EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R0918

1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 918/83, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

OJ L 105, 23.4.1983, p. 1–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 009 P. 276 - 312
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 009 P. 276 - 312
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 003 P. 146 - 182
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 003 P. 146 - 182
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 002 P. 126 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 002 P. 126 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; panaikino 32009R1186 . Latest consolidated version: 01/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/918/oj

31983R0918Oficialusis leidinys L 105 , 23/04/1983 p. 0001 - 0037
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 2 tomas 3 p. 0146
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 02 tomas 9 p. 0276
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 2 tomas 3 p. 0146
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 02 tomas 9 p. 0276


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 918/83

1983 m. kovo 28 d.

nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 28, 43 ir 235 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi nėra numatyta leidžiančių nukrypti nuostatų, patvirtintų pagal Sutarties nuostatas, Bendrojo muitų tarifo muitai taikomi visoms į Bendriją importuojamoms prekėms; kadangi tas pat yra ir su žemės ūkio mokesčiais bei kitais importo privalomaisiais mokėjimais, nustatytais laikantis bendrosios žemės ūkio politikos ir konkrečių priemonių, taikomų tam tikroms perdirbtoms žemės ūkio prekėms;

kadangi tačiau tam tikromis griežtai apibrėžtomis aplinkybėmis, kai, esant tam tikroms prekių importo sąlygoms, nėra reikalo imtis įprastinių priemonių ekonomikai apsaugoti, tokie mokesčiai nėra pateisinami;

kadangi pageidautina, kad, esant tokioms aplinkybėms, kaip tradiciškai numato muitų taisyklės, prekėms neturėtų būti taikomi muitai, kuriuos įprastomis aplinkybėmis reikėtų taikyti;

kadangi tokį atleidimą nuo muitų taip pat gali numatyti daugiašalės tarptautinės konvencijos, kurių susitariančiosios šalys yra visos ar kai kurios valstybės narės; kadangi Bendrija turėtų vadovautis tokiomis konvencijomis, tačiau dėl to reikia įvesti Bendrijos atleidimo nuo muitų taisykles, sudarytas pagal Muitų sąjungos reikalavimus, kad, taikant tokiose konvencijose numatytas atleidimo nuo muitų nuostatas, atsirastų galimybė panaikinti siekiamų tikslų, apimties ir sąlygų skirtumus ir būtų sudarytos sąlygos visiems Bendrijoje vienodai naudotis tais pačiais jos teikiamais privalumais;

kadangi dabar valstybėse narėse taikomi kai kurie atleidimo nuo muitų atvejai atsiranda dėl konkrečių su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis sudarytų konvencijų; kadangi tokios konvencijos pagal savo tikslus galioja tik jas pasirašiusiai valstybei narei; kadangi, atrodo, Bendrijos lygmeniu nebūtina apibrėžti sąlygų, kuriomis toks atleidimas gali būti suteiktas, o užtenka paprasčiausiai leisti atitinkamai valstybei narei, kai būtina, suteikti atleidimą nuo muitų laikantis šiuo tikslu nustatytos tvarkos;

kadangi bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimas reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis kai kurioms prekėms galima taikyti eksporto muitus; kadangi dėl to taip pat būtina Bendrijos lygmeniu nurodyti atvejus, kada nuo tokių muitų gali būti atleidžiama;

kadangi Taryba jau priėmė keletą reglamentų dėl atleidimo nuo muitų, ir, atrodo, pageidautina, kad, norint sukurti vieną bendrą ir išsamią Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, tuose atskiruose reglamentuose išdėstytos nuostatos turėtų būti įtrauktos į šį reglamentą, o ankstesnieji aktai oficialiai panaikinti;

kadangi juridinio aiškumo dėlei reikėtų išvardyti Bendrijos aktų, numatančių atleidimą nuo muitų, nuostatas, kurioms šis reglamentas poveikio nedaro;

kadangi šis reglamentas netrukdo valstybėms narėms drausti ar riboti importą ar eksportą, kai tai pateisinama visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos apsaugos, nacionalinių vertybių, turinčių meninę, istorinę ar archeologinę vertę, ir pramonės bei prekybos nuosavybės apsaugos požiūriu;

kadangi reikia sudaryti taisykles, pagal kurias atleidžiant nuo muitų tam tikros ekiu išreikštos sumos turi būti perskaičiuojamos nacionaline valiuta;

kadangi būtina užtikrinti, kad šio reglamento nuostatos būtų taikomos vienodai, ir dėl to reikia nustatyti Bendrijos tvarką, pagal kurią laiku būtų priimtos įgyvendinimo priemonės; kadangi dėl to reikėtų sudaryti komitetą, kuris įgalintų valstybes nares ir Komisiją glaudžiai ir veiksmingai bendradarbiauti šioje srityje ir pakeistų komitetą bemuitės prekybos klausimais, sudarytą 1975 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1798/75 dėl švietimo, mokslo ir kultūros reikalams skirtų medžiagų importo nemokant Bendrojo muitų tarifo muitų [3],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šiuo reglamentu nustatomi atvejai, kada, atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes, atleidžiama nuo importo ar eksporto muitų, kai prekės Bendrijoje išleidžiamos į laisvą apyvartą arba iš Bendrijos eksportuojamos.

2. Šiame reglamente:

a) "importo muitai" — tai muitai ir jiems lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, taip pat žemės ūkio mokesčiai ir kiti importo privalomieji mokėjimai, kuriuos numato bendroji žemės ūkio politika arba konkrečios priemonės, taikomos tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams;

b) "eksporto muitai" — tai žemės ūkio mokesčiai ir kiti eksporto privalomieji mokėjimai, kuriuos numato bendroji žemės ūkio politika arba konkrečios priemonės, taikomos tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams;

c) "asmeninė nuosavybė" — tai bet kuri nuosavybė, skirta atitinkamų asmenų asmeniniam naudojimui arba jų buitiniams poreikiams tenkinti.

Pabrėžtina, kad "asmeninei nuosavybei" priklauso:

- buitiniai daiktai,

- dviračiai ir motociklai, privačios motorinės transporto priemonės ir jų priekabos, turistiniai nameliai–autopriekabos, pramoginiai laivai ir privatūs lėktuvai.

"Asmenine nuosavybe" taip pat laikomos įprastiems šeimos poreikiams reikalingos buitinės atsargos, malonumui laikomi gyvūnėliai ir balnojami gyvuliai, taikomųjų ir humanitarinių mokslų nešiojamosios priemonės, reikalingos asmens amatui ar profesinei veiklai. Nei savo pobūdžiu, nei kiekiu asmeninė nuosavybė neturi kelti įtarimo, kad ji yra importuojama komerciniais tikslais;

d) "buitiniai daiktai" — tai asmeniniai daiktai, šeimos patalynė, namų įranga ir prietaisai, skirti atitinkamų asmenų asmeniniam naudojimui ar jų buitinių poreikių tenkinimui;

e) "alkoholio gaminiai" — tai gaminiai (alus, vynas, aperityvai, pagaminti vyno ar alkoholio pagrindu, brendis, likeriai arba spirituoti gėrimai ir kt.), kurie klasifikuojami Bendrojo muitų tarifo pozicijose Nr. 22.03-22.09.

3. Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikant I skyrių Heligolando sala laikoma trečiąja šalimi.

I SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO IMPORTO MUITŲ

I ANTRAŠTINĖ DALIS

NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ KEIČIANČIŲ IR IŠ TREČIOSIOS ŠALIES Į BENDRIJĄ PERSIKELIANČIŲ FIZINIŲ AMENŲ ASMENINĖ NUOSAVYBĖ

2 straipsnis

Pagal 3-10 straipsnius fiziniams asmenims, keičiantiems nuolatinę gyvenamąją vietą ir persikeliantiems iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją, leidžiama įvežti savo asmeninę nuosavybę be importo muitų.

3 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiama tik ta asmeninė nuosavybė:

a) kurią, išskyrus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, turėjo, o jei tai nesuvartojamos prekės, — kurias naudojo, atitinkamas asmuo savo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje mažiausiai šešis mėnesius iki palikdamas savo nuolatinę gyvenamąją vietą išvykimo trečiojoje šalyje;

b) kuri skirta naudoti tuo pačiu tikslu naujoje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Be to, valstybės narės gali nustatyti sąlygą, kad nuo importo muitų nuosavybė atleidžiama su sąlyga, jei už ją kilmės šalyje arba išvykimo šalyje yra užmokėti paprastai už ją mokami muitai ir (arba) fiskaliniai mokesčiai.

4 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiami tik asmenys, kurių bent 12 mėnesių iš eilės nuolatinė gyvenamoji vieta buvo už Bendrijos ribų.

Tačiau jei yra aišku, kad atitinkamas asmuo ketino gyventi už Bendrijos ribų bent 12 mėnesių iš eilės, kompetentingos institucijos gali daryti išimtis iš pirmoje pastraipoje nurodytos taisyklės.

5 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a) alkoholio gaminiai;

b) tabakas ir tabako gaminiai;

c) komercinės transporto priemonės;

d) daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamąsias taikomųjų ir humanitarinių mokslų priemones.

6 straipsnis

Išskyrus ypatingus atvejus, nuo importo muitų atleidžiama tik asmeninė nuosavybė, įvežama laisvai apyvartai per 12 mėnesių nuo tos dienos, kai asmuo įsikūrė savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje.

Per ankstesnėje pastraipoje nurodytą laikotarpį asmeninė nuosavybė gali būti išleista į laisvą apyvartą keliomis atskiromis siuntomis.

7 straipsnis

1. Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leista asmeninę nuosavybę įvežti laisvai apyvartai, ši be muitų įvežta asmeninė nuosavybė negali būti skolinama, užstatoma, nuomojama ar perleidžiama už atlygį ar nemokamai, prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2. Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus asmeninę nuosavybę prieš pasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tą nuosavybę sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai ji buvo paskolinta, užstatyta, išnuomota ar perleista, atsižvelgiant į tos nuosavybės rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

8 straipsnis

1. Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies, atleisti nuo muitų laisvai apyvartai įvežamą asmeninę nuosavybę, kol dar asmuo nėra įsikūręs savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje, galima su sąlyga, jei jis įsipareigoja savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje faktiškai įsikurti per šešis mėnesius. Toks įsipareigojimas sutvirtinamas garantija, kurios formą ir dydį nustato kompetentingos institucijos.

2. Kai taikomos 1 dalies nuostatos, 3 straipsnio a punkte nustatytas laikotarpis skaičiuojamas nuo tos dienos, kai asmeninė nuosavybė įvežama į Bendrijos muitų teritoriją.

9 straipsnis

1. Kai dėl darbo pobūdžio asmuo palieka trečiąją šalį, kurioje turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, bet dar nėra įsikūręs nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje, ir tik ketina tai padaryti, kompetentingos institucijos gali duoti leidimą be muitų įvežti asmeninę nuosavybę, kurią šiuo tikslu jis perkelia į minėtą teritoriją.

2. Leidimas 1 dalyje nurodytą asmeninę nuosavybę įvežti be muitų išduodamas laikantis 2-7 straipsniuose nurodytų reikalavimų su sąlyga, kad:

a) 3 straipsnio a punkte ir 6 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatyti terminai skaičiuojami nuo tos dienos, kai asmeninė nuosavybė įvežama į Bendrijos muitų teritoriją;

b) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai atitinkamas asmuo faktiškai įsikuria savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje.

3. Leidimas įvežti be muitų taip pat priklauso nuo atitinkamo asmens įsipareigojimo faktiškai įsikurti savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje per tokį laikotarpį, kokį nustato kompetentingos institucijos atsižvelgdamos į aplinkybes. Dėl tokių aplinkybių gali būti reikalinga tokį įsipareigojimą sutvirtinti garantija, kurios formą ir dydį nustato tos institucijos.

10 straipsnis

Kai asmuo savo nuolatinę gyvenamąją vietą turi perkelti iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją dėl išimtinių politinių aplinkybių, kompetentingos institucijos gali nukrypti nuo 3 straipsnio a ir b dalių, 5 straipsnio c ir d dalių bei 7 straipsnio.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SANTUOKOS PROGA ĮVEŽAMOS PREKĖS

11 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 12-15 straipsnius, kraitis ir buitiniai daiktai, nauji ir nenauji, kurie priklauso asmeniui, savo santuokos atveju perkeliančiam nuolatinę gyvenamąją vietą iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją, leidžiami įvežti be importo muitų.

2. Tomis pačiomis sąlygomis dovanos, paprastai teikiamos santuokos proga, kurias asmeniui, atitinkančiam 1 dalyje nurodytas sąlygas, siunčia asmenys, turintys savo nuolatinę gyvenamąją vietą trečiojoje šalyje, taip pat leidžiamos įvežti be importo muitų. Tačiau kiekvienos be muito įvežamos dovanos vertė neturi viršyti 1000 ekiu.

12 straipsnis

Nuo importo muitų, kaip nurodyta 11 straipsnyje, gali būti atleidžiami tik asmenys:

a) kurių nuolatinė gyvenamoji vieta buvo už Bendrijos muitų teritorijos ribų bent 12 mėnesių iš eilės. Tačiau nuo šios taisyklės gali būti leista nukrypti, jei atitinkamas asmuo aiškiai ketino gyventi už Bendrijos muitų teritorijos ribų bent 12 mėnesių iš eilės;

b) Kurie pateikia savo santuokos Įrodymą.

13 straipsnis

Alkoholio gaminiai, tabakas ir tabako gaminiai nuo importo muitų neatleidžiami.

