EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R1292

1981 m. gegužės 12 d. Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 1292/81 nustatantis porų, baklažanų ir cukinijų kokybės standartus

OL L 129, 1981 5 15, p. 38–47 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; netiesiogiai panaikino 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1292/oj

31981R1292Oficialusis leidinys L 129 , 15/05/1981 p. 0038 - 0047
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 13 p. 0067
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 21 p. 0199
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 13 p. 0067
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 21 p. 0199


Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 1292/81

1981 m. gegužės 12 d.

nustatantis porų, baklažanų ir cukinijų kokybės standartus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1035/72 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1116/81 [2], ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi Reglamentais (EEB) Nr. 1028/79 [3] ir (EEB) Nr. 1315/80 [4] porai, baklažanai ir cukinijos buvo įtraukti į Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 I priedą, išvardijantį produktus, kuriuos galima tiekti vartotojams šviežius ir kuriems taikomi kokybės standartai;

kadangi dėl šių priežasčių būtina nustatyti šių produktų kokybės standartus;

kadangi standartai turi būti taikomi visuose rinkodaros etapuose; kadangi dėl biologinės produktų kilmės ir jų polinkio gesti tolimas jų vežimas, tam tikros trukmės sandėliavimas ar įvairūs šių produktų tvarkymo veiksmai gali tapti jų gedimo priežastimi; kadangi dėl šios priežasties, taikant standartus įvairiuose rinkodaros etapuose produktus išsiuntus (iš auginimo vietos), būtina atsižvelgti į tokį produktų gedimą;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės yra suderintos su Vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomone,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Porų (Bendrojo muito tarifo ex 07.01 IJ subpozicija) bei baklažanų ir cukinijų (Bendrojo muito tarifo ex 07.01 T subpozicija) kokybės standartai pateikiami atitinkamai šio reglamento I, II ir III prieduose.

2. Šie standartai Reglamente (EEB) Nr. 1035/72 nustatytomis sąlygomis taikomi visuose rinkodaros etapuose.

Tačiau nustatytų standartų atžvilgiu visuose etapuose nuo produktų išsiuntimo jie gali būti,

- mažiau švieži ir standūs, ir (arba)

- šiek tiek pasikeitę dėl biologinio vystymosi ir savo polinkio gesti.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas:

- porams – nuo 1981 m. rugpjūčio 1 d.,

- baklažanams ir cukinijoms – nuo 1981 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1981 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Poul Dalsager

Komisijos narys

[1] OL L 118, 1972 5 20, p. 1.

[2] OL L 118, 1981 4 30, p. 1.

[3] OL L 153, 1979 6 21, p. 1.

[4] OL L 134, 1980 5 31, p. 20.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

KOKYBĖS STANDARTAI PORAMS

I. PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas porų veislėms, išaugintoms iš Allium porrum L. veislės atmainų; jie tiekiami vartotojams švieži. Šis standartas netaikomas pramoniniam perdirbimui skirtiems porams.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Šio standarto tikslas apibrėžti jau paruoštų ir supakuotų porų kokybės reikalavimus.

A. Minimalūs reikalavimai

Atsižvelgiant į specialias kiekvienos rūšies nuostatas ir leistinus nukrypimus nuo normos, visų rūšių porai turi būti:

- nepjaustyti (šis reikalavimas netaikomas porų šaknims ir lapų galams, kurie gali būti nupjauti),

- šviežiai atrodantys, be suglebusių ir apvytusių lapų,

- nepernokę (reglamentuojama specialių III rūšies nuostatų),

- sveiki: produktai, kurie dėl puvimo arba gedimo yra netinkami vartoti, pašalinami,

- švarūs, be jokių matomų kitos kilmės medžiagų; tačiau šaknys gali būti šiek tiek žemėtos,

- nedrėgnu paviršiumi, t. y. jeigu buvo plauti, tai tinkamai "nusausinti",

- be kitos kilmės kvapo ir (ar) skonio.

Išlindę lapai turi būti nupjauti.

Porai turi būti taip subrendę ir tokios būklės, kad:

- nenukentėtų vežant ir tvarkant,

- paskirties vietą pasiektų tinkamos būklės.

