EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0580

1976 m. birželio 29 d. Tarybos Direktyva iš dalies keičianti Direktyvą 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo

OJ L 189, 13.7.1976, p. 13–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 227 - 228
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 217 - 218
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 217 - 218
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 188 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 188 - 189
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 12 - 13

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; panaikino 32009L0138 ir žr. 32012L0023 ir 32013L0058

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/580/oj

31976L0580Oficialusis leidinys L 189 , 13/07/1976 p. 0013 - 0014
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 6 tomas 1 p. 0188
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 06 tomas 1 p. 0227
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 6 tomas 1 p. 0188
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 06 tomas 1 p. 0217
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 06 tomas 1 p. 0217


Tarybos Direktyva

1976 m. birželio 29 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo

(76/580/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 57 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi 1973 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo [3], siekiant palengvinti minimos veiklos pradėjimą ir vykdymą, buvo panaikinti tam tikri nacionalinės teisės aktų skirtumai; kadangi ji garantuoja deramą draudėjų ir trečiųjų šalių apsaugą visose valstybėse narėse ir kartu suderina nuostatas, reglamentuojančias finansines garantijas, kurias turi pateikti draudimo įmonės;

kadangi pagal tą direktyvą minimalus garantinis fondas, kurio kiekviena valstybė narė reikalauja iš visų jos teritorijoje pagrindinę buveinę turinčių draudimo įmonių, negali būti mažesnis už tam tikras toje direktyvoje numatytas apskaitos vienetais išreikštas sumas;

kadangi apskaitos vienetas taip pat naudojamas nustatant tam tikrų savidraudos draugijų įplaukų iš įnašų mažiausią sumą, kuriai netaikoma ta direktyva;

kadangi minėtoje direktyvoje "apskaitos vienetas" reiškia Protokolo dėl Europos investicijų banko statuto 4 straipsnyje apibrėžtą vienetą; kadangi pagal šį apibrėžimą perskaičiuojant direktyvoje minimas sumas į nacionalinę valiutą būtų pažeidžiama konkurencija tarp įvairių draudimo įmonių, kurių pagrindinės buveinės yra skirtingose valstybėse narėse;

kadangi 1975 m. balandžio 21 d. Sprendimu 75/250/EEB [4] Taryba apibrėžė Europos apskaitos vienetą kaip valstybių narių nacionalinių valiutų vertės bet kokių pasikeitimų vidurkį; kadangi kiekvienos valiutos perskaičiavimo į apskaitos vienetą kursas yra automatiškai nustatomas pagal tos dienos valiutų biržos duomenis; kadangi naudojant šį Europos apskaitos vienetą draudimo įmonės įgyja vienodas konkurencijos sąlygas;

kadangi minėto Protokolo 4 straipsnis yra šiuo metu tikslinamas; kadangi pagal 1975 m. kovo 18 d. EIB (Europos investicijų banko) Valdytojų tarybos sprendimą Bankas naudoja Europos apskaitos vienetą, nustatytą Tarybos sprendimu 75/250/EEB;

kadangi po to 1975 m. gruodžio 18 d. Komisija savo sprendimu Nr. 3289/75/EAPB [5] Tarybai vieningai pritarus priėmė šį Europos apskaitos vienetą taikant Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį;

kadangi Europos apskaitos vieneto vertė kiekvienos valstybės narės valiuta yra nustatoma kiekvieną dieną ir kadangi jo naudojimui taikant šią direktyvą, taip pat turi būti nustatyta atskaitos diena;

kadangi įvedus Europos apskaitos vienetą tam tikrose valstybėse narėse vis dėlto sumažėtų apskaitos vienetais direktyvoje nurodytos sumos, išreikštos nacionaline valiuta; kadangi toks sumažėjimas sukeltų atitinkamą apsaugos, kurią apdraustosioms šalims dabar suteikia minimalus garantinis fondas, sumažėjimą; kadangi minimos sumos turėtų būti kas dveji metai iš naujo svarstomos; kadangi iš naujo apsvarsčius minimos sumos greičiausiai būtų pakeistos; kadangi tam tikrose valstybėse narėse toks nacionaline valiuta išreikštų sumų sumažėjimas galėtų šiomis sąlygomis nedelsiant sukelti tolesnį koregavimą tose valstybėse; kadangi tokia priemonių seka sukeltų sunkumų įmonėms ir priežiūros institucijoms; kadangi todėl sumos turėtų išlikti tokio dydžio, kokį jos būtų pasiekusios taikant perskaičiavimo kursą, galiojusį iki Europos apskaitos vieneto įvedimo, jeigu šis lygis yra didesnis už Europos apskaitos vienetą, kol Direktyvoje 73/239/EEB nustatytos sumos bus iš naujo apsvarstytos;

kadangi dėl Bendrijos ekonominių ir monetarinių pokyčių yra būtina reguliariai peržiūrėti tokias sumas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. "a) apskaitos vienetas — Europos apskaitos vienetas (EAV), apibrėžtas Komisijos sprendime Nr. 3289/75/EAPB(1). Kiekvieną kartą, kai šioje direktyvoje yra minimas apskaitos vienetas, jo konvertavimo į nacionalinę valiutą vertė nuo kiekvienų metų gruodžio 31 d. nustatoma tokia, kokia ji buvo tą paskutinę praėjusių metų spalio dieną, kai buvo žinomas EAV keitimo į visas Bendrijų valiutas kursas;"

.

2. "(1) OL L 327, 1975 12 19, p. 4."

2 straipsnis

Kaip pereinamoji priemonė, kol bus pirmą kartą pataisytos Direktyvoje 73/239/EEB apskaitos vienetais išreikštos sumos, nacionaline valiuta išreikštos apskaitos vieneto, kaip jis apibrėžtas 5 straipsnio a punkte, konvertavimo sumos negali būti mažesnės negu tos sumos, kurios būtų gautos taikant apskaitos vienetui iki šios direktyvos priėmimo galiojusį konvertavimo kursą.

3 straipsnis

Komisijos siūlymu Taryba kas dveji metai iš naujo svarsto ir, jei reikia, atsižvelgdama į pasikeitusią Bendrijos ekonominę ir pinigų situaciją, pakeičia Direktyvoje 73/239/EEB apskaitos vienetais išreikštas sumas.

4 straipsnis

Pagal šią direktyvą pataisytos nacionalinės nuostatos taikomos nuo 1976 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1976 m. birželio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Thorn

[1] OL C 28, 1976 2 9, p. 16.

[2] OL C 35, 1976 2 16, p. 17.

[3] OL L 228, 1973 8 16, p. 3.

[4] OL L 104, 1975 4 24, p. 35.

[5] OL L 327, 1975 12 19, p. 4.

--------------------------------------------------

Top