Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0885

1982 m. gruodžio 10 d. Tarybos Direktyva iš dalies keičianti Direktyvą 78/170/EEB dėl šilumos generatorių patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti naujuose ir esamuose ne pramoninės paskirties pastatuose naudingumo koeficientų ir dėl šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliavimo naujuose ne pramoninės paskirties pastatuose

OJ L 378, 31.12.1982, p. 19–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 88 - 92
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 88 - 92
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 60 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 60 - 64
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2005; netiesiogiai panaikino 32005L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/885/oj

31982L0885Oficialusis leidinys L 378 , 31/12/1982 p. 0019 - 0023
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 12 tomas 4 p. 0088
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 12 tomas 4 p. 0088
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 12 tomas 2 p. 0060
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 12 tomas 2 p. 0060


Tarybos direktyva

1982 m. gruodžio 10 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 78/170/EEB dėl šilumos generatorių patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti naujuose ir esamuose ne pramoninės paskirties pastatuose naudingumo koeficientų ir dėl šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliavimo naujuose ne pramoninės paskirties pastatuose

(82/885/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 103 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi Direktyva 78/170/EEB [3] numato, kad valstybės narės turi imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad visi nauji šilumos generatoriai patalpoms šildyti ir (arba) buitiniam karštam vandeniui ruošti naujuose ar esamuose ne pramoninės paskirties pastatuose atitiktų minimalius naudingumo koeficiento reikalavimus;

kadangi minėta direktyva numato, kad šių minimalių naudingumo koeficiento reikalavimų taikymas turėtų būti užtikrinamas atliekant generatorių patikrinimą jų gamybos ar įrengimo metu;

kadangi direktyvoje numatyta, kad įrengimo metu tikrinamų šilumos generatorių energijos nuostoliai neturi viršyti valstybių narių nustatyto dydžio;

kadangi ji vis dėlto numato, kad pasiūlymas dėl prietaisų, kuriems neįmanoma taikyti tipo bandymų, bus pateiktas juos atitinkamai techniškai ištyrus;

kadangi tinkamai atlikus šiuos tyrimus, turėtų būti patvirtintos atitinkamos priemonės, skirtos minėtiems generatoriams;

kadangi šie tyrimai parodė, kad būtina numatyti galimybę nustatyti laikotarpį tarp generatorių, kuriems neįmanoma taikyti tipo bandymų, įrengimo laiko ir patikrinimo darbo vietoje laiko;

kadangi, be to, atlikus šiuos tyrimus buvo parengtos praktikos nuostatos, nustatančios skystą kurą ar dujas deginančių šilumos generatorių, tikrinamų juos įrengus, bandymų atlikimo vietoje tvarką;

kadangi dėl to nurodyti generatoriai turi būti tikrinami laikantis minėtų praktikos nuostatų, kurios sudaro minimalų bendros tikrinimo tvarkos visoje Bendrijoje pagrindą; kadangi šių taisyklių nuostatos netaikomos kietą kurą naudojantiems šilumos generatoriams;

kadangi, siekiant užtikrinti, kad laikomasi taisyklių atliekant įrengimo patikrinimą, reikėtų priimti nuostatą dėl duomenų plokštelės, panašios į plokštelę, nustatytą gamybos metu tikrinamiems šilumos generatoriams; kadangi šią plokštelę gali pakeisti patikrinimo ataskaita; kadangi tada, kai nesilaikoma naudingumo koeficiento reikalavimų ar energijos nuostolių dydžio, patikrinimo ataskaita bus nusiųsta kompetentingai administracinės valdžios institucijai;

kadangi šios direktyvos įgyvendinimo priemonės turėtų apimti priemones, patvirtintas valstybių narių įstatymams šioje direktyvoje nurodytose srityse suderinti, taip pat palengvinti šiose srityse jau vykstantį ar vyksiantį suderinimą ir standartizavimą Bendrijoje ir tarptautiniu mastu;

kadangi dėl to Direktyva 78/170/EEB turėtų būti iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 78/170/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje prieš žodžius "minimalius naudingumo koeficiento reikalavimus" įrašomi žodžiai "ekonomiškai pagrįstus".

