EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0639

1979 m. birželio 15 d. Komisijos Sprendimas nustatantis išsamias Tarybos sprendimo 77/706/EEB taikymo taisykles

OJ L 183, 19.7.1979, p. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 12 Volume 002 P. 13 - 23
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 20 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2015; panaikino 32015D0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/639/oj

31979D0639Oficialusis leidinys L 183 , 19/07/1979 p. 0001 - 0010
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 12 tomas 2 p. 0019
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 12 tomas 2 p. 0013
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 12 tomas 2 p. 0019
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 12 tomas 3 p. 0162
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 12 tomas 3 p. 0162


Komisijos sprendimas

1979 m. birželio 15 d.

nustatantis išsamias Tarybos sprendimo 77/706/EEB taikymo taisykles

(79/639/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1977 m. lapkričio 7 d. Tarybos sprendimą 77/706/EEB dėl Bendrijos užduoties sumažinti pirminių energijos šaltinių vartojimą nustatymo iškilus žalios naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumams [1], ypač į jo 5 straipsnį,

pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis pagal minėto sprendimo 5 straipsnį,

kadangi 1976 m. birželio 21 d. Taryba priėmė Reglamentą (EEB) Nr. 1729/76 dėl informacijos apie Bendrijos energijos išteklius perdavimo [2];

kadangi Komisija 1978 m. rugsėjo 28 d. priėmė Sprendimą 78/890/EEB dėl Tarybos Sprendimo 77/186/EEB dėl žalios naftos ir naftos produktų eksportavimo iš vienos valstybės narės į kitą iškilus tiekimo sunkumams taikymo [3];

kadangi Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, kilus žalios naftos bei naftos produktų tiekimo sunkumams vienoje ar keliose valstybėse narėse, Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva, taip pat pasitarusi su Direktyvoje 73/238/EEB numatyta grupe, gali numatyti užduotį sumažinti naftos produktų suvartojimą visoje Bendrijoje iki 10 % įprastinio suvartojimo dydžio;

kadangi Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog siekdama išsaugoti rinkos vieningumą ir užtikrinti, kad visi energijos vartotojai Bendrijoje prisiimtų vienodą krizės sukeltų sunkumų naštą, Komisija, pasibaigus dviejų mėnesių terminui nuo 1 straipsnio 1 dalies taikymo dienos, pasiūlo Tarybai naują užduotį — sumažinti suvartojimą iki 10 % įprastinio suvartojimo dydžio ir diferencijuoti jį kiekvienai valstybei narei, o sutaupytą dalį valstybėms narėms pasidalyti;

kadangi Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad susidarius didesniam trūkstamam kiekiui Komisija gali pasiūlyti Tarybai sumažinti suvartojimą daugiau nei 10 % bei pasinaudoti kitomis energijos rūšimis;

kadangi pagal Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 3 dalį sutaupytos dalies pasidalijimas tarp valstybių narių gali pareikalauti papildomų išlaidų, kurias įvertinti ir nustatyti gali tik dalyvaujančios šalys; kadangi Komisija valstybių narių prašymu privalo sugebėti pateikti savo rekomendacijas ir pareikšti suinteresuotoms valstybėms narėms išvadas, leidžiančias pasiekti sutarimą dėl papildomų išlaidų;

kadangi siekdama įgyvendinti šiuos tikslus Komisija turi turėti tikslią informaciją apie energetikos padėtį valstybėse narėse, apie jų žalios naftos ir jos produktų atsargas, apie galimybes pakeisti vienas energijos rūšis kitomis bei nacionalines priemones, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti energijos suvartojimą valstybėse narėse; kadangi valstybės narės savo ruožtu turi pateikti Komisijai būtiną informaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Taikant šį sprendimą, sąvokos, pateiktos atitinkamai Komisijos sprendimo 78/890/EEB 1 straipsnio a, b, c ir d punktuose, taikomos šioms sąvokoms:

a) "įprastas žalios naftos ir naftos produktų suvartojimas",

b) "bazinis laikotarpis",

c) "tiekimo sumažėjimas" ir

d) "įprastas tiekimas".

2. Šiame sprendime:

a) "įprastas energijos suvartojimas" — vidutinis kasdieninis suvartojimas, užregistruotas baziniu laikotarpiu, t. y.:

vietoje pagamintas pirminis kuras,

pridėjus importą,

pridėjus pristatymus iš Bendrijos šalių,

atėmus eksportą,

atėmus pristatymus į Bendrijos šalis,

pridėjus arba atėmus atsargų pokyčius.

