EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0869

1979 m. spalio 9 d. Tarybos Direktyva dėl valstybėse narėse esančio paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti matavimo metodų, ėminių ėmimo bei tyrimų dažnio

OJ L 271, 29.10.1979, p. 44–53 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 220 - 229
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 146 - 155
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 146 - 155
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 190 - 199
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 190 - 199
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 97 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 97 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2007; panaikino 300L0060 . Latest consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/869/oj

31979L0869

1979 m. spalio 9 d. Tarybos Direktyva dėl valstybėse narėse esančio paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti matavimo metodų, ėminių ėmimo bei tyrimų dažnio

Oficialusis leidinys L 271 , 29/10/1979 p. 0044 - 0053
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 15 tomas 1 p. 0220
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 15 tomas 2 p. 0146
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 15 tomas 2 p. 0146
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 2 p. 0190
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 2 p. 0190
CS.ES skyrius 15 tomas 01 p. 118 - 127
ET.ES skyrius 15 tomas 01 p. 118 - 127
HU.ES skyrius 15 tomas 01 p. 118 - 127
LT.ES skyrius 15 tomas 01 p. 118 - 127
LV.ES skyrius 15 tomas 01 p. 118 - 127
MT.ES skyrius 15 tomas 01 p. 118 - 127
PL.ES skyrius 15 tomas 01 p. 118 - 127
SK.ES skyrius 15 tomas 01 p. 118 - 127
SL.ES skyrius 15 tomas 01 p. 118 - 127


Tarybos Direktyva

1979 m. spalio 9 d.

dėl valstybėse narėse esančio paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti matavimo metodų, ėminių ėmimo bei tyrimų dažnio

(79/869/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 ir 235 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Europos Bendrijų aplinkos veiksmų programoje [4] numatyta standartizuoti arba suderinti naudojamus matavimo metodus, kad būtų galima palyginti užterštumo matavimų rezultatus Bendrijoje;

kadangi 1975 m. birželio 16 d. Tarybos Direktyvoje 75/440/EEB dėl paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti, kokybės valstybėse narėse reikalavimų [5], ir ypač jos 5 straipsnio 2 dalyje yra numatyta nustatyti Bendrijos politiką dėl ėminių ėmimo dažnio ir parametrų analizės bei matavimo metodų;

kadangi kiekvienas neatitikimas tarp įvairiose valstybėse narėse jau taikomų arba rengiamų nuostatų dėl matavimo metodų ir ėminių ėmimo bei tyrimų dažnio bei kiekvieno parametro analizės, siekiant nustatyti paviršinio vandens kokybę, gali sudaryti nevienodas konkurencijos sąlygas ir dėl to turėti tiesioginės įtakos bendrosios rinkos veikimui; kadangi dėl to būtina suderinti šios srities įstatymus Sutarties 100 straipsnyje nustatyta tvarka;

kadangi, atliekant minėtą įstatymų suderinimą, būtina, kad priimdama išsamesnius įstatymus Bendrija imtųsi veiksmų, skirtų vienam iš Bendrijos tikslų aplinkos apsaugos ir gyvenimo kokybės gerinimo srityje įgyvendinti; kadangi dėl to šiam tikslui reikėtų pateikti tam tikras konkrečias nuostatas; kadangi reikėtų vadovautis Sutarties 235 straipsniu, nes šiam tikslui reikalingi įgaliojimai Sutartyje nebuvo numatyti;

kadangi valstybėse narėse atliekamai analizei būtina nustatyti paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti, bendrus pamatinius matavimo metodus, naudojamus fizines, chemines ir mikrobiologines savybes apibūdinančių rodiklių vertėms nustatyti;

kadangi, kontroliuojant reikiamą kokybę, būtina imti pastovų minimalų paviršinio vandens ėminių skaičių, kad būtų galima išmatuoti Direktyvos 75/440/EEB II priede nustatytus parametrus;

kadangi minimalus ėminių ėmimo ir analizės dažnis dėl kiekvieno parametro turėtų didėti proporcingai išgaunamo vandens kiekiui ir aptarnaujamų gyventojų skaičiui; kadangi minėtas dažnis turėtų didėti, didėjant dėl vandens kokybės blogėjimo atsirandančios rizikos laipsniui;