2. 1 straipsnio 1 dalies ketvirtoji pastraipa pakeičiama taip:

"Neįtraukiami elektriniai šilumos generatoriai su varžomis, šilumos siurbliai ir jungtys su toliau esančiais šilumos tinklais."

3. 1 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa išbraukiama.

4. 1 straipsnyje įrašomos tokios dalys:

"3a. Sprendimą dėl šilumos generatorių, kurie yra tikrinami įrengimo metu ir neatitinka minimalių naudingumo koeficiento reikalavimų, priima kompetentingos administracinės valdžios institucijos, kurios gali net pareikalauti nutraukti generatoriaus eksploataciją; šių reikalavimų laikymasis patvirtinamas duomenų plokštele, kurioje nurodoma 3 dalyje minėta informacija, išskyrus paskutinę įtrauką apie generatoriaus sunaudojamą energiją, kai pastarasis dirba vardine galia.

Šildomojo skysčio didžiausios temperatūros, apie kurią pateikti informaciją numatyta penktoje įtraukoje, galima nenurodyti, jeigu ji pateikta kitame dokumente.

Kontrolės įstaiga valstybės narės nustatyta forma turi pateikti vartotojui tikrinimo ataskaitą; toje ataskaitoje visų pirma turi būti pateikta informacija apie tai, kas turėtų būti duomenų plokštelėje, nurodytoje pirmoje pastraipoje; vietoje plokštelės gali būti pateikiama ataskaita.

Jeigu tikrinimo ataskaitoje nurodoma, kad šilumos generatorius neatitinka minimalių naudingumo koeficiento reikalavimų, kontrolės įstaiga siunčia ataskaitos kopiją kompetentingai administracinės valdžios institucijai. Įvežant šilumos generatorius iš kitos valstybės narės, vietovės, kurioje buvo atliktas patikrinimas, kompetentinga valdžios institucija, savininkui sutikus ir tiekėjui paprašius, nusiunčia pastarajam patikrinimo ataskaitos kopiją.

3b. Šilumos generatoriai įrengimo metu tikrinami laikantis prie šios direktyvos pridedamų praktikos nuostatų. Šios praktikos nuostatos – minimalus bendros tikrinimo tvarkos visoje Bendrijoje pagrindas. Jos gali būti papildomos, tačiau valstybių narių priimtos nuostatos negali jų panaikinti ar prieštarauti joms. Praktikos nuostatos netaikomos kietą kurą deginantiems generatoriams ar kondensaciniams katilams."

5. 1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

"4. Valstybės narės, laikydamosi praktikos taisyklių 3.1 punkto reikalavimų, įrengimo metu tikrinamiems šilumos generatoriams vietoje minimalių naudingumo koeficiento reikalavimų gali nustatyti didžiausią energijos nuostolių dydį.

Tuo atveju taikomos 3a ir 3b dalių nuostatos."

2 straipsnis

Šios direktyvos priedas pridedamas prie Direktyvos 78/170/EEB.

3 straipsnis

Valstybės narės per 18 mėnesių po pranešimo apie šią direktyvą dienos patvirtina priemones, susijusias su šilumos generatorių bandymu įrengimo metu.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1982 m. gruodžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Fenger Møller

[1] OL C 175, 1980 7 14, p. 12.

[2] OL C 300, 1980 11 18, p. 6.

