EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L1070

1979 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyva iš dalies pakeičianti Direktyvą 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio apmokestinimo srityje

OJ L 331, 27.12.1979, p. 8–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 109 - 110
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 114 - 115
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 114 - 115
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 32 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; netiesiogiai panaikino 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/1070/oj

31979L1070Oficialusis leidinys L 331 , 27/12/1979 p. 0008 - 0009
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 9 tomas 1 p. 0082
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 09 tomas 1 p. 0109
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 9 tomas 1 p. 0082
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 09 tomas 1 p. 0114
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 09 tomas 1 p. 0114


Tarybos direktyva

1979 m. gruodžio 6 d.

iš dalies pakeičianti Direktyvą 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio apmokestinimo srityje

(79/1070/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 99 ir 100 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi tyčinis vengimas mokėti mokesčius ir mokesčių atsakomybės mažinimas teisėtomis priemonėmis daro nuostolį biudžetui, pažeidžia sąžiningo apmokestinimo principą ir kelia pavojų sveikai konkurencijai; kadangi tai neigiamai veikia sklandų bendrosios rinkos funkcionavimą;

kadangi, norint efektyviau kovoti su vengimu mokėti mokesčius, reikia stiprinti Bendrijos mokesčių administracijų bendradarbiavimą pagal bendruosius principus ir taisykles;

kadangi 1977 m. gruodžio 19 d. Taryba priėmė Direktyvą 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio apmokestinimo srityje [3]; kadangi tokia tarpusavio pagalba turėtų būti išplėsta, kad apimtų netiesioginį apmokestinimą siekiant užtikrinti tinkamą mokesčių įvertinimą ir surinkimą;

kadangi tarpusavio pagalba ypatingos skubos tvarka turėtų būti išplėsta, kad apimtų pridėtinės vertės mokestį – todėl, kad tai bendrasis vartojimo mokestis ir kad jis turi didelę reikšmę Bendrijos nuosavų išteklių sistemai;

kadangi Direktyvos 77/799/EEB nuostatos, atlikus tam tikrus pakeitimus bei papildymus, tinka ir pridėtinės vertės mokesčiui; kadangi todėl pakanka išplėsti minėtos direktyvos taikymo sritį,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 77/799/EEB iš dalies keičiama taip:

1. Pavadinimas keičiamas taip:

"1977 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio apmokestinimo ir pridėtinės vertės mokesčio srityje."

2. 1 straipsnyje:

a) 1 dalis keičiama taip:

"1. Pagal šios direktyvos nuostatas valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi bet kuria informacija, galinčia leisti joms teisingai įvertinti pajamų ir kapitalo mokesčius bei pridėtinės vertės mokestį."

b) 5 dalis, kiek ji taikoma Didžiajai Britanijai, keičiama taip:

"Didžiojoje Britanijoje:

- The Commissioners of Customs and Excise arba įgaliotąjį atstovą informacijai, skirtai tik pridėtinės vertės mokesčio reikmėms,

- The Commissioners of Inland Revenue arba įgaliotąjį atstovą visai kitai informacijai."

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1981 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1979 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. Preti

[1] OL C 182, 1978 7 31, p. 46.

[2] OL C 283, 1978 11 27, p. 28.

[3] OL L 336, 1977 12 27, p. 15.

--------------------------------------------------

Top