Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0155

1980 m. sausio 21 d. Tarybos Direktyva dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su akušerių veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo

OJ L 33, 11.2.1980, p. 8–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 81 - 85
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 95 - 99
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 95 - 99
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 51 - 54
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 51 - 54
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 103
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 94 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 94 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; panaikino 32005L0036 . Latest consolidated version: 08/11/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/155/oj

31980L0155Oficialusis leidinys L 033 , 11/02/1980 p. 0008 - 0012
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 6 tomas 2 p. 0051
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 06 tomas 2 p. 0081
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 6 tomas 2 p. 0051
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 06 tomas 2 p. 0095
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 06 tomas 2 p. 0095


Tarybos Direktyva

1980 m. sausio 21 d.

dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su akušerių veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo

(80/155/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 49, 57 ir 66 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi pagal Sutarties 57 straipsnį turi būti suderintos įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatos dėl akušerių veiklos pradėjimo ir vykdymo; kadangi būtina dėl visuomenės sveikatos priežasčių Bendrijoje pereiti prie bendro atitinkamų specialistų veiklos srities ir jų mokymo apibrėžimo; kadangi dėl to nebuvo pageidautina sudaryti visoms valstybėms narėms bendrą mokymo programą; kadangi, priešingai, joms turėtų būti suteikta kuo didesnė laisvė organizuojant mokymą; kadangi dėl to geriausias sprendimas — minimalių standartų nustatymas;

kadangi šios veiklos, kaip numatyta šioje direktyvoje, derinimas neužkerta kelio ir tolesniam derinimui;

kadangi mokymo aspektu dauguma valstybių narių šiuo metu neskiria pagal darbo sutartį dirbančių ir savarankiškai dirbančių akušerių; kadangi dėl šios priežasties būtina išplėsti šios direktyvos taikymą pagal darbo sutartį dirbantiems akušeriams,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Valstybės narės leidžia pradėti ir vykdyti akušerijos veiklą naudojantis Direktyvos 80/154/EEB [4] 1 straipsnyje minimais vardais tik turint akušerio diplomą, pažymėjimą ar kitą oficialią kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, nurodytą minėtos direktyvos 3 straipsnyje, garantuojantį, kad atitinkamas asmuo per visą mokymosi laikotarpį įgijo:

a) pakankamai mokslo, kuriuo grindžiama akušerio veikla, ypač akušerijos ir ginekologijos, žinių;

b) pakankamai profesinės etikos ir profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų žinių;

c) išsamių žinių apie naujagimių biologines funkcijas, anatomiją ir fiziologiją bei apie tokias funkcijas akušerijos srityje, taip pat žinių apie ryšį tarp sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės žmogaus aplinkos ir jo elgesio;

d) atitinkamą klinikinę patirtį, įgytą patvirtintose įstaigose prižiūrint kvalifikuotam akušerijos ir ginekologijos personalui;

e) atitinkamai žinių apie sveikatos personalo mokymą ir darbo su tokiu personalu patirtį.

2. 1 dalyje minimą mokymą sudaro:

- dieninės akušerijos studijos, apimančios ne mažiau nei trejus metus praktinių ir teorinių studijų, į kurias priimama baigus ne mažiau nei 10 bendrojo lavinimo mokyklos klasių,

- dieninės akušerijos studijos, trunkančios ne trumpiau nei 18 mėnesių, į kurias priimama turint bendrosios praktikos slaugytojų diplomą, pažymėjimą ar kitą oficialią kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, kaip nurodyta Direktyvos 77/452/EEB [5] 3 straipsnyje.

3. 2 dalies pirmojoje įtraukoje minimos akušerijos studijos apima bent jau priede išvardytus mokymo programos dalykus.

2 dalies antrojoje įtraukoje minimos studijos apima bent jau priede išvardytus mokymo programos dalykus, kurie nėra lygiaverčių slaugytojų mokymo studijų dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad institucija, rengianti akušerius, būtų atsakinga už teorijos ir praktikos derinimą programos metu.

Priedo A dalyje nurodytas teorinis ir techninis mokymas gretinamas ir derinamas su klinikiniu akušerių mokymu, nurodytu to paties priedo B dalyje taip, kad tinkamu būdu būtų įgyjamos 1 dalyje minimos žinios ir patirtis.