kadangi technikos ir mokslo pažanga gali pareikalauti nedelsiant patikslinti kai kuriuos šios direktyvos I priede nustatytus reikalavimus, siekiant visų pirma atsižvelgti į Direktyvos 75/440/EEB II priede išvardytų parametrų dydžių pasikeitimus; kadangi, siekiant palengvinti būtinų priemonių įgyvendinimą, reikėtų nustatyti glaudaus valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo Derinimo su mokslo ir technikos pažanga komitete tvarką,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva skirta pamatiniams Direktyvos 75/440/EEB II priede išvardytiems matavimo ir ėminių ėmimo dažnio bei parametrų analizės metodams.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

- "pamatinis matavimo metodas" — tai matavimo principo nustatymas arba trumpas šios direktyvos I priede išvardytų parametrų vertės nustatymo tvarkos apibūdinimas,

- "aptikimo riba" — tai minimali tiriamo parametro vertė, kurią galima nustatyti,

- "preciziškumas" — tai intervalas, kuriame, naudojant tą patį metodą, yra išsidėstę 95 procentai vieno mėginio matavimų,

- "tikslumas" — tai skirtumas tarp tikrosios tiriamo parametro vertės ir nustatytos vidutinės eksperimentinės vertės.

3 straipsnis

1. Tiriant paimtus vandens ėminius, yra tikrinami Direktyvos 75/440/EEB II priede išvardyti parametrai, kuriems buvo suteiktos I ir (arba) G vertės.

2. Valstybės narės kiek galima taiko šios direktyvos I priede išvardytus pamatinius matavimo metodus.

3. Turi būti atsižvelgiama į šios direktyvos priede išdėstytiems parametrams tikrinti taikomas aptikimo ribos ir matavimo metodų preciziškumo bei tikslumo vertes.

4 straipsnis

1. Šios direktyvos II priede nustatytas minimalus kiekvieno parametro ėminių ėmimo ir analizės dažnis. Kiek galima, ėminius reikia imti per visus metus, kad būtų galima susidaryti būdingą vaizdą apie vandens kokybę.

2. Paviršinio vandens ėminiai turi rodyti būdingą vandens kokybę ėminio ėmimo vietoje, kaip yra nustatyta Direktyvos 75/440/EEB 5 straipsnio 4 dalyje.

5 straipsnis

Ėminiams naudojamos talpyklos, medžiagos arba ėminio dalies, skirtos vieno arba kelių parametrų analizei, konservavimo metodai, ėminių vežimas ir laikymas bei ėminių paruošimas analizei neturi žymiai pakeisti tyrimo rezultatų.

6 straipsnis

1. Valstybių narių kompetentingos institucijos nustato ėminių ėmimo ir analizės dažnį kiekvienam parametrui kiekvienoje ėminių ėmimo vietoje.

2. Ėminių ėmimo ir analizės dažnis neturi būti mažesnis už minimalų metinį šios direktyvos II priede nustatytą dažnį.

7 straipsnis

1. Jeigu kompetentingų institucijų atliktas paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti, tyrimas parodo, kad nustatytos tam tikrų parametrų vertės yra daug didesnės už valstybių narių nustatytas pagal Direktyvos 75/440/EEB II priedą vertes, suinteresuotoji valstybė narė gali sumažinti ėminių ėmimo ir analizės dažnį minėtiems parametrams.

2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais užterštumo nėra ir jeigu nėra vandens kokybės blogėjimo rizikos, ir jeigu tokio vandens kokybė yra geresnė už Direktyvos 75/440/EEB II priedo A1 skiltyje pateiktus rodmenis, suinteresuotos institucijos gali nuspręsti, kad nuolatinė analizė nėra būtina.

8 straipsnis

1. Taikydamos šią direktyvą, valstybės narės Komisijos prašymu pateikia jai visą svarbią informaciją apie:

- naudojamus analizės metodus,

- analizės dažnį.