B. Klasifikavimas

Porai skirstomi į tris pagrindines rūšis, kurių apibrėžimai pateikiami žemiau:

i) Pirmoji rūšis

Šios rūšies porai turi būti geros kokybės. Tačiau galimi nežymūs paviršiaus trūkumai, jei jie nekenkia bendrai produktų išvaizdai, kokybei, patvarumui ir negadina bendro produktų vaizdo.

Baltoji poro dalis turi sudaryti mažiausiai vieną trečdalį viso poro ilgio arba vieną antrąją jo įvilktosios dalies.

ii) Antroji rūšis

Šiai rūšiai priskiriami porai, kurie neatitinka pirmosios rūšies reikalavimų, bet atitinka minimalius reikalavimus, pateiktus aukščiau.

Baltoji poro dalis turi sudaryti mažiausiai vieną ketvirtadalį viso poro ilgio arba vieną trečdalį jo įvilktosios dalies.

iii) Trečioji rūšis [1]

Šios rūšies porai negali būti priskiriami aukštesniosioms rūšims, bet atitinka antrosios rūšies reikalavimus.

Tačiau jie gali turėti:

- išsiskleidusius stiebo lapus, jei jie nemenkina valgomųjų poro savybių,

- spalvinių trūkumų ir nedidelių sumušimų,

- rudų dėmelių,

- žemės likučių.

III. NUOSTATOS DĖL DYDŽIO

i) Dydis nustatomas išmatavus poro skersmenį ties suplonėjimu virš jo baltosios dalies statmenai jo ašiai.

Minimalus skersmuo – 10 mm.

ii) Pirmosios rūšies didžiausio tam tikro ryšulio ar pakuotės poro skersmuo negali daugiau negu dvigubai viršyti mažiausio to paties ryšulio ar pakuotės poro skersmens.

IV. NUOSTATOS DĖL GALIMŲ NUOKRYPIŲ

Toliau pateikiami kiekvienai pakuotei leidžiami galimi kokybės ir dydžio nukrypimai nuo nurodytos rūšies reikalavimų.

A. Kokybės nuokrypiai

i) Pirmoji rūšis

10 % porų vienetų arba svorio, netenkinančių šios rūšies reikalavimų, bet atitinkančių antrosios rūšies reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais – tai rūšiai leistinus nuokrypius.

ii) Antroji rūšis

10 % porų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.

iii) Trečioji rūšis

15 % porų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.

B. Leistini dydžio nuokrypiai

10 % visų rūšių porų vienetų arba svorio, neatitinkančių minimalaus skersmens reikalavimo, o pirmosios rūšies porų atveju – vienodumo reikalavimo.

V. NUOSTATOS DĖL PREKĖS PATEIKIMO

A. Vienodumas

Visų pakuočių arba toje pakuotėje esančių ryšulių turinys turi būti vienodas. Kiekvienoje pakuotėje turi būti tos pačios kilmės, kokybės, dydžio (jei šios savybės vienodumo yra reikalaujama), spalvos ir vienodai sunokę porai.

Trečiosios rūšies porų atveju pakanka tik tos pačios porų kilmės.

Matomoji kiekvienos pakuotės ar ryšulio turinio dalis turi atitikti visą pakuotės turinį.

B. Pateikimas

Porai gali būti pateikiami tokiais būdais:

- tvarkingai sudėti pakuotėje,

- arba ryšuliais pakuotėje ar be jos.

C. Pakavimas

Porai turi būti supakuoti taip, kad būtų tinkamai apsaugoti.

Medžiagos, naudojamos pakuotės viduje, turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų porus nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagos, o ypač popierius ar spaudai su prekės žymomis gali būti naudojamos, jei spausdinant ar ženklinant buvo naudojamas netoksinis rašalas ar klijai.

Pakuotėse negali būti jokių kitos kilmės medžiagų.

VI. NUOSTATOS DĖL ŽYMĖJIMO

Ant kiekvienos pakuotės arba ryšulio iš siuntos turi būti pateikti duomenys apie pakuotės turinį; jie turi būti įskaitomi, pažymėti nenuplaunamomis priemonėmis ir matomi iš išorės.