14 straipsnis

1. Išskyrus išimtinius atvejus, nuo importo muitų atleidžiamos tik tos prekės, kurios laisvai apyvartai įvežamos:

- ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki nustatytos vestuvių dienos (šiuo atveju atleidžiant nuo muito turi būti imama atitinkama garantija, kurios formą ir dydį nustato kompetentingos institucijos), ir

- ne vėliau kaip praėjus keturiems mėnesiams nuo vestuvių dienos.

2. Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį 11 straipsnyje nurodytas prekes gali būti leista įvežti laisvai apyvartai keliomis atskiromis siuntomis.

15 straipsnis

1. Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leista prekes įvežti laisvai apyvartai, pagal 11 straipsnį be muitų įvežtos prekės negali būti skolinamos, užstatomos, išnuomojamos ar perleidžiamos už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2. Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus prekes prieš pasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tas prekes sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos buvo paskolintos, užstatytos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PAVELDĖJIMU ĮGYTA ASMENINĖ NUOSAVYBĖ

16 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 17-19 straipsnius, asmeninė nuosavybė, kurią paveldėjęs įgyja fizinis asmuo, turintis nuolatinę gyvenamąją vietą Bendrijos muitų teritorijoje, leidžiama įvežti be importo muitų.

2. 1 dalyje "asmeninė nuosavybė" — tai visa nuosavybė, kuri yra nurodyta 1 straipsnio 2 dalies c punkte ir sudaro mirusiojo palikimą.

17 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a) alkoholio gaminiai;

b) tabakas ir tabako gaminiai;

c) komercinės transporto priemonės;

d) daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamąsias taikomųjų ir humanitarinių mokslų priemones, kurios buvo reikalingos mirusiojo amatui ar profesinei veiklai;

e) žaliavų atsargos, gatavi gaminiai ar pusgaminiai;

f) gyvuliai ir žemės ūkio produktų atsargos, viršijančios normaliems šeimos poreikiams reikalingus kiekius.

18 straipsnis

1. Nuo importo muitų atleidžiama tik asmeninė nuosavybė, kuri laisvai apyvartai įvežama ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo tos dienos, kai atitinkamas asmuo įgijo teisę į tą nuosavybę (galutinis paveldėjimo patvirtinimas).

Tačiau ypatingomis aplinkybėmis kompetentingos institucijos šį laikotarpį gali pratęsti.

2. Asmeninė nuosavybė per 1 dalyje nurodytą laikotarpį gali būti įvežama keliomis atskiromis siuntomis.

19 straipsnis

16-18 straipsniai taikomi mutatis mutandis asmeninei nuosavybei, kurią paveldėjimo būdu įgyja juridiniai asmenys, įsisteigę Bendrijos muitų teritorijoje ir vykdantys ne pelno veiklą.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BUITINIAI DAIKTAI, SKIRTI ANTRAJAI GYVENAMAJAI VIETAI

20 straipsnis

Pagal 21-24 straipsnių nuostatas buitinius daiktus, importuojamus fizinio asmens, turinčio nuolatinę gyvenamąją vietą už Bendrijos ribų, antrajai gyvenamajai vietai Bendrijos muitų teritorijoje apstatyti, leidžiama įvežti be importo muitų.

21 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiami tik buitiniai daiktai, kurie

a) išskyrus ypatingus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, priklausė atitinkamam asmeniui ir buvo jo naudojami mažiausiai šešis mėnesius iki tos dienos, kol juos išvežė;

b) savo pobūdžiu ir kiekiu atitinka įprastinį minėtos antrosios gyvenamosios vietos apstatymą.

22 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiami tik asmenys, kurie:

a) bent 12 mėnesių iš eilės turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą už Bendrijos ribų;

b) yra atitinkamos antrosios gyvenamosios vietos savininkai arba ją nuomoja ne mažiau kaip dvejus metus ir

c) įsipareigoja neišnuomoti tos antrosios gyvenamosios vietos trečiosioms šalims, kai jie ar jų šeimos ten negyvena.

Atleidimas nuo importo muitų gali būti suteiktas tik vieną kartą vienai ir tai pačiai antrajai gyvenamajai vietai.

23 straipsnis

Atleidimas nuo importo muitų gali priklausyti nuo garantijos, kuri užtikrintų, kad skola muitinei, galinti atsirasti pagal 24 straipsnį, bus sumokėta.

24 straipsnis

1. Išnuomojus ar perleidus antrąją gyvenamąją vietą trečiajam asmeniui prieš pasibaigiant dvejų metų laikotarpiui nuo tos dienos, kai buvo leista laisvai apyvartai įvežti buitinius daiktus, reikia už juos sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai antroji gyvenamoji vieta buvo išnuomota ar perleista, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

Tačiau atleidimas nuo importo muitų ir toliau galios, jei tie buitiniai daiktai bus naudojami naujai antrajai gyvenamajai vietai apstatyti su sąlyga, kad bus laikomasi 22 straipsnio b ir c punktų nuostatų.

2. Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus už atlygį ar nemokamai tuos pačius buitinius daiktus trečiajam asmeniui prieš pasibaigiant dvejų metų laikotarpiui nuo tos dienos, kai buvo leisti laisvai apyvartai įvežti buitiniai daiktai, taip pat reikia už juos sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tas pačias sąlygas, kurios nurodytos 1 dalies pirmoje pastraipoje.

Vertingiems buitiniams daiktams šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 10 metų.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKYKLINIAI DRABUŽIAI, MOKYMO PRIEMONĖS IR KITI MOKINIO BUIČIAI REIKALINGI DAIKTAI

25 straipsnis

1. Drabužius, mokymo priemones ir buitinius daiktus, t. y. įprastus mokinio kambariui reikalingus daiktus, kurie priklauso mokiniams ar studentams, atvykstantiems į Bendrijos muitų teritoriją studijuoti, ir yra skirti jų asmeniniam naudojimui per jų studijų laiką, leidžiama įvežti be importo muitų.

2. 1 dalyje:

a) "mokinys ar studentas" — tai asmuo, priimtas į kurią nors mokymo įstaigą ir turintis teisę lankyti jos siūlomus dieninių studijų kursus;

b) "drabužiai" — tai nauji ir nenauji apatiniai ir viršutiniai drabužiai bei patalynė ir baltiniai;

c) "mokymo priemonės" — tai daiktai ir reikmenys (įskaitant kalkuliatorius ir rašomąsias mašinėles), kuriuos paprastai naudoja mokiniai ar studentai studijoms.

26 straipsnis

Atleidžiama nuo importo muitų bent kartą per mokslo metus.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

NEDIDELĖS VERTĖS SIUNTOS

27 straipsnis

Atsižvelgiant į 28 straipsnį, laišku ar pašto siuntiniu siunčiamas gavėjui siuntas, kurių bendra vertė neviršija 10 ekiu, leidžiama įvežti be importo muitų.

28 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a) alkoholio gaminiai;

b) kvepalai ir tualetiniai vandenys;

c) tabakas ir tabako gaminiai.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

NEKOMERCINIO POBŪDŽIO MAŽOS SIUNTOS

29 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 30 ir 31 straipsnius, prekes nekomercinio pobūdžio mažose siuntose, privataus asmens siunčiamose iš trečiosios šalies privačiam asmeniui, gyvenančiam Bendrijos muitų teritorijoje, leidžiama įvežti be importo muitų.

Šioje dalyje numatomas atleidimas nuo importo muitų negalioja prekėms mažose nekomercinio pobūdžio siuntose, siunčiamose iš Heligolando salos.

2. 1 dalyje "nekomercinio pobūdžio maža siunta" — tai prekių siunta, kuri:

- nėra reguliariai siunčiama,

- susideda tik iš gavėjo ar jo šeimos asmeniniam vartojimui skirtų daiktų, nei savo pobūdžiu, nei kiekiu nepanašių į komercinius,

- susideda iš prekių, kurių bendra vertė, įskaitant 30 straipsnyje nurodytų gaminių vertę, neviršija 35 ekiu,

- yra siuntėjo siunčiama gavėjui be jokio užmokesčio.

30 straipsnis

29 straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų kiekvienai siuntai ribojamas šiais atskirų prekių kiekiais:

a) tabako gaminiai:

- 50 cigarečių arba

- 25 cigarilės (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai), arba

- 10 cigarų, arba

- 50 gramų rūkomojo tabako;

b) alkoholiniai gėrimai:

- distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 22 % tūrio: 1 litras (valstybės narės gali reikalauti, kad tas kiekis būtų įvežamas viename butelyje), arba

- distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, aperityvai vyno ar alkoholio pagrindu, kurių alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 22 % tūrio; putojantys vynai, likeriniai vynai: 1 litras, arba

- neputojantys vynai: 2 litrai

c) kvepalai: 50 gramų, arba

tualetiniai vandenys: 0,25 litro.

31 straipsnis

30 straipsnyje išvardytos prekės, kurios yra mažose nekomercinėse siuntose, bet kurių kiekis viršija tame straipsnyje nurodytus kiekius, nuo importo muitų neatleidžiamos.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

GAMYBOS PRIEMONĖS IR KITA ĮRANGA, IMPORTUOJAMOS PERKĖLUS VEIKLĄ IŠ TREČIOSIOS ŠALIES Į BENDRIJĄ

32 straipsnis

1. Nepažeidžiant valstybėse narėse galiojančių priemonių, kurios taikomos pramoninės ir komercinės politikos srityje, ir laikantis 33-37 straipsnių nuostatų, gamybos priemones ir kitą įrangą, priklausančias įmonėms, galutinai nutraukiančioms savo veiklą trečiojoje šalyje ir persikeliančioms į Bendrijos muitų teritoriją tęsti panašią veiklą, leidžiama įvežti be importo muitų.

Kai perkeliamoji įmonė yra žemės ūkio paskirties, jos gyvulius leidžiama įvežti taip pat be importo muitų.

2. 1 dalyje "įmonė" — tai nepriklausomas gamybos ar paslaugų pramonės ekonominis vienetas.

33 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik gamybos priemonės ir įranga, kurios:

a) išskyrus ypatingus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, buvo faktiškai naudojamos įmonėje mažiausiai 12 mėnesių prieš jai nutraukiant veiklą trečiojoje šalyje, iš kurios ji perkelia savo veiklą;

b) persikėlus bus naudojamos tuo pačiu tikslu;

c) atitinka tos įmonės pobūdį ir dydį.

34 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiamos įmonės, kurios persikelia į Bendrijos muitų teritoriją dėl to, kad susijungė ar ketina susijungti su Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigusia įmone arba į ją įsilieti, taigi nesukuria naujo veiklos vieneto.

35 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiamos:

a) transporto priemonės, kurios nėra tokio pobūdžio, kad būtų naudojamos kaip gamybos ar paslaugų pramonės įrankiai;

b) visų rūšių atsargos, skirtos žmonėms vartoti arba gyvulių pašarui;

c) kuras ir žaliavų, gatavos produkcijos bei pusgaminių atsargos;

d) prekybos agentų įvežami gyvuliai.

36 straipsnis

Išskyrus ypatingus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, nuo importo muitų atleisti, kaip nurodyta 32 straipsnyje, galima tik gamybos priemones ir kitą įrangą, kurios įvežamos laisvai apyvartai nepasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui nuo tos dienos, kai įmonė nutraukė savo veiklą trečiojoje šalyje, iš kurios išvyksta.

37 straipsnis

1. Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leista gamybos priemones ir kitą įrangą įvežti laisvai apyvartai, šios be muitų įvežtos gamybos priemonės ir kita įranga negali būti skolinamos, užstatomos, išnuomojamos ar perleidžiamos už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

Kai nuomojant ar perleidžiant atsiranda piktnaudžiavimo pavojus, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 36 mėnesių.

2. Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus prekes prieš pasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tas prekes sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos buvo paskolintos, užstatytos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

38 straipsnis

32-37 straipsniai taikomi mutatis mutandis gamybos priemonėms ir kitai įrangai, kurios priklauso asmenims, užsiimantiems profesine veikla humanitarinių mokslų srityje, ir juridiniams asmenims, vykdantiems ne pelno veiklą, kai jie perkelia tokią veiklą iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIJOS ŪKININKŲ GAUTI PRODUKTAI ŪKYJE, ESANČIAME TREČIOJOJE ŠALYJE

39 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 40 ir 41 straipsnius, žemdirbystės, gyvulininkystės, bitininkystės, sodininkystės ir miškininkystės produktus iš trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Bendrijos muitų teritorija, esančio ūkio, kurį eksploatuoja žemės ūkio produktų gamintojai, turintys pagrindinę įmonę minėtoje muitų teritorijoje, besiribojančioje su ta trečiąja šalimi, leidžiama įvežti be importo muitų.

2. Kad būtų galima remtis 1 dalies nuostatomis, gyvulininkystės produktai turi būti gauti iš Bendrijos kilmės gyvulių arba į ją įvežti laisvai apyvartai.

40 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiami tik produktai, kurie nėra niekaip apdoroti, išskyrus tai, kas paprastai daroma nuėmus jų derlių ar juos gavus.

41 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiami tik produktai, kuriuos į Bendrijos muitų teritoriją įveža pats žemės ūkio produktų gamintojas arba jo vardu kitas asmuo.

42 straipsnis

39-41 straipsniai taikomi mutatis mutandis produktams, gautiems iš žvejybos ar žuvų auginimo veiklos, kurią Bendrijos žvejai ir žuvų augintojai vykdo su trečiąja šalimi besiribojančiuose ežeruose ar vandens keliuose, ir produktams, gautiems iš tokiuose ežeruose ir vandens keliuose Bendrijos medžiotojų vykdomos medžioklės veiklos.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

SĖKLOS, TRĄŠOS IR PRODUKTAI DIRVOS BEI PASĖLIŲ PRIEŽIŪRAI, KURIUOS ĮVEŽA TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMINTOJAI KETINDAMI JUOS NAUDOTI ŪKIUOSE, BESIRIBOJANČIUOSE SU TOMIS ŠALIMIS

43 straipsnis

Atsižvelgiant į 44 straipsnį, sėklas, trąšas ir produktus, skirtus dirvos ir pasėlių priežiūrai, kuriuos ketinama panaudoti Bendrijos muitų teritorijoje esančiame ūkyje, besiribojančiame su trečiąja šalimi, kurį eksploatuoja žemės ūkio produktų gamintojai, turintys pagrindinę įmonę minėtoje trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Bendrijos muitų teritorija, leidžiama įvežti be importo muitų.

