito įmonės irgi privalo gauti patvirtinimą. Tais atvejais, kai tokios įmonės turi ne daugiau kaip du narius, bent vienas iš jų turi atitikti tas sąlygas.

Nepažeidžiant šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalies nuostatų, audito įmonės patvirtinimą privaloma atšaukti, kai nevykdoma kuri nors b punkte numatytų sąlygų. Tačiau valstybės narės gali ne ilgiau kaip dvejiems metams pratęsti terminą, kad įmonės atitiktų b punkto ii ir iii papunkčiuose nustatytas sąlygas.

2. Šioje direktyvoje valstybių narių institucijomis gali būti profesinės asociacijos, jei jos pagal vidaus įstatymus yra įgaliotos suteikti patvirtinimą, kaip nustatyta šioje direktyvoje.

3 straipsnis

Valstybių narių institucijos suteikia patvirtinimą tik geros reputacijos asmenims, nevykdantiems jokios veiklos, kuri pagal tos valstybės narės įstatymus yra nesuderinama su 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų įstatymų numatyto audito atlikimu.

4 straipsnis

Fizinis asmuo gali būti patvirtintas atlikti įstatymų numatytą 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų auditą tik įgijęs išsilavinimą, suteikiantį teisę stoti į universitetą, išklausęs teorinio parengimo kursą, baigęs praktinio parengimo kursą ir išlaikęs valstybinį ar valstybės mastu pripažįstamą baigiamąjį universiteto profesinės kompetencijos egzaminą.

5 straipsnis

4 straipsnyje nurodytas profesinės kompetencijos egzaminas turi užtikrinti būtiną teorinių žinių lygį tų disciplinų, kurios susijusios su įstatymų numatyto 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų dokumentų audito atlikimu, bei sugebėjimą pritaikyti tokias žinias praktikoje. Bent dalis to egzamino turi būti laikoma raštu.

6 straipsnis

Egzamino metu turi būti patikrintos šios teorinės žinios:

a) - audito atlikimas,

- metinės atskaitomybės analizė ir kritinis vertinimas,

- bendroji apskaita,

- konsoliduota atskaitomybė,

- sąnaudų ir valdymo apskaita,

- vidaus auditas,

- standartai, taikomi metinei ir konsoliduotai atskaitomybei parengti, balanso straipsniams vertinti bei pelnui ar nuostoliams apskaičiuoti,

- teisiniai ir profesiniai standartai, taikomi įstatymų numatytam apskaitos dokumentų auditui atlikti ir tokį auditą atliekantiems subjektams;

b) kiek tai svarbu auditui atlikti:

- įmonių teisė,

- bankroto ir panašios procedūros,

- mokesčių teisė,

- civilinė ir komercinė teisė,

- socialinės apsaugos teisė ir darbo teisė,

- informacinė ir kompiuterių sistemos,

- verslas, bendroji bei finansų ekonomika,

- matematika bei statistika,

- pagrindiniai įmonių finansinio valdymo principai.

7 straipsnis

1. Nukrypdama nuo 5 ir 6 straipsniuose nustatytų reikalavimų, valstybė narė gali nustatyti, kad asmuo, išlaikęs universitetinį ar jam atitinkantį egzaminą, arba turintis universitetinį išsilavinimą ar jį atitinkantį pasirengimą vienoje ar daugiau iš 6 straipsnyje išvardytų disciplinų, gali būti atleistas nuo tų dalykų teorinių žinių patikrinimo, kurių egzaminą jis yra išlaikęs ar turi mokslinį laipsnį.

2. Nukrypdama nuo 5 straipsnyje esančio reikalavimo, valstybė narė gali numatyti, kad asmuo, turintis universitetinį išsilavinimą ar jį atitinkantį pasirengimą vienoje ar daugiau iš 6 straipsnyje išvardytų disciplinų, gali būti atleistas nuo sugebėjimo taikyti įgytas teorines žinias praktikoje patikrinimo, jeigu toks asmuo baigė atitinkamos disciplinos praktinio parengimo kursą ir išlaikė egzaminą ar turi valstybės pripažintą diplomą.

8 straipsnis

1. Siekiant užtikrinti sugebėjimą praktikoje taikyti teorines žinias, kurios tikrinamos egzaminu, besimokantysis privalo baigti bent trejus metus trunkantį praktinio parengimo kursą, įskaitant ir metinės atskaitomybės, konsoliduotos atskaitomybės ar panašios finansinės atskaitomybės audito atlikimą. Mažiausiai du trečdaliai tokio praktinio parengimo turi būti atlikta vadovaujant asmeniui, patvirtintam pagal šią direktyvą atitinkantį tos valstybės narės įstatymą; tačiau valstybė narė gali leisti vadovauti parengimui praktiniam asmeniui, patvirtintam pagal kitos valstybės narės įstatymą atitinkantį šią direktyvą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad visas praktinis parengimas būtų atliekamas vadovaujant asmenims, kurie suteikia atitinkamas parengimo garantijas.