Jūrų laivų bunkeriai priskiriami eksportui;

b) "naftos produktai, turintys pakaitalų" — visas elektros energijos gamybai ir, jei reikia, kitose pramonės sektoriuose, įskaitant pavienius gamintojus, suvartotas mazutas, apskaičiuotas pagal 2 straipsnio 2 dalį;

c) "pakeičiama energija" — visa energija, sunaudota elektros pagaminimui ir prireikus kituose pramonės sektoriuose, įskaitant pavienius gamintojus, apskaičiuota pagal 2 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

1. Bet koks naftos produktų, turinčių pakaitalų, diferencijuotas sumažinimas, kaip nurodyta Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 2 dalies a punkte, neturi viršyti realių pakeitimo galimybių, kurių lygis nustatomas pagal tolesnę 2 dalį, galiojančią iškilus tiekimo sunkumams.

2. Direktyva 73/238/EEB sukurta grupė kasmet, taip pat kilus tiekimo sunkumams, remdamasi valstybių narių Komisijai pateikta informacija, apskaičiuota pagal 10 straipsnį, ištiria galimybes pakeisti valstybėse narėse naftos produktus, skirtus visų pirma patenkinti pirminius naftos kuro poreikius elektros gamybai, tačiau taip pat atsižvelgiant į visus kitus galimus būdus pakeisti mazutą pramonėje, įskaitant pavienius gamintojus. Komisija atkreipia dėmesį į tokiu tyrimu nustatytas pakeitimo galimybes.

3 straipsnis

1. Jeigu pagal Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 1 dalį Komisija siūlo užduotį sumažinti naftos produktų suvartojimą iki 10 % įprastinio suvartojimo dydžio, ji visų pirma atsižvelgia į šiuos dalykus:

- bendrą naftos produktų tiekimą,

- tiekimo padėtį kiekvienoje valstybėje narėje,

- priemones, kurių ėmėsi kiekviena valstybė narė suvartojimui sumažinti,

- tarptautinius įsipareigojimus, kurių ėmėsi valstybės narės.

2. Jeigu pagal Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 2 dalies a punktą Komisija pasiūlo Tarybai skirtingas užduotis sumažinti naftos produktų, kurie neturi pakaitalų, ir naftos produktų, kurie juos turi, suvartojimą, ji atsižvelgia į 1 dalyje išvardytus veiksnius, ir ypač į apribojimus, kuriuos kiekvienoje valstybėje lemia realios pakeitimo galimybės elektros energijos gamyboje ir atitinkamai kituose pramonės sektoriuose, įskaitant pavienius gamintojus, kaip nustatyta pagal 2 straipsnį.

3. Jei pagal Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punktą Komisija siūlo Tarybai, kad užduotyje numatyta sumažinimo dalis turėtų viršyti 10 % ir apimtų kitas energijos rūšis, ji visų pirma atsižvelgia į 1 dalyje išvardytus veiksnius, taip pat ir į:

- bendrą energijos tiekimo padėtį,

- numatomą sunkumų, susijusių su žalios naftos bei jos produktų tiekimu, trukmę,

- valstybių narių jau sudarytas privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas.

4 straipsnis

Jei taikomas Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnis, valstybė narė, užuot apribojusi suvartojimą, gali pasinaudoti žaliosios naftos ir (arba) jos produktų dalimi, kuri viršija jos įsipareigojimus pagal Direktyvas 68/414/EEB ir 72/425/EEB.

5 straipsnis

1. Sutaupyti kiekiai, kurie pagal Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 3 dalį turi būti padalyti valstybėms narėms, apskaičiuojami taikant kiekvienai valstybei narei skirtingą naftos produktų suvartojimo mažinimo normą, numatytą minėto sprendimo 1 straipsnio 2 dalyje.

2. Reikalaujama, kad valstybė narė, kurios suvartojimo mažinimo norma viršija Bendrijos vidurkį, perskirstytų kiekį, atitinkantį skirtumą tarp suvartojimo lygio, kurį ji būtų išlaikiusi, jei visai Bendrijai būtų taikyta vienoda sumažinimo norma, ir suvartojimo, sumažinto pagal Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 2 dalį.

