Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0115

1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo

OJ L 24, 30.1.1976, p. 6–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 149 - 163
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 189 - 203
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 189 - 203
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 180 - 192
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 180 - 192
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 52 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 146 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 146 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 001 P. 35 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; panaikino 32009R0661 . Latest consolidated version: 15/08/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/115/oj

31976L0115Oficialusis leidinys L 024 , 30/01/1976 p. 0006 - 0020
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 4 p. 0180
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 13 tomas 3 p. 0149
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 4 p. 0180
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 4 p. 0189
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 4 p. 0189


Tarybos direktyva

1975 m. gruodžio 18 d.

dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo

(76/115/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi techniniai reikalavimai, kurių pagal nacionalinius įstatymus turi laikytis motorinės transporto priemonės, inter alia, yra susiję ir su saugos diržų tvirtinimu;

kadangi tie reikalavimai įvairiose valstybėse narėse skiriasi; kadangi dėl to būtina, kad visos valstybės narės priimtų tokius pat reikalavimus, kurie papildytų arba pakeistų galiojančias taisykles, kad būtų galima taikyti EEB tipo patvirtinimo procedūrą, kuriai skirta 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą [3], ir kuri turi būti taikoma visiems transporto priemonių tipams;

kadangi bendri reikalavimai, taikomi automobilio salono vidaus įtaisams, valdymo prietaisams išdėstyti, stogui, sėdynių atkaltėms ir jų užpakalinei daliai, buvo nustatyti Direktyva 74/60/EEB [4]; kadangi bendri reikalavimai, taikomi vidaus įtaisams, nuo kurių priklauso vairo mechanizmo veikimas smūgio atveju, buvo nustatyti Direktyva 74/297/EEB [5]; kadangi bendri reikalavimai, taikomi sėdynių ir jų tvirtinimo tvirtumui, buvo nustatyti Direktyva 74/408/EEB [6]; kadangi vėliau bus priimti kiti reikalavimai, taikomi vidaus įtaisams, ypač saugos diržams, galvos atramoms ir valdymo prietaisams žymėti;

kadangi derinant valstybių narių įstatymus, reglamentuojančius motorinėmis transporto priemones, būtina, kad valstybės narės pripažintų viena kitos atliekamus ir bendrais reikalavimais pagrįstus patikrinimus; kadangi tam, kad tokia sistema veiktų efektyviai, būtina, kad visos valstybės narės nuo tos pačios dienos pradėtų taikyti tuos reikalavimus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma saugos diržų, skirtų suaugusiems motorinių transporto priemonių keleiviams, sėdintiems ant į priekį atsuktų sėdynių, tvirtinimams.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje "transporto priemonė" – tai bet kuri motorinė M 1 kategorijai (apibrėžtai Direktyvos 70/156/EEB I priede) priklausanti kelių transporto priemonė su mažiausiai keturiais ratais, kurios maksimalus konstrukcinis greitis yra didesnis kaip 25 km/val.

3 straipsnis

Nė viena valstybė narė negali atsisakyti išduoti motorinės transporto priemonės EEB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą, remdamasi saugos diržų tvirtinimu, jei tie tvirtinimai atitinka I, III ir IV prieduose nustatytus reikalavimus.

4 straipsnis

Nė viena valstybė narė negali atsisakyti arba uždrausti parduoti, registruoti ar pradėti naudoti motorinę transporto priemonę, remdamasi saugos diržų tvirtinimu, jei tie tvirtinimai atitinka I, III ir IV prieduose nustatytus reikalavimus.

5 straipsnis

Valstybė narė, išdavusi tipo patvirtinimą, imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jai būtų pranešta apie visus bet kurios I priede 1.1 punkte minimos dalies ar charakteristikos pakeitimus. Tos valstybės narės kompetentinga institucija nustato, ar reikalinga atlikti naujus pakeisto transporto priemonės tipo bandymus ir parengti naują aktą. Jei tokiais bandymais nustatoma, kad šios direktyvos reikalavimai netenkinami, pakeitimai nepatvirtinami.

