EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0486

1977 m. liepos 25 d. Tarybos Direktyva dėl darbuotojų migrantų vaikų mokymo

OJ L 199, 6.8.1977, p. 32–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 189 - 190
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 139 - 140
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/486/oj

31977L0486Oficialusis leidinys L 199 , 06/08/1977 p. 0032 - 0033
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 16 tomas 1 p. 0031
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 05 tomas 2 p. 0189
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 16 tomas 1 p. 0031
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 05 tomas 2 p. 0139
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 05 tomas 2 p. 0139


Tarybos Direktyva

1977 m. liepos 25 d.

dėl darbuotojų migrantų vaikų mokymo

(77/486/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 49 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi 1974 m. sausio 21 d. rezoliucijoje dėl socialinės veiksmų programos [3] Taryba į savo prioritetinių veiksmų planą įtraukė darbuotojų judėjimo laisvės sąlygų, ypač susijusių su jų vaikų integravimu(si) į visuomenę ir švietimu, gerinimą;

kadangi tam, kad šie vaikai galėtų integruotis į priimančiosios valstybės švietimo bendruomenę ir mokyklų sistemą, jiems turėtų būti suteikta galimybė gauti tinkamą išsilavinimą, įskaitant priimančiosios valstybės kalbos mokymą;

kadangi priimančiosios valstybės narės kartu su kilmės valstybėmis narėmis taip pat turėtų imtis atitinkamų priemonių, kad minėti vaikai būtų mokomi gimtosios kalbos ir jų kilmės šalies kultūros, iš esmės siekiant palengvinti galimą jų reintegraciją į kilmės valstybę narę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma vaikams, pagal priimančiosios valstybės įstatymus privalantiems lankyti mokyklą ir išlaikomiems darbuotojo, kuris yra kitos valstybės narės pilietis, jei tokie vaikai gyvena tos valstybės narės, kurioje minėtas pilietis dirba ar dirbo pagal sutartį, teritorijoje.

2 straipsnis

Valstybės narės pagal nacionalines aplinkybes ir teisines sistemas imasi reikiamų priemonių, jog, siekiant padėti 1 straipsnyje minėtiems vaikams iš pat pradžių integruotis į visuomenę, jų teritorijoje būtų užtikrintas nemokamas mokymas, o svarbiausia, kad jie būtų mokomi priimančiosios valstybės oficialiosios kalbos ar vienos iš oficialiųjų kalbų, šį mokymą pritaikius prie tokių vaikų konkrečių poreikių.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių mokytojus, kurie mokytų tokius vaikus, rengti ir jų kvalifikaciją kelti.

3 straipsnis

Valstybės narės pagal nacionalines aplinkybes ir teisines sistemas bendradarbiaudamos su kilmės valstybėmis imasi reikiamų priemonių, kad, suderinus su įprasta mokymo programa, 1 straipsnyje minėti vaikai būtų mokomi gimtosios kalbos ir jų kilmės šalies kultūros.

4 straipsnis

Valstybės narės patvirtina priemones, kurios, įsigaliojusios per ketverius metus nuo šios direktyvos paskelbimo dienos, įgyvendina šią direktyvą, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės taip pat praneša Komisijai apie visus šios direktyvos taikymo srityje priimtus įstatymus ir kitus teisės aktus.

5 straipsnis

Per penkerius metus nuo šios direktyvos paskelbimo ir vėliau reguliariai Komisijos prašymu valstybės narės pateikia Komisijai visą susijusią informaciją, reikalingą Komisijai parengti Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1977 m. liepos 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Simonet

[1] OL C 280, 1975 12 8, p. 48.

[2] OL C 45, 1976 2 27, p. 6.

[3] OL C 13, 1974 2 12, p. 1.

--------------------------------------------------

Top