Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0884

1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos Direktyva dėl ore esamo švino ribinės vertės

OJ L 378, 31.12.1982, p. 15–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 17 - 20
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 17 - 20
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 56 - 59
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 56 - 59
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 203 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 203 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 203 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 203 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 203 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 203 - 206
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 203 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 203 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 203 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2005; panaikino 399L0030 str. 9.2

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/884/oj

31982L0884Oficialusis leidinys L 378 , 31/12/1982 p. 0015 - 0018
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 15 tomas 4 p. 0017
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 15 tomas 4 p. 0017
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 4 p. 0056
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 4 p. 0056


Tarybos Direktyva

1982 m. gruodžio 3 d.

dėl ore esamo švino ribinės vertės

(82/884/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 235 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi viena pagrindinių Europos bendrijos užduočių yra plėtoti visoje Bendrijoje suderintą ūkinę veiklą bei rūpintis nepertraukiama ir subalansuota plėtra, kurios neįmanoma įsivaizduoti be kovos su tarša ir trukdžiais arba be gyvenimo kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos veiksmų;

kadangi naudojamas švinas pastaruoju metu daug kur sukelia aplinkos užterštumą;

kadangi įkvėpus švino žymiai padidėja bendras viso kūno užterštumas švinu;

kadangi saugant žmonių sveikatą nuo švino keliamo pavojaus, reikia kontroliuoti švino ore poveikį žmogui;

kadangi Europos bendrijos aplinkosaugos pirma [4] ir antra [5] veiklos programos numato, kad šiam teršalui reikia skirti daugiausia dėmesio; kadangi minėtos programos numato nacionalinių programų koordinavimą ir nacionalinės politikos Bendrijoje harmonizavimą, remiantis bendru ilgalaikiu planu siekiant pagerinti gyvenimo kokybę; kadangi Sutartyje nebuvo įteisintos šiam tikslui pasiekti reikalingos konkrečios galios, būtina remtis sutarties 235 straipsniu;

kadangi yra prieinama nepakankama mokslinė ir techninė informacija, kuri įgalintų Tarybą apskritai nustatyti konkrečius reikalavimus aplinkai; kadangi ribinių dydžių nustatymas žmonių sveikatos apsaugos labui pasitarnaus ir aplinkos apsaugai;

kadangi norima nustatyti švino ribinį dydį ore;

kadangi priemonės, kurių imamasi pagal šią direktyvą, turi būti ekonomiškai įvykdomos ir suderintos su subalansuota plėtra; kadangi dėl to jų įgyvendinimui turi būti nustatytas pakankamas laiko tarpas; kadangi turi būti atkreiptas dėmesys į 1978 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 78/611/EEB nuostatas dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su švino kiekiu benzine suderinimo [6];

kadangi pageidautina, kad tose vietose, kur žmonės ilgą laiką gali būti nuolatos veikiami švino ir kur yra pavojus, kad gali būti nesilaikoma ribinių dydžių, būtų kontroliuojama oro kokybė;

kadangi svarbu, kad Komisija gautų informaciją apie bandinių ėmimo vietas ir tyrimus švino koncentracijai ore nustatyti, apie zonas, kuriose buvo viršytas direktyvos nustatytas ribinis dydis, apie tose vietose matuotas koncentracijas ir apie priemones, kurių imtasi, kad vėl nebūtų viršytas ribinis dydis;

kadangi, pradedant antraisiais direktyvos galiojimo metais, Komisija kasmet turi skelbti metinę ataskaitą apienacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva įgyvendinimą;

kadangi pagal šią direktyvą taikomos priemonės neturėtų smarkiai pabloginti oro kokybės, kai stebimas užterštumo švinu lygis, įdiegus direktyvą, yra žemesnis už nustatytą ribinį dydį;

kadangi, norint įdiegti šią direktyvą, pageidautina, kad būtų laikomasi jos priede nustatytų specifikacijų dėl bandinių ėmimo būdų; kadangi tiriant paimtus bandinius, siūlytina naudoti pamatinį metodą, nurodytą šios direktyvos priede ar kokį kitą metodą, apie kurį Komisija turi įrodymų, kad jį taikant gaunami lygiaverčiai rezultatai;

kadangi gali būti pageidautina toliau tobulinti specifikacijas, kurių reikia laikytis pasirenkant bandinių ėmimo pamatinį ir analizės metodą, nustatytą šios direktyvos priede, atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą šioje srityje; kadangi, norint palengvinti šios užduoties įgyvendinimą, pageidautina numatyti glaudaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir Komisijos procedūrą komitete, atsakingą už šios direktyvos derinimą su mokslo ir technikos pažanga,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva nustato ribinį švino dydį ore tam, kad padėtų apsaugoti žmones nuo aplinkoje esančio švino poveikio.

