EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0471

1982 m. birželio 30 d. Tarybos Direktyva dėl tam tikrų produktų, naudojamų gyvūnams šerti

OJ L 213, 21.7.1982, p. 8–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 311 - 317
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 311 - 317
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 98 - 104
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 98 - 104
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 111 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 111 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; panaikino 32009R0767 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/471/oj

31982L0471Oficialusis leidinys L 213 , 21/07/1982 p. 0008 - 0014
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 25 p. 0311
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 25 p. 0311
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 15 p. 0098
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 15 p. 0098


Tarybos direktyva

1982 m. birželio 30 d.

dėl tam tikrų produktų, naudojamų gyvūnams šerti

(82/471/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 ir 100 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi gyvulininkystės produkcijos gamyba užima labai svarbią vietą Bendrijos žemės ūkio sektoriuje ir kadangi patenkinami rezultatai didžiąja dalimi priklauso nuo tinkamų ir geros kokybės pašarų;

kadangi pašarus reglamentuojančios taisyklės turi didelę įtaką žemės ūkio produktyvumo augimui;

kadangi Bendrijoje dėl nuolat didėjančio gyvulininkystės produkcijos poreikio vis daugiau suvartojama pašarinių baltymų;

kadangi šią didėjančią paklausą paskutiniais metais lydi žymus tam tikrų baltyminių pašarų pasiūlos sumažėjimas pasaulinėje rinkoje;

kadangi dėl šios stokos pašarų pramonėje yra atliekami pakaitalų tyrimai, siekiant užtikrinti pasiūlą;

kadangi valstybių narių įstatymų ar kitų teisės aktų dėl šių produktų nuostatų, jei tokios yra, pagrindiniai principai skiriasi; kadangi jie tiesiogiai veikia bendrosios rinkos kūrimą ir funkcionavimą ir todėl turėtų būti suderinti;

kadangi pakaitalų gamyboje yra taikomi nauji techniniai procesai ir dėl to pageidautina reglamentuoti šių pašarų arba jų sudedamųjų dalių pakaitalų pateikimą rinkai, nurodant, kokius kiekvienos grupės atskirus produktus leidžiama naudoti ir kokiomis sąlygomis;

kadangi, prieš priskiriant naują produktą prie vienos iš tokių grupių, būtina nustatyti, ar jo maistinė vertė atitinka reikalaujamą; kadangi turi būti nustatyta, kad šie produktai, naudojami protingai, nesukelia kenksmingų pasekmių žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, taip pat nekenkia vartotojams suprastindami gyvulinės kilmės produktų skiriamuosius požymius;

kadangi, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių principų, nustatytų leidimui gauti, valstybė narė turėtų oficialiai pateikti dokumentų rinkinį apie produktų priklausymą tam tikroms grupėms; kadangi, siekiant palengvinti tokių medžiagų tyrimą, šie dokumentų rinkiniai turėtų būti parengti vadovaujantis bendrais nurodymais, kuriuos turi nustatyti Taryba ne vėliau kaip iki šios direktyvos taikymo dienos;

kadangi iki Bendrijos sprendimo priėmimo reikėtų leisti, kad valstybėse narėse laikinai tebegaliotų nacionaliniai leidimai suteikti produktams, nenurodytiems direktyvos priede, arba konkretiems produktams, tam tikrais atvejais atitinkantiems kitas sąlygas; taip pat kadangi per dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą Bendrija turėtų priimti sprendimą dėl produktų, pagamintų iš Candida mieliagrybių ir gautų panaudojant n-alkanų junginius;

kadangi šios direktyvos nuostatos turi būti taikomos ir nebaltyminių azoto junginių, kurie yra netiesioginis baltymų šaltinis, naudojimui; kadangi dėl šios priežasties reikėtų pakeisti 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvos 70/524/EEB dėl pašarų priedų [4], kuri laikinai reglamentuoja šios grupės produktų naudojimą, priedus;

kadangi šių produktų maistingumas ir sauga nemažai priklauso nuo jų sudedamųjų dalių savybių, naudojimo sąlygų bei gamybos procesų; kadangi tam tikrais atvejais, siekiant apsaugoti vartotoją nuo sukčiavimo ir sudaryti sąlygas optimaliai panaudoti jam prieinamus produktus, būtina naudoti etiketes;