9 straipsnis

Valstybės narės gali patvirtinti asmenis, kurie vykdys 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų dokumentų įstatymo numatytą auditą, net jei tie asmenys neatitinka 4 straipsnyje nustatytų sąlygų, jei tokie asmenys gali įrodyti, kad jie:

a) 15 metų užsiėmė profesine veikla, kuri įgalino juos sukaupti pakankamai patirties finansų, teisės bei buhalterinės apskaitos srityse, bei yra išlaikę profesinio pasirengimo egzaminą, nustatytą 4 straipsnyje, arba

b) 7 metus užsiėmė profesine veikla tose srityse ir, be to, baigė praktinio parengimo kursą, nustatytą 8 straipsnyje, bei išlaikė profesinio pasirengimo egzaminą, nurodytą 4 straipsnyje.

10 straipsnis

1. Valstybės narės gali sutrumpinti 9 straipsnyje nustatytą profesinės veikos laikotarpį, atimdamos iš jo 6 straipsnyje nurodytą teorinio parengimo tose srityse trukmę, jei tik toks teorinis kursas baigiamas pripažintu valstybiniu egzaminu. Toks teorinis parengimas negali trukti trumpiau nei 1 metus ir negali sutrumpinti reikalaujamo profesinės veiklos trukmės daugiau nei ketveriais metais.

2. Profesinės veiklos trukmė, kaip ir praktinis parengimo laikotarpis, negali būti trumpesnė nei teorinio kurso ir praktinio parengimo laikas, kaip to reikalaujama pagal 4 straipsnį.

11 straipsnis

1. Valstybės narės institucijos gali patvirtinti asmenis, kurie įgijo visą ar dalį kvalifikacijos kitoje valstybėje, jeigu jie atitinka šias dvi sąlygas:

a) institucijos turi laikyti jų kvalifikaciją atitinkančia tą, kuri būtina pagal valstybės narės įstatymą, atitinkantį šią direktyvą, ir

b) institucijos turi būti pateikusios iš jų reikalaujamų teisinių žinių lygio, kuris būtinas toje valstybėje narėje 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų dokumentų įstatymų numatytam auditui atlikti, įrodymą. Tačiau tos valstybės narės institucijos neprivalo reikalauti tokio įrodymo tais atvejais, kai jos laiko kitoje valstybėje įgytas teisines žinias pakankamomis.

2. Taikomas 3 straipsnis.

12 straipsnis

1. Valstybė narė gali laikyti patvirtintais pagal šią direktyvą tokius specialistus, kurie tų valstybių narių kompetentingų institucijų individualaus pobūdžio potvarkiais buvo patvirtinti iki 30 straipsnio 2 dalyje nurodytų nuostatų taikymo laiko.

2. Fizinių asmenų priėmimas į valstybės pripažintą profesinę asociaciją tais atvejais, kai pagal tos valstybės įstatymą toks priėmimas tokios asociacijos nariams suteikia teisę atlikti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų įstatymų numatytą auditą gali būti laikomas individualaus pobūdžio potvarkiu, numatytu šio straipsnio 1 dalyje.

13 straipsnis

Iki 30 straipsnio 2 dalyje pateiktų nuostatų taikymo laiko valstybė narė pagal šią direktyvą gali laikyti patvirtintais tuos profesionalius asmenis, kurie nebuvo patvirtinti kompetentingų institucijų individualaus pobūdžio potvarkiais, tačiau turi tą pačią kvalifikaciją toje valstybėje narėje kaip ir asmenys, patvirtinti individualaus pobūdžio potvarkiais, kurie patvirtinimo metu atlieka 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų įstatymų numatytą auditą tokių patvirtintų asmenų vardu.

14 straipsnis

1. Valstybė narė pagal šią direktyvą gali laikyti patvirtintomis tas audito įmones, kurios buvo patvirtintos tos valstybės narės kompetentingų institucijų individualaus pobūdžio potvarkiu prieš pradedant taikyti 30 straipsnio 2 dalyje nustatytas normas.

2. Sąlygos, kurios nustatytos 2 straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose turi būti įvykdytos ne vėliau kaip iki laikotarpio, kuris negali būti nustatytas ilgesnis nei penkeri metai nuo 30 straipsnio 2 dalyje nustatytų nuostatų taikymo datos.