44 straipsnis

1. Nuo importo muitų atleidžiami tik tokie sėklų, trąšų ir kitų produktų kiekiai, kokie reikalingi ūkiui eksploatuoti.

2. Nuo importo muitų atleidžiamos sėklos, trąšos ir kiti produktai, kuriuos tiesiai į Bendrijos muitų teritoriją įveža pats žemės ūkio produktų gamintojas arba kitas asmuo jo vardu.

3. Valstybės narės gali nutarti, kad toks atleidimas nuo importo muitų taikomas, jeigu kita šalis joms taip pat taiko tokį patį režimą.

XI ANTRAŠTINĖ DALIS

PREKĖS KELEIVIŲ ASMENINIAME BAGAŽE

45 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 46-49 straipsnius, atvykstančių iš trečiųjų šalių keleivių asmeniniame bagaže esančias prekes leidžiama įvežti be importo muitų, jei tos įvežamos prekės yra nekomercinio pobūdžio.

2. 1 dalyje:

a) "asmeninis bagažas" — tai visas bagažas, kurį keleivis, atvykęs į Bendriją, gali pateikti muitinei, ir bagažas, pateikiamas tai pačiai muitinei vėliau, su sąlyga, kad gali būti pateikti įrodymai, jog, keleiviui išvykstant, kompanija, atgabenusi bagažą į Bendriją iš išvykimo trečiosios šalies, užregistravo jį kaip lydintįjį bagažą.

Nepažeidžiant 112 straipsnio 1 dalies b punkto, nešiojamoji tara su kuru nėra laikoma asmeniniu bagažu;

b) "nekomercinio pobūdžio įvežamos prekės" — tai įvežamos prekės, kurios:

- yra proginio pobūdžio ir

- jas sudaro tik prekės, skirtos keleivių ar jų šeimų asmeniniam naudojimui, arba prekės, skirtos dovanoms; tokių prekių pobūdis ir kiekiai neturi duoti pagrindo manyti, kad jos įvežamos komerciniais tikslais.

46 straipsnis

1. 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taikomas tokiam toliau išvardytų prekių kiekiui, kurį gali įvežti vienas keleivis:

a) tabako gaminiai:

200 cigarečių arba

100 cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai), arba

50 cigarų, arba

250 gramų rūkomojo tabako.

Tačiau ne Europoje gyvenantiems keleiviams šių prekių kiekiai padidinami iki:

400 cigarečių arba

200 cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai), arba

100 cigarų, arba

500 gramų rūkomojo tabako;

b) alkoholiniai gėrimai:

- distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 22 % tūrio: 1 litras (valstybės narės gali reikalauti, kad tas kiekis būtų įvežamas viename butelyje), arba

- distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, aperityvai vyno ar alkoholio pagrindu, kurių alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 22 % tūrio; putojantys vynai, likeriniai vynai: 1 litras, arba

neputojantys vynai: 2 litrai;

c) kvepalai: 50 gramų

ir

tualetiniai vandenys: 0,25 litro.

2. Keleiviai, jaunesni nei 17 metų, už 1 dalies a ir b punktuose nurodytas prekes importo muitus privalo mokėti.

47 straipsnis

Kitos prekės, kurios nėra išvardytos 46 straipsnyje, atleidžiamos nuo importo muitų, kaip nurodyta 45 straipsnyje, jei jų bendra vertė vienam keleiviui neviršija 45 ekiu.

Tačiau valstybės narės gali šią sumą sumažinti iki 23 ekiu keleiviams, neturintiems 15 metų.

48 straipsnis

Kai vieno keleivio vežamų dviejų ar daugiau prekių bendra vertė viršija 47 straipsnyje nurodytas sumas, nuo importo muitų atleidžiamos iki nurodytos sumos tos prekės, kurios būtų atleistos nuo muitų, jei būtų importuojamos atskirai; tai daroma suprantant, kad atskiro daikto vertės dalyti negalima.

49 straipsnis

1. Valstybės narės gali sumažinti leidžiamų be muitų įvežti prekių vertę ir (arba) jų kiekį, jei jas įveža:

- asmenys, gyvenantys pasienio zonoje,

- pasienio darbininkai,

- transporto priemonių, važinėjančių tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos, brigados.

Šie apribojimai netaikomi, kai asmenys, turintys savo gyvenamąją vietą pasienio zonoje, įrodo, kad jie negrįš iš besiribojančios trečiosios šalies pasienio zonos. Tačiau jie taikomi pasienio darbininkams ir transporto priemonių, važinėjančių tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos, brigadoms, kai jos įveža prekes važiuodamos savo darbo reikalais.

2. Taikant 1 dalies nuostatas:

- "pasienio zona" — tai, nepažeidžiant šioje srityje sudarytų konvencijų, zona, kuri nuo sienos pačia tiesiausia linija tęsiasi ne daugiau kaip 15 kilometrų. Vietiniai administraciniai rajonai, kurių teritorijos dalis patenka į tą zoną, taip pat laikomi pasienio zonos dalimi,

- "pasienio darbininkas" — tai asmuo, kuris pagal savo nuolatinės veiklos pobūdį darbo dienomis turi pereiti į kitą pusę sienos.

XII ANTRAŠTINĖ DALIS

ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS MEDŽIAGA; MOKSLO PRIETAISAI IR APARATAI

50 straipsnis

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiagą, išvardytą I priede, leidžiama įvežti be importo muitų nepriklausomai nuo to, kas jos gavėjas ir kokiam naudojimui tokia medžiaga skirta.

51 straipsnis

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiagą, išvardytą II priede, leidžiama įvežti be importo muitų su sąlyga, kad ji skirta:

- arba valstybinėms švietimo, mokslo ar kultūros įstaigoms ir organizacijoms,

- arba įstaigoms ir organizacijoms, patenkančioms į kategorijas, nurodytas prie kiekvieno daikto minėto priedo 3 stulpelyje, su sąlyga, kad valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtino, kad jos turi teisę tokias prekes gauti be importo muitų.

52 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 53-58 straipsnius, mokslo prietaisus ir aparatus, kuriems negalioja51 straipsnis, leidžiama įvežti be importo-muitų, kai jie įvežami grynai nekomerciniais tikslais.

2. 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taikomas tik mokslo prietaisams ir aparatams:

a) kurie skirti:

- arba valstybinėms įstaigoms, dirbančioms daugiausia švietimo ir tyrimų srityje, bei valstybinių įstaigų skyriams, dirbantiems daugiausia švietimo ir tyrimų srityje,

- arba privačioms įstaigoms, dirbančioms daugiausia švietimo ir tyrimų srityje ir valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintoms, kad turi teisę tokias prekes gauti be importo muitų; ir

b) tuomet, kai lygiavertės mokslinės vertės prietaisai ir aparatai nėra gaminami Bendrijoje.

53 straipsnis

Nuo importo muitų taip pat atleidžiama:

a) atsarginės dalys, sudėtinės dalys ar reikmenys, tinkami mokslo prietaisams ir aparatams, su sąlyga, kad tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir tie prietaisai ir aparatai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti tiems prietaisams ir aparatams:

- kurias anksčiau buvo leista įvežti be muito su sąlyga, kad tuo metu, kai prašoma konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis ar reikmenis atleisti nuo importo muitų, tie prietaisai ir aparatai vis dar yra mokslo tiriamojo pobūdžio, arba

- kurios turėtų būti atleistos nuo importo muitų tuo metu, kai prašoma nuo importo muitų atleisti konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis ar reikmenis;

b) įrankiai, naudojami mokslo prietaisams ir aparatams prižiūrėti, tikrinti, kalibruoti ir remontuoti, su sąlyga, kad:

- tie įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir prietaisai bei aparatai arba, jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti tiems prietaisams ir aparatams:

- kurias anksčiau buvo leista įvežti be muito su sąlyga, kad tuo metu, kai prašoma tuos įrankius atleisti nuo importo muitų, tie prietaisai ir aparatai vis dar yra mokslo tiriamojo pobūdžio, arba

- kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai prašoma nuo importo muitų atleisti tuos įrankius,

ir kad

- lygiaverčiai įrankiai nėra gaminami Bendrijoje.

54 straipsnis

Taikant 52 ir 53 straipsnius:

- "mokslo prietaisas ar aparatas" — tai bet kuris prietaisas ar aparatas, kuris dėl savo objektyvių techninių ypatybių ir tų rezultatų, kuriuos juo galima gauti, yra tinkamas naudoti daugiausia arba išimtinai mokslinėje veikloje,

- "įvežami nekomerciniais tikslais" — taikoma mokslo prietaisams ir aparatams, skirtiems naudoti vykdant ne pelno tyrimus arba švietimo tikslais,

- "lygiavertė mokslinė vertė" — nustatoma lyginant prietaiso ar aparato, kurį prašoma atleisti nuo importo muitų, esmines technines charakteristikas su atitinkamo prietaiso ar aparato, gaminamo Bendrijoje, esminėmis techninėmis charakteristikomis, siekiant nustatyti, ar pastarasis galėtų būti naudojamas tais pačiais mokslo tikslais, kuriems skirtas ir prašomas atleisti nuo importo muitų prietaisas ar aparatas, ir ar juo gauti rezultatai būtų panašūs,

- laikoma, kad mokslo prietaisas ar aparatas — ar vienas iš įrankių, nurodytų 53 straipsnio b dalyje, — yra gaminami Bendrijoje, kai, atsižvelgiant į atitinkamo gamybos sektoriaus komercinę praktiką, jo pristatymo laikas, skaičiuojant nuo užsakymo, nėra daug ilgesnis už prietaiso, aparato ar įrankio, kurį prašoma atleisti nuo importo muitų, pristatymo laiką, arba kai šis laikotarpis nėra ilgesnis už pastarąjį tiek, kad tikslas ar panaudojimas, kuriam toks prietaisas, aparatas ar įrankis buvo iš pradžių skirtas, dėl to ženkliai nukentėtų.

55 straipsnis

Atleisti nuo importo muitų galima, jei pagal įgyvendinimo nuostatų, patvirtintų pagal 143 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytą tvarką, numatytas sąlygas yra nustatyta, kad nei prietaisai ir aparatai, kurių mokslinė vertė yra lygiavertė prašomų atleisti nuo importo muitų prietaisų ir aparatų mokslinei vertei, nei įrankiai, lygiaverčiai tiems, kuriuos prašoma atleisti nuo importo muitų, nėra gaminami Bendrijoje.

56 straipsnis

Atleidžiant nuo importo muitų mokslo prietaisus ir aparatus bei įrankius, kuriuos 52 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms įstaigoms dovanoja asmuo, įsikūręs už Bendrijos ribų, netaikomos sąlygos, nustatytos 52 straipsnio 2 dalies b punkte, 53 straipsnio b punkte ir 55 straipsnyje.

Tačiau būtina pagal įgyvendinimo nuostatų, patvirtintų pagal 143 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytą tvarką, numatytas sąlygas nustatyti, kad, dovanodamas mokslo prietaisus ir aparatus, asmuo neturėjo jokių komercinių tikslų.

57 straipsnis

1. 51 straipsnyje nurodytų daiktų ir mokslo prietaisų bei aparatų, atleistų nuo importo muitų pagal 52-56 straipsniuose nustatytas sąlygas, negalima skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2. Jei daiktas paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas įstaigai ar organizacijai, turinčiai teisę pagal 51 arba 52 straipsnio 2 dalies a punktą pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja toliau su sąlyga, kad toji įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą, prietaisą ar aparatą tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant privalu prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

58 straipsnis

1. 51 ir 52 straipsniuose nurodytos įstaigos ir organizacijos, kurios nebeatitinka atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kurios ketina naudoti be muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurie nurodyti tuose straipsniuose, apie tai informuoja kompetentingas institucijas.

2. Už daiktus, kuriuos įstaigos ir organizacijos valdo ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, jos privalo mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

Už daiktus, atleistus nuo importo muitų, kuriuos įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 51 ir 52 straipsniuose, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

59 straipsnis

56, 57 ir 58 straipsniai galioja mutatis mutandis 53 straipsnyje nurodytiems gaminiams.

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BANDOMIEJI GYVŪNAI IR TYRIMAMS SKIRTOS BIOLOGINĖS BEI CHEMINĖS MEDŽIAGOS

60 straipsnis

1. Nuo importo muitų atleidžiami:

a) gyvūnai, specialiai paruošti laboratoriniams tyrimams;

b) biologinės ir cheminės medžiagos, kurioms nėra lygiavertės produkcijos Bendrijos muitų teritorijoje ir kurios įvežamos išskirtinai nekomerciniais tikslais su sąlyga, kad jos yra įtrauktos į sąrašą, sudarytą laikantis 143 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos tvarkos.

2. Importo muitais, nurodytais 1 dalyje, neapmokestinami tik gyvūnai ir biologinės bei cheminės medžiagos, skirtos:

- valstybinėms įstaigoms, kurių veikla daugiausia susijusi su švietimu arba tyrimais, arba tiems valstybinių įstaigų skyriams, kurių veikla daugiausia susijusi su švietimu ar tyrimais,

- arba privačioms įstaigoms, kurių veikla daugiausia susijusi su švietimu ar tyrimais ir kurios yra valstybių narių kompetentingų institucijų įgaliotos gauti tokius daiktus be importo muitų.