2. Remdamasi tokiu būdu surinkta informacija, Komisija reguliariai parengia suvestinę ataskaitą.

9 straipsnis

Siekiant visų pirma atsižvelgti į Direktyvos 75/440/EEB II priede nustatytų parametrų dydžių pasikeitimus, daliniai pakeitimai, kurių reikia, norint:

- šios direktyvos I priede nustatytus pamatinius matavimo metodus,

- aptikimo ribą, minėtų metodų preciziškumą ir tikslumą,

- talpyklai rekomenduojamas medžiagas

suderinti su technine pažanga, priimami vadovaujantis šios direktyvos 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

1. Įgyvendinant 9 straipsnyje išdėstytus tikslus, yra įsteigiamas Derinimo su technikos ir mokslo pažanga komitetas (toliau — Komitetas), kurį sudaro valstybių narių atstovai, o pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komitetas parengia savo darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

1. Jei privalu laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, klausimus Komitetui perduoda jo pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu.

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Komitetas patvirtina nuomonę 41 balso dauguma, valstybių narių balsus paskirstant Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

b) Kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

c) Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas jai buvo perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

12 straipsnis

1. Direktyva 75/440/EEB iš dalies keičiama taip:

a) 5 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

b) 5 straipsnio 3 dalyje žodžiai "šio straipsnio 2 dalyje nurodytas" keičiami į "atitinkamos kokybės vandens parametrų".

2. Šio straipsnio 1 dalis įsigalioja per dvejus metus po pranešimo apie šią direktyvą.

13 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos, įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1979 m. spalio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. O'Malley

[1] OL C 208, 1978 9 1, 2 p.

[2] OL C 67, 1979 3 12, 48 p.

[3] OL C 128, 1979 5 21, 4 p.

[4] OL C 112, 1973 12 20, 1 p.

[5] OL L 194, 1975 7 25, 34 p.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Pamatinis parametrų I ir (arba) G verčių matavimo metodas Tarybos direktyvoje 75/440/EEB

| Parametras | Aptikimo riba | Preciziškumas + | Tikslumas + | Pamatinis matavimo metodas | Rekomenduojama medžiaga talpyklai |

| |

(A) | (B) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |

1 | pH | pH vienetas | – | 0,1 | 0,2 | —Elektrometrinis metodasMatuojama ėminio ėmimo metu in situ iš anksto ėminio neapdorojant | |

2 | Spalva (po paprasto filtravimo) | mg Pt/l | 5 | 10 % | 20 % | —Filtruojama per stiklo pluošto membranąFotometrinis metodas, naudojant standartinę platinos-kobalto skalę | |

3 | Bendras skendinčių medžiagų kiekis | mg/l | – | 5 % | 10 % | —Filtruojama per 0,45 μm membraninį filtrą, išdžiovinama 105 °C temperatūroje ir sveriama.—Centrifuguojama (bent 5 minutes, esant vidutiniam nuo 2800 g iki 3200 g greitinimui), džiovinama 105 °C temperatūroje ir sveriama | |

4 | Temperatūra | °C | – | 0,5 | 1 | —TermometrijaMatuojama ėminio ėmimo metu in situ iš anksto ėminio neapdorojant | |

5 | Savitasis laidis 20 °C temperatūroje | μs/cm | – | 5 % | 10 % | —Elektrometrija | |

6 | Kvapas | Skiedimo faktorius 20 °C temperatūroje | – | – | – | —Vienas po kito einantys praskiedimai | Stiklas |

7 | Nitratai | mg/l NO3 | 2 | 10 % | 20 % | —Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija | |

8 | Fluoridai | mg/l F | 0,05 | 10 % | 20 % | —Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija po distiliacijos, jei reikia—Jonų selektyvieji elektrodai | |

9 | Bendrosios ekstrahuojamos chlororganinės medžiagos | mg/l Cl | | | | | |

10 | Ištirpusi geležis | mg/l Fe | 0,02 | 10 % | 20 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija po filtravimo per 0,45μ/m membraninį filtrą—Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija po filtravimo per 0,45μ/m membraninį filtrą | |

11 | Manganas | mg/l Mn | 0,01 [1] | 10 % | 20 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija | |

0,02 [2] | 10 % | 20 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija—Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija | |

12 | [9]Varis | mg/l Cu | 0,005 | 10 % | 20 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija—Poliarografija | |