6 straipsnis

Visi pakeitimai, kurių reikia, kad prieduose išdėstytuose reikalavimuose būtų atsižvelgta į technikos pažangą, priimami Direktyvos 72/156/EEB 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

7 straipsnis

1. Valstybės narės. priima ir paskelbia nuostatas, kurios, įsigaliojusios iki 1976 m. spalio 1 d, įgyvendina šią direktyvą, ir apie jas nedelsdamos praneša Komisijai.

Tokias nuostatas jos taiko nuo 1977 m. sausio 1 d.

2. Paskelbus šią direktyvą, valstybės narės taip pat užtikrina, kad apie visus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų pakeitimus, kuriuos jos siūlo priimti šios direktyvos taikymo srityje, Komisijai būtų pranešta iš anksto, kad ji galėtų pateikti savo komentarus.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1975 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Toros

[1] OL C 5, 1975 1 8, p. 41.

[2] OL C 47, 1975 2 27, p. 45.

[3] OL L 42, 1970 2 23, p. 1.

[4] OL L 38, 1974 2 11, p. 2.

[5] OL L 165, 1974 6 20, p. 16.

[6] OL L 221, 1974 8 12, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

APIBRĖŽIMAI, EEB TIPO PATVIRTINIMO TAIKYMAS, EEB TIPO PATVIRTINIMAS, SPECIFIKACIJOS, BANDYMAI, GAMYBOS ATITIKTIS, INSTRUKCIJOS

1. APIBRĖŽIMAI

Šioje direktyvoje:

1.1. "transporto priemonės tipas", kalbant apie saugos diržų tvirtinimus, – tai vienai kategorijai priklausančios transporto priemonės, kurios nesiskiria tokiais esminiais bruožais kaip:

transporto priemonės, sėdynės ar kitos transporto priemonės dalies konstrukcijos, prie kurios tvirtinti diržai, išmatavimai, linijos ir medžiagos;

1.2. "diržo tvirtinimas" – transporto priemonės, sėdynės ar kitos transporto priemonės konstrukcijos dalys, prie kurių tvirtinami saugos diržai ar jų mechanizmai;

1.3. "saugos diržas" (arba "sėdynės diržas", arba "diržas") – tai diržo juosta su sagtimi, prisiderinimo priemonėmis ir tvirtinimais, kurią galima tvirtinti prie transporto priemonės.Tokios priemonės tikslas – susidūrimo ar staigaus stabdymo atveju riboti diržą užsisegusio asmens mobilumą ir taip sumažinti jo sužeidimo pavojų. Ji paprastai vadinama "diržo mechanizmu"; pastarasis terminas apima energijos absorbavimo ir diržo įtraukimo priemones;

1.4. "diržo kreipiklis" – priemonė, kuri keičia diržo juostos padėtį jį užsisegusio asmens kūno atžvilgiu;

1.5. "efektyvusis diržo tvirtinimas" – taškas, naudojamas nustatyti, kaip nurodyta 4.4 punkte, kiekvienos saugos diržo dalies kampą jį užsisegusio asmens atžvilgiu, tai vieta, prie kurios diržą reikėtų pritvirtinti, kad jo padėtis būtų tokia, kaip ir turėtų būti, kai jis užsisegamas, ir kuris,atsižvelgiant į saugos diržo kietąsias dalis, esančias prie tvirtinimo, gali sutapti, bet gali ir nesutapti su faktiškuoju diržo tvirtinimo tašku, pavyzdžiui, kai:

1.5.1. saugos diržas turi nelanksčią dalį, kuri yra pritvirtinta prie diržo apatinio tvirtinimo ir yra arba fiksuota, arba gali sukiotis; efektyvusis diržo tvirtinimo taškas visoms sėdynės padėtims yra vieta, kurioje diržo juosta yra pritvirtinta prie nelanksčiosios dalies;