3. Fiziniams asmenims, kurie, prieš pradedant taikyti 30 straipsnio 2 dalyje nurodytas nuostatas, atlikinėjo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų įstatymų numatytą auditą audito įmonės vardu, pradėjus taikyti minėtas nuostatas, gali būti leidžiama tęsti tokią veiklą, net jei tokie asmenys neatitinka šioje direktyvoje nustatytų sąlygų.

15 straipsnis

Iki sueis vieneri metai po 30 straipsnio 2 dalyje nustatytų normų taikymo, tie specialistai, kurie nebuvo patvirtinti kompetentingų institucijų individualaus pobūdžio potvarkiais, tačiau vis dėlto valstybėje narėje yra kvalifikuoti atlikti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų įstatymų numatytą auditą ir iš tikrųjų užsiėmė tokia veikla iki tos datos, gali būti pagal šią direktyvą patvirtinti tos valstybės narės.

16 straipsnis

Vienerius metus po 30 straipsnio 2 dalyje nustatytų normų taikymo valstybės narės gali taikyti pereinamojo laikotarpio priemones specialistams, kurie po tos datos išlaiko teisę atlikti metinių apskaitos dokumentų auditą tam tikrų rūšių bendrovių ar įmonių, kurių metinės apskaitos dokumentams nebūtinai turi būti atliekamas įstatymų numatytas auditas, bet kurie, jei jiems nebus priimtos specialios nuostatos, nebegalės atlikti tokio audito po to, kai bus įvestas naujas įstatymų numatytas auditas.

17 straipsnis

3 straipsnis taikomas 15 ir 16 straipsnių atžvilgiu.

18 straipsnis

1. Šešerius metus po 30 straipsnio 2 dalyje pateiktų nuostatų taikymo valstybės narės gali taikyti pereinamojo laikotarpio priemones asmenims, šių nuostatų taikymo metu jau klausantiems profesinio ar praktinio parengimo kursą, jei, pasibaigus kursui, tie asmenys neatitiktų šios direktyvos nustatytų sąlygų ir todėl nesugebėtų atlikti 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų dokumentų įstatymų numatyto audito, kurį atlikti jie buvo rengiami.

2. Taikomas 3 straipsnis.

19 straipsnis

Nei vienas iš 15 ir 16 straipsniuose minimų specialistų arba iš asmenų, minimų 18 straipsnyje, negali būti patvirtintas pažeidžiant 4 straipsnį, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos laiko, kad asmenys yra tinkami atlikti 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų dokumentų įstatymų numatytą auditą ir jų kvalifikacija atitinka pagal 4 straipsnį tvirtinamų asmenų kvalifikaciją.

20 straipsnis

Valstybė narė, kuri nepasinaudoja Direktyvos 78/660/EEB 51 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybe ir kurioje šios direktyvos priėmimo metu yra keletas kategorijų fizinių asmenų, pagal vidaus įstatymus turinčių teisę atlikti šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų dokumentų įstatymų numatytą auditą, kol toliau bus suderintas apskaitos dokumentų įstatymų numatyto audito atlikimas, 1 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų dokumentų įstatymų numatytą auditą atlikti gali tuo atveju, kai bendrovė neviršija dviejų iš trijų Direktyvos 78/660/EEB 27 straipsnyje nustatytų kriterijų limito, patvirtinti savo vardu veikiančius fizinius asmenis, kurie:

a) atitinka šios direktyvos 3–19 straipsniuose nustatytas sąlygas, išskyrus tai, kad jų profesinio pasirengimo patikrinimo rezultatai gali būti žemesni už tuos, kurių reikalaujama šios direktyvos 4 straipsnyje, ir

b) jau atlikinėjo minimos bendrovės įstatymų numatytą auditą, kol ji neviršijo Direktyvos 78/660/EEB 27 straipsnyje nustatytų dviejų iš trijų kriterijų limito.

Tačiau jei bendrovė priklauso konsoliduotis turinčių įmonių susivienijimui, kuris viršija dviejų iš trijų Direktyvos 78/660/EEB 27 straipsnyje nustatytų kriterijų limitą, tokie asmenys negali atlikti šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų dokumentų įstatymų numatyto audito tokioje bendrovėje.

21 straipsnis

Valstybė narė, kuri nepasinaudoja Direktyvos 83/349/EEB 6 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybe ir kurioje, kai ši direktyva priimta, yra keletas kategorijų fizinių asmenų pagal vidaus įstatymus galinčių atlikti šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų dokumentų įstatymų nustatytą auditą, gali, kol toliau bus suderintas apskaitos dokumentų įstatymų numatyto audito atlikimas, 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų dokumentų įstatymų numatytam auditui atlikti specialiai paskirti asmenį, kuris patvirtintas pagal šios direktyvos 20 straipsnį, jei pirminės įmonės metinio balanso sudarymo dieną besiruošiantis konsoliduotis įmonių susivienijimas pagal tų įmonių paskutines metines ataskaitas neviršija dviejų iš trijų kriterijų, nustatytų Direktyvos 78/660/EEB 27 straipsnyje, jeigu tik šis asmuo yra įgaliotas atlikti visų turinčių konsoliduotis įmonių šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų dokumentų įstatymų numatytą auditą.

