EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R1208

1981 m. balandžio 28 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1208/81 nustatantis Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę

OL L 123, 1981 5 7, p. 3–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2006; panaikino 32006R1183

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1208/oj

31981R1208Oficialusis leidinys L 123 , 07/05/1981 p. 0003 - 0006
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 13 p. 0062
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 21 p. 0191
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 13 p. 0062
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 21 p. 0191


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1208/81

1981 m. balandžio 28 d.

nustatantis Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1968 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 805/68 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1979 m. Stojimo aktu,

atsižvelgdama į 1980 m. birželio 5 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1358/80, nustatantį suaugusių galvijų orientacinę ir intervencinę kainas 1980–1981 prekybos metams bei įvedantį Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę [2], ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Reglamentas (EEB) Nr. 1358/80 numatė, kad Bendrijoje patvirtinta suaugusių galvijų klasifikavimo skalė turėtų būti taikoma nustatant kainas ir intervencijai galvijienos sektoriuje vykdyti;

kadangi klasifikavimas turi būti pagrįstas galvijo raumeningumo ir riebalinio sluoksnio laipsniu; kadangi pagal šiuos du kriterijus galima suaugusių galvijų skerdenas dalyti į klases; kadangi taip suklasifikuotos skerdenos turi būti identifikuojamos;

kadangi, norint užtikrinti, kad šis reglamentas būtų vienodai taikomas visoje Bendrijoje, reikėtų numatyti patikrinimus vietoje, vykdomus Bendrijos inspektavimo komiteto;

kadangi, atsižvelgiant į Bendrijoje priimtos skerdenų klasifikavimo skalės įgyvendinimo atskirose valstybėse narėse praktines problemas, būtina numatyti, kad toji skalė būtų taikoma laipsniškai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatoma Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalė.

2 straipsnis

1. Šiame reglamente vartojami tokie apibrėžimai:

a) skerdena: visas paskersto galvijo kūnas nuleidus kraują, išdarinėjus ir nulupus odą:

- be galvos ir be kojų; galva atskiriama nuo skerdenos ties pirmuoju sprando slanksteliu, o kojos nukertamos ties riešo ir kulno sąnariais,

- be krūtinės ir pilvo ertmėse esančių organų, su inkstais, inkstų riebalais ir dubens riebalais arba be jų,

- be lytinių organų ir prie jų esančių rišamųjų raumenų, o patelės – be tešmens ir tešmens riebalų;

b) skerdenos pusė: simetriškai perpjovus visą paskersto galvijo kūną, nurodytą a punkte, per kiekvieno sprando, nugaros, juosmens ir kryžkaulio slankstelio vidurį ir per krūtinkaulio ir gaktikaulio bei dubens sąaugos vidurį.

2. Be to, kad būtų galima nustatyti rinkos kainas, skerdena pateikiama klasifikavimui nenuėmus paviršinių riebalų:

- be inkstų, inkstų riebalų ir dubens riebalų,

- be diafragmos,

- be uodegos,

- be stuburo smegenų,

- be sėklidžių riebalų,

- be riebalų ant užpakalinių kumpių (šlaunų) vidinės pusės,

- be jungo venos ir šalia esančių riebalų,

sprandą nupjovus pagal veterinarijos reikalavimus.

Tačiau, jei valstybės narės nesilaiko čia nurodyto tipinio skerdenos pateikimo, joms leidžiama kitaip ją pateikti klasifikavimui.

Tokiais atvejais pritaikomosios pataisos, kurias reikia padaryti, kad būtų galima palaipsniui pereiti prie šio tipinio skerdenos pateikimo, nustatomos Reglamento (EEB) Nr. 805/68 27 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

1. Suaugusių galvijų skerdenos skirstomos į šias kategorijas:

- jaunesnių nei dvejų metų nekastruotų bulių skerdenos,

- kitų nekastruotų bulių skerdenos,

- kastruotų bulių (jaučių) skerdenos,

- apsiveršiavusių patelių skerdenos,

- kitų patelių skerdenos.

Skerdenų priskyrimo šioms kategorijoms kriterijai nustatomi Reglamento (EEB) Nr. 805/68 27 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Suaugusių galvijų skerdenos klasifikuojamos įvertinus atitinkamai:

a) raumeningumą,

b) riebalinį sluoksnį,

kaip apibrėžta atitinkamai I ir II prieduose.

Valstybėms narėms leidžiama vertinant skerdenų raumeningumą nekreipti dėmesio į papildomą raumenų išsivystymo kriterijų.