2. Ši direktyva netaikoma profesinio poveikio atvejais.

2 straipsnis

1. Šioje direktyvoje "ribinis dydis" reiškia švino koncentraciją ore, kuri žemiau nurodytomis sąlygomis neturi būti viršyta.

2. Ribinis dydis yra 2 mikrogramai Pb/m3, išreikšti kaip metinė vidutinė koncentracija.

3. Valstybės narės bet kuriuo metu gali nustatyti griežtesnį dydį nei nurodyta šioje direktyvoje.

3 straipsnis

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, reikiamų garantuoti kad, praėjus 5 metams nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos, švino koncentracija ore, matuojama pagal 4 straipsnį, neviršytų ribinio dydžio, nurodyto 2 straipsnyje.

2. Tais atvejais, kai valstybės narės mano, jog 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas ribinis dydis tam tikrose vietose gali būti viršytas, praėjus 4 metams nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos, jos apie tai informuoja Komisiją.

3. Konkrečios valstybės narės per dvejus šios direktyvos įgyvendinimo metus pateikia Komisija oro kokybės gerinimo šiose vietose planus. Šiuose planuose, parengtuose remiantis atitinkama informacija apie užterštumo pobūdį, kilmę ir pokyčius, pirmiausia turi būti nurodytos priemonės, kurių buvo ar bus imtasi, bei atlikti ar planuojami veiksmai, kuriuos taikys konkreti valstybė narė. Šios priemonės ir veiksmai turi kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 7 metus nuo pranešimo apie šią dienos direktyvą dienos, sumažinti švino koncentraciją ore tose vietose iki 2 straipsnio 2 dalyje nustatyto ribinio dydžio arba žemiau to lygio. Šios priemonės ir veiksmai turi apimti direktyvos 78/611/EEB nuostatas ir jos taikymo rezultatus.

4 straipsnis

Valstybės narės garantuoja, kad bandinių ėmimo stotys būtų įkurtos ir veiktų tose vietose, kur žmonės nuolat gali patirti ilgalaikį švino poveikį ir kur, jų manymu, galbūt nesilaikoma 1 ir 2 straipsnių.

5 straipsnis

1. Pagal šią direktyvą valstybės narės Komisijai reikalaujant teikia informaciją apie:

- zonas, kuriose imami bandiniai,

- bandinių ėmimo ir analizės procedūras švino koncentracijai nustatyti.

2. Pradedant kalendoriniais metais po šios direktyvos įsigaliojimo, valstybės narės ne vėliau kaip iki liepos 1 d. kasmet informuoja Komisiją apie tas vietas, kuriose ribinis dydis, nustatytas 2 straipsnio 2 dalyje, buvo viršytas ankstesniais kalendoriniais metais, ir apie užfiksuotas koncentracijas.

3. Ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus po tų metų, kuriais buvo viršyti ribiniai dydžiai, jos taip pat praneša Komisijai apie priemones, kurių buvo imtasi, kad būtų išvengta pakartotinių atvejų.

6 straipsnis

Pradedant antrais metais po šios direktyvos įsigaliojimo Komisija kasmet išspausdina trumpą ataskaitą apie šios direktyvos taikymą.

7 straipsnis

Pagal šią direktyvą taikomos priemonės neturi sukelti žymaus oro kokybės pablogėjimo tais atvejais, kai užterštumo švinu lygis direktyvos įgyvendinimo metu yra žemas palyginti su ribiniu dydžiu, nustatytu 2 straipsnio 2 dalyje.

8 straipsnis

Kad galėtų pritaikyti šią direktyvą, valstybės narės laikosi specifikacijų, nustatytų priede bandinių ėmimo būdui parinkti; bandinių analizei valstybės narės turi naudoti pamatinį metodą, nurodytą priede, arba bet kurį kitą metodą, prieš tai įrodžiusios Komisijai, kad jį taikant gaunami lygiaverčiai rezultatai.

9 straipsnis

10 ir 11 straipsniuose numatyta šios direktyvos derinimo su mokslo ir technikos pažanga tvarka, turi atitikti specifikacijas, kurių reikia laikytis renkantis bandinių ėmimo bei pamatinį metodus, nurodytus priede.

Šis derinimas jokiu būdu negali turėti tiesioginės ar netiesioginės įtakos ribinei koncentracijai, nustatytai 2 straipsnio 2 dalyje.