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS

ŽMOGAUS KILMĖS TERAPINĖS MEDŽIAGOS IR KRAUJO GRUPĖS BEI AUDINIŲ TIPŲ NUSTATYMO REAGENTAI

61 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 62 straipsnį, be importo muitų leidžiam įvežti šias prekes:

a) terapinės žmogaus kilmės medžiagas;

b) kraujo grupės nustatymo reagentus;

c) audinių tipų nustatymo reagentus.

2. 1 dalyje:

- "žmogaus kilmės terapinės medžiagos" — tai žmogaus kraujas ir jo išvestiniai produktai (natūralus žmogaus kraujas, sausa žmogaus plazma, žmogaus albuminas ir žmogaus plazmos proteino fiksuoti tirpalai, žmogaus imunoglobulinas ir žmogaus fibrinogenas),

- "kraujo grupės nustatymo reagentai" — tai visi reagentai, — žmogaus, gyvulinės, augalinės ar kitokios kilmės, — naudojami kraujo grupei nustatyti ir kraujo nesuderinamumui aptikti,

- "audinių tipų nustatymo reagentai" — visi reagentai, — žmogaus, gyvulinės, augalinės ar kitokios kilmės, — naudojami žmogaus audinių tipui nustatyti.

62 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik prekės, kurios:

a) skirtos kompetentingų institucijų patvirtintoms įstaigoms ar laboratorijoms naudoti išskirtinai nekomerciniais medicininiais ar moksliniais tikslais;

b) įvežamos kartu su teisėtai įgaliotos institucijos trečiojoje išvykimo šalyje išduotu atitikties pažymėjimu;

c) sudėtos į konteinerius, ant kurių yra specialios juos identifikuojančios etiketės.

63 straipsnis

Nuo importo muitų taip pat atleidžiamos specialios pakuotės, būtinos transportuojant žmogaus kilmės terapines medžiagas bei kraujo grupių ar audinių tipų nustatymo reagentus, taip pat bet kurie jų vartojimui būtini tirpikliai ar papildomi elementai, kurie gali būti sudėti į siuntas.

XV ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPTAUTINIUOSE SPORTO RENGINIUOSE VARTOJAMI FARMACIJOS PRODUKTAI

64 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami žmogaus ar veterinariniam vartojimui skirti farmacijos produktai, įvežami Bendrijos muitų teritorijoje organizuojamuose tarptautiniuose sporto renginiuose dalyvaujantiems asmenims ar gyvuliams iš trečiųjų šalių vartoti, ribojant jų kiekį taip, kad tų produktų pakaktų poreikiams patenkinti per visą šioje teritorijoje buvimo laiką.

XVI ANTRAŠTINĖ DALIS

LABDAROS IR FILANTROPIJOS ORGANIZACIJOMS SKIRTOS PREKĖS: AKLIESIEMS IR KITIEMS NEĮGALIESIEMS SKIRTI DAIKTAI

A. Bendriesiems tikslams įvežamos prekės

65 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 67 ir 68 straipsnius, žemiau išvardytus daiktus leidžiama įvežti be importo muitų, jei tuo nėra piktnaudžiaujama arba žymiai iškraipoma konkurencija:

a) valstybinių organizacijų ar kitų, kompetentingų institucijų patvirtintų, labdaros ir filantropinių organizacijų įvežamusbū- tiniausius daiktus, skirtus skurstantiems asmenims nemokamai išdalyti;

b) trečiojoje šalyje įsikūrusio asmens ar organizacijos nemokamai, be jokių siuntėjo komercinių tikslų, valstybinėms ar kitoms kompetentingų institucijų patvirtintoms labdaros ir filantropinėms organizacijoms atsiųstus daiktus, už kuriuos įvairiuose labdaros renginiuose renkamos lėšos skurstantiems asmenims šelpti;

c) už Bendrijos ribų įsikūrusio asmens ar organizacijos nemokamai, be jokių siuntėjo komercinių tikslų, kompetentingų institucijų patvirtintoms labdaros ir filantropinėms organizacijoms atsiųstą įrangą ir raštinės reikmenis, skirtus naudoti tik pagal jų veiklos pobūdį arba labdaringais ir filantropiniais tikslais.

2. 1 dalies a punkte "būtiniausi daiktai" — tai prekės, reikalingos būtiniausiems žmogaus poreikiams tenkinti, pavyzdžiui, maistas, vaistai, rūbai, patalynė.

66 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a) alkoholio gaminiai;

b) tabakas ir tabako gaminiai;

c) kava ir arbata;

d) motorinės transporto priemonės, išskyrus greitosios pagalbos automobilius.

67 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik organizacijos, kurių apskaitos tvarka leidžia kompetentingoms institucijoms prižiūrėti jų veiklą ir kurios suteikia visas būtinas garantijas.

68 straipsnis

1. Organizacija, kuri naudojasi atleidimo nuo importo muitų teise, 65 straipsnyje nurodytų prekių ir įrangos negali skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai kitais tikslais, negu nustatyta to straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, iš anksto apie tai nepranešdama kompetentingoms institucijoms.

2. Jei prekės ir įranga yra paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos organizacijai, pagal 65 ir 67 straipsnius turinčiai teisę naudotis atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų ir toliau galioja su sąlyga, jei toji organizacija naudoja tas prekes ir įrangą tais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

69 straipsnis

1. 65 straipsnyje nurodytos organizacijos, nebeatitinkančios atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba ketinančios naudoti be importo muitų leistas įvežti prekes ir įrangą ne tais tikslais, kurie numatyti tame straipsnyje, apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.

2. Už prekes ir įrangą, kurias ir toliau valdo organizacijos, nebeatitinkančios atleidimo nuo importo muitų sąlygų, jos privalo mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti tų sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

3. Už prekes ir įrangą, kurias organizacija, pasinaudojusi atleidimo nuo importo muitų teise, naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 65 straipsnyje, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

B. Neįgaliųjų poreikiams įvežamos prekės

1. Akliesiems skirti daiktai

70 straipsnis

Aklųjų švietimui, jų mokslinei ir kultūrinei pažangai skirtus daiktus, nurodytus III priede, leidžiama įvežti be importo muitų.

71 straipsnis

Aklųjų švietimui, jų mokslinei ir kultūrinei pažangai skirtus daiktus, nurodytus IV priede, leidžiama įvežti be importo muitų su sąlyga, kad juos įveža:

- arba patys aklieji savo pačių naudojimui,

- arba valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintos šiems daiktams be muitų įvežti įstaigos ar organizacijos, susijusios su aklųjų švietimu arba pagalbos jiems teikimu.

Pagal pirmoje pastraipoje nurodytas sąlygas importo muitais neapmokestinamos minėtų daiktų atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys bei įrankiai, skirti minėtų daiktų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimui ar remontui su sąlyga, kad tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys, reikmenys ar įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir minėti daiktai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog jie yra skirti anksčiau be importo muitų įvežtiems daiktams arba daiktams, kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai nuo importo muitų atleisti prašoma konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ar įrankius.

2. Kitiems neįgaliesiems skirti daiktai

72 straipsnis

1. Daiktus, specialiai sukonstruotus fiziškai ar protiškai neįgaliųjų, išskyrus akluosius, švietimo, įdarbinimo ar socialinės pažangos tikslais, leidžiama įvežti be importo muitų, kai:

a) juos įveža:

- arba patys neįgalieji savo pačių naudojimui,

- arba įstaigos ar organizacijos, savo pagrindine veikla susijusios su neįgaliųjų švietimu arba pagalbos jiems teikimu ir kurias valstybių narių kompetentingos institucijos yra patvirtinusios kaip turinčias teisę šiuos daiktus gauti be muitų;

ir

b) lygiaverčiai daiktai Bendrijoje nėra gaminami.

Tačiau pagal įgyvendinimo nuostatų, patvirtintų pagal 143 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytą tvarką, numatytas sąlygas galima nukrypti nuo b punkte nurodytos sąlygos, jei atleidimas nuo importo muitų nekenkia lygiaverčių prekių gamybai Bendrijoje.

2. Pagal pirmos pastraipos sąlygas importo muitais neapmokestinamos minėtų daiktų atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys bei įrankiai, skirti minėtų daiktų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimui ar remontui su sąlyga, kad tokios atsarginės dalys, sudėtinės dalys, reikmenys ar įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir minėti daiktai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog jie yra skirti anksčiau be importo muitų įvežtiems daiktams arba daiktams, kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai nuo importo muitų atleisti prašoma konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ar įrankius.

3. Šiame straipsnyje:

- lygiavertiškumas nustatomas lyginant daiktų, kuriuos prašoma atleisti nuo importo muitų, esmines technines charakteristikas su Bendrijoje gaminamo atitinkamo daikto esminėmis techninėmis charakteristikomis, siekiant nustatyti, ar pastarąjį galima naudoti tais pačiais tikslais, kuriems skirti daiktai, prašomi atleisti nuo importo muitų, ir ar juo pasiekiami rezultatai būtų panašūs,

- laikoma, kad daiktas yra gaminamas Bendrijoje, kai, atsižvelgiant į atitinkamo gamybos sektoriaus komercinę praktiką, jo pristatymo laikas, skaičiuojant nuo užsakymo, nėra daug ilgesnis už daikto, kurį prašoma atleisti nuo importo muitų, pristatymo laiką, arba kai šis laikotarpis nėra ilgesnis už pastarąjį tiek, kad tikslas ar panaudojimas, kuriam toks daiktas buvo iš pradžių skirtas, dėl to ženkliai nukentėtų.

73 straipsnis

Nepažeidžiant 72 straipsnio 1 dalies paskutinio sakinio, atleisti nuo importo muitų galima, jei pagal įgyvendinimo nuostatų, patvirtintų pagal 143 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytą tvarką, numatytas sąlygas yra nustatyta, kad daiktai, lygiaverčiai tiems, kuriuos prašoma atleisti nuo importo muitų, Bendrijoje negaminami.

74 straipsnis

Daiktams, siunčiamiems kaip dovanos patiems neįgaliesiems ar jiems patiems naudoti arba 72 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytoms įstaigoms ir organizacijoms, atleidimo nuo importo muitų sąlygos, nustatytos 72 straipsnio 1 dalies b punkte ar 73 straipsnyje, netaikomos.

Tačiau pagal įgyvendinimo nuostatų, patvirtintų pagal 143 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytą tvarką, numatytas sąlygas būtina nustatyti, kad tie daiktai yra dovanojami be jokių dovanojančio asmens komercinių tikslų.

3. Bendrosios nuostatos

75 straipsnis

Daiktų, skirtų naudoti patiems akliesiems ar neįgaliesiems, atleidimas nuo importo muitų, kaip nurodyta 71 straipsnio pirmoje įtraukoje, 72 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje įtraukoje ir 74 straipsnyje, priklauso nuo to, ar valstybėse narėse galiojančios nuostatos įgalina atitinkamus asmenis nustatyti savo kaip aklojo ar neįgaliojo, kuriam suteikiama teisė pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, statusą.

76 straipsnis

1. Daiktų, kuriuos 71, 72 ir 74 straipsniuose nurodyti asmenys įveža be importo muitų, negalima skolinti, išnuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2. Jei daiktas yra paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas asmeniui, įstaigai ar organizacijai, kurie turi teisę pagal 71-74 straipsnius pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad toji įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

77 straipsnis

1. Įstaigos ir organizacijos, turinčios teisę pagal 71-74 straipsniuose nustatytas sąlygas būti atleistos nuo importo muitų, gali daiktus, kuriuos yra įvežusios, nepelno pagrindu skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai akliesiems ir kitiems neįgaliesiems, kuriais jos rūpinasi, nemokėdamos atitinkamų muitų.

2. Jokiomis kitomis sąlygomis, išskyrus nurodytas 1 dalyje, minėti daiktai negali būti skolinami, nuomojami ar perleidžiami prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

Jei daiktas paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas įstaigai ar organizacijai, turinčiai teisę pagal 71 straipsnio 1 pastraipą ar 72 straipsnio 1 dalies a punktą būti atleistai nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų ir toliau galioja su sąlyga, kad pastaroji įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą tais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės ar įranga buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų prekių ar įrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

78 straipsnis

1. 71 ir 72 straipsniuose nurodytos įstaigos ir organizacijos, nebeatitinkančios atleidimo nuo importo muitų sąlygų, arba ketinančios naudoti be importo muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurie numatyti tuose straipsniuose, apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.

2. Už daiktus, kuriuos įstaigos ir organizacijos valdo ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, mokami atitinkami importo muitai pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

3. Už daiktus, atleistus nuo importo muitų, kuriuos įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 71 ir 72 straipsniuose, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

C. Daiktai, skirti ištiktiems nelaimės

79 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 80 ir 85 straipsnius, prekės, kurias įveža valstybinės organizacijos ar kitos kompetentingų institucijų patvirtintos labdaros ar filantropinės organizacijos, atleidžiamos nuo importo muitų, kai jos yra skirtos:

a) nemokamai išdalyti nukentėjusiems nuo nelaimės, ištikusios vienos ar kelių valstybių narių teritorijas; arba

b) nemokamai naudotis nukentėjusiems nuo tokios nelaimės, bet išlikdamos tokių organizacijų nuosavybe.

2. Prekės, kurias įveža laisvai apyvartai gelbėjimo žinybos, kad galėtų patenkinti savo poreikius per savo veiklos laikotarpį, taip pat atleidžiamos nuo muitų, kaip nurodyta 1 dalyje, tomis pačiomis sąlygomis.