Valstybės narės, kurios ketina pasinaudoti tokiu leidimu, apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

3. Valstybėms narėms leidžiama kiekvieną iš I ir II prieduose numatytų klasių dalyti daugiausia į tris poklasius.

4 straipsnis

1. Skerdenos ar skerdenų pusės klasifikuojamos kaip galima greičiau galviją paskerdus, ir tai atliekama pačioje skerdykloje.

2. Klasifikavus skerdenas ar skerdenų puses, jos atitinkamai paženklinamos.

3. Prieš ženklinant skerdeną valstybėms narėms leidžiama nuo skerdenų ar skerdenų pusių nuimti paviršinius riebalus, jei tai verta dėl riebalinio sluoksnio.

Sąlygos, kuriomis turi būti nuimami paviršiniai riebalai, nustatomos Reglamento (EEB) Nr. 805/68 27 straipsnyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Patikrinimą vietoje vykdo Bendrijos inspektavimo komitetas, į kurio sudėtį įeina Komisijos ekspertai ir valstybių narių paskirtieji ekspertai. Apie atliktus patikrinimus komitetas atsiskaito Komisijai.

Prireikus Komisija imasi būtinų priemonių, kad klasifikuojant būtų taikomi vienodi metodai.

Tokie tikrinimai vykdomi Bendrijos vardu, ji ir dengia tokio tikrinimo išlaidas.

Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės priimamos Reglamento (EEB) Nr. 805/68 27 straipsnyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

Papildomos nuostatos, apibrėžiančios raumeningumo ir riebalinio sluoksnio klases, priimamos iki 1981 m. birželio 30 d. Reglamento (EEB) Nr. 805/68 27 straipsnyje nustatyta tvarka.

Iki 1981 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Tarybai pranešimą apie problemas, kylančias įgyvendinant įvairiose valstybėse narėse Bendrijos skerdenų klasifikavimo skalę, ypač taikant 3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatas.

Taryba, atsižvelgdama į minėtą pranešimą, Komisijos pasiūlymu iki 1982 m. kovo 31 d. nustato datą, nuo kada pagal Bendrijos skerdenų klasifikavimo skalę pradedama taikyti rinkos kainų registravimo ir intervencinių priemonių taikymo sistema.

Iki datos, nuo kurios bus taikomas rinkos kainų registravimas, turi būti sudarytos kainų lentelės lygiagretumo principu, pirma, laikantis šiuo metu galiojančių Bendrijos ir nacionalinių nuostatų ir, antra, remiantis administraciniais metodais, kuriuos reikia suformuluoti palaipsniui pagal šio reglamento nuostatas.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1981–1982 prekybos metų pradžioje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1981 m. balandžio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. de Koning

[1] OL L 148, 1968 6 28, p. 24.

[2] OL L 140, 1980 6 5, p. 4.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

RAUMENINGUMAS

Skerdenų profilių, ypač jos svarbiausių dalių (šlaunies, nugaros, mentės), išsivystymas

Raumeningumo klasė | Aprašymas |

E puiki | Visi profiliai labai išgaubti arba išgaubti; raumenys ypač gerai išsivystę |

U laba gera | Profiliai, apskritai imant, išgaubti; raumenys labai gerai išsivystę |

R gera | Profiliai neišgaubti, tiesūs; raumenys gerai išsivystę |

O patenkinama | Profiliai lygūs arba šiek tiek įdubę; raumenys išsivystę menkai |

P žema | Visi profiliai įdubę ir kai kurie net labai įdubę; raumenys prastai išsivystę |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

RIEBALINIO SLUOKSNIO LAIPSNIS

Riebalų kiekis skerdenos išorinėje pusėje ir krūtinės ertmėje

Riebalinio sluoksnio klasė | Aprašymas |

1 labai žema | Riebalino sluoksnio nėra arba jis plonas |

2 žema | Plonas riebalų sluoksnis, beveik visur matomi raumenys |

3 Vidutinė | Skerdena, išskyrus šlaunis ir mentes, beveik visur padengta riebalais, plonas riebalų sluoksnis krūtinės ertmėje |

4 aukšta | Skerdena padengta riebalais, bet ant šlaunų ir menčių kai kur matyti raumenys, krūtinės ertmėje ryškios pavienės riebalų sankaupos |

5 labai aukšta | Visa skerdena padengta riebalais, storos riebalų sankaupos krūtinės ertmėje |

--------------------------------------------------

Top