22 straipsnis

Valstybė narė, kuri naudojasi 20 straipsniu suteiktomis galimybėmis, gali leisti 8 straipsnyje minimiems asmenims pabaigti praktinio parengimo kursą vadovaujant asmeniui, kuris buvo pagal tos valstybės narės įstatymą patvirtintas atlikti 20 straipsnyje nurodytą įstatymų numatytą auditą.

III SKYRIUS

Profesinis sąžiningumas ir nepriklausomumas

23 straipsnis

Valstybės narės nustato, kad asmenys, patvirtinti atlikti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų įstatymų numatytą auditą, tokį auditą atlieka vadovaudamiesi profesinio sąžiningumo principu.

24 straipsnis

Valstybės narės nustato, kad tokie asmenys, kurie nėra nepriklausomi pagal privalomą auditą numatantį valstybės narės įstatymą, neatlieka įstatymų numatyto audito, kurio jos reikalauja.

25 straipsnis

23 ir 24 straipsniai taikomi taip pat ir fiziniams asmenims, kurie atitinka 3–19 straipsniuose nustatytas sąlygas ir auditorių firmos vardu atlieka 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų įstatymų nustatytą auditą.

26 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad patvirtintiems asmenims gali būti skiriamos atitinkamos nuobaudos kai jie neatlieka audito pagal 23, 24 ir 25 straipsniuose nustatytas normas.

27 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bent jau patvirtintų audito įmonių nariai ir akcininkai bei tokių įmonių administracinių, valdymo ir kontrolės organų nariai, kurie savo asmeninėmis savybėmis neatitinka 3–19 straipsniuose nustatytų sąlygų konkrečioje valstybėje narėje, jokiais būdais nebandytų įtakoti nepriklausomų fizinių asmenų, tokių įmonių vardu atliekančių 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų įstatymų nustatytą auditą.

IV SKYRIUS

Viešumas

28 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad vardai ir adresai visų fizinių asmenų ir audito įmonių, jų patvirtintų 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų įstatymų numatytam auditui atlikti būtų žinomi visuomenei.

2. Be to, visuomenei turi būti pranešti šie duomenys apie kiekvieną iš patvirtintų audito įmonių:

a) fizinių asmenų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje, vardai ir adresai ir

b) audito įmonių narių ar akcininkų vardai ir adresai;

c) audito įmonių administracinių ar valdymo organų narių vardai ir adresai.

3. Tais atvejais, kai fiziniam asmeniui yra leidžiama atlikti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų bendrovės dokumentų įstatymų numatytą auditą 20, 21 ir 22 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, yra taikoma šio straipsnio 1 dalis. Tačiau turi būti nurodyta kategorija bendrovės, įmonės ar įmonių susivienijimo, kurių atžvilgiu leista atlikti tokį auditą.

V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

29 straipsnis

Pagal Direktyvoje 78/660/EEB esantį 52 straipsnį įsteigtas Ryšių komitetas atlieka ir šias pareigas:

a) nepažeidžiant Sutarties 169 ir 170 straipsnių nuostatų veikimo, palengvina šios direktyvos suderintą taikymą rengiant nuolatinius susitikimus, kuriuose konkrečiai sprendžiamos su jos taikymu susijusios problemos;

b) jei būtina, pataria Komisijai šios direktyvos papildymo ar pakeitimo klausimais.

30 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1988 m. sausio mėnesio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės gali nustatyti, kad šio straipsnio 1 dalies normos netaikomos iki 1990 m. sausio 1 d.

3. Valstybės narės užtikrina, kad jos perduos Komisijai pagrindinių nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų, kuriuos jos priims šios direktyvos taikymo srityje, tekstus.

4. Valstybės narės užtikrina, kad jos perduos Komisijai sąrašus patikrinimų, surengtų arba pripažintų pagal 4 straipsnio reikalavimus.

31 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1984 m. balandžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Cheysson

[1] OL C 112, 1978 5 13, p. 6; OL C 317, 1975 12 18, p. 6.

[2] OL C 140, 1979 6 5, p. 154.

[3] OL C 171, 1979 7 9, p. 30.

[4] OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

[5] OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

--------------------------------------------------

Top