80 straipsnis

Medžiagos ar įranga, skirtos nelaimės ištiktiems rajonams atstatyti, nuo muitų nėra atleidžiamos.

81 straipsnis

Kad būtų suteiktas atleidimas nuo importo muitų, turi būti priimtas Komisijos sprendimas, kurį ji priima suinteresuotos valstybės narės ar narių prašymu, kritiškiems atvejams numatyta tvarka, pagal kurią būtinos konsultacijos su kitomis valstybėmis narėmis. Esant reikalui, tuo sprendimu taip pat nustatoma pagalbos apimtis ir sąlygos.

Laukdamos kol bus paskelbtas Komisijos sprendimas, nelaimės ištiktos valstybės narės gali leisti laikinai sustabdyti visų importo muitų taikymą prekėms, įvežamoms 79 straipsnyje nurodytais tikslais su sąlyga, kad importuojanti organizacija įsipareigoja tuos muitus sumokėti, jei nuo jų nebūtų atleista.

82 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik organizacijos, kurių apskaitos tvarka leidžia kompetentingoms institucijoms prižiūrėti jų veiklą ir kurios suteikia visas būtinas garantijas.

83 straipsnis

1. Organizacijos, kurios buvo atleistos nuo importo muitų, 79 straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių negali nepranešusios kompetentingoms institucijoms skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai jokiomis kitomis sąlygomis, išskyrus tas, kurios nurodytos tame straipsnyje.

2. Jei prekės paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos organizacijai, turinčiai teisę pagal 79 straipsnį naudotis atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad pastaroji įstaiga ar organizacija naudoja tas prekes tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės buvo paskolintos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

84 straipsnis

1. Po to, kai nukentėjusieji nuo nelaimės nustoja naudotis 79 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis prekėmis, negalima jų skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2. Jei prekės paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos organizacijai, turinčiai teisę pagal 79 straipsnį naudotis atleidimu nuo importo muitų, arba, tam tikrais atvejais, organizacijai, turinčiai teisę pagal 65 straipsnio 1 dalies a punktą naudotis atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad pastaroji organizacija naudoja tas prekes tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės buvo paskolintos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

85 straipsnis

1. 79 straipsnyje nurodytos organizacijos, kurios nebeatitinka atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kurios ima naudoti be importo muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurie numatyti tame straipsnyje, apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.

2. Už prekes, kurias organizacijos valdo ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, kai tos prekės yra perleidžiamos organizacijai, kuri ir pati turi teisę pagal 79 straipsnį būti atleista nuo importo muitų, arba, tam tikrais atvejais, organizacijai, turinčiai teisę būti atleistai nuo importo muitų pagal 65 straipsnio 1 dalies a punktą, atleidimas nuo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad organizacija naudoja tas prekes tais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi. Kitais atvejais reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai organizacijos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

3. Už prekes, atleistas nuo importo muitų, kurias įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 79 straipsnyje, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės buvo pradėtos naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

XVII ANTRAŠTINĖ DALIS

GARBĖS IR KITI APDOVANOJIMAI

86 straipsnis

Jei suinteresuotas asmuo kompetentingoms institucijoms pateikia pakankamus įrodymus ir jei su atitinkamais daiktais susijusi veikla nėra komercinio pobūdžio, žemiau išvardytus daiktus leidžiama įvežti be importo muitų:

a) trečiųjų šalių Vyriausybių suteiktus apdovanojimus asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Bendrijos muitų teritorijoje;

b) taures, medalius ir panašius simbolinio pobūdžio daiktus, kuriais trečiojoje šalyje yra apdovanoti asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Bendrijos muitų teritorijoje, už jų veiklą mene, moksle, sporte, visuomeninėje tarnyboje ar pripažįstant jų nuopelnus tam tikrame įvykyje, jei tokius daiktus įveža patys suinteresuoti asmenys;

c) taures, medalius ir panašius simbolinio pobūdžio daiktus, kuriuos valdžios institucijos ar įsikūrę trečiojoje šalyje asmenys yra perdavę nemokamai, kad šie daiktai būtų Bendrijos muitų teritorijoje įteikti tokiais pat tikslais, kokie nurodyti b punkte.

XVIII ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ SRITYJE GAUTOS DOVANOS

87 straipsnis

Nepažeidžiant, tam tikrais atvejais, 45-49 straipsnių ir laikantis 88 ir 89 straipsnių, importo muitais neapmokestinami daiktai, kuriuos:

a) į Bendrijos muitų teritoriją įveža asmenys, lankęsi trečiojoje šalyje su oficialiu vizitu ir ta proga gavę įvežamus daiktus kaip dovanas iš priimančios šalies valdžios institucijų;

b) į Bendrijos muitų teritoriją įveža asmenys, atvykstantys į Bendriją su oficialiu vizitu ir ketinantys juos padovanoti priimančios šalies valdžios institucijoms;

c) viešosios valdžios įstaiga, valdžios institucija ar grupė, vykdanti visuomenei svarbią veiklą trečiojoje šalyje, draugystės ar geros valios vardan siunčia Bendrijoje esančiai ir visuomenei svarbią veiklą vykdančiai viešosios valdžios įstaigai, valdžios institucijai ar grupei, kurios teisę gauti tokius daiktus be importo muitų yra patvirtinusios kompetentingos institucijos.

88 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami alkoholio gaminiai, tabakas ir tabako gaminiai.

89 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiama tik:

- kai daiktai dovanojami retkarčiais tam tikromis progomis,

- kai nei savo pobūdžiu, nei verte, nei kiekiu nekelia komercinio intereso,

- kai nevartojami komerciniais tikslais.

XIX ANTRAŠTINĖ DALIS

MONARCHAMS AR VALSTYBIŲ VADOVAMS SKIRTOS PREKĖS

90 straipsnis

Laikantis kompetentingų institucijų nustatytų apribojimų ir sąlygų importo muitais neapmokestinami šie daiktai:

a) dovanos, skirtos valdantiems monarchams ir valstybių vadovams;

b) prekės, skirtos trečiųjų valstybių monarchams ar valstybių vadovams, ar juos oficialiai atstovaujantiems asmenims naudoti ar suvartoti per jų oficialų vizitą Bendrijos muitų teritorijoje. Tačiau valstybė narė, į kurią įvežamos tokios prekės, gali nustatyti, kad importo muitai nebus taikomi tik tuo atvejui, jei tokį patį režimą taikys ir atitinkama trečioji šalis.

Ankstesnės pastraipos nuostatos taip pat taikomos asmenims, turintiems tarptautiniu lygmeniu panašias kaip valdantieji monarchai ar valstybių vadovai prerogatyvas.

XX ANTRAŠTINĖ DALIS

REKLAMOS TIKSLAIS ĮVEŽAMOS PREKĖS

A. Menkaverčiai prekių pavyzdžiai

91 straipsnis

1. Nepažeidžiant 95 straipsnio 1 dalies a punkto, menkaverčius prekių pavyzdžius, tinkamus tik ieškant užsakymų tų prekių, kurias jie reklamuoja ir kurias ketinama importuoti į Bendrijos muitų teritoriją, leidžiama įvežti be importo muitų.

2. Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad, prašant atleisti tam tikrus prekių pavyzdžius nuo importo muitų, jie būtų perplėšti, subadyti, aiškiai ir neištrinamai pažymėti ar kitaip visiškai sugadinti ir netinkami vartoti su sąlyga, kad išlaikytų savo kaip tam tikrų prekių pavyzdžių pobūdį.

3. 1 dalyje "prekių pavyzdžiai" — tai bet kuris prekių rūšį demonstruojantis daiktas, kuris savo pateikimo būdu ir kiekiu negali būti naudojamas jokiais kitais tikslais, išskyrus pastangas gauti tos rūšies ir kokybės prekių užsakymus.

B. Spaudiniai ir reklaminė medžiaga

92 straipsnis

Atsižvelgiant į 93 straipsnį, spausdintą reklaminę medžiagą, tokią kaip katalogai, kainoraščiai, naudojimo instrukcijos ir brošiūros, leidžiama įvežti be importo muitų su sąlyga, kad yra susijusi su:

a) parduodamomis ar išnuomojamomis prekėmis arba

b) transporto, komercinio draudimo ar banko paslaugomis, kurias siūlo

asmuo, įsikūręs už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

93 straipsnis

92 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taikomas tik spausdintai reklaminei medžiagai, kuri atitinka šias sąlygas:

a) spaudiniuose turi būti aiškiai matyti pavadinimas įmonės, kuri gamina, parduoda ar išnuomoja prekes arba kuri siūlo reklamuojamas paslaugas;

b) kiekvienoje siuntoje turi būti ne daugiau kaip vienas spaudinys arba, jei spausdinta medžiaga susideda iš kelių spaudinių, ne daugiau kaip po vieną kiekvieno spaudinio egzempliorių. Siuntos, kuriose yra keli to paties spaudinio egzemplioriai, gali vis dėlto būti neapmokestinamos importo muitais, jei bendras siuntos svoris neviršija vieno kilogramo;

c) spaudiniai negali būti to paties siuntėjo siunčiama keliomis siuntomis tam pačiam gavėjui.

94 straipsnis

Importo muitais taip pat neapmokestinami reklaminio pobūdžio daiktai, kurie neturi jokios komercinės vertės, yra nemokamai siunčiami tiekėjų savo klientams ir, išskyrus reklaminę funkciją, negali būti panaudoti jokiais kitais tikslais.

C. Mugėse ar panašiuose renginiuose naudojamos ar suvartojamos prekės

95 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 96-99 straipsnius, be importo muitų leidžiama įvežti šiuos daiktus:

a) už Bendrijos muitų teritorijos ribų gaminamų prekių mažus pavyzdžius, skirtus mugėms ir panašiems renginiams;

b) už Bendrijos muitų teritorijos ribų gaminamas prekes, įvežamas tik demonstravimo tikslais arba mašinų ar aparatų demonstravimo tikslais, ir demonstruojamas mugėse ar panašiuose renginiuose;

c) nedidelės vertės įvairias medžiagas, tokias kaip dažai, lakai, sienų apmušalai ir t. t., naudojamas statant, įrengiant ir dekoruojant laikinus stendus, kuriuose įsikuria trečiųjų šalių mugių ir panašių renginių dalyviai ir kurie panaudojus nugriaunami;

d) spaudinius, katalogus, prospektus, kainoraščius, reklaminius plakatus, iliustruotus ir neiliustruotus kalendorius, neįrėmintas fotografijas ir kitus nemokamai dalijamus daiktus, skirtus reklamuoti už Bendrijos muitų teritorijos ribų pagamintas prekes, rodomas prekybos mugėse ar panašiuose renginiuose.

2. 1 dalyje,, prekybos mugės ir panašūs renginiai "— tai:"

a) parodos, mugės, parodos pardavimai ir panašūs renginiai, susiję su prekyba, pramone, žemės ūkiu ar amatais;

b) parodos ir renginiai, organizuojami pirmiausia labdaros tikslais;

c) parodos ir renginiai, organizuojami mokslo, technikos, amatų, meno, švietimo, kultūros, sporto, religijos ar kulto, profsąjungų veiklos ar turizmo tikslais arba skatinant tarptautinį supratimą;

d) tarptautinių organizacijų ar kolektyvinių institucijų atstovų susirinkimai;

e) oficialios ar paminėjimo ceremonijos ir sueigos;

bet ne parodos, surengtos privačiai komercinėse parduotuvėse ar patalpose trečiųjų šalių prekėms parduoti.

96 straipsnis

95 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik pavyzdžiams:

a) kurie yra įvežti kaip nemokamos prekės iš trečiųjų šalių arba gauti iš parodų, į kurias jie buvo įvežti iš tų šalių urmu;

b) kurie parodoje lankytojams platinami tik nemokamai, kad juos naudotų ar vartotų tie žmonės, kurie juos gavo;

c) kuriuos galima įvardyti kaip reklaminius nedidelės vienetinės vertės pavyzdžius;

d) kuriuos nėra lengva parduoti ir kurie tam tikrais atvejais yra supakuoti taip, kad jų kiekis būtų mažesnis už patį mažiausią tos pačios prekės kiekį, parduodamą rinkoje;

e) kurie, kai tai nefasuotas, kaip nurodyta d punkte, maistas ir gėrimai, yra suvartojami pačioje parodoje;

f) kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojų skaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.

97 straipsnis

95 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik prekėms:

a) kurios suvartojamos arba sunaikinamos parodoje ir

b) kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojų skaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.

98 straipsnis

95 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik reklamai skirtiems spaudiniams ir daiktams:

a) kuriuos ketinama nemokamai išdalyti lankytojams parodoje;

b) kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojų skaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.

99 straipsnis

95 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytas atleidimas nuo muitų netaikomas:

a) alkoholio gaminiams;

b) tabakui ar tabako gaminiams;

c) kietajam, skystajam ir dujiniam kurui.

XXI ANTRAŠTINĖ DALIS

TYRIMUI, ANALIZEI AR BANDYMAMS ĮVEŽAMOS PREKĖS

100 straipsnis

Atsižvelgiant į 101-106 straipsnius, prekės, kurias planuojama ištirti, išanalizuoti ar išbandyti siekiant nustatyti jų sudėtį, kokybę ar kitas technines charakteristikas informacijos arba pramoninių ar komercinių tyrimų tikslais, importo muitais neapmokestinamos.

101 straipsnis

Nepažeidžiant 104 straipsnio, 100 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik su sąlyga, jei planuojamos ištirti, išanalizuoti ar išbandyti prekės to tyrimo, analizės ar bandymo metu bus visiškai sunaudotos ar sunaikintos.