1.5.2. kai transporto priemonės ar sėdynės konstrukcijoje naudojamas diržo kreipiklis, efektyviuoju diržo tvirtinimo tašku laikomas kreipiklio vidurinis taškas toje vietoje, kur diržas išeina iš kreipiklio nuo jį užsisegusio asmens pusės; diržo juosta turi eiti tiesia linija tarp efektyviojo diržo tvirtinimo taško ir jį užsisegusio asmens,

1.5.3. kai diržas eina tiesiai nuo asmens į įtraukiklį, pritvirtintą prie transporto priemonės arba sėdynės konstrukcijos be tarpinio kreipiklio, efektyviuoju diržo tvirtinimo tašku laikomas diržo ritės ašies susikirtimas su plokštuma, kuri eina per suvyniotos ant ritės diržo juostos vidurinę liniją;

1.6. "sėdynė" – tai konstrukcija, kuri gali būti, bet gali ir nebūti sudėtinė transporto priemonės dalis, apipavidalinta ir skirta vienam suaugusiam asmeniui sėdėti. Šis terminas apima ir vieną atskirą sėdynę, ir vienam asmeniui sėdėti skirtą sėdynės suolo dalį;

1.7. "sėdynė-suolas" – apipavidalinta konstrukcija, skirta bent dviem suaugusiems žmonėms sėdėti;

1.8. "sėdynių grupė" – suolo tipo sėdynė arba kelios atskiros šalia esančios sėdynės (įtaisytos taip, kad vienos iš tų sėdynių priekinis tvirtinimas yra toje pačioje linijoje kaip ir kitos sėdynės priekinis ar užpakalinis tvirtinimas arba tarp kitos sėdynės tvirtinimų), skirta (-os) vienam ar keliems suaugusiems žmonėms sėdėti;

1.9. "sulankstoma (atlenkiama) sėdynė" – papildoma sėdynė, kuri naudojama retkarčiais ir paprastai yra užlenkiama, kad netrukdytų;

1.10. "sėdynės tipas" – kategorija sėdynių, kurios nesiskiria tokiais esminiais bruožais kaip:

1.10.1. sėdynės konstrukcijos forma, išmatavimai ir medžiagos,

1.10.2. priderinimo ir visų fiksavimo sistemų tipai ir išmatavimai,

1.10.3. diržo tvirtinimo prie sėdynės, sėdynės tvirtinimo ir su tuo susijusių transporto priemonės konstrukcijos dalių tipas ir išmatavimai;

1.11. "sėdynės tvirtinimas" – sistema, kuria sėdynės konstrukcija yra pritvirtinama prie transporto priemonės, įskaitant su tuo susijusias transporto priemonės konstrukcijos dalis;

1.12. "pritaikymo sistema" – mechanizmas, kuriuo sėdynė ar jos dalys gali būti nustatomos į tokią padėtį, kuri atitiktų sėdinčiojo fiziologiją; toks įtaisas turi leisti keisti sėdynės padėtį:

1.12.1. išilgai,

1.12.2. vertikaliai,

1.12.3. kampu.

1.13. "padėties keitimo sistema" – įtaisas, kuris leidžia keisti sėdynės ar vienos iš jos dalių padėtį kampu arba išilgai be fiksuotos tarpinės padėties, kad keleiviui būtų lengviau į ją atsisėsti;

1.14. "fiksavimo sistema" – įtaisas, kuris užtikrina, kad sėdynė ir jos dalys išliktų tam tikroje padėtyje; į tokią sistemą įeina įtaisas, kuris fiksuoja atkaltę sėdynės atžvilgiu ir sėdynę transporto priemonės atžvilgiu.

2. EEB TIPO PATVIRTINIMO TAIKYMAS

2.1. Paraišką transporto priemonės EEB tipui patvirtinti dėl saugos diržų tvirtinimo paduoda transporto priemonės gamintojas arba jo atstovas.