kadangi, jeigu ketinama eksportuoti šiuos produktus arba pašarus, kuriuose yra šie produktai, į trečiąsias valstybes, jiems nederėtų taikyti Bendrijos nuostatų dėl minėtų produktų, nes tose valstybėse yra taikomi savi teisės aktai;

kadangi, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šios direktyvos reikalavimų, kai šie produktai arba pašarai, kuriuose yra šių produktų, yra pateikiami rinkai, valstybės narės privalo numatyti tinkamas kontrolės priemones;

kadangi šiuos reikalavimus atitinkantiems produktams arba pašarams, kuriuose yra šių produktų, gali būti taikomi tik šioje direktyvoje numatyti pardavimo apribojimai;

kadangi yra labai svarbu nustatyti tinkamą Bendrijos procedūrą, siekiant pritaikyti priedo nuostatas ir reikalavimus dėl dokumentų apie tam tikrus produktus pateikimo, taip pat, kur būtina, nustatyti sudėties ir grynumo kriterijus bei fizines, chemines ir biologines šių produktų savybes, atsižvelgiant į mokslo ir technikos raidą;

kadangi, siekiant suteikti visas reikiamas garantijas, priimta Bendrijos procedūra privalo tam tikrais priedo pakeitimo atvejais numatyti, kad būtų privalu konsultuotis su Komisijos įsteigtu Gyvūnų mitybos moksliniu komitetu ir Maisto produktų moksliniu komitetu;

kadangi, jeigu gresia pavojus žmonių arba gyvūnų sveikatai, valstybės narės privalo išlaikyti teisę sustabdyti leidimą naudoti produktą arba pakeisti bet kurias su tuo susijusias nuostatas;

kadangi tam, kad valstybė narė nepiktnaudžiautų tokia teise, galimi priedo pakeitimai, pagrįsti dokumentais, turėtų būti daromi Bendrijoje nustatyta skubos tvarka;

kadangi, siekiant palengvinti šios direktyvos įgyvendinimą, turėtų būti taikoma tvarka, įtvirtinanti glaudų bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir Komisijos Pašarų nuolatiniame komitete, įsteigtame Sprendimu 70/372/EEB [5],

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma produktams, kurie yra tiesioginiai arba netiesioginiai baltymų šaltiniai, gaunami taikant tam tikrus techninius procesus, ir kurie yra išleidžiami į apyvartą Bendrijoje kaip pašarai arba kaip pašarų sudedamosios dalys.

2. Ši direktyva nepažeidžia Bendrijos nuostatų, susijusių su:

a) pašarų priedais;

b) pašaruose esančių nepageidautinų medžiagų arba produktų maksimalaus kiekio nustatymu;

c) pesticidų likučių maksimalaus kiekio nustatymu produktuose, kurie naudojami žmonių arba gyvūnų maistui;

d) prekyba grynaisiais ir kombinuotaisiais pašarais;

e) pašaruose esančiais patogeniniais mikroorganizmais.

2 straipsnis

Šiai direktyvai yra taikomi Tarybos direktyvos 70/524/EEB 2 straipsnyje nurodyti apibrėžimai.

3 straipsnis

1. Valstybės narės nurodo, kad pašarai, kurie priklauso vienai iš priede paminėtų produktų grupių arba kuriuose yra tokie produktai, gali būti parduodami rinkoje tik tada, jei:

a) toks produktas yra nurodytas priede;

b) visos priede nurodytos sąlygos yra įvykdytos.

2. Siekiant eksperimentinių arba mokslinių tikslų, valstybės narės gali numatyti išlygas šio straipsnio 1 dalies nuostatoms, jeigu atliekama tinkama oficiali ekspertizė.