[3] OL L 52, 1978 2 23, p. 32.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

ŠILUMOS GENERATORIŲ, NAUDOJANČIŲ SKYSTĄ KURĄ AR DUJAS IR SKIRTŲ PATALPOMS ŠILDYTI IR BUITINIAM KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI NAUJUOSE IR ESAMUOSE NE PRAMONINĖS PASKIRTIES PASTATUOSE, NAUDINGUMO KOEFICIENTŲ PATIKRINIMO PRAKTIKOS TAISYKLĖS

BANDYMO TVARKA IR NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šilumos generatoriai, naudojantys įvairių rūšių kurą (skystą ar dujas), tikrinami deginant kiekvieną kuro rūšį, gamintojo nurodytą techninėse gaminio charakteristikose ir turimą bandymo metu.

1.2. Dūmų dujų išmetimo sistemoje įrengiama anga matavimo zondams įrengti ir dūmų pavyzdžiams paimti.

1.3. Kiekvieno matavimo tikslumas turi būti toks, kad būtų galima pasiekti bendrą valstybių narių nurodomų rezultatų tikslumą.

1.4. Bandymas atliekamas atitinkamą laiką ir, pageidautina, esant generatoriaus vardinei šiluminei galiai. Jeigu neįmanoma, naudojama kita artimiausia apkrova. Jeigu generatorius skirtas veikti esant dviem ar keliom apkrovoms, sumažintos apkrovos bandymas atliekamas valstybių narių prašymu. Naudojamos apkrovos įvertinamos patikimu būdu.

1.5. Naudingumo koeficientas, nustatytas tiesioginiu ar netiesioginiu būdu, išreiškiamas procentais, remiantis injekuoto į degiklį kuro žemutiniu ar aukštutiniu šilumingumu ir esant 1.4 punkte nurodytu būdu įvertintai apkrovai.

2. BANDYMO SĄLYGOS

2.1. Generatoriaus paruošimas

2.1.1. Vartotojas, jeigu galima padedamas gamintojo ir (arba) montuotojo kiek tai būtina, prieš bandymą išvalo, sureguliuoja ir parengia generatorių. Kompetentinga administracinės valdžios institucija gali nustatyti, kad toks valymas yra privalomas.

2.1.2. Patikrinamas generatoriaus ir jo jungties su dūmtakiu sandarumas.

2.2. Generatoriaus identifikavimas

2.2.1. Kontrolės įstaiga (toliau vadinama "įstaiga") prieš bandymą užregistruoja visą informaciją, reikalingą generatoriui identifikuoti ir bent tas generatoriaus savybes ar technines sąlygas, kurios, pavyzdžiui, nurodytos duomenų plokštelėje ir (arba) vartotojui skirtuose gamintojo surinkimo ir eksploatacijos nurodymuose: gamintoją, modelį, pagaminimo metus ir vardinę galią.

2.2.2. Įstaiga patikrina, ar laikomasi reikiamų sąlygų ir užtikrina, kad bandymas nebūtų sutrikdytas, nes tai darytų neigiamą įtaką jo galiojimui. Todėl būtina reikalauti, kad vartotojas pateiktų pažymėjimus arba kitus įrodymus, leidžiančius nustatyti, kad buvo patikrinta patalpos, kurioje yra katilas, ir kitų katilinės patalpų sauga. Laikoma, kad ši sąlyga valstybėse narėse įvykdyta, jeigu šilumos generatoriai negali būti įrengiami ar pradedami eksploatuoti iš anksto nepatikrinus saugos. Jeigu nacionaliniuose teisės aktuose šie patikrinimai nenumatyti, įstaiga prieš patikrinimą turi teisę gauti atitinkamą saugaus darbo garantiją.

Neįvykdžius pirmiau nurodytų punktų reikalavimų, įstaiga gali atsisakyti atlikti patikrinimą; tuo atveju ji parengia ad hoc ataskaitą.

2.3. Parengiamasis paleidimas

2.3.1. Iki bandymo pradžios įstaiga gali paleisti generatorių ir atlikti matavimo prietaisų, instaliuotų patikrinimo tikslu, veikimą. Įstaiga užtikrina, kad visi matavimo prietaisai atitinka reikalaujamą tikslumo laipsnį. Tiksliau, jeigu įstaiga nusprendžia naudoti tam tikrus matavimo prietaisus, kurie yra įprastinė instaliacijos dalis, ji patikrina, ar jie atitinka tikslumo ir patikimumo standartų keliamas sąlygas.