102 straipsnis

Prekės, naudojamos tyrimui, analizei ar bandymams, atliekamiems reklamos tikslais, nuo muitų neatleidžiamos.

103 straipsnis

Nuo muitų atleidžiamas tik tas prekių kiekis, kurio būtinai reikia tam tikslui, kuriam prekės įvežamos. Tokius kiekius kiekvienu atveju nustato kompetentingos institucijos atsižvelgdamos į minėtą tikslą.

104 straipsnis

1. 100 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas prekėms, kurios tyrimo, analizės ar bandymo metu nėra visiškai sunaudojamos ar sunaikinamos, jei likę produktai, kompetentingoms institucijoms pritariant ir prižiūrint:

- pasibaigus tyrimui, analizei ar bandymui, yra visiškai sunaikinami arba paverčiami komerciniu požiūriu beverčiais,

- atiduodami valstybei nesudarant jai jokių išlaidų, jei tai įmanoma pagal nacionalinės teisės aktus,

- pateisinamomis aplinkybėmis eksportuojami už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

2. 1 dalyje "likę produktai" — tai produktai, kurie susidaro tyrimo, analizės ar bandymo metu, arba faktiškai nesunaudotos prekės.

105 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai taikoma 104 straipsnio 1 dalis, tyrimo, analizės ar bandymų, nurodytų 100 straipsnyje, pabaigoje likusiems produktams taikomi atitinkami muitai pagal tyrimo, analizės ar bandymų pabaigos dieną galiojusį tarifą ir prekių rūšį bei tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar priimtą muitinę vertę.

Tačiau suinteresuotoji šalis, kompetentingoms institucijoms pritariant ir prižiūrint, gali likusius produktus paversti atliekomis ar laužu. Tokiu atveju taikomi importo muitai, kurie galiojo tokioms atliekoms ar laužui tą dieną, kai produktai buvo paversti atliekomis ar laužu.

106 straipsnis

Laikotarpį, per kurį turi būti atlikti tyrimai, analizės ar bandymai bei administraciniai formalumai, kurie užtikrintų prekių panaudojimą numatytais tikslais, nustato kompetentingos institucijos.

XXII ANTRAŠTINĖ DALIS

SIUNTOS, SIUNČIAMOS AUTORIŲ TEISIŲ AR PRAMONINIŲ IR KOMERCINIŲ PATENTŲ TEISIŲ APSAUGOS ORGANIZACIJOMS

107 straipsnis

Prekių ženklus, modelius ir dizainus bei jų patvirtinamuosius dokumentus, taip pat paraiškas išradimų patentams gauti ir panašius dokumentus, kuriuos reikia pateikti autorių teisių apsauga arba pramoninių ar komercinių patentų teisių apsauga besirūpinančioms institucijoms, leidžiama įvežti be importo muitų.

XXIII ANTRAŠTINĖ DALIS

TURISTAMS SKIRTA INFORMACINĖ LITERATŪRA

108 straipsnis

Nepažeidžiant 50-59 straipsnių, importo muitais neapmokestinami:

a) dokumentai (lapeliai, brošiūros, knygos, žurnalai, vadovai, įrėminti ir neįrėminti plakatai, neįrėmintos ir padidintos nuotraukos, iliustruoti ir neiliustruoti žemėlapiai, vitrinų skaidruolės ir iliustruoti kalendoriai), skirti nemokamai išdalyti, kurių tikslas — skatinti žmones lankytis kitose šalyse, ypač dalyvauti jose rengiamuose kultūros, turizmo, sporto, religiniuose, amatų ar profesiniuose susitikimuose ar renginiuose, jei tokioje literatūroje yra ne daugiau kaip 25 % privačios reklamos, išskyrus visą privačią Bendrijos firmų komercinę reklamą, ir jei jos bendras reklaminis pobūdis yra akivaizdus;

b) oficialių turizmo agentūrų arba jų iniciatyva paskelbti užsienio viešbučių sąrašai ir metraščiai bei užsienio šalių transporto paslaugų tvarkaraščiai, kai tokią literatūrą ketinama išdalyti nemokamai ir joje yra ne daugiau kaip 25 % privačios reklamos, išskyrus visą privačią Bendrijos firmų komercinę reklamą;

c) informacinė medžiaga, siunčiama oficialių nacionalinių turizmo agentūrų paskirtiems akredituotiems atstovams ar korespondentams, kurios neketinama platinti, t. y. metraščiai, telefonų ar teleksų knygos, viešbučių sąrašai, mugių katalogai, menkaverčiai amatininkų dirbinių pavyzdžiai ir literatūra apie muziejus, universitetus, kurortus ar kitas panašias įstaigas.

XXIV ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRŪS DOKUMENTAI IR DAIKTAI

109 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami:

a) dokumentai, siunčiami nemokamai valstybių narių viešosioms tarnyboms;

b) užsienio Vyriausybių ir oficialių tarptautinių institucijų leidiniai, skirti nemokamai išdalyti;

c) trečiosiose šalyse įsteigtų institucijų organizuojamų rinkimų biuleteniai;

d) objektai, kurie valstybių narių teismams ar kitoms oficialioms žinyboms turi būti pateikti kaip įrodymai arba siunčiami panašiais tikslais;

e) parašų pavyzdžiai ir spausdinti aplinkraščiai dėl parašų, siunčiami kaip įprastų informacijos mainų tarp viešųjų tarnybų ar banko įstaigų dalis;

f) oficialūs spaudiniai, siunčiami valstybių narių centriniams bankams;

g) ataskaitos, pranešimai, komentarai, prospektai, paraiškų formos ir kiti dokumentai, parengti trečiojoje šalyje registruotų bendrovių ir siunčiami tokių bendrovių išleistų vertybinių popierių turėtojams;

h) priemonės su įrašyta informacija (perforacinės kortelės, garso įrašai, mikrofilmai ir t. t.), naudojamos informacijai perduoti ir siunčiamos adresatui nemokamai, jei įvežimas be muitų nesudaro sąlygų piktnaudžiavimui ar didesniam konkurencijos iškraipymui;

i) bylos, archyvinė medžiaga, atspausdintos formos ir kiti dokumentai, kurie bus naudojami tarptautiniuose susitikimuose, konferencijose ar kongresuose, ir ataskaitos apie tokius renginius;

j) planai, techniniai brėžiniai, brėžinių kopijos, aprašai ir kiti panašūs dokumentai, įvežami siekiant gauti ar įvykdyti užsakymus trečiosiose šalyse arba dalyvauti konkurse, organizuotame Bendrijos muitų teritorijoje;

k) dokumentai, skirti naudoti per egzaminus, kuriuos organizuoja trečiosiose šalyse įsteigtos institucijos Bendrijos muitų teritorijoje;

l) spausdintos formos, kurios bus naudojamos kaip oficialūs dokumentai tarptautiniame transporto priemonių ar prekių judėjime pagal tarptautines konvencijas;

m) spausdintos formos, etiketės, bilietai ir panašūs dokumentai, kuriuos siunčia transporto ar viešbučių pramonės įmonės trečiojoje šalyje kelionių agentūroms, įsteigtoms Bendrijos muitų teritorijoje;

n) jau panaudotos spausdintos formos ir bilietai, konosamentai, važtaraščiai ir kiti komerciniai bei administraciniai dokumentai;

o) oficialios spausdintos formos iš trečiųjų šalių ar tarptautinių institucijų ir tarptautinius standartus atitinkantys spaudiniai, kuriuos siunčia išdalinti trečiosios šalies asociacijos atitinkamoms asociacijoms, esančioms Bendrijos muitų teritorijoje;

p) fotografijos, skaidrės ir stereotipinės matricos fotografijoms su parašais apačioje ar be jų, kurias siunčia spaudos agentūros, laikraščių ar žurnalų leidėjai.

XXV ANTRAŠTINĖ DALIS

PAGALABINĖ MEDŽIAGA, SKIRTA TRANSPORTUOJAMOMS PREKĖMS SUKRAUTI IR APSAUGOTI

110 straipsnis

Importo muitais neapmokestinamos įvairios antrą kartą paprastai nenaudojamos medžiagos, pavyzdžiui, virvės, šiaudai, audiniai, popierius ir kartonas, medinės ir plastikinės medžiagos, kurios naudojamos iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją transportuojamoms prekėms sukrauti ir apsaugoti, įskaitant šiluminę apsaugą.

XXVI ANTRAŠTINĖ DALIS

TRANSPORTUOJAMIEMS GYVULIAMS SKIRTI PAKRATAI IR PAŠARAI

111 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami bet kokie pakratai ir pašarai, esantys transporto priemonėje, naudojamoje gyvuliams vežti iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją, ir skirti tiems gyvuliams kelionės metu.

XXVII ANTRAŠTINĖ DALIS

DEGALAI IR TEPALAI SAUSUMOS MOTORINĖSE TRANSPORTO PRIEMONĖSE

112 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 113-115 straipsnius:

a) degalai, esantys privačių ar komercinių motorinių transporto priemonių ar motociklų, įvažiuojančių į Bendrijos muitų teritoriją, standartiniuose bakuose;

b) degalai, esantys nešiojamuose bakuose, kuriuos veža privačios motorinės transporto priemonės ir motociklai, ne daugiau kaip 10 litrų vienai transporto priemonei ir nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl degalų laikymo ir vežimo,

importo muitais neapmokestinami.

2. 1 dalyje:

a) "komercinė motorinė transporto priemonė" — tai motorizuota kelių transporto priemonė, kuri pagal savo konstrukciją ir įrangą yra skirta ir gali vežti, už atlygį ar nemokamai:

- daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją,

- krovinius,

ir bet kuri kita specialios paskirties, išskyrus vežimą, kelių transporto priemonė;

b) "privati motorinė transporto priemonė" — tai bet kuri motorinė transporto priemonė, kuriai netinka a punkte pateiktas apibrėžimas;

c) "standartiniai bakai" — tai bakai, gamintojo nuolatinai pritvirtinti prie visų to paties tipo motorinių transporto priemonių, kai degalus iš jų galima tiesiogiai naudoti transporto priemonės judėjimui ir prireikus šaldymo sistemai.

Standartiniais bakais taip pat laikomi dujų bakai, pritvirtinti prie motorinių transporto priemonių, skirti dujas tiesiogiai naudoti kaip degalus.

113 straipsnis

Valstybės narės gali apriboti atleidimo nuo muitų taikymą degalams komercinių motorinių transporto priemonių standartiniuose bakuose ir be muitų tokiuose bakuose leisti įvežti tik 200 litrų degalų vienai transporto priemonės kelionei.

114 straipsnis

Valstybės narės gali apriboti be muitų leidžiamų įvežti degalų kiekį šiais atvejais:

- kai tarptautiniuose pervežimuose dalyvaujanti komercinė motorinė transporto priemonė įvažiuoja į valstybės narės pasienio zoną ne daugiau kaip 25 km matuojant tiesia linija, jei tokiose kelionėse dalyvauja asmenys, gyvenantys pasienio zonoje;

- kai privati motorinė transporto priemonė priklauso asmenims, gyvenantiems 49 straipsnio 2 dalyje nurodytoje pasienio zonoje.

115 straipsnis

Pagal 112-114 straipsnius muitais neapmokestinti degalai negali būti naudojami kitoje transporto priemonėje nei toji, kurioje jie buvo įvežti, ir negali būti iš tos priemonės išpilti ir sandėliuojami, išskyrus tos transporto priemonės būtino remonto metu; jų taip pat negali perleisti, už atlygį ar nemokamai, asmuo, kuris juos įvežė be muitų.

Jei pirmesnės pastraipos nuostatų nesilaikoma, atitinkamiems produktams pritaikomi importo muitai tuo tarifu, kuris galiojo nuostatų pažeidimo dieną, atsižvelgiant į krovinio rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

116 straipsnis

112 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taip pat taikomas motorinėje transporto priemonėje esantiems tepalams, kurie jai reikalingi tos kelionės metu.

XXVIII ANTRAŠTINĖ DALIS

MEDŽIAGOS, SKIRTOS KARO AUKŲ KAPAMS AR PAMINKLAMS PASTATYTI, PRIŽIŪRĖTI AR PAPUOŠTI

117 straipsnis

Bet kokio pobūdžio prekes, kurias įveža kompetentingų institucijų tuo tikslu įgaliotos organizacijos ir kurios yra skirtos trečiųjų šalių karo aukų, palaidotų Bendrijoje, kapams, antkapiams ir paminklams pastatyti, prižiūrėti ar papuošti, leidžiama įvežti be importo muitų.

XXIX ANTRAŠTINĖ DALIS

KARSTAI, LAIDOJIMO URNOS IR LAIDOJIMO PUOŠINIAI

118 straipsnis

1. Importo muitais neapmokestinami:

a) karstai su mirusiojo palaikais ir urnos su mirusiojo pelenais, taip pat gėlės, vainikai ir kiti paprastai su karstu ar urna vežami puošiniai;

b) gėlės, vainikai ir kiti puošiniai, kuriuos įveža trečiosiose šalyse gyvenantys asmenys, dalyvaujantys laidotuvėse ar atvykstantys papuošti Bendrijos muitų teritorijoje esančių kapų, jei tokie daiktai nei savo pobūdžiu, nei kiekiu neatrodo, kad būtų vežami komerciniais tikslais.

II SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO EKSPORTO MUITŲ

I ANTRAŠTINĖ DALIS

MENKAVERTĖS SIUNTOS

119 straipsnis

Siuntoms, siunčiamoms gavėjui laišku ar pašto siuntiniu su prekėmis, kurių bendra vertė neviršija 10 ekiu, galima netaikyti eksporto muitų.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

NAMINIAI GYVŪNAI, IŠVEŽAMI PERKELIANT ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ IŠ BENDRIJOS Į TREČIĄJĄ ŠALĮ

120 straipsnis

1. Naminiai gyvūnai, t. y. žemės ūkio įmonės, kuri nutraukia savo veikląBendrijoje ir ją perkelia į trečiąją šalį, gyvuliai, gali būti išve žami be eksporto muitų.