3. Valstybė narė, kurios suvartojimo mažinimo norma yra mažesnė nei Bendrijos vidurkis, turi teisę perskirstyti kiekį, atitinkantį skirtumą tarp jos suvartoto pagal Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 2 dalį sumažinto dydžio ir suvartojimo lygio, kurį ji būtų išlaikiusi, jei visai Bendrijai būtų taikyta ta pati sumažinimo norma.

6 straipsnis

1. Bet kokias papildomas išlaidas, kurios gali būti patirtos dalijant tarp valstybių narių pagal Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 3 dalį sutaupytus kiekius, padengia šalys, kurios iš tokio padalijimo turi naudos. Šias papildomas išlaidas įvertina pačios šalys.

2. Jei dėl šių papildomų išlaidų nesutariama, valstybės narės prašymu Komisija gali pateikti suinteresuotoms valstybėms narėms savo rekomendacijas arba nuomonę.

7 straipsnis

1. Komisija gali konsultuotis su bendrovėmis, tiekiančiomis Bendrijai žalią naftą ir jos produktus, siekdama gauti bendros informacijos ir prireikus kvalifikuotą techninę pagalbą, ypač įgyvendinant Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 3 dalį, kaip numatyta Sprendimo 78/890/EEB 4 straipsnyje.

2. Komisija praneša valstybėms narėms apie jų teisę į paskirstymą ir su paskirstymu susijusius įsipareigojimus pagal Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 3 dalį, o valstybės narės imasi atitinkamų veiksmų.

8 straipsnis

Informacija apie energijos suvartojimą pagal pagrindinius produktus ir vartojimo sektorius gaunama iš atsakymų, kuriuos Komisijai pateikia valstybės narės pagal Reglamentą (EEB) Nr. 1729/76.

9 straipsnis

1. Informacija apie įprastinį naftos ir jos produktų suvartojimą gaunama iš atsakymų, kuriuos Komisijai pateikia valstybės narės pagal Sprendimo 78/890/EEB 5 straipsnį.

2. Atsiradus žalios naftos ar naftos produktų tiekimo sunkumams, Komisija gali pareikalauti pateikti šią informaciją apskaičiavimų forma laikantis tvarkos, kurią ji nustato remdamasi priede nurodytais pavyzdžiais.

3. Siekdama susidaryti aiškesnį vaizdą apie tiekimo padėtį, ypač taikant Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnio 3 dalį, Komisija, pasikonsultavusi su Direktyva 73/238/EEB įkurta grupe, gali paprašyti valstybių narių pateikti 1 ir 2 dalyse numatytą informaciją pagal atskiras įmones.

10 straipsnis

1. Pagal 2 straipsnį valstybės narės kasmet iki gruodžio 31 d. pateikia Komisijai pagal bendrą jos nustatytą pavyzdį informaciją, reikalingą pakeitimų galimybėms nustatyti, remiantis tų metų spalio 1 d. duomenimis.

2. Jei taikomas Sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnis, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai informaciją, reikalingą realioms pakeitimų galimybėms nustatyti, remiantis tos dienos duomenimis.

11 straipsnis

Jei taikomas Tarybos sprendimo 77/706/EEB 1 straipsnis, valstybės narės informuoja Komisiją apie kiekvieną priemonę naftos produktų suvartojimui sumažinti, kai tik ji patvirtinama.

12 straipsnis

Komisija, gavusi pagal 9, 10 ir 11 straipsnius surinktą informaciją, pateikia jos santrauką Direktyvos 73/238/EEB 3 straipsniu įkurtai grupei.

13 straipsnis

Pagal šį sprendimą pateikiama informacija yra konfidenciali. Ši nuostata nedraudžia platinti bendros informacijos ar santraukų, kuriose nėra informacijos apie atskiras įmones.

14 straipsnis

Valstybės narės prašymu Komisija, pasikonsultavusi su Direktyva 73/238/EEB įkurta grupe, analizuoja problemas, kurios gali kilti įgyvendinant šį sprendimą, kad remdamasi patirtimi ar atsižvelgusi į visus svarbius pokyčius energijos tiekimo struktūroje, visų pirma į elektrines vienoje ar keliose valstybėse narėse, galėtų padaryti reikiamus teksto pakeitimus.