4 straipsnis

1. Nepaisant 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų nuostatų, valstybės narės turi teisę, kol bus priimtas 6 straipsnio reglamentuojamas sprendimas, toliau taikyti:

a) jų teritorijose iki šios direktyvos taikymo dienos išduotus leidimus produktams, kurie nėra įrašyti į priede nurodytas produktų grupes, išskyrus produktus, pagamintus iš Candida mieliagrybių ir gautus panaudojant n-alkanų junginius;

b) jų teritorijose iki tos dienos, kai buvo pranešta apie šią direktyvą, išduotus leidimus produktams, viena, pagamintiems iš Candida mieliagrybių bei gautiems panaudojant n-alkanų junginius, o antra, produktams, kurie yra įrašyti priedo 1.2.1 papunktyje, tačiau atitinkantiems kitokius reikalavimus nei nurodytieji priede.

2. Valstybės narės išsiunčia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai tų produktų, kuriuos leidžiama jų teritorijose naudoti remiantis šio straipsnio 1 dalimi, sąrašą.

5 straipsnis

1. Nepažeidžiant ženklinimo nuostatų, taikytinų gryniesiems ir kombinuotiesiems pašarams, valstybės narės nurodo, kad priede išvardyti produktai negali būti pardavinėjami kaip pašarai arba dedami į pašarus, išskyrus tuos atvejus, kai priede nurodyti duomenys yra užrašomi ant pakuotės arba konteinerio arba ant jų etikečių.

2. Valstybės narės nurodo, kad parduodant neįpakuotas medžiagas šio straipsnio 1 dalyje paminėti duomenys būtų įrašomi į lydraštį.

6 straipsnis

1. Priedo pataisos, kurias reikia padaryti dėl mokslo ir technikos raidos, priimamos 13 straipsnyje nurodyta tvarka. Jeigu tokios pataisos yra susijusios su priedo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytais produktais, Komisija tariasi su Gyvūnų mitybos moksliniu komitetu ir Maisto produktų moksliniu komitetu.

Tačiau 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems produktams, pagamintiems iš Candida mieliagrybių ir gautiems panaudojant n-alkanų junginius, per dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą priimamas sprendimas 13 straipsnio nustatyta tvarka ir pasitarus su Gyvūnų mitybos moksliniu komitetu bei Maisto produktų moksliniu komitetu.

2. Priimant priedo pataisas, laikomasi tokių principų:

A. Produktas nėra įtraukiamas į priedą, nebent:

a) ajis turi maistinę vertę, nes aprūpina gyvūną azotu ir baltymais;

b) šie produktai, naudojami protingai, neturi kenksmingų pasekmių žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, taip pat nekenkia vartotojams, suprastindami gyvulinės kilmės produktų skiriamuosius požymius;

c) pašaruose jį galima kontroliuoti.

B. Produktas yra išbraukiamas iš priedo, jeigu nesilaikoma bent vienos iš A dalyje nurodytų sąlygų.

3. Kriterijai, leidžiantys apibrėžti šios direktyvos reglamentuojamus produktus, o ypač jų sudėties, grynumo, fizinių ir cheminių bei biologinių savybių kriterijai, gali būti nustatyti atsižvelgiant į mokslo ir technikos raidą bei laikantis 13 straipsnyje nurodytos tvarkos.

7 straipsnis

1. Siekiant užtikrinti, kad priedo 1.1 ir 1.2 punktuose išvardyti produktai atitiktų 6 straipsnio 2 dalyje nustatytus principus, valstybės narės garantuoja, kad pagal tolesnes 2 dalies nuostatas parengti dokumentų rinkiniai būtų oficialiai nusiunčiami valstybėms narėms, Komisijai ir Komisijos įsteigtų mokslinių komitetų nariams, jeigu yra reikalaujama, kad su tokiais komitetais būtų konsultuotasi.

2. Remdamasi Komisijos pasiūlymu, Taryba nustato gaires, kurių reikia laikytis, rengiant šio straipsnio 1 dalyje paminėtus dokumentų rinkinius, kad būtų galima pradėti šias gaires taikyti ne vėliau kaip šios direktyvos įsigaliojimo dieną.