A. Identifikavimas

Pakuotojas | pavadinimas ir adresas arba oficialiai suteiktas, ar priimtas žymėjimo kodas |

ir (arba) |

siuntėjas |

B. Produkto pobūdis

- "Porai", jei turinys nematomas iš išorės.

C. Produkto kilmė

- kilmės šalis ir pasirinktinai — rajonas, kuriame produktai išauginti, arba valstybės, regiono ar vietovės pavadinimas.

D. Prekybinė specifikacija

- rūšis,

- ryšulių skaičius (ryšuliais arba dėžėse supakuotiems porams).

E. Oficiali kontrolės žyma (pasirinktinai)

Jei porai supakuoti pakuotėse, visi šie duomenys turi būti pateikti toje pačioje dėžės pusėje.

[1] Papildoma rūšis pagal Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalį. Šios rūšies, kokybės ar kitų specifikacijos dalių taikymą reglamentuoja sprendimas, kuris turi būti priimtas pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

KOKYBĖS STANDARTAI BAKLAŽANAMS

I. PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas baklažanams, išaugintiems iš Solanum melongena L. var. esculentum, insanum ir ovigerum veislių rūšių; jie tiekiami vartotojams švieži. Šis standartas netaikomas pramoniniam perdirbimui skirtiems baklažanams.

Pagal formą baklažanai skirstomi į:

- pailguosius,

- apvaliuosius.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Šio standarto tikslas apibrėžti jau paruoštų ir supakuotų baklažanų kokybės reikalavimus.

A. Minimalūs reikalavimai

Atsižvelgiant į specialias kiekvienos rūšies nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų rūšių baklažanai turi būti:

- nepjaustyti,

- šviežiai atrodantys,

- kieti,

- sveiki: produktai, kurie dėl puvimo arba gedimo yra netinkami vartoti, pašalinami,

- švarūs, be jokių matomų kitos kilmės medžiagų,

- su taurele ir vaiskočiu, kurie gali būti šiek tiek pažeisti,

- tinkamai subrendę, t. y. be pluoštinės ar pernelyg kietos ląstelienos ir be pernokusių sėklų (reglamentuojama specialių trečiosios rūšies nuostatų),

- nedrėgnu paviršiumi,

- be kitos kilmės kvapo ir (arba) skonio.

Baklažanai turi būti taip subrendę ir tokios būklės, kad:

- nenukentėtų vežant ir tvarkant, ir

- paskirties vietą pasiektų tinkamos būklės.

B. Klasifikavimas

Baklažanai klasifikuojami į tris pagrindines rūšis, kurių apibrėžimai pateikiami žemiau:

i) Pirmoji rūšis

Šios rūšies baklažanai turi būti geros kokybės ir atitikti veislės savybes. Jie negali turėti saulės nudeginimo žymių. Tačiau galimi tokie nežymūs trūkumai, jei jie nekenkia produktų išvaizdai, kokybei, patvarumui ir negadina bendro vaizdo:

- nedideli formos trūkumai,

- nežymus spalvos išblukimas ties taurele,

- nedidelis sutrenkimas ir (arba) užsitraukę odelės įtrūkimai, ne didesni kaip 3 cm2.

ii) Antroji rūšis

Šiai rūšiai priskiriami baklažanai, kurie neatitinka pirmosios rūšies reikalavimų, bet atitinka minimalius reikalavimus, pateiktus aukščiau. Jie gali turėti tokius trūkumus, jei jie nekenkia produktų kokybei ir negadina bendro vaizdo:

- formos trūkumai,

- spalvos trūkumai,

- nedidelis saulės nudeginimas, ne didesnis kaip 4 cm2,

- nedideli sausi paviršiaus defektai, jei jie ne didesni kaip 4 cm2.

iii) Trečioji rūšis [1]

Šios rūšies baklažanai negali būti priskiriami aukštesniosioms rūšims, bet atitinka antrosios rūšies reikalavimus.

Tačiau jie gali būti:

- pluoštinės konsistencijos,

- su pakankamai sukietėjusiomis sėklomis,

- su užsitraukusiais paviršiaus defektais, jei tik jie ne didesni kaip 6 cm2,

- su saulės nudeginimais, jei tik jie neužima daugiau kaip 6 cm2.