2. Nuo eksporto muitų atleidžiamas, kaip nurodyta 1 dalyje, tik toks naminių gyvūnų skaičius, kuris atitinka žemės ūkio įmonės pobūdį ir dydį.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ŽEMĖS ŪKIO GAMINTOJŲ, ŪKININKAUJANČIŲ BENDRIJOJE ESANČIUOSE ŪKIUOSE, PRODUKTAI

121 straipsnis

1. Žemės ūkio arba gyvulininkystės produktai, išauginti Bendrijos muitų teritorijos ūkiuose, esančiuose šalia trečiosios šalies, kai tuose ūkiuose savininko ar nuomotojo teisėmis ūkininkauja asmenys, turintys pagrindinį ūkį trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Bendrijos muitų teritorija, gali būti išvežami be eksporto muitų.

2. Kad būtų pritaikytos 1 dalies nuostatos, produktai turi būti gauti iš naminių gyvulių, kurių kilmės šalis — atitinkama trečioji šalis arba kurie toje šalyje atitinka laisvos apyvartos reikalavimus.

122 straipsnis

Nuo eksporto muitų, kaip nurodyta 121 straipsnio 1 dalyje, atleidžiami tik tokie produktai, kurie nėra apdoroti kitaip, nei paprastai apdorojama nuėmus jų derlių ar išauginus.

123 straipsnis

Nuo eksporto muitų atleidžiami tik tokie produktai, kuriuos į atitinkamą trečiąją šalį išveža pats žemdirbys arba jie išvežami jo vardu.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

ŽEMDIRBIŲ IŠVEŽAMOS SĖKLOS, SKIRTOS TREČIOSIOSE ŠALYSE ESANTIEMS ŪKIAMS

124 straipsnis

Sėklos, skirtos šalia Bendrijos muitų teritorijos esančioje trečiojoje šalyje įsikūrusiems ūkiams, kuriuose savininko ar nuomotojo teisėmis ūkininkauja asmenys, turintys minėtoje muitų teritorijoje pagrindinį ūkį, besiribojantį su atitinkama trečiąja šalimi, gali būti išvežamos be eksporto muitų.

125 straipsnis

Nuo eksporto muitų, kaip minėta 124 straipsnyje, gali būti atleidžiamas tik toks sėklos kiekis, koks reikalingas atitinkamo ūkio veiklai.

Nuo eksporto muitų atleidžiama tik ta sėkla, kurią žemdirbys išveža tiesiai iš Bendrijos muitų teritorijos, arba ji išvežama jo vardu.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

PAŠARAI, IŠVEŽAMI KARTU SU GYVŪNAIS

126 straipsnis

Bet kurie pašarai, esantys transporto priemonėje, kuria gyvūnai išvežami iš Bendrijos muitų teritorijos į trečiąją šalį, ir skirti tiems gyvūnams sušerti minėtos kelionės metu, gali būti išvežti be eksporto muitų.

III SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

127 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 2 dalį, I skyriaus nuostatos taikomos prekėms, kurios deklaruojamos laisvai apyvartai ir yra įvežamos tiesiogiai iš trečiųjų šalių, ir prekėms, kurios deklaruojamos laisvai apyvartai ir jau yra praėjusios kitą muitinės procedūrą.

2. Atvejai, kai laisvai apyvartai deklaruojamos prekės negali būti įvežtos be muitų po to, kai jos yra praėjusios kitą muitinės procedūrą, nustatomi 143 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta tvarka.

128 straipsnis

Kai nuo importo muitų atleidžiama su sąlyga, kad gavėjas prekes naudos tam tikrais tikslais, nuo importo muitų atleisti gali tik kompetentingos institucijos tos valstybės narės, kurios teritorijoje minėtos prekės bus tais tikslais naudojamos.

129 straipsnis

Valstybių narių kompetentingos institucijos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad į laisvą apyvartą atiduotos prekės, kurios nuo importo muitų buvo atleistos su sąlyga, kad gavėjas jas naudos tam tikrais tikslais, nebus naudojamos kitais tikslais nesumokėjus atitinkamų importo muitų, nebent kitoks jų naudojimas atitiktų šio reglamento nustatytas sąlygas.

130 straipsnis

Kai tas pats asmuo tuo pačiu metu atitinka atleidimo nuo importo ar eksporto muitų sąlygas pagal kelias skirtingas šio reglamento nuostatas, tos nuostatos taikomos kartu.

131 straipsnis

Kai šis reglamentas numato, kad nuo muitų atleidžiama įvykdžius tam tikras sąlygas, atitinkamas asmuo privalo kompetentingoms institucijoms pateikti jas įtikinančius įrodymus, kad tos sąlygos yra įvykdytos.

132 straipsnis

Kai įvežti ar išvežti be muitų leidžiama iki tam tikros sumos, nustatytos ekiu, valstybės narės sumą, gautą konvertuojant ekiu į savo nacionalinę valiutą, gali suapvalinti ją padidindamos ar sumažindamos.

Valstybės narės gali neapvalinti į savo nacionalinę valiutą konvertuotos sumos, atitinkančios sumą, nustatytą ekiu, jei, atliekant metinį koregavimą, kaip nurodyta 1978 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2779/78 dėl Europos apskaitos vieneto (EAV) taikymo muitų srityje priimtiems teisės aktams [4] 2 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, šios sumos konvertavimas prieš ją suapvalinant, kaip numatyta ankstesnėje pastraipoje, pakeistų konvertuotos sumos nacionaline valiuta vertę mažiau nei 5 %.

133 straipsnis

1. Šis reglamentas nekliudo valstybėms narėms:

a) atleisti nuo muitų pagal 1961 m. balandžio 18 d. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ar pagal kitas konsulines konvencijas bei pagal 1969 m. gruodžio 16 d. Niujorko konvenciją dėl specialiųjų misijų;

b) atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas, kurias suteikia tarptautiniai susitarimai ar būstinių susitarimai, kurių viena susitariančioji šalis yra trečioji šalis arba tarptautinė organizacija, įskaitant ir atleidimą nuo muitų tarptautinių susitikimų proga;

c) atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas ir neliečiamybę, kurias suteikia visų valstybių narių sudaryti tarptautiniai susitarimai, įsteigiantys kultūros ar mokslo institutą ar organizaciją pagal tarptautinę teisę;

d) atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas ir neliečiamybę, kurias suteikia susitarimai su trečiosiomis šalimis bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir technikos srityje;

e) taikyti specialų atleidimą nuo muitų pagal susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie numato bendras asmenų ar aplinkos apsaugos priemones;

f) taikyti specialų atleidimą nuo muitų pagal susitarimus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, kurį galima pateisinti pasienio zonos prekybos su tomis šalimis pobūdžiu.

2. Tais atvejais, kai kokia nors tarptautinė konvencija, nepriskirtina nė vienai 1 dalyje nurodytų kategorijų, prie kurios valstybė narė ketina prisijungti, numato atleidimą nuo muitų, toji valstybė narė pateikia Komisijai prašymą leisti taikyti tokį atleidimą nuo muitų ir pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

Sprendimas dėl tokio prašymo priimamas 143 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

3. 2 dalyje nurodytos informacijos pateikti nereikia, kai atitinkamos tarptautinės konvencijos numatytas atleidimas nuo muitų neviršija Bendrijos teisėje nustatytos ribos.

134 straipsnis

1. Valstybės narės Komisijai praneša apie 133 straipsnio 1 dalies b, c, d, e ir f punktuose bei 3 dalyje nurodytų rūšių tarptautinių konvencijų ir susitarimų, sudarytų po šio reglamento įsigaliojimo, muitų nuostatas.

2. Komisija konvencijų ir susitarimų, apie kuriuos jai buvo pranešta pagal 1 dalį, tekstus persiunčia kitoms valstybėms narėms.

135 straipsnis

Šio reglamento nuostatos nekliudo:

a) Graikijai ir toliau taikyti Ato kalnui specialų statusą, kurį jam suteikia Graikijos konstitucijos 105 straipsnis;

b) Prancūzijai ir toliau taikyti atleidimą nuo muitų pagal savo 1867 m. lapkričio 22 ir 23 d. konvenciją su Andoros slėniais.

136 straipsnis

1. Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje, valstybės narės gali taikyti specialų atleidimą nuo muitų:

a) ginkluotosioms pajėgoms, kurios pagal tarptautinius susitarimus yra kurios nors valstybės narės teritorijoje ir tarnauja ne su jos vėliava;

b) trečiosios šalies aviakompanijoms pagal dvišalius susitarimus abipusiškumo pagrindais.

2. Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje, šis reglamentas nekliudo valstybėms narėms ir toliau nuo muitų atleisti:

a) prekybos laivyno jūrininkus;

b) darbuotojus, grįžtančius į savo šalį, kurie dėl savo darbo specifikos ne mažiau kaip šešis mėnesius gyveno už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

137 straipsnis

1. Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje, valstybės narės gali taikyti specialų atleidimą nuo importo muitų įvežamiems prietaisams ir aparatams, naudojamiems medicinos tyrimams, diagnozėms ir gydymui.

2. Atleisti nuo muitų, kaip nurodyta 1 dalyje, galima tik prietaisus ir aparatus, dovanotus sveikatos priežiūros institucijoms, ligoninių skyriams ar tyrimų institutams, kuriems valstybių narių kompetentingos institucijos leidžia gauti tokius daiktus nemokant muitų, arba prietaisus ir aparatus, kuriuos sveikatos priežiūros institucijos, ligoninių skyriai ar tyrimų institutai pirko vien tik už labdaros ar filantropinės organizacijos suteiktas lėšas arba už lėšas iš savanoriškų įnašų, visada nustatant, kad:

a) lygiaverčiai prietaisai ir aparatai nėra gaminami Bendrijoje;

b) atitinkamų prietaisų ir aparatų dovanojimas nėra susijęs su dovanotojo komerciniais ketinimais.

3. Nuo muitų taip pat atleidžiama:

a) atsarginės dalys, sudėtinės dalys ar reikmenys, skirti konkrečiai prietaisams ir aparatams, jei tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys ar reikmenys yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir prietaisai bei aparatai, arba jei juos įvežant vėliau, galima nustatyti, kad jie skirtos prietaisams ir aparatams, kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų.

b) prietaisų ar aparatų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimui ar remontui naudojami įrankiai, jei jie įvežami tuo pat metu kaip ir tokie prietaisai ar aparatai, arba kai jie įvežami vėliau, jei galima nustatyti, kad jie yra skirti anksčiau be muitų įvežtiems prietaisams ar aparatams.

138 straipsnis

Atleisdamos nuo muitų, kaip nurodyta 137 straipsnyje, valstybės narės laikosi šios tvarkos:

a) kai valstybės narės kompetentinga institucija ketina leisti įvežti be muitų aparatus ar prietaisus, apibrėžtus 137 straipsnio 1 dalyje, ji konsultuojasi su kitomis valstybėmis narėmis;

b) jei per du mėnesius kompetentinga institucija negauna jokio atsakymo, ji laiko, kad tose valstybėse narėse prietaisų ar aparatų, kurie būtų lygiaverčiai tiems, kuriuos prašoma atleisti nuo muitų, nėra gaminama ir kad tos valstybės narės neturi jokių pastabų dėl galimo šios operacijos komercinio pobūdžio;

c) jei tai institucijai, į kurią buvo kreiptasi, dviejų mėnesių nepakanka, ji apie tai praneša institucijai, kuri į ją kreipėsi, ir kartu nurodo laiką, per kurį galima tikėtis gauti jos galutinį atsakymą. Tačiau toks laikotarpis negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai;

d) jei a–c punktuose nurodytų konsultacijų pabaigoje besikreipianti institucija nustato, kad 137 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos yra įvykdytos ir jokia valstybė narė neteigia, kad šis klausimas turi ypatingos svarbos jos pramonės interesams, arba nesuteikia jokio pagrindo nerimauti komercinėje srityje, ji tuos prietaisus ir aparatus atleidžia nuo muitų. Priešingu atveju ji atsisako tai daryti;

e) kiekviena valstybė narė Komisijai atsiunčia prietaisų, aparatų, atsarginių, sudėtinių dalių ir reikmenų bei įrankių sąrašą, kurių muitinė vertė yra didesnė kaip 3000 ekiu ir kuriuos ji yra leidusi įvežti be muitų. Šis sąrašas atsiunčiamas kiekvienų metų pirmąjį pusmetį ir jame nurodomi atitinkami objektai, kuriuos buvo leista įvežti be muitų ankstesniais metais.

Komisija šiuos sąrašus persiunčia valstybėms narėms;

f) iki 1986 m. liepos 1 d. Komisija pateikia Tarybai ataskaitą kartu su pakeitimų, kurias ji mano esant būtinas, pasiūlymais.

139 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant:

a) 1976 m. kovo 25 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 754/76 dėl muitų režimo, taikytino į Bendrijos muitų teritoriją grąžinamoms prekėms [5];

b) galiojančių nuostatų dėl laivų, orlaivių ir tarptautinių traukinių atsargų;

c) nuostatų dėl atleidimo nuo muitų pagal kitus Bendrijos aktus.

