EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0207

1976 m. vasario 9 d. Tarybos Direktyva dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu

OJ L 39, 14.2.1976, p. 40–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 70 - 72
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 70 - 72
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 70 - 72
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 191 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 191 - 193
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 187 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 187 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 187 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 187 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 187 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 187 - 189
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 187 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 187 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 187 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 164 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 164 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2009; panaikino 32006L0054 . Latest consolidated version: 15/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/207/oj

31976L0207Oficialusis leidinys L 039 , 14/02/1976 p. 0040 - 0042
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 5 tomas 1 p. 0191
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 05 tomas 2 p. 0070
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 5 tomas 1 p. 0191
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 05 tomas 2 p. 0070
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 05 tomas 2 p. 0070


Tarybos Direktyva

1976 m. vasario 9 d.

dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu

(76/207/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 235 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi 1974 m. sausio 21 d. Tarybos rezoliucijoje dėl socialinių veiksmų programos [3] kaip prioritetiniai veiksmai numatytos priemonės, skirtos vyrų ir moterų lygybei įgyvendinti įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų, įskaitant darbo užmokestį, atžvilgiu;

kadangi dėl darbo užmokesčio Taryba 1975 m. vasario 10 d. priėmė Direktyvą 75/117/EEB ėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo [4];

kadangi Bendrijos veiksmai, įgyvendinant vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir kitų darbo sąlygų atžvilgiu, taip pat yra būtini; kadangi vienodas požiūris į darbuotojus ir darbuotojas yra vienas Bendrijos tikslų, kai, inter alia, skatinama toliau kurti geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas, kad, palaikant jų gerėjimą, būtų galima siekti jų suderinamumo; kadangi Sutartis nesuteikia būtinų įgaliojimų siekiant šio tikslo;

kadangi vienodo požiūrio principo apibrėžimas ir palaipsnis jo taikymas socialinės apsaugos srityje turėtų būti užtikrintas vėliau priimamais dokumentais,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Šios direktyvos tikslas — valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą įsidarbinimo, įskaitant pareigų paaukštinimą, profesinio mokymo ir darbo sąlygų, taip pat socialinės apsaugos pagal 2 dalyje nurodytas sąlygas atžvilgiu. Šis principas toliau vadinamas vienodo požiūrio principu.

2. Siekiant užtikrinti palaipsnį vienodo požiūrio principo įgyvendinimą socialinės apsaugos srityje, Taryba Komisijos siūlymu priima nuostatas, apibrėžiančias šio principo esmę, apimtį ir taikymo tvarką.

2 straipsnis

1. Pagal toliau išdėstytas nuostatas, vienodo požiūrio principas reiškia, kad negali būti jokios tiesioginės arba netiesioginės diskriminacijos dėl lyties, ypač dėl santuokinės arba šeimyninės padėties.

2. Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių teisės netaikyti jos nuostatų profesinės veiklos sritims, taip pat, atitinkamais atvejais, mokant tokios veiklos, kuriose darbuotojo lytis yra lemiamas veiksnys dėl šių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba aplinkos.

3. Ši direktyva nepažeidžia nuostatų, susijusių su moterų apsauga, ypač dėl nėštumo ir motinystės.

4. Ši direktyva nepažeidžia priemonių, skatinančių vienodas vyrų ir moterų galimybes, ypač panaikinant nelygybę, kuri daro poveikį moterų galimybėms 1 straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse.

3 straipsnis

1. Vienodo požiūrio principo taikymas reiškia, kad negali būti jokios diskriminacijos dėl lyties, įskaitant atrankos kriterijus įsidarbinant arba užimant pareigas, nepriklausomai nuo veiklos srities arba sektoriaus, taip pat siekiant visų profesinės hierarchijos lygių.

2. Šiuo tikslu valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad:

a) būtų panaikinti įstatymai ir kiti teisės aktai, prieštaraujantys vienodo požiūrio principui;

b) būtų arba galėtų būti paskelbtos negaliojančiomis arba būtų pakeistos nuostatos, prieštaraujančios vienodo požiūrio principui, kurios yra įtrauktos į kolektyvines sutartis, individualias darbo sutartis, įmonių vidaus taisykles arba taisykles, reglamentuojančias savarankišką verslą ir profesijas;

c) būtų peržiūrėti įstatymai ir kiti teisės aktai, prieštaraujantys vienodo požiūrio principui, jeigu rūpinimasis apsauga, dėl kurio jie buvo priimti, nebėra pagrįstas; ir, kai tokios nuostatos yra įtrauktos į kolektyvines sutartis, darbuotojai ir administracija būtų paraginti pakeisti atitinkamas nuostatas.

