Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978D0923

1978 m. birželio 19 d. Tarybos Sprendimas dėl Europos konvencijos dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos sudarymo

OJ L 323, 17.11.1978, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 40 - 47
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 47 - 54
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 47 - 54
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 66 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 66 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/923/oj

31978D0923Oficialusis leidinys L 323 , 17/11/1978 p. 0012 - 0013
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 03 tomas 23 p. 0040
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 15 p. 0047
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 15 p. 0047


Tarybos Sprendimas

1978 m. birželio 19 d.

dėl Europos konvencijos dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos sudarymo

(78/923/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 ir 100 straipsnius,

atsižvelgdama i Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi Europos konvencija dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos (toliau — Konvencija) buvo parengta Europos Taryboje siekiant apsaugoti ūkinės paskirties gyvūnus, ypač moderniose intensyvios gamybos sistemose;

kadangi 1970 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 70/373/EEB dėl Bendrijos mėginių ėmimo ir analizės metodų, naudojamų oficialiai pašarų kontrolei, nustatymo [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 76/372/EEB [4], 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 78/117/EEB [6] ir 1973 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 74/63/EEB dėl nepageidaujamų medžiagų ir produktų didžiausių leistinų kiekių pašaruose nustatymo [7] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 76/934/EEB [8], nustatė bendras taisykles, kurioms gali turėti įtakos Konvencija ir ypač tam tikrų jos nuostatų įgyvendinimas;

kadangi kitos Konvencijos nuostatos taikomos sritims, dėl kurių Bendrija dar nėra nustačiusi bendrų taisyklių;

kadangi gyvūnų apsauga savaime nėra vienas iš Bendrijos tikslų; tačiau kadangi tarp nacionalinių ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos įstatymų yra skirtumų, dėl kurių gali susidaryti nevienodos konkurencijos sąlygos, ir kurie gali turėti netiesioginės įtakos deramam bendrosios rinkos veikimui;

kadangi, be to, Konvencija skirta klausimams, priklausantiems bendros žemės ūkio politikos taikymo sričiai;

kadangi todėl Bendrijos dalyvavimas Konvencijoje atrodytų būtinas siekiant Bendrijos tikslų;

kadangi Grenlandijoje gyvulininkyste verčiamasi sąlygomis, kurios dėl bendrų aplinkybių, pirmiausia klimato, mažo gyventojų tankumo ir išskirtinio salos dydžio, iš esmės skiriasi nuo kitų Bendrijos regionų sąlygų; kadangi todėl Konvencija neturėtų būti taikoma Grenlandijai,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos ekonominės bendrijos vardu patvirtinama Europos konvencija dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos.

Konvencijos tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pagal Konvencijos 14 straipsnį deponuoja patvirtinimo dokumentą [9].

Deponuodamas patvirtinimo dokumentą Tarybos pirmininkas pagal Konvencijos 16 straipsnį pareiškia, kad Konvencija nebus taikoma Grenlandijai.

Priimta Liuksemburge, 1978 m. birželio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Dalsager

[1] OL C 83, 1977 4 4, p. 43.

[2] OL C 204, 1976 8 30, p. 26.

[3] OL L 170, 1970 8 3, p. 2.

[4] OL L 102, 1976 4 15, p. 8.

[5] OL L 270, 1970 12 14, p. 1.

[6] OL L 40, 1978 2 10, p. 19.

[7] OL L 38, 1974 2 11, p. 31.

[8] OL L 364, 1976 12 31, p. 20.

[9] Konvencijos įsigaliojimo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

--------------------------------------------------

Top