Klinikinis mokymas — tai prižiūrima kvalifikacijos kėlimo praktika ligoninės skyriuose ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, patvirtintose kompetentingų institucijų ar įstaigų. Dalį šio mokymo sudaro akušerių-studentų dalyvavimas atitinkamoje ligoninių skyrių veikloje, jei tokia veikla prisideda prie jų mokymo. Jie mokomi su akušerių veikla susijusių pareigų.

2 straipsnis

Periodiškai patikrinusi 1 straipsnio 2 dalyje numatytų įvairių mokymo kursų rezultatus, praėjus šešeriems metams nuo pranešimo apie šią direktyvą Komisija pateikia Tarybai pirmąją ataskaitą. Minėtą patikrinimą vykdyti padeda Akušerių mokymo patariamasis komitetas.

Atsižvelgdama į patikrinimo rezultatus, Komisija pateikia pasiūlymus dėl pakeitimų, skirtų būtiniausiems minėtų mokymo kursų kriterijams suderinti Direktyvos 80/154/EEB 2 straipsnio 1 dalies pirmosios įtraukos pirmojoje pastraipoje ir antrojoje įtraukoje nustatytomis sąlygomis. Taryba nedelsdama sprendžia dėl šių pasiūlymų.

3 straipsnis

Nepaisydamos 1 straipsnio, valstybės narės gali leisti studijuoti neakivaizdžiai (vakare) kompetentingų nacionalinių institucijų patvirtintomis sąlygomis.

Visas neakivaizdinių (vakarinių) studijų laikotarpis negali būti trumpesnis už visą dieninių studijų laikotarpį. Šio mokymo standartas negali būti blogesnis dėl tokio mokymo pobūdžio.

4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad akušeriams būtų leidžiama pradėti ir vykdyti bent jau šią veiklą:

1) teikti informaciją ir patarimus apie sveiką šeimos planavimą;

2) diagnozuoti nėštumą ir stebėti normalius nėštumo atvejus; vykdyti patikrinimus, būtinus normalaus nėštumo vystymuisi stebėti;

3) nurodyti ar duoti patarimus dėl patikrinimų, būtinų kuo ankstesnei rizikingo nėštumo diagnozei nustatyti;

4) sudaryti pasirengimo tėvystei (motinystei) programą ir padėti visapusiškai pasirengti vaiko gimimui, įskaitant patarimus dėl higienos ir maitinimo;

5) rūpintis ir padėti motinai gimdymo metu ir stebėti vaisiaus būklę gimdoje tinkamomis klinikinėmis ir techninėmis priemonėmis;

6) priimti savaiminį gimdymą, prireikus įskaitant epiziotomiją, o ypatingais atvejais — gimdymą kūdikio kojomis į priekį;

7) pažinti įspėjamuosius motinos ar kūdikio išsigimimo požymius, dėl kurių reikia kreiptis į gydytoją, ir prireikus jam padėti; imtis būtinų priemonių kritiniu atveju, kai nėra gydytojo, ypač pašalinant placentą rankomis po gimdos patikrinimo rankomis;

8) apžiūrėti naujagimį ir juo rūpintis; prireikus imtis visų priemonių, kurių gali prireikti ir, jei būtina — atlikti neatidėliotiną gaivinimą;

9) rūpintis ir stebėti motinos būklę pogimdyminiu laikotarpiu ir duoti visus reikiamus patarimus motinai dėl kūdikio priežiūros, kad ji galėtų užtikrinti optimalų kūdikio būklės vystymąsi;

10) atlikti gydytojo nustatytą gydymą;

11) tvarkyti visus reikiamus įrašus.

5 straipsnis

Ši direktyva taip pat taikoma valstybių narių piliečiams, kurie pagal 1968 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje [6], vykdo ar vykdys bet kurią Direktyvos 80/154/EEB 1 straipsnyje minimą veiklą kaip pagal darbo sutartį dirbantys asmenys.

6 straipsnis

1. Valstybės narės patvirtina priemones, kurios, įsigaliojusios per trejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą, įgyvendina šią direktyvą, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės pagrindinių nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Jei valstybė narė, taikydama šią direktyvą, tam tikrose srityse patiria didelių sunkumų, Komisija išnagrinėja šiuos sunkumus kartu su ta valstybe ir paprašo Sprendimu 75/365/EEB [7] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 80/157/EEB [8], įsteigto Vyresniųjų visuomenės sveikatos pareigūnų komiteto nuomonės.

Prireikus Komisija pateikia Tarybai atitinkamus pasiūlymus.