140 straipsnis

1. Šie teisės aktai panaikinami; jų panaikinimas įsigalioja nuo šio reglamento įgyvendinimo dienos:

a) 1969 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1544/69 dėl tarifų režimo, taikytino keleivių asmeniniame bagaže esančioms prekėms [6], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3313/81 [7];

b) 1974 m. birželio 4 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1410/74 dėl tarifų režimo, taikytino prekėms, laisvai apyvartai importuojamoms ypatingų nelaimių, įvykusių vienoje ar keliose valstybėse narėse, atveju [8];

c) 1975 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1818/75 dėl žemės ūkio mokesčių, kompensacijų ir kitų importo privalomųjų mokėjimų, taikytinų žemės ūkio produktams ir tam tikroms jas perdirbus gautoms prekėms, esančioms keleivių asmeniniame bagaže [9];

d) Reglamentas (EEB) Nr. 1798/75 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 608/82 [10];

e) 1976 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1990/76 dėl muitų režimo, taikytino bandymams įvežamoms prekėms [11];

f) 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3060/78, numatantis nuo importo muitų atleisti nedideles nekomercinio pobūdžio prekių siuntas iš trečiųjų šalių [12], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3313/81 [13];

g) 1979 m. gegužės 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1028/79 dėlneįgaliesiems skirtų prekių įvežimo netaikant Bendrojo muitų tarifo muitų [14].

2. Nuorodos į 1 dalyje išvardytus reglamentus suprantamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

141 straipsnis

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Bemuitės tvarkos komitetas (toliau — komitetas). Jį sudaro valstybių narių atstovai, komitetui pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komitetas patvirtina darbo tvarkos taisykles.

142 straipsnis

Komitetas svarsto su šio reglamento įgyvendinimu susijusius klausimu, kuriuos svarstymui pateikia pirmininkas savo iniciatyva arba kurios nors valstybės narės atstovo prašymu.

143 straipsnis

1. Priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, išskyrus šias antraštines dalis ir straipsnius:

- I skyriaus V, XIV, XIX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII ir XXIX antraštines dalis,

- II skyriaus II, IV ir V antraštines dalis,

- III skyriaus 133 straipsnio 1 dalį ir 135 straipsnį,

priimamos 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kokį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama 45 balsų dauguma, skaičiuojant valstybių narių balsus taip, kaip numatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Kai numatytos priemonės atitinka komiteto nuomonę, Komisija jas priima;

b) kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi.

Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma;

c) jeigu, gavusi pasiūlymą, Taryba per tris mėnesius nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

144 straipsnis

Šiuose reglamentuose nuoroda į komitetą, numatytą Reglamento (EEB) Nr. 1798/75 7 straipsnyje, pakeičiama nuoroda į komitetą, numatytą šio reglamento 141 straipsnyje:

a) Reglamento (EEB) Nr. 754/76 15 straipsnyje;

b) 1979 m. liepos 2 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1430/79 dėl importo ar eksporto muitų grąžinimo ar atsisakymo juos išieškoti [15] 25 straipsnyje;

c) 1979 m. liepos 24 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1697/79 dėl importo ar eksporto muitų, kurių nebuvo pareikalauta iš asmens, privalančio juos sumokėti už muitinės procedūrai pateiktas prekes, už kurias tokie muitai mokami, išreikalavimo po muitinės procedūrų [16] 10 straipsnyje.

145 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1984 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1983 m. kovo 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Ertl

[1] OL C 4, 1980 1 7 , p. 59.

[2] OL C 72, 1980 3 24, p. 20.

[3] OL L 184, 1975 7 15, p. 1.

[4] OL L 333, 1978 11 30, p. 5.

[5] OL L 89, 1976 4 2, p. 1.

[6] OL L 191, 1969 8 5, p. 1.

[7] OL L 334, 1981 11 21, p. 1.

[8] OL L 150, 1974 6 7, p. 4.

[9] OL L 185, 1975 7 16, p. 3.

[10] OL L 74, 1982 3 18, p. 4.

[11] OL L 219, 1976 8 12, p. 14.

[12] OL L 366, 1978 12 28, p. 1.

[13] OL L 334, 1981 11 21, p. 1.

[14] OL L 134, 1979 5 31, p. 8.

[15] OL L 175, 1979 7 12, p. 1.

[16] OL L 197, 1979 8 3, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

A. Knygos, leidiniai ir dokumentai

BMT pozicijos Nr. | Aprašymas |

37.05 | Fotografijos plokštelės, neperforuotos ir perforuotos juostos (išskyrus kino juostas), eksponuotos ir išryškintos, negatyvai ar pozityvai: ex A.Knygų, vaikiškų knygelių su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygų, mokyklinių pratybų sąsiuvinių, kryžiažodžių knygų, laikraščių ir periodinių leidinių, nekomercinio pobūdžio spausdintų dokumentų ir ataskaitų, taip pat neįrištų iliustracijų, spausdintų puslapių ir ruošinių knygų spausdinimui mikrofilmaiex B.Reprodukcinės plėvelės knygų spausdinimui |

49.03 | Vaikiškos knygelės su paveikslėliais ir spalvinimo knygelės. |

49.11 | Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius ir fotografijas: ex B.Kiti:Neįrištos iliustracijos, spausdinti lapai ir ruošiniai knygų spausdinimui, įskaitant jų mikrokopijasKnygų, vaikiškų knygelių su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygelių, mokyklinių pratybų sąsiuvinių, kryžiažodžių knygų, laikraščių ir periodinių leidinių, taip pat nekomercinio pobūdžio spausdintų dokumentų ir ataskaitų mikrofilmaiKnygų ir leidinių, kuriuos parduoda už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsisteigę leidėjai ir knygų pardavėjai, katalogaiFilmų, įrašų ir kitos mokomojo, mokslinio ir kultūrinio pobūdžio vaizdinės ir garsinės medžiagos katalogaiŽemėlapiai, schemos ir diagramos tokių mokslo sričių kaip geologija, zoologija, botanika, mineralogija, paleontologija, archeologija, etnologija, meteorologija, klimatologija ir geofizika, ir meteorologinės bei geofizinės diagramosTurizmą reklamuojantys plakatai ir turistiniai leidiniai, brošiūros, vadovai, tvarkaraščiai, knygelės ir panašūs leidiniai; iliustruoti ir neiliustruoti, įskaitant privačiai išleistus leidinius, skirti skatinti žmones keliauti už Europos Bendrijų teritorijos, ir tokios medžiagos mikrokopijosLeidiniai, skirti skatinti žmones studijuoti už Europos Bendrijų teritorijos ribų, ir tokių leidinių mikrokopijosArchitektūriniai, pramoniniai ir inžineriniai planai, dizainai ir jų kopijosNemokamai dalijama bibliografinė informacinė medžiaga |

Ex 90.21 | Prietaisai, aparatai ar modeliai, skirti tik demonstravimui (pavyzdžiui, švietimo tikslais ar parodose), netinkami kitokiam naudojimui: Reljefiniai žemėlapiai, diagramos ir schemos tokių mokslo sričių kaip geologija, zoologija, botanika, mineralogija, paleontologija, archeologija, etnologija, meteorologija, klimatologija ir geofizika, ir meteorologinės bei geofizinės diagramos |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

A. Mokomojo, mokslinio ir kultūrinio pobūdžio vaizdinė ir garsinė medžiaga

BMT pozicijos Nr. | Aprašymas | Gaunančios įstaigos ar organizacijos |

37.04 | Įjautrintos plokštelės ir juostos, eksponuotos, bet neišryškintos, negatyvai ar pozityvai: A.Kino juostos:ex II.Kiti mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio pozityvai. | Visos organizacijos (įskaitant transliavimo ir televizijos organizacijas), institucijos ar asociacijos, kurios valstybių narių kompetentingų institucijų pritarimu gali gauti šias prekes be muitų |

ex 37.05 | Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio plokštelės, neperforuotos ir perforuotos juostos (išskyrus kino juostas), eksponuotos ir išryškintos, negatyvai ar pozityvai |

37.07 | Kino juostos, eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu, be garso takelio arba sudarytos tik iš garso takelio, negatyvai ir pozityvai B. II.Kiti pozityvai:ex a)Kino kronikos (kino žurnalai) (su garso takeliu ar be garso takelio), vaizduojantys įvežimo metu aktualius įvykius; įvežama ne daugiau kaip dvi kiekvienos temos kopijos, skirtos kopijavimuiex b)Kiti:Archyvinė filmuota medžiaga (su garso takeliu ar be garso takelio), skirta naudoti kino kronikai (kino žurnalams)Pramoginiai filmai, ypač tinkami vaikams ir jaunimuiKiti mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio filmai |

49.11 | Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslus ir fotografijas: ex B.Kiti:Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio mikrokortelės ir kitos informacijos saugojimo priemonės, reikalingos kompiuterizuotai informacijai ir dokumentacijaiSieninės schemos, skirtos tik demonstravimui ir mokymui |

ex 90.21 | Prietaisai, aparatai ar modeliai, skirti tik demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo tikslais ar parodose), netinkami kitokiam naudojimui: Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio šablonai, modeliai ir sieninės schemos, skirtos tik demonstravimui ir mokymuiAbstrakčių sąvokų, tokių kaip molekulių struktūros ar matematikos formulės, modeliai ir pavaizdavimas |

92.12 | Gramofono plokštelės ir kiti garso ar panašūs įrašai, matricos plokštelių gamybai, parengti plokštelių ruošiniai, plėvelės mechaniniams garso įrašams, parengtos juostos, laidai, juostelės ir panašūs dalykai, paprastai naudojami garso ir panašiuose įrašuose: ex B.Įrašai:Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio |

Įvairūs | Hologramos lazerių projekcijaiDaugialypės aplinkos rinkiniaiMedžiagos programuotam mokymui, įskaitant medžiagas rinkiniuose su atitinkama spausdinta medžiaga |

B. Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio kolekcionierių surinkti daiktai ir meno kūriniai

BMT pozicijos Nr. | Aprašymas | Gaunančios įstaigos ar organizacijos |

Įvairūs | Ne pardavimui kolekcionierių surinkti daiktai ir meno kūriniai | Galerijos, muziejai ir kitos institucijos, kurios valstybių narių kompetentingų institucijų pritarimu gali gauti šias prekes be muitų |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

BMT pozicijos Nr. | Aprašymas |

49.11 | Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslus ir fotografijas ex B.Kita iškiliąja spauda spausdinta medžiaga akliesiems ir silpnaregiams |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

BMT pozicijos Nr. | Aprašymas |

48.01 | Popierius ir kartonas (įskaitant celiuliozinę vatą) ritiniais ar lakštais ex F.KitaBrailio popierius |

48.15 | Kitas popierius ir kartonas, supjaustytas naudojimui ar lankstymui: ex B.Kita:Brailio popierius |

ex 66.02 | Lazdos (įskaitant lazdas lipimui ir lazdas–sėdynes), lazdelės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai: Baltosios lazdelės akliesiems ir silpnaregiams |

84.51 | Rašomosios mašinėlės, išskyrus rašomąsias mašinėles su skaičiavimo mechanizmu, čekių rašymo mašinėlės ex A.Rašomosios mašinėlės:Pritaikytos akliesiems ir silpnaregiams |

ex 84.53 | Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įrenginiai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo įrenginiai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje: Brailio mechaninio užrašymo įranga ir įrašyta medžiaga akliesiems ir silpnaregiams |

ex 90.13 | Optiniai įtaisai ir prietaisai (bet neįskaitant apšvietimo prietaisų, išskyrus prožektorius, kurie neklasifikuojami jokioje kitoje šio skyriaus pozicijoje), lazeriai, išskyrus lazerinius diodus: Televizijos didintuvai akliesiems ir silpnaregiams |

90.19 | Ortopedijos įtaisai, chirurginiai diržai, vyturai ir panašūs įtaisai; įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti; dirbtinės galūnės, akys, dantys ir kitos dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti: Ex B. II.Kiti:Elektroniniai orientacijos prietaisai ir kliūčių detektoriai akliesiems ir silpnaregiams |

ex 90.21 | Prietaisai, aparatai ar modeliai, skirti tik demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo tikslais ar parodose, netinkami kitokiam naudojimui): Mokymo pagalbinės priemonės ir aparatai, specialiai suprojektuoti akliesiems ir silpnaregiams |

ex 91.01 | Kišeniniai, rankiniai ir kiti laikrodžiai, įskaitant chronometrus: Brailio laikrodžiai, išskyrus laikrodžius su brangiųjų metalų korpusu |

92.11 | Gramofonai, diktofonai ir kiti garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, įskaitant plokštelių grotuvus ir magnetofonus su garso galvutėmis ir be jų, televizijos vaizdo ir garso įrašymo arba atkūrimo aparatai: ex A. II.Garso atkūrimo aparatai:Plokštelių ir kasetiniai grotuvai, specialiai suprojektuoti ar pritaikyti akliesiems ir silpnaregiams |

92.12 | Gramofono plokštelės ir kiti garso ar panašūs įrašai, plokštelių gamybai skirtos matricos, parengti plokštelių ruošiniai, juostos mechaniniam garso įrašymui, parengtos juostos, laidai, juostelės ir panašūs dalykai, paprastai naudojami garso ar panašiems įrašams: ex B. II.a) 2.Kita:Knygų įrašaib) 2.Kita:Knygų įrašaiMagnetinės juostos ir kasetės brailio ir knygų įrašams gaminti |

97.04 | Įranga salono, stalo ir lauko suaugusiųjų ir vaikų žaidimams (įskaitant biliardo stalus, automatinių žaidimų įrangą ir stalo teniso reikmenis): ex C.Kita:Stalo žaidimai ir jų dalys, specialiai pritaikyti akliesiems ir silpnaregiamsElektroniniai skaitytuvai akliesiems ir silpnaregiamsVisi kiti dalykai, specialiai skirti aklųjų ir silpnaregių mokymui, jų moksliniam ir kultūriniam lavinimui |

--------------------------------------------------

Top