Šių gairių pataisos, kurias būtina padaryti dėl mokslo ir technikos raidos, yra atliekamos 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Pareiškėjui pagrįstai pareikalavus, valstybės narės, Komisija ir kiti šio straipsnio 1 dalyje paminėti dokumentų rinkinių gavėjai užtikrina, kad ta informacija, kurios atskleidimas galėtų neigiamai paveikti pramoninės arba komercinės nuosavybės teises, būtų konfidenciali.

Pramoninės ir komercinės slaptumas nėra taikomas:

- produkto pavadinimui bei sudėčiai, ir bet kokiai informacijai, susijusiai su substratu ir mikroorganizmais,

- fizinėms, cheminėms ir biologinėms produkto savybėms,

- farmakologiniam, toksikologiniam ir ekologiniam-toksikologiniam duomenų aiškinimui,

- pašaruose esančių produktų analitiniams monitoringo metodams.

8 straipsnis

1. Jeigu dėl svarbių priežasčių, susijusių su naujais duomenimis arba nauju esančių duomenų įvertinimu jau priėmus šias nuostatas, valstybė narė nustato, kad vienas iš priede nurodytų produktų arba tokio produkto panaudojimas bet kuriomis nustatytomis sąlygomis gali pakenkti žmogaus arba gyvūno sveikatai, nors jis ir atitinka šios Direktyvos nuostatas, valstybės narės gali laikinai sustabdyti arba apriboti šių nuostatų taikymą savo teritorijoje. Ji nedelsdama apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai bei pateikia tokio sprendimo priežastis.

2. Komisija kuo greičiau išanalizuoja valstybės narės nurodytas priežastis ir Pašarų nuolatiniame komitete pasitaria su valstybėmis narėmis, o po to Komisija nedelsdama pateikia savo nuomonę ir imasi tinkamų veiksmų.

3. Jeigu Komisija nusprendžia, kad, siekiant išspręsti šio straipsnio 1 dalyje paminėtas problemas bei užtikrinti žmonių arba gyvūnų sveikatos apsaugą, būtina pataisyti šią direktyvą, ji inicijuoja 14 straipsnyje nurodytą procedūrą; tokiu atveju valstybė narė, kuri priėmė apsaugos priemones, gali jas taikyti tol, kol įsigalios pataisos.

9 straipsnis

Kalbant apie prekybą tarp valstybių narių, 5 straipsnyje nurodyti duomenys pateikiami bent viena iš paskirties valstybės oficialių kalbų.

10 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad, tiek, kiek tai yra susiję su priede nurodytais produktais ir jų ženklinimu etiketėmis, tiems pašarams, kurie atitinka šios direktyvos nuostatas, yra taikomi tiktai šioje direktyvoje nurodyti prekybos apribojimai.

11 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad gyvuliniams produktams nebūtų įvesti jokie prekybos apribojimai dėl šios direktyvos taikymo.

12 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad pašarų atitikimas šios direktyvos reikalavimams būtų oficialiai kontroliuojamas, bent jau paimant mėginius pateikimo rinkai metu.

13 straipsnis

1. Tais atvejais, kai reikia laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, klausimus Pašarų nuolatiniam komitetui (toliau — Komitetas) svarstyti perduoda jo pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu.

2. Komisijos atstovas Komitetui pateikia numatomų priemonių projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pateikia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, priklausomai nuo klausimo skubumo. Komitetas nusprendžia 45 balsų dauguma, valstybių narių balsus skaičiuojant taip, kaip nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina pasiūlytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

b) Tais atvejais, kai pasiūlytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl numatomų priemonių. Taryba sprendžia kvalifikuotąja balsų dauguma.

c) Jeigu, gavusi pasiūlymą, Taryba per tris mėnesius nepriima sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija, išskyrus tuos atvejus, kai Taryba paprastąja balsų daugumaatmetė šias priemones.

14 straipsnis

1. Tais atvejais, kai reikia laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, klausimą Komitetui svarstyti perduoda jo pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu.

2. Komisijos atstovas Komitetui pateikia numatomų priimti priemonių projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pateikia per dvi dienas. Komitetas nusprendžia 45 balsų dauguma, valstybių narių balsus skaičiuojant taip, kaip nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina pasiūlytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

b) Tais atvejais, kai pasiūlytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl numatomų priemonių. Taryba sprendžia kvalifikuotąja balsų dauguma.

c) Jeigu, gavusi pasiūlymą, Taryba per 15 dienų nepriima sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija, išskyrus tuos atvejus, kai Taryba paprastąja balsų dauguma atmetė šias priemones.