III. NUOSTATOS DĖL DYDŽIO

Baklažanų dydis nustatomas:

- išmatavus skersmenį storiausioje vaisiaus vietoje ilgumine (ordinačių) ašimi,

- pasvėrus.

A. Nustatant pirmuoju būdu, mažiausias pailgųjų baklažanų skersmuo gali būti 40 mm, o apvaliųjų – 70 mm.

Tos pačios pakuotės mažiausias ir didžiausias vaisius gali skirtis ne daugiau kaip:

- pailgųjų baklažanų – 20 mm,

- apvaliųjų baklažanų – 25 mm.

B. Nustatant antruoju būdu, mažiausias vaisiaus svoris gali būti 100 gramų. Mažiausio ir didžiausio vaisiaus svoris toje pačioje pakuotėje gali skirtis priklausomai nuo baklažanų svorio kategorijų:

- nuo 100 iki 300 gramų sveriančių baklažanų maksimalus skirtumas 75 gramai,

- nuo 300 iki 500 gramų sveriančių baklažanų maksimalus skirtumas 100 gramų,

- 500 gramų ir daugiau sveriančių baklažanų maksimalus skirtumas 250 gramų.

Šios svorio ribos yra privalomos pirmosios rūšies baklažanams. Be to, minimalus pailgųjų baklažanų ilgis be vaiskočio turi būti 80 mm.

IV. NUOSTATOS DĖL GALIMŲ NUOKRYPIŲ

Toliau pateikiami kiekvienai pakuotei leidžiami galimi kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos rūšies reikalavimų.

A. Leistini kokybės nukrypimai

i) Pirmoji rūšis

10 % baklažanų vienetų arba svorio, netenkinančių šios rūšies reikalavimų, bet atitinkančių antrosios rūšies reikalavimus arba išskirtiniais atvejais – tai rūšiai leistinus nuokrypius.

ii) Antroji rūšis

10 % baklažanų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, įskilusius, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.

iii) Trečioji rūšis

15 % baklažanų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, įskilusius, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.

B. Leistini dydžio nukrypimai

i) Pirmoji rūšis

10 % baklažanų vienetų arba svorio, šiek tiek mažesnių arba didesnių už ant pakuotės nurodytą svorį arba dydį.

ii) Antroji ir trečioji rūšys

10 % baklažanų vienetų arba svorio, neatitinkančių minimalaus dydžio reikalavimo. Visais atvejais šis nukrypimas netaikomas, jeigu vaisiaus skersmuo daugiau negu 5 mm mažesnis už galimą minimalų, arba jeigu jo svoris nesiekia 90 gramų.

V. NUOSTATOS DĖL PREKĖS PATEIKIMO

A. Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas. Kiekvienoje pakuotėje turi būti tos pačios kilmės, rūšies, kokybės, dydžio (jei šios savybės vienodumo yra reikalaujama), spalvos ir vienodai prinokę baklažanai.

Trečiajai rūšiai keliamas reikalavimas, kad baklažanai būtų tik tos pačios kilmės ir rūšies.

Pailgieji baklažanai toje pačioje pakuotėje turi būti pakankamai vienodo ilgio.

Matomoji kiekvienos pakuotės turinio dalis turi atitikti visą pakuotės turinį.

B. Pakavimas

Baklažanai turi būti supakuoti taip, kad būtų užtikrinta jų tinkama apsauga.

Medžiagos, naudojamos pakuotės viduje turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų baklažanus nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagos, o ypač popierius ar spaudai su prekės žymomis, gali būti naudojamos, jei spausdinant ar ženklinant buvo naudojamas netoksinis rašalas ar klijai. Pakuotėse negali būti jokių kitos kilmės medžiagų.

VI. NUOSTATOS DĖL ŽYMĖJIMO

Ant kiekvienos pakuotės tos pačios pusės turi būti pateikti duomenys apie pakuotės turinį; jie turi būti įskaitomi, pažymėti nenuplaunamomis priemonėmis ir matomi iš išorės.

A. Identifikavimas

Pakuotojas | pavadinimas ir adresas arba oficialiai suteiktas ar priimtas žymėjimo kodas |

ir (arba) |

siuntėjas |

B. Produkto pobūdis

- "Baklažanai", jei turinys nematomas iš išorės,

- pasirinktinai – veislės pavadinimas.