0,02 [3] | 10 % | 20 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija—Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija—Poliarografija | |

13 | [9]Cinkas | mg/l Zn | 0,01 [1] | 10 % | 20 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija | |

0,02 | 10 % | 20 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija—Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija | |

14 | [9]Boras | mg/l B | 0,1 | 10 % | 20 % | —Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija—Atominės absorbcijos spektrofotometrija | Medžiagos, kuriose nėra jokio žymesnio boro kiekio |

15 | Berilis | mg/l Be | | | | | |

16 | Kobaltas | mg/l Co | | | | | |

17 | Nikelis | mg/l Ni | | | | | |

18 | Vanadis | mg/l V | | | | | |

19 | [9]Arsenas | mg/l As | 0,002 [1] | 20 % | 20 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija | |

0,01 [4] | | | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija—Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija | |

20 | [9]Kadmis | mg/l Cd | 0,0002 | 30 % | 30 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija | |

0,001 [4] | | | —Poliarografija | |

21 | Bendras chromas [9] | mg/l Cr | 0,01 | 20 % | 30 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija—Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija | |

22 | [9]Švinas | mg/l Pb | 0,01 | 20 % | 30 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija—Poliarografija | |

23 | [9]Selenas | mg/l Se | 0,005 | | | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija | |

24 | Gyvsidabris [9] | mg/l Hg | 0,0001 0,0002 [4] | 30 % | 30 % | —Beliepsnės atominės absorbcijos spektrofotometrija (šaltasis išgarinimas) | |

25 | [9]Baris | mg/l Ba | 0,02 | 15 % | 30 % | —Atominės absorbcijos spektrofotometrija | |

26 | Cianidas | mg/l CN | 0,01 | 20 % | 30 % | —Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija | |

27 | Sulfatai | mg/l SO4 | 10 | 10 % | 10 % | —Gravimetrinė analizė—EDTA kompleksometrija—Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija | |

28 | Chloridai | mg/l Cl | 10 | 10 % | 10 % | —Titravimas (Moro metodas)—Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija | |

29 | Veikliosios paviršiaus medžiagos (reaguojančios su metileno mėliu) | mg/l (lauryl-sulfatas) | 0,05 | 20 % | | —Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija | |

30 | Fosfatai | mg/l P2O5 | 0,02 | 10 % | 20 % | —Molekulinės absorbcijos spektrofotometrinis metodas | |

31 | Fenoliai (fenolio indeksas) | mg/l C6H5OH | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | —Molekulinės absorbcijos spektrofotometrinis 4 aminoantipirino metodas | Stiklas |

0,001 [5] | 30 % | 50 % | —Paranitroanilino metodas | |

32 | Ištirpę arba emulsiniai angliavandeniliai | mg/l | 0,01 | 20 % | 30 % | —Infraraudonųjų spindulių spektrometrija po ekstrahavimo anglies tetrachloridu | Stiklas |

0,04 [2] | | | —Gravimetrija po ekstrahavimo petroleteriu | |

33 | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai [9] | mg/l | 0,00004 | 50 % | 50 % | —Fluorescencijos matavimas ultravioletiniuose spinduliuose po plonasluoksnės chromatografijos,Palyginamasis mišinio iš šešių kontrolinių tokios pačios koncentracijos medžiagų matavimas arba aliuminis [7] | Stiklas |

34 | Bendras pesticidų (parationas, heksachloro cikloheksanas, dieldrinas) kiekis [9] | mg/l | 0,0001 | 50 % | 50 % | —Dujų arba skysčio chromatografija po ekstrahavimo tinkamu tirpikliu ir išgryninusMišinio sudedamųjų dalių identifikavimas Kiekybinė analizė [8] | Stiklas |

35 | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) | mg/l O2 | 15 | 20 % | 20 % | —Kalio bichromatinis metodas | |

36 | Ištirpusio deguonies prisotinimas | % | 5 | 10 % | 10 % | —Vinklerio metodas | Stiklas |

| | | —Elektrocheminis metodas | |

37 | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS5), 20 °C temperatūroje be nitrifikacijos | mg/l O2 | 2 | 1,5 | 2 | —Ištirpusio deguonies koncentracijos nustatymas prieš ir po 5 dienų inkubacijos laikotarpio 20 + 1 °C temperatūroje, visiškoje tamsoje. Pridedamas nitrifikacijos inhibitorius | |