15 straipsnis

Visos Direktyvos 70/524/EEB I priedo K dalies ir II priedo Db dalies nuorodos į nebaltymines azotines sudedamąsias dalis yra išbraukiamos.

16 straipsnis

Ši direktyva yra netaikoma tiems pašarams, kuriuos ketinama eksportuoti į trečiąsias valstybes, jeigu tokį ketinimą patvirtina bent atitinkama informacija.

17 straipsnis

Per dvejus metus nuo šio pranešimo apie šią direktyvą valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

18 straipsnis

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1982 m. birželio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Ph. Maystadt

[1] OL C 197, 1977 8 18, p.3.

[2] OL C 63, 1978 3 13, p. 53.

[3] OL C 84, 1978 4 8, p.4.

[4] OL L 270, 1970 12 14, p. 1.

[5] OL L 170, 1970 8 3, p.1.

--------------------------------------------------

Priedas

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Produktų grupės pavadinimas | Produktų pavadinimas | Cheminė produkto paskirtis arba mikroorganizmo nustatymas | Maistinės medžiagos substratas (jei yra, jo specifikacijos) | Produkto sudėtis | Gyvūnų rūšys | Specialiosios sąlygos |

1.Baltymai, gaunami iš šių mikroorganizmų rūšių

1.1.Bakterijos | | | | | | |

1.2.Mielės | Visos mielės | Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis | Melasa, alkoholio gamybos atliekos bei produktai, turintys krakmolo, vaisių sultys, išrūgos, pieno rūgštis, hidroliziuota augalinė ląsteliena | — | Visos gyvūnų rūšys | |

1.2.1.Mielės, auginamos ant gyvulinės ar augalinės kilmės substrato | —gautos iš mikroorganizmų ir substratų, išvardytų 3 ir 4 dalyse | |

| —kurių ląstelės žuvo | | | | | |

1.2.2.Mielės, auginamos ant kitokių substratų nei nurodyta 1.2.1 | | | | | | |

1.3.Jūros dumbliai (Algae) | — | — | | | | |

1.4.Žemesnieji grybai | | | | | | |

2.Nebaltymingi azoto junginiai ir panašūs tokių rūšių produktai

2.1.Karbamidas ir jo dariniai | 2.1.1.Karbamidas | CO(NH2)2 | — | Minimaliai 98 % | Atrajojantys gyvūnai (nuo atrajojimo pradžios) | Nuorodos ant kombinuotųjų pašarų pakuotės arba etiketėje: pavadinimas ir, jei įmanoma, kiekis kombinuotuose pašaruose, jeigu yra oficialūs tyrimo metodai,azoto kiekis, išreikštas baltymo ekvivalentu, gaunamu iš nebaltyminių azoto junginiųvartojimo instrukcijose turi būti nuoroda, kokiems gyvūnams pašaras skirtas, ir bendras nebaltyminio azoto kiekis, kuris neturi būti viršytas kiekvienos gyvūnų rūšies ar kategorijos paros racione |

| 2.1.2.Biuretas | C2H5O2N3 | — | |

| 2.1.3.Karbamido fosfatas | CO(NH2)2H3PO4 | — | |

| 2.1.4.Diureidoizobutanas | (CH3)2-CH-CH-(NHCONH2)2 | — | |

2.2.Amino rūgštys ir panašūs produktai | 2.2.1.D,L-metioninas | CH3S(CH2)2-CH(NH2)COOH | — | Minimaliai 98 % | Visos gyvūnų rūšys | — |

| 2.2.2.L-lizinas | NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH | — | — |

| 2.2.3.L-lizinas hidrochloridas | NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH. HCl | — | — |

| 2.2.4.D, L- metionino hidroksianalogas | (CH3-S-(CH2)2-(CH(OH)-COO)2Ca | — | — |

--------------------------------------------------

Top