2.2. Su paraiška pateikiami trys toliau nurodytų dokumentų egzemplioriai ir ši informacija:

2.2.1. atitinkamo mastelio bendrieji transporto priemonės konstrukcijos brėžiniai, kuriuose matyti diržo tvirtinimo vietos, ir smulkūs diržų tvirtinimo bei konstrukcijų, prie kurių jie yra pritvirtinti, brėžiniai;

2.2.2. naudojamų medžiagų, kurios gali turėti įtakos diržų tvirtinimo stiprumui, specifikacijos;

2.2.3. diržų tvirtinimo techninis aprašymas;

2.2.4. jei diržas pritvirtintas prie sėdynės konstrukcijos, išsamus transporto priemonės tipo aprašymas, kuriame nurodyta sėdynių, sėdynių tvirtinimo, jų pritaikymo ir fiksavimo sistemų projektiniai duomenys;

2.2.5. atitinkamo mastelio ir detalumo sėdynių, jų tvirtinimo prie transporto priemonės, pritaikymo ir fiksavimo sistemų brėžiniai.

2.3. Gamintojas techninei tarnybai pateikia arba tvirtinamo transporto priemonės tipo tipinę transporto priemonę, arba transporto priemonės dalis, kurias už patvirtinimo bandymus atsakinga techninė tarnyba laiko svarbiomis diržo tvirtinimų bandymams.

3. EEB TIPO PATVIRTINIMAS

3.1. Prie EEB tipo patvirtinimo liudijimo pridedama II priede nurodyto pavyzdžio forma.

4. SPECIFIKACIJOS

4.1. Apibrėžimai (žr. III priedą)

4.1.1. Taškas H yra atskaitos taškas, nustatomas Direktyvos 74/60/EEB IV priede nurodyta tvarka.

4.1.2. Atskaitos linija – tai tiesi linija, einanti per Direktyvos 74/60/EEB IV priedo 2 brėžinyje pavaizduoto manekeno, sudarančio 50-ąją dalį suaugusio vyro, kojos sąnarį su dubeniu ir kaklo sąnarį su krūtinės ląsta.

4.1.3. Taškas L1 ir taškas L2 yra apatiniai efektyvieji diržo tvirtinimo taškai.

4.1.4. Taškas C yra nuo taško H vertikaliai nutolęs 450 mm.

4.1.5. Kampai α1 ir α2 yra atitinkami kampai tarp horizontalios plokštumos ir plokštumų, statmenų į transporto priemonės vidurinę išilginę plokštumą, kuri eina per taškus H ir taškus L1 ir L2.

4.1.6. S – efektyviojo viršutinio diržo tvirtinimo taško atstumas milimetrais nuo atskaitinės plokštumos P, einančios lygiagrečiai su išilgine vidurine transporto priemonės plokštuma ir apibrėžiamos taip:

4.1.6.1. jei sėdėjimo padėtį gerai nustato sėdynės forma, plokštuma P yra šios sėdynės vidurinė plokštuma;

4.1.6.2. jei sėdynė sėdėjimo padėties gerai nenustato:

4.1.6.2.1. plokštuma P vairuotojui – tai vertikali plokštuma, einanti lygiagrečiai su vidurine išilgine transporto priemonės plokštuma ir per vairo centrą jo vidutinėje padėtyje, jei vairo padėtis koreguojama;

4.1.6.2.2. plokštuma P priekiniam kraštiniam keleiviui eina simetriškai vairuotojo plokštumos P atžvilgiu;

4.1.6.2.3. plokštuma P užpakaliniam kraštiniam keleiviui – tai plokštuma, kurią nurodo gamintojas, jei laikomasi šių atstumo A tarp išilginės vidurinės transporto priemonės plokštumos ir plokštumos P apribojimų:

A ≥ 200 mm, jei sėdynė-suolas yra suprojektuotas tik dviem keleiviams,

A ≥ 300 mm, jei sėdynė-suolas yra suprojektuotas dviem ar trims keleiviams.