8 straipsnis

Ne vėliau nei praėjus šešeriems metams nuo pranešimo apie šią direktyvą Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir gavusi Patariamojo komiteto nuomonę, priima sprendimą, ar reikėtų panaikinti priedo B dalies trečiajame punkte numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą, ar susiaurinti jos taikymo sritį.

9 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1980 m. sausio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Marcora

[1] OL C 18, 1970 2 12, p. 1.

[2] OL C 101, 1970 8 4, p. 26.

[3] OL C 146, 1970 12 11, p. 17.

[4] OL L 33, 1980 2 11, p. 1.

[5] OL L 176, 1977 7 15, p. 1.

[6] OL L 257, 1968 10 19, p. 2.

[7] OL L 167, 1975 6 30, p. 19.

[8] OL L 33, 1980 2 11, p. 15.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

AKUŠERIŲ MOKYMO PROGRAMA

Akušerių mokymo programą akušerio diplomui, pažymėjimui ar kitam oficialią kvalifikaciją patvirtinančiam dokumentui gauti sudaro šios dvi dalys:

A. TEORINIS IR TECHNINIS MOKYMAS

a) Bendrieji dalykai

1. Anatomijos ir fiziologijos pagrindai.

2. Patologijos pagrindai.

3. Bakteriologijos, virusologijos ir parazitologijos pagrindai.

4. Biofizikos, biochemijos ir radiologijos pagrindai.

5. Pediatrija, ypač susijusi su naujagimiais.

6. Higiena, švietimas sveikatos srityje, profilaktinė medicina, ankstyvoji ligų diagnostika.

7. Maitinimas ir dietetika, ypač susijusi su moterimis, naujagimiais ir kūdikiais.

8. Sociologijos ir sociomedicinos pagrindai.

9. Farmakologijos pagrindai.

10. Fiziologija.

11. Mokymo principai ir metodai.

12. Sveikatos ir socialiniai teisės aktai bei sveikatos apsaugos organizavimas.

13. Profesinė etika ir profesiniai teisės aktai.

14. Seksualinis auklėjimas ir šeimos planavimas.

15. Motinos ir vaiko teisinė apsauga.

b) Akušerių veiklai būdingi dalykai

1. Anatomija ir fiziologija.

2. Embriologija ir embriono vystymasis.

3. Nėštumas, vaiko gimimas ir pogimdyminis laikotarpis.

4. Ginekologija ir akušerinė patologija.

5. Pasirengimas vaiko gimimui ir tėvystei (motinystei), įskaitant jų psichologinius aspektus.

6. Pasirengimas gimdymui (įskaitant žinias ir techninės įrangos naudojimą akušerijoje).

7. Nuskausminimas, anestezija ir gaivinimas.

8. Naujagimio fiziologija ir patologija.

9. Rūpinimasis naujagimiu ir jo priežiūra.

10. Psichologiniai ir socialiniai faktoriai.

B. PRAKTINIS IR KLINIKINIS MOKYMAS

Šis mokymas turi būti vykdomas esant atitinkamai priežiūrai:

1. Patarimai nėščioms moterims, įskaitant ne mažiau nei 100 priešgimdyminių patikrinimų.

2. Rūpinimasis ne mažiau nei 40 nėščių moterų ir jų priežiūra.

3. Studento dalyvavimas priimant ne mažiau nei 40 gimdymų; jei tai neįmanoma dėl gimdančių moterų trūkumo, šis skaičius gali būti sumažintas iki 30, jei studentas vėliau padės atlikti 20 gimdymų.

4. Pagalba dalyvaujant viename ar dviejuose gimdymuose kūdikio kojomis į priekį.

5. Patirtis epiziotomijoje ir užsiuvant žaizdą.

6. Rūpinimasis 40 moterų esant rizikingam jų nėštumui ir jų priežiūra.

7. Ne mažiau nei 100 pogimdyminių ir naujagimių patikrinimų.

8. Rūpinimasis motinomis ir naujagimiais, įskaitant gimusius anksčiau laiko, vėliau laiko, per mažo svorio ir sergančius kūdikius, bei jų priežiūra.

9. Rūpinimasis patologiniais atvejais ginekologijos ir akušerijos srityse bei naujagimių ir kūdikių ligos.

10. Susipažinimas su bendrųjų patologinių atvejų priežiūra bei chirurgija.

--------------------------------------------------

Top