4 straipsnis

Vienodo požiūrio principo taikymas visų tipų ir visų lygių profesiniam orientavimui, profesiniam mokymui, kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui reiškia, kad valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad:

a) būtų panaikinti įstatymai ir kiti teisės aktai, prieštaraujantys vienodo požiūrio principui;

b) būtų arba galėtų būti paskelbtos negaliojančiomis arba būtų pakeistos nuostatos, prieštaraujančios vienodo požiūrio principui, kurios yra įtrauktos į kolektyvines sutartis, individualias darbo sutartis, įmonių vidaus taisykles arba taisykles, reglamentuojančias savarankišką verslą ir profesijas;

c) neapribojant kai kuriose valstybėse narėse taikomų laisvių tam tikroms privačioms profesinio mokymo įstaigoms, profesinis orientavimas, profesinis mokymas, kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas būtų prieinami visiems be jokios diskriminacijos dėl lyties, remiantis taip pačiais kriterijais, ir to pačio lygio.

5 straipsnis

1. Vienodo požiūrio principo taikymas darbo sąlygų, įskaitant nuostatas, reglamentuojančias atleidimą iš darbo, atžvilgiu reiškia, kad vyrams ir moterims garantuojamos vienodos sąlygos be jokios diskriminacijos dėl lyties.

2. Šiuo tikslu valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad:

a) būtų panaikinti įstatymai ir kiti teisės aktai, prieštaraujantys vienodo požiūrio principui;

b) būtų arba galėtų būti paskelbtos negaliojančiomis arba būtų pakeistos nuostatos, prieštaraujančios vienodo požiūrio principui, kurios yra įtrauktos į kolektyvines sutartis, individualias darbo sutartis, įmonių vidaus taisykles arba taisykles, reglamentuojančias savarankišką verslą ir profesijas;

c) būtų peržiūrėti įstatymai ir kiti teisės aktai, prieštaraujantys vienodo požiūrio principui, jeigu rūpinimasis apsauga, dėl kurio jie buvo priimti, nebėra pagrįstas; ir, kai tokios nuostatos yra įtrauktos į kolektyvines sutartis, darbuotojai ir administracija būtų paraginti pakeisti atitinkamas nuostatas.

6 straipsnis

Valstybės narės savo nacionalinėse teisinėse sistemose numato priemones, sudarančias sąlygas visiems asmenims, manantiems, kad jų teisės buvo pažeistos dėl vienodo požiūrio principo pagal 3, 4 ir 5 straipsnius netaikymo, pateikti reikalavimus teismine tvarka, prieš tai pasinaudojus galimybe kreiptis į kitas kompetentingas institucijas.

7 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių darbuotojams apsaugoti, kad darbdavys negalėtų jų atleisti iš darbo dėl skundų, pateiktų įmonėje, arba dėl kokios nors teisinės procedūros, kuria siekiama priversti laikytis vienodo požiūrio principo.

8 straipsnis

Valstybės narės rūpinasi, kad darbuotojai būtų tinkamai, pavyzdžiui, savo darbo vietoje, supažindinti su nuostatomis, priimtomis pagal šią direktyvą, taip pat su atitinkamomis galiojančiomis nuostatomis.

9 straipsnis

1. Valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtina nuostatas, būtinas, kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis per 30 mėnesių nuo pranešimo apie ją. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tačiau dėl 3 straipsnio 2 dalies c punkto pirmos pastraipos ir 5 straipsnio 2 dalies c punkto pirmos pastraipos valstybės narės atlieka pirmąjį patikrinimą ir prireikus priima įstatymų ir kitų teisės aktų pirmuosius pakeitimus per ketverius metus nuo pranešimo apie šią direktyvą.

2. Valstybės narės periodiškai vertina 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas profesinės veiklos rūšis, kad, atsižvelgdamos į socialinę raidą, nuspręstų, ar yra pakankamas pagrindas palikti nurodytas išimtis. Apie įvertinimo rezultatus jos praneša Komisijai.

3. Valstybės narės taip pat pateikia Komisijai įstatymų ir kitų teisės aktų, priimtų šios direktyvos taikymo srityje, tekstus.

10 straipsnis

Pasibaigus 9 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytam 30 mėnesių laikotarpiui, valstybės narės per dvejus metus pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną parengti Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos taikymą.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1976 m. vasario 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Thorn

[1] OL C 111, 1975 5 20, p. 14.

[2] OL C 286, 1975 12 15, p. 8.

[3] OL C 13, 1974 2 12, p. 1.

[4] OL L 45, 1975 2 19, p. 19.

--------------------------------------------------

Top