38 | Kjeldalio azotas, (išskyrus NO2 ir NO3) | mg/l N | 0,3 | 0,5 | 0,5 | —Mineralizacija, distiliacija Kjeldalio metodu ir amonio nustatymas molekulinės absorbcijos spektrofotometriniu metodu arba titravimu | |

39 | Amonis | mg/l NH4 | 0,01 [1] | 0,03 [1] | 0,03 [1] | —Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija | |

| | | 0.1 [2] | 10 % [2] | 20 % [2] | | |

40 | Chloroformu ekstrahuojamos medžiagos | mg/l | [10] | – | – | —Ekstrahavimas esant neutraliai pH vertei švariu chloroformu, išgarinimas vakuume kambario temperatūroje, po to — likučio svėrimas | |

41 | Bendra organinė anglis | mg/l C | | | | | |

42 | Liekamoji organinės anglies likutis po flokuliacijos ir filtravimo per 5 μm membraninį filtrą | mg/l C | | | | | |

43 | Koliforminės bakterijos | /100 ml | 5 [1] 500 [6] | | | — [1] [6]Auginimas 37 °C temperatūroje, standžioje terpėje (tokioje kaip Tergitolio laktozės agaras, Endo agaras, 0,4 % Teepol sultinys) filtruojant arba nefiltruojant, ir suskaičiuojant kolonijoje esančių bakterijų skaičių. Mėginių skiedimas ir tam tikrais atvejais toks koncentravimas, kad juose būtų nuo 10 iki 100 kolonijų. Jei reikia, identifikavimas dujinant | Sterilus stiklas |

| | | 5 [1] 500 [6] | | | —Skiedimas su fermentacija skystoje terpėje mažiausiai trijuose mėgintuvėliuose, atliekant tris skiedimus. Subkultūros auginimas patvirtinimo terpėje iš pasėlių, kuriuose yra bakterijų. Skaičiavimas pagal labiausiai tikėtino skaičiaus metodą. Inkubacija 37 °C ± 1 °C temperatūroje | |

44 | Fekalinės koliforminės bakterijos | /100 ml | 2 [1] 200 [6] | | | — [1] [6]Auginama 44 °C temperatūroje standžioje terpėje (tokioje kaip Tergitolio laktozės agaras, Endo agaras, 0,4 % Teepol sultinys) filtruojant arba nefiltruojant ir nustatant kolonijoje esančių bakterijų skaičių. Mėginiai skiedžiami ir tam tikrais atvejais taip koncentruojami, kad juose būtų nuo 10 iki 100 kolonijų. Jei reikia, identifikavimas dujinant | Sterilus stiklas |

| | | 2 [1] 200 [6] | | | —Skiedimo metodas su fermentacija skystoje terpėje mažiausiai trijuose mėgintuvėliuose, atliekant tris skiedimus. Subkultūros auginimas patvirtinimo terpėje iš pasėlių, kuriuose yra bakterijų. Skaičiavimas pagal labiausiai tikėtino skaičiaus metodą. Inkubacija 44 °C ± 0,5 °C temperatūroje | |

45 | Fekaliniai streptokokai | /100 ml | 2 [1] 200 [6] | | | — [1] [6]Auginimas 37 °C temperatūroje, standžioje terpėje (tokioje kaip natrio azidas) filtruojant arba nefiltruojant ir nustatant kolonijoje esančių bakterijų skaičių. Mėginiai skiedžiami ir tam tikrais atvejais taip koncentruojami, kad juose būtų nuo 10 iki 100 kolonijų | Sterilus stiklas |

| | | 2 [1] 200 [6] | | | —Skiedimo metodas natrio azido terpėje mažiausiai trijuose mėgintuvėliuose, atliekant tris skiedimus. Skaičiavimas pagal labiausiai tikėtino skaičiaus metodą | |

46 | [11]Salmonelė | | 1/5000 ml 1/1000 ml | | | —Koncentravimas filtruojant per membraninį arba tam tinkamą filtrą—Užsėjimas ant pirminės pagausinimo terpės. Kultūros pagausinimas, ir pernešimas ant selektyvios terpės. Identifikavimas | Sterilus stiklas |

[1] A1 kategorijos vandeniui G vertė.