10 straipsnis

1. Šia direktyva įsteigiamas direktyvos derinimo su mokslo ir technikos pažanga komitetas (toliau — komitetas); jį sudaro valstybių narių atstovai, o jam pirmininkaus Komisijos atstovas.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

1. Tais atvejais, kai reikia laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, klausimą komitetui svarstyti pateikia jo pirmininkas arba savo iniciatyva, arba valstybių narių atstovams paprašius.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių reikia imtis, planą. Komitetas pareiškia savo nuomonę apie projektą per tokį laiką, kokį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė pareiškiama 45 balsų dauguma, valstybių narių balsai paskirstomi pagal Sutarties 148 straipsnio 2 dalies nuostatas. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija priimta pasiūlytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

Tais atvejais, kai pasiūlytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba jeigu komitetas nepateikia savo nuomonės, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai siūlymą dėl reikalingų priemonių. Taryba priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu per tris mėnesius nuo siūlymo pateikimo Tarybai dienos ji nesiėmė jokių veiksmų, pasiūlytas priemones priima Komisija.

12 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję per 24 mėnesius nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos, įgyvendina šią direktyvą, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių įstatymų nuostatų tekstus.

13 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1982 m. gruodžio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Ch. Christensen

[1] OL C 154, 1975 7 7, p. 29.

[2] OL C 28, 1976 2 9, p. 31.

[3] OL C 50, 1976 3 4, p. 9.

[4] OL C 112, 1973 12 20, p. 1.

[5] OL C 139, 1997 6 13, p. 1.

[6] OL L 197, 1978 7 22, p. 19.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

SPECIFIKACIJOS, KURIŲ BŪTINA LAIKYTIS RENKANTIS BANDINIO ĖMIMO BŪDĄ ŠVINO KONCENTRACIJAI ORE IŠTIRTI

Švino kiekiui nustatyti atmosferos dalelės turi būti surinktos bandinio filtre.

A. Specifikacijos, kurių būtina laikytis, renkantis bandinio paėmimo metodą

1. Filtras

Filtro surinkimo našumas turi būti toks pat kaip ir naudojant nominaliu greičiu ne mažiau kaip 99 % mėginių visoms 0,3 μm vidutinio aerodinaminio skersmens dalelėms.

2. Bandinių ėmiklio našumas

Bandinių ėmiklio našumas yra santykis tarp dalelių, surinktų filtre, masės koncentracijos ore ir jų koncentracijos atmosferoje. Bandinių ėmiklio našumas negali būti mažesnis už dydžius, nurodytus lentelėje ir neturi priklausyti nuo vėjo krypties.

Minimalus priimtinas ėmiklio našumas (%)

Vėjo greitis | Dalelės dydis (aerodinaminis skersmuo) |

| |

5 μm | 10 μm |

2 ms-1 | 95 | 65 |

4 ms-1 | 95 | 60 |

6 ms-1 | 85 | 40 |

3. Bandinių ėmimo aspiracijos srauto koeficientas

Bandinių ėmimo aspiracijos srauto koeficientas turi išlikti pastovus: ± 5 % nominalios vertės per visą bandinių ėmimo laiką.

4. Išdėstymas

Kiek įmanoma, bandinių ėmimo stotys (arba bandinių ėmikliai) privalo būti išdėstyti taip, kad kiekviena zona, kurioje turi būti atliekami matavimai, turėtų tokią stotį ar ėmiklį.

5. Veikimas

Bandinių ėmimas turi būti nenutrūkstamas procesas, tačiau kelių minučių pertraukos pakeisti filtrams leistinos kasdien ar kas savaitę. Vidutinis metinis dydis bus laikomas negaliojančiu, jei pirmus 5 metus po direktyvos paskelbimo bandiniai buvo imti mažiau kaip 10 darbo dienų per mėnesį, o vėliau mažiau kaip 15 darbo dienų per mėnesį, atliekant bandinių ėmimą kuo reguliariau nurodytu laiku. Vidutinis metinis dydis apskaičiuojamas dalijant galiojančių dienos dydžių sumą iš dienų skaičiaus, kurių metu buvo gauti galiojantys dydžiai.

B. Pamatinis tyrimo metodas

Pamatinį tyrimo metodą sudaro atomų absorbcijos spektrometrija, kurią atliekant analitinė paklaida švino nustatymui surinktose dalelėse yra mažesnė negu dydis, atitinkantis 0,1 μg m-3 švino atmosferos koncentraciją (5 % 2 μg m-3 ribinis dydis). Šios analitinės paklaidos ribos turėtų būti išlaikytos atitinkamo dažnio kalibravimu.

--------------------------------------------------

Top