15 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1979 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Guido Brunner

Komisijos narys

[1] OL L 292, 1977 11 16, p. 9.

[2] OL L 198, 1976 7 23, p. 1.

[3] OL L 311, 1978 11 4, p. 13.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

MĖNESINIS KLAUSIMYNAS APIE NAFTOS TIEKIMĄ BENDRIJOJE

I. AIŠKINAMOSIOS PASTABOS

A. Vienetai ir perskaičiavimo koeficientai

a) Vienetai

Visi duomenys turi būti išreikšti tūkstančiais tonų, suapvalinant iki artimiausio tūkstančio tonų mažinant arba didinant.

b) Naftos produktai ir "žalios naftos ekvivalentas"

Visi naftos produktai turi būti perskaičiuoti į juos atitinkantį žalios naftos ekvivalentą, dauginant tonomis išreikštą kiekį iš perskaičiavimo koeficiento 1,065.

c) Barelių perskaičiavimas į tonas

Norint apskaičiuoti tonas, barelių skaičių reikia dalyti iš perskaičiavimo koeficiento, atitinkančio faktinį tankį. Tais atvejais, jei perskaičiuojant remtasi bareliais per vieną dieną, gauti vienetai dauginami iš atitinkamo mėnesio dienų skaičiaus.

d) Kubinių metrų (kilolitrų) perskaičiavimas į tonas

Perskaičiuojant kubinius metrus tonomis, taikomas faktinį tankį atitinkantis perskaičiavimo koeficientas.

B. Geografinės pastabos

- Farerų salų gamyba įtraukiama į Danijos gamybą,

- Surinamo ir Olandijos Antilų gamyba neįtraukiama į Nyderlandų gamybą,

- Kanarų salų gamyba priskiriama Ispanijai,

- III C lentelėje nurodytų Karibų salų naftos perdirbimo įmonių gamyba apima importą iš Olandijos Antilų, Bahamų salų, Trinidado ir Tobago.

II. LENTELIŲ SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR AIŠKINAMOSIOS PASTABOS

1. Žalios naftos ir gamtinių dujų kondensatų nacionalinė gamyba (I lentelė)

Nurodykite žalios naftos ir gamtinių dujų kondensatų kiekius (t. y. visus dujų perdirbimo įmonėse nuo dujų atskirtus skysčius [1], gautus nacionalinėse teritorijose, įskaitant kontinentinį šelfą (atviroje jūroje). Į šiuos kiekius įtraukiami ir kondensatai, gauti iš dujinių angliavandenilių.

2. Žalios naftos, gamtinių dujų kondensatų ir žaliavų importas bei eksportas (vietinės kilmės/eksportuojami į Bendriją ir šalis, kurios nėra Bendrijos narės) (I, II ir IV lentelės)

Importas bei eksportas įsigalioja nuo tos datos, kai jis realiai buvo įvykdytas, neatsižvelgiant į tai, ar siunta įforminta muitinėje ar neįforminta. Tačiau bet koks kiekis, tranzitu vežamas per vandenyno terminalą ar nacionalinėmis teritorijomis bet kurio būdu (pvz., vamzdžiais), neturi būti įskaičiuotas (tai taikoma ir naftos produktų importui bei eksportui). Kita vertus, importui turi būti priskiriama nafta, importuojama į muitinei priklausančias teritorijas perdirbti ar reeksportuoti. Reeksportuota nafta, kuri buvo importuota į muitinės teritorijas perdirbti, įtraukiama į eksporto duomenis.

Žaliavos — tai bet kuris produktas ar produktų derinys, išskyrus mišinį, gautas iš žalios naftos ir skirtas tolesniam perdirbimui. Jis perduodamas kaip vienas ar keletas komponentų ir (ar) kaip gatavas produktas.

3. Naftos produktų importas/eksportas (vietinės kilmės/eksportuojami į Bendriją ir šalis, kurios nėra Bendrijos narės) (I, III ir IV lentelės)

- Žr. 2 punktą.

Naftos produktai:

- suskystintos naftos dujos (LPG), pirminis benzinas, automobilinis benzinas, reaktyviniai degalai, žibalas, gazolis/dyzelinė alyva, mazuto distiliavimo likutis, tepalai ir bitumas [2].

Jūrų bunkeriai neįtraukiami į I lentelės 5 punktą, o pateikiami atskirai 9 punkte.