[2] A2 ir A3 kategorijos vandeniui.

[3] taikoma A3 kategorijos vandeniui.

[4] A1, A2 ir A3 kategorijos vandeniui, I vertė.

[5] A2 kategorijos vandeniui I vertė ir A3.

[6] A2 ir A3 kategorijos vandeniui G vertė.

[7] 6 standartinių tokios pačios koncentracijos medžiagų mišinys: fluoranteno; 3, 4 benzofluoranteno; 11, 12- benzofluoranteno; 3, 4- benzopireno; 1, 12-benzopirileno; indano/1, 2, 3 — cd/pireno.

[8] Trijų tokios pačios koncentracijos medžiagų mišinys: parationo, heksachlorcikloheksano, dieldrino.

[9] Jei ėminiuose yra tiek skendinčiųjų medžiagų, kad reikia specialaus išankstinio valymo, tikslumo vertės, nustatytos šio priedo E skiltyje, išimties tvarka gali būti viršytos ir bus laikomos pasirinktomis. Šie ėminiai turi būti taip apdorojami, kad užtikrintų, jog analizė apima didžiausią kiekį išmatuotinų medžiagų.

[10] Kadangi šis metodas šiuo metu naudojamas ne visose valstybėse narėse, negalima tiksliai pasakyti, ar galima pasiekti aptikimo ribą, nustatytą Direktyvoje 75/440/EEB vertėms patikrinti.

[11] Kai salmonelės bakterijų nėra 5000 ml vandens (A1, G) ir kai salmonelės bakterijų nėra 1000 ml vandens (A2, G).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Minimalus metinis ėminių ėmimo ir tyrimo dažnis ir kiekvieno jų parametro analizės dažnis Direktyvoje 75/440/EEB

Aptarnau jamų gyventojų skaičius | [1]A1 | [1]A2 | [1]A3 |

I [2] | II [2] | III [2] | I [2] | II [2] | III [2] | I [2] | II [2] | III [2] |

≤ 10000 | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | 2 | 1 | [3] [4] |

> 10000 ≤ 30000 | 1 | 1 | [3] | 2 | 1 | [3] | 3 | 1 | 1 |

> 30000 ≤ 100000 | 2 | 1 | [3] | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |

> 100000 | 3 | 2 | [3] | 8 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 |

KATEGORIJOS

I | II | III |

| Rodiklis | | Rodiklis | | Rodiklis |

1 | pH | 10 | Ištirpusi geležis | 8 | Fluoridai |

2 | Spalva | 11 | Manganas | 14 | Boras |

3 | Skendinčios medžiagos | 12 | Varis | 19 | Arsenas |

4 | Temperatūra | 13 | Cinkas | 20 | Kadmis |

5 | Savitasis laidis | 27 | Sulfatai | 21 | Bendras chromas |

6 | Kvapas | 29 | Veikliosios paviršiaus medžiagos | 22 | Švinas |

7 | Nitratai | 31 | Fenoliai | 23 | Selenas |

28 | Chloridai | 38 | Kjeldalio azotas | 24 | Gyvsidabris |

30 | Fosfatai | 43 | Koliforminės bakterijos | 25 | Baris |

35 | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) | 44 | Fekalinės koliforminės bakterijos | 26 | Cianidai |

36 | Ištirpusio deguonies prisotinimas | | | 32 | Ištirpę arba emulsiniai angliavandeniliai |

37 | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS5) | | | 33 | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai |

39 | Amonis | | | 34 | Pesticidai |

| | | | 40 | Chloroformu ekstrahuojamos medžiagos |

| | | | 45 | Fekaliniai streptokokai |

| | | | 46 | Salmonelė |

[1] Paviršinio vandens kokybė, Direktyvos 75/440/EEB II priedas.

[2] Parametrų klasifikavimas pagal dažnį.

[3] Dažnis, kurį turi nustatyti kompetentingos nacionalinės institucijos.

--------------------------------------------------

Top