2.3.2. Naudotojas privalo, gamintojui ir (arba) montuotojui padedant bei generatoriaus savininkui leidus, atlikti bet kokius reikiamus paskutinius generatoriaus derinimus ir pateikti bet kokius papildomus įvairių instrukcijų paaiškinimus optimalioms bandymo sąlygoms sudaryti.

2.4. Bandymas

2.4.1. Visi bandymo veiksmai priklauso tik įstaigos kompetencijai.

2.4.2. Bandymas atliekamas esant nusistovėjusioms sąlygoms, palaikant pastovų kuro ir degimo procesui reikalingą oro srautą.

2.4.3. Bandymo metu įstaiga atlieka privalomuosius matavimus, numatytus 3 dalyje, ir, jeigu reikia, neprivalomuosius matavimus, nurodytus 4 dalyje. Ji parengia ataskaitą, numatytą 5 dalyje.

3. NUOSTOLIŲ SU DŪMŲ DUJOMIS NUSTATYMAS

3.1. Juntamųjų šilumos nuostolių matavimas

Jeigu naudingumo koeficientas yra nustatomas netiesioginiu metodu, įstaiga turi teisę pamatuoti anglies dioksido ar deguonies kiekį dūmų dujose, išreikštą procentais nuo bendrojo pastarųjų tūrio.

Po to ji taiko formulę, kurioje, be dūmų dujų temperatūros ir degimo procesui reikalingo oro temperatūros skirtumo, naudojamos atitinkamos konstantos. Ši formulė ir konstantos turi būti paskelbtos valstybėje narėje, kurios kompetencijai priklauso patikrinimą atliekanti įstaiga arba nurodytos standarte.

Jeigu nėra oficialių teisės aktų arba standarto, juntamieji šilumos nuostoliai gali būti apskaičiuojami pagal kuro charakteristikas, jo šilumingumą ir perteklinio oro tūrį, taikant lenteles, kuriose nurodoma dūmų dujų savitoji šiluminė talpa, kaip numatyta 12-ajame pasauliniame dujų kongrese (IGU/E/17/73).

Aukščiau nurodyta tvarka netaikoma kondensaciniams katilams.

3.2. Dūmų dujų tamsumo matavimas

Įstaiga šiuos matavimus atlieka tuomet, kai generatorius naudoja skystą kurą arba suskystintas naftos dujas (SND), injektuojamas skysčio būvyje; matavimai atliekami tam tikrais prietaisais; rezultatai išreiškiami sutartiniu dūmingumo (suodžių) indeksu (nuo 0 iki 9).

4. KITI PATIKRINIMO BŪDAI (NEPRIVALOMIEJI)

4.1. Anglies monoksido kiekio nustatymas

Įstaiga gali būti įgaliota patikrinti, ar generatoriaus dūmų dujose nėra tokio anglies monoksido kiekio, kuris priverstų abejoti matavimo rezultatų, atliktų pagal 3.1 punktą, tikslumu.

4.2. Nuostoliai per šilumos generatorių korpusą

Valstybėse narėse, kurios neturi nei normatyvų, nei techninių taisyklių ar kitų nuostatų šiuo klausimu, įstaigai gali būti suteikta teisė įvertinti nuostolius, susidarančius per generatoriaus korpusą, remiantis iš gamintojo gautais duomenimis ir (arba) pagal bandymo metu nustatytą paviršiaus temperatūrą.

5. BANDYMO ATASKAITA

Atlikusi bandymą, įstaiga parengia ataskaitą valstybės narės nustatyta forma, nurodydama pagrindines generatoriaus savybes, atliktus matavimus, formulę nuostoliams apskaičiuoti ir šilumos generatoriaus naudingumo koeficientą.

--------------------------------------------------

Top