EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984D0419

1984 m. liepos 19 d. Komisijos Sprendimas nustatantis galvijų registravimo kilmės knygose kriterijus

OL L 237, 1984 9 5, p. 11–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; panaikino 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/419/oj

31984D0419Oficialusis leidinys L 237 , 05/09/1984 p. 0011 - 0012
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 18 p. 0029
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 32 p. 0070
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 18 p. 0029
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 32 p. 0070


Komisijos sprendimas

1984 m. liepos 19 d.

nustatantis galvijų registravimo kilmės knygose kriterijus

(84/419/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1977 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 77/504/EEB dėl grynaveislių veislinių galvijų [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Graikijos stojimo aktu, ypač į jos 6 straipsnio 1 dalies ketvirtąją įtrauką,

kadangi pagal Direktyvos 77/504/EEB 6 straipsnio 1 dalies ketvirtąją įtrauką Komisija, minėtosios direktyvos 8 straipsnyje nustatyta tvarka, turi apibrėžti suderintus galvijų registravimo gyvulių kilmės knygose kriterijus;

kadangi visose valstybėse narėse, išskyrus Graikiją šiuo metu, kilmės knygas tvarko arba sudaro veislinių gyvulių augintojų organizacijos ir asociacijos;

kadangi dėl to būtina nustatyti galvijų registravimo kilmės knygose kriterijus;

kadangi prieš registruojant galviją kilmės knygoje turi būti įvykdytos tiksliai nustatytos kilmės linijos ir ženklinimo sąlygos;

kadangi reikėtų atsižvelgti į kilmės knygos suskirstymą į skirtingus skirsnius ir klases, kad būtų įtraukti ir tam tikrų rūšių gyvuliai;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kad gyvulį būtų galima įregistruoti jo veislės kilmės knygos pagrindiniame skirsnyje:

- tėvų ir protėvių palikuonys turi būti įregistruoti tos pačios veislės kilmės knygoje,

- jo tapatybė turėjo būti nustatyta vos jam gimus pagal kilmės knygos taisykles,

- jis turi būti tam tikros kilmės, nustatytos pagal kilmės knygos taisykles.

2 straipsnis

Pagal gyvulio pranašumus gyvulių kilmės knygos pagrindinis skirsnis gali būti suskirstytas į keletą klasių. Į bet kurią iš šių klasių gali būti įtraukti tik tie galvijai, kurie atitinka 1 straipsnyje nustatytus kriterijus.

3 straipsnis

1. Kilmės knygą tvarkanti veislinių gyvulių augintojų organizacija ar asociacija gali nuspręsti, ar į kilmės knygos papildomą skirsnį galima įregistruoti 1 straipsnyje nustatytų kriterijų neatitinkančią galvijų patelę. Tokia galvijų patelė turi atitikti šiuos reikalavimus:

- jos tapatybė turi būti nustatyta pagal kilmės knygos taisykles,

- turi būti nuspręsta, kad ji atitinka veislės standartą,

- ji turi atitikti kilmės knygos taisyklėse nustatytus minimalius gyvulių kontrolinio auginimo kriterijus.

2. Šio straipsnio 1 dalies antrojoje ir trečiojoje įtraukose nurodyti reikalavimai gali būti diferencijuojami pagal tai, ar minėtoji galvijų patelė, net jei jos kilmė nėra žinoma, priklauso konkrečiai veislei, ar ji buvo išvesta pagal kilmės knygą tvarkančios veislinių gyvulių augintojų organizacijos arba asociacijos patvirtintą kryžminimo programą.

4 straipsnis

Galvijo patelė, kurios motina ir motinos motina yra įregistruotos kilmės knygos papildomame skirsnyje, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje, ir kurios tėvas, tėvo tėvas ir to tėvo tėvas buvo įregistruoti kilmės knygos pagrindiniame skirsnyje pagal 1 straipsnyje nustatytus kriterijus, yra laikoma grynaveisle patele ir yra įregistruojama 1 straipsnyje nurodytos knygos pagrindiniame skirsnyje.

5 straipsnis

Tais atvejais, kai pagrindinis knygos skirsnis yra suskirstytas į keletą klasių, kitos valstybės narės gyvulys įrašomas į tą minėtosios knygos klasę, kurios kriterijus jis atitinka.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1984 m. liepos 19 d.

Komisijos vardu

Poul Dalsager

Komisijos narys

[1] OL L 206, 1977 8 12, p. 8.

--------------------------------------------------

Top