4. Atsargų dydis (I lentelė)

Atsargų dydis — tai visa deklaruojančios šalies teritorijoje sukaupta nafta, išskyrus naftą, esančią vamzdžiuose, mažmeninių prekiautojų turimą naftą ir pildymo stotyse esančią naftą, galutinių vartotojų atsargas, nekontroliuojamas administracine tvarka, ir kariniais tikslais suvartojamas atsargas.

5. Atsargų pokyčiai (I lentelė)

Šie pokyčiai atitinka skirtumą tarp atsargų dydžio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

Priešpaskutinio mėnesio atsargų pokyčiai (I lentelė) — tai skirtumas tarp pranešime pateiktų galutinių duomenų (priešpaskutinio mėnesio) ir ankstesniame pranešime pateiktų galutinių duomenų (priešpaskutinio mėnesio).

MĖNESINIS KLAUSIMYNAS APIE NAFTOS TIEKIMĄ BENDRIJOJE

I LENTELĖ

ŽALIOS NAFTOS [3] IR JOS EKVIVALENTO [4] SUVARTOJIMAS

Šalis:

Einamasis mėnuo:

(1000 tonų) |

| Priešpaskutinis mėnuo (M — 2) | Paskutinis mėnuo (M — 1) | Einamasis mėnuo (M) | Kitas mėnuo (M + 1) | Antrasis mėnuo po einamojo (M + 2) |

Realizuota | Negalutiniai duomenys | Apskaičiuoti kiekiai | Planuojami kiekiai | Planuojami kiekiai |

1.Vietinė gamyba [5] | | | | | |

2.Žalios naftos importas [5] | | | | | |

3.Naftos produktų importas [6] | | | | | |

4.Žalios naftos eksportas [5] | | | | | |

5.Naftos produktų eksportas [6] | | | | | |

6.Atsargų kiekis [7]iš jų:a)žalios naftos [5]b)naftos produktų [6] | | | | | |

7.Atsargų pokyčiai [8]iš jų:a)žalios naftos [5]b)naftos produktų [6] | | | | | |

8.Iš viso [9] | | | | | |

9.Bunkeriai [10] [6] | | | | | |

II LENTELĖ

ŽALIOS NAFTOS IMPORTAS [11]

Šalis:

Einamasis mėnuo:

(1000 tonų) |

Kilmės šalis | Priešpaskutinis mėnuo (M — 2) | Paskutinis mėnuo (M — 1) | Einamasis mėnuo (M) | Kitas mėnuo (M + 1) | Antrasis mėnuo po einamojo (M + 2) |

Realizuota | Negalutiniai duomenys | Apskaičiuoti kiekiai | Planuojami kiekiai | Planuojami kiekiai |

Abu Dabi | | | | | |

Alžyras | | | | | |

Ekvadoras | | | | | |

Indonezija | | | | | |

Iranas | | | | | |

Irakas | | | | | |

Kuveitas | | | | | |

Libija | | | | | |

Nigerija | | | | | |

Kataras | | | | | |

Saudo Arabija | | | | | |

Jungtiniai Arabų Emyratai [12] | | | | | |

Venesuela | | | | | |

Norvegija | | | | | |

Jungtinė Karalystė | | | | | |

TSRS | | | | | |

Kitos Rytų Europos šalys | | | | | |

Kinija | | | | | |

Kitos šalys | | | | | |

Iš viso importuota | | | | | |

III LENTELĖ

NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTAS [13]

Šalis:

Einamasis mėnuo:

(1000 tonų) [14] |

Kilmės šalis | Priešpaskutinis mėnuo (M — 2) | Paskutinis mėnuo (M — 1) | Einamasis mėnuo (M) | Kitas mėnuo (M + 1) | Antrasis mėnuo po einamojo (M + 2) |

Realizuota | Negalutiniai duomenys | Apskaičiuoti kiekiai | Planuojami kiekiai | Planuojami kiekiai |