C. Produkto kilmė

- kilmės šalis ir pasirinktinai – rajonas, kuriame produktai buvo išauginti, arba valstybės, regiono ar vietovės pavadinimas.

D. Prekybinė specifikacija

- rūšis,

- dydis (pagal rūšį), pateikiant:

- maksimalų ir minimalų skersmenį, jei dydis nustatomas matuojant skersmenį,

- maksimalų ir minimalų svorį, jei dydis nustatomas sveriant.

E. Oficiali kontrolės žyma (pasirinktinai)

[1] Papildoma rūšis pagal Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalį. Šios rūšies, kokybės ar kitų specifikacijos dalių taikymą reglamentuoja sprendimas, kuris turi būti priimtas pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

KOKYBĖS STANDARTAS CUKINIJOMS

I. PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas anksti nuskintoms cukinijoms, kurių ląsteliena švelni, o sėklos dar nesukietėjusios, išaugintoms iš Cucurbita pepo L. [1] veislės rūšių; jos tiekiamos vartotojams šviežios. Šis standartas netaikomas pramoniniam perdirbimui skirtoms cukinijoms.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Šio standarto tikslas apibrėžti jau paruoštų ir supakuotų cukinijų kokybės reikalavimus.

A. Minimalūs reikalavimai

Atsižvelgiant į specialias kiekvienos rūšies nuostatas ir leistinus nukrypimus nuo normos, visų rūšių cukinijos turi būti:

- nesugadintos, su koteliu, kuris gali būti šiek tiek pažeistas,

- šviežiai atrodančios,

- kietos,

- sveikos; produktai, kurie dėl puvimo arba gedimo yra netinkami vartoti, pašalinami,

- nepažeistos vabzdžių ir kitų kenkėjų,

- be skylučių,

- be įskilimų,

- švarios, be jokių matomų kitos kilmės medžiagų,

- pakankamai subrendusios be pernokusių sėklų (reglamentuojama specialių III rūšies nuostatų),

- nedrėgnu paviršiumi,

- be kitos kilmės kvapo ir (arba) skonio.

Cukinijos turi būti taip subrendusios ir tokios būklės, kad:

- nenukentėtų vežant ir tvarkant, ir

- paskirties vietą pasiektų tinkamos būklės.

B. Klasifikavimas

Cukinijos skirstomos į tris pagrindines rūšis, kurių apibrėžimai pateikiami žemiau:

i) Pirmoji rūšis

Šios rūšies cukinijos turi būti geros kokybės ir atitikti veislės savybes. Tačiau galimi tokie maži trūkumai, jei jie nekenkia produktų išvaizdai, kokybei, patvarumui ir negadina bendro produkto vaizdo:

- smulkūs formos trūkumai,

- nežymūs spalvos trūkumai,

- nedideli užsitraukę odelės įtrūkimai.

Šios rūšies cukinijų kotelis negali būti ilgesnis nei 3 cm.

ii) Antroji rūšis

Šiai rūšiai priskiriamos cukinijos, kurios neatitinka pirmosios rūšies reikalavimų, bet atitinka minimalius reikalavimus, pateiktus aukščiau.

Jos gali turėti tokius trūkumus, jei jie nekenkia produktų kokybei ir negadina bendro vaizdo:

- formos trūkumai,

- spalvos trūkumai,

- nedidelis saulės nudeginimas,

- užsitraukę odelės įtrūkimai, jei tik jie nekeičia vaisiaus patvarumo.

iii) Trečioji rūšis [2]

Šios rūšies cukinijos negali būti priskiriamos aukštesniosioms rūšims, bet atitinka antrosios rūšies reikalavimus. Tačiau jos gali:

- turėti kietesnes sėklas,

- būti truputį žemėtos.