Belgija | | | | | |

Danija | | | | | |

Vokietija | | | | | |

Prancūzija | | | | | |

Airija | | | | | |

Italija | | | | | |

Liuksemburgas | | | | | |

Nyderlandai | | | | | |

Jungtinė Karalystė | | | | | |

Graikija | | | | | |

Ispanija | | | | | |

Portugalija | | | | | |

Norvegija | | | | | |

Švedija | | | | | |

JAV | | | | | |

Bahreinas | | | | | |

Indonezija | | | | | |

Iranas | | | | | |

Kuveitas | | | | | |

Saudo Arabija | | | | | |

Venesuela | | | | | |

TSRS | | | | | |

Kitos Rytų Europos šalys | | | | | |

Kitos šalys | | | | | |

Iš viso importuota | | | | | |

IV LENTELĖ

ŽALIOS NAFTOS EKSPORTAS [15]

Šalis:

Einamasis mėnuo:

(1000 tonų) |

Kilmės šalis | Priešpaskutinis mėnuo (M — 2) | Paskutinis mėnuo (M — 1) | Einamasis mėnuo (M) | Kitas mėnuo (M + 1) | Antrasis mėnuo po einamojo (M + 2) |

Realizuota | Negalutiniai duomenys | Apskaičiuoti kiekiai | Planuojami kiekiai | Planuojami kiekiai |

Belgija | | | | | |

Danija | | | | | |

Vokietija | | | | | |

Prancūzija | | | | | |

Airija | | | | | |

Italija | | | | | |

Liuksemburgas | | | | | |

Nyderlandai | | | | | |

Jungtinė Karalystė | | | | | |

Graikija | | | | | |

Ispanija | | | | | |

Portugalija | | | | | |

Austrija | | | | | |

Švedija | | | | | |

Šveicarija | | | | | |

JAV | | | | | |

Kitos šalys | | | | | |

Iš viso eksportuota | | | | | |

V LENTELĖ

NAFTOS PRODUKTŲ EKSPORTAS [16]

Šalis:

Einamasis mėnuo:

(1000 tonų) [17] |

Kilmės šalis | Priešpaskutinis mėnuo (M — 2) | Paskutinis mėnuo (M — 1) | Einamasis mėnuo (M) | Kitas mėnuo (M + 1) | Antrasis mėnuo po einamojo (M + 2) |

Realizuota | Negalutiniai duomenys | Apskaičiuoti kiekiai | Planuojami kiekiai | Planuojami kiekiai |

Belgija | | | | | |

Danija | | | | | |

Vokietija | | | | | |

Prancūzija | | | | | |

Airija | | | | | |

Italija | | | | | |

Liuksemburgas | | | | | |

Nyderlandai | | | | | |

Jungtinė Karalystė | | | | | |

Graikija | | | | | |

Ispanija | | | | | |

Portugalija | | | | | |

Austrija | | | | | |

Norvegija | | | | | |

Švedija | | | | | |

Šveicarija | | | | | |

Turkija | | | | | |

JAV | | | | | |

Kitos šalys | | | | | |

Iš viso eksportuota [18] | | | | | |

[1] Kartu su etanu.

[2] Sąvokų apibrėžimai pateikti "Quarterly Bulletin of Energy Statistics", 3/1976, leidžiamo Europos Bendrijų Statistikos departamento, priede.

[3] Įskaitant gamtinių dujų kondensatus ir žaliavas.

[4] Naftos produktai perskaičiuojami į naftos ekvivalentą, taikant koeficientą 1,065.

[5] Įskaitant gamtinių dujų kondensatus ir žaliavas.

[6] Naftos produktai perskaičiuojami į naftos ekvivalentą, taikant koeficientą 1,065.

[7] Mėnesio pabaiga.

[8] Skirtumas tarp atsargų kiekio mėnesio gale ir ankstesnio mėnesio.

[9] 8 = 1 + 2 + 3 – 4 – 5 – 7.

[10] Jūrų bunkeriai.

[11] Įskaitant gamtinių dujų kondensatus ir žaliavas.

[12] Išskyrus Abu Dabi.

[13] Naftos produktai perskaičiuojami į naftos ekvivalentą, taikant koeficientą 1,065.

[14] Naftos produktai perskaičiuojami į žalią naftą, kiekius tonomis padauginant iš 1,065.

[15] Įskaitant gamtinių dujų kondensatus ir žaliavas.

[16] Naftos produktai perskaičiuojami į naftos ekvivalentą, taikant koeficientą 1,065.

[17] Naftos produktai perskaičiuojami į žalią naftą, kiekius tonomis padauginant iš 1,065.

[18] Išskyrus jūrų bunkerius.

--------------------------------------------------

Top