III. NUOSTATOS DĖL DYDŽIO

Cukinijų dydis nustatomas:

- išmatavus jų ilgį,

- pasvėrus.

a) Nustatant pirmuoju būdu, vaisius matuojamas nuo kotelio pradžios iki vaisiaus galo, remiantis tokia matavimo skale:

- nuo 7 cm iki 14 cm imtinai,

- nuo 14 cm (išimtinai) iki 21 cm (imtinai),

- nuo 21 cm (išimtinai) iki 30 cm.

b) Nustatant antruoju būdu, laikomasi tokios matavimo skalės:

- nuo 50 g iki 100 g imtinai,

- nuo 100 g (išimtinai) iki 225 g (imtinai),

- nuo 225 g (išimtinai) iki 450 g.

Trečiosios rūšies cukinijoms dydžio kategorijos netaikomos.

IV. NUOSTATOS DĖL GALIMŲ NUOKRYPIŲ

Toliau pateikiami kiekvienai pakuotei leidžiami galimi kokybės ir dydžio nukrypimai nuo nurodytos rūšies reikalavimų.

A. Kokybės nukrypimai

i) Pirmoji rūšis

10 % cukinijų vienetų arba svorio, netenkinančių šios rūšies reikalavimų, bet atitinkančių antrosios rūšies reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais – tai rūšiai leistinus nuokrypius.

ii) Antroji rūšis

10 % cukinijų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, įskilusius, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.

iii) Trečioji rūšis

15 % cukinijų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, įskilusius, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.

B. Leistini dydžio nukrypimai

i) Pirmoji ir antroji rūšys

10 % cukinijų vienetų arba svorio, šiek tiek mažesnių arba didesnių už ant pakuotės nurodytą svorį arba dydį. Tačiau šis nukrypimas taikomas tik tiems produktams, kurių svoris arba dydis nukrypęs nuo nustatytų ribų ne daugiau kaip 10 %.

ii) Trečioji rūšis

10 % cukinijų vienetų arba svorio, jeigu jų svoris arba dydis nukrypęs nuo nustatytų ribų ne daugiau kaip 10 %.

V. NUOSTATOS DĖL PREKĖS PATEIKIMO

A. Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas. Kiekvienoje pakuotėje turi būti tik tos pačios kilmės, kokybės, dydžio (jei šios savybės vienodumo yra reikalaujama), spalvos ir vienodai sunokusios cukinijos.

Trečiosios rūšies atveju pakanka, kad cukinijos bus tik tos pačios kilmės.

Matomoji kiekvienos pakuotės turinio dalis turi atitikti visą pakuotės turinį.

B. Pakavimas

Cukinijos turi būti supakuotos taip, kad būtų tinkamai apsaugotos.

Medžiagos, naudojamos pakuotės viduje turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų cukinijas nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagos, o ypač popierius ar spaudai su prekės žymomis gali būti naudojamos, jei spausdinant ar ženklinant buvo naudojamas netoksinis rašalas ar klijai.

Pakuotėse negali būti jokių kitos kilmės medžiagų.

VI. NUOSTATOS DĖL ŽYMĖJIMO

Ant kiekvienos pakuotės tos pačios pusės turi būti pateikti duomenys apie pakuotės turinį; jie turi būti įskaitomi, pažymėti nenuplaunamomis priemonėmis ir matomi iš išorės.

A. Identifikavimas

Pakuotojas | pavadinimas ir adresas arba oficialiai suteiktas ar priimtas žymėjimo kodas |

ir (arba) |

siuntėjas |

B. Produkto pobūdis

- "Cukinijos", jei turinys nematomas iš išorės.

C. Produkto kilmė

kilmės šalis ir pasirinktinai — rajonas, kuriame produktai išauginti, arba valstybės, regiono ar vietovės pavadinimas.

D. Prekybinė specifikacija

- rūšis,

- dydis (pagal rūšį), pateikiant:

- maksimalius ir minimalius ilgio išmatavimus, jei dydis nustatomas matuojant ilgį,

- maksimalų ir minimalų svorį, jei dydis nustatomas sveriant.

E. Oficiali kontrolės žyma (pasirinktinai).

[1] Cukinijoms, kurių sėklos labiau prinokusios, Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje vadinamoms "marrows" – šis kokybės standartas netaikomas.

[2] Papildoma rūšis pagal Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalį. Šios kokybės, rūšies ar kitų specifikacijos dalių taikymą reglamentuoja sprendimas, kuris turi būti priimtas pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį.

--------------------------------------------------

Top