4.2. Bendrosios specifikacijos

4.2.1. Saugos diržo tvirtinimai suprojektuojami, pagaminami ir išdėstomi taip, kad:

4.2.1.1. būtų galima įrengti tinkamą saugos diržą. Priekinių kraštinių sėdynių diržo tvirtinimai turi tikti saugos diržams su įtraukikliu ir skriemulu, ypač atsižvelgiant į diržo tvirtinimų stiprumo charakteristikas, jei gamintojas nepateikia transporto priemonės su kito tipo saugos diržais, kuriuose yra įtraukiklis. Jei tvirtinimai tinka tik tam tikro tipo saugos diržams, jų tipas turi būti nurodytas minėtos formos 3.1. punkte.

4.2.1.2. kuo labiau sumažėtų tikimybė, jog teisingai uždėtas diržas gali nuslysti;

4.2.1.3. kuo labiau sumažėtų tikimybė, jog diržo juosta gali būti pažeista dėl lietimosi su aštriomis nelanksčiomis transporto priemonės ar sėdynių konstrukcijos dalimis.

4.2.2. Diržų tvirtinimams, kurie keičia savo padėtį, kai leidžia asmenims įsėsti į transporto priemonę ir kai juos pririša, šios direktyvos specifikacijos taikomos diržų tvirtinimams efektyviojoje tvirtinimo pozicijoje.

4.3. Mažiausias būtinas diržo tvirtinimų skaičius

4.3.1. Priekinėms sėdynėms turi būti du apatiniai diržo tvirtinimai ir vienas viršutinis.

4.3.1.1. Laikoma, kad priekinėms vidurinėms sėdynėms pakanka dviejų apatinių diržo tvirtinimų, kai priekinis stiklas yra už atskaitinės zonos, apibrėžtos Direktyvos 74/60/EEB II priede. Kalbant apie diržų tvirtinimus, laikoma, kad priekinis stiklas yra atskaitinės zonos dalis, kai jis gali statiškai liestis su bandymo įranga, taikant II priede aprašytą metodą.

4.3.1.2. Išimties iš 4.3.1 ir 4.3.1.1. tvarka ir iki 1979 m. sausio 1 d. kiekviena priekinė vidurinė sėdynė gali turėti tik du apatinius tvirtinimus.

4.3.2. Užpakalinės kraštinės sėdynės turi turėti du apatinius diržo tvirtinimus ir vieną viršutinį tvirtinimą, bet jeigu tam tikruose kabrioletuose ar automobiliuose su nuimamu stogu negalima įtaisyti viršutinio diržo tvirtinimo, pakanka dviejų apatinių.

4.3.3. Visoms kitoms sėdynėms, išskyrus sulankstomas (atlenkiamas), turi būti du apatiniai diržo tvirtinimai.

4.3.4. Sulankstomoms (atlenkiamoms) sėdynėms nereikalaujama diržo tvirtinimų. Tačiau jeigu transporto priemonėje tokioms sėdynėms yra įrengti diržo tvirtinimai, jie turi atitikti šios direktyvos nuostatas.

4.4. Diržo tvirtinimų vieta

4.4.1. Diržo tvirtinimų, numatytų 4.3 punkte, vieta turi atitikti šiuos reikalavimus.

4.4.2. Bendrieji

4.4.2.1. Vieno kurio nors diržo tvirtinimai gali būti vien tik automobilio konstrukcijoje, sėdynės konstrukcijoje arba kurioje nors transporto priemonės dalyje, arba jų dalys gali būti paskirstytos per visas šias vietas.

4.4.2.2. Vienas diržo tvirtinimas gali būti naudojamas dviejų gretutinių saugos diržų galams pritvirtinti, jei tenkinami bandymo reikalavimai.

4.4.2.3. Sėdynės-suolo su diržų tvirtinimais dviem ar kelioms sėdimoms vietoms visi apatiniai diržo tvirtinimai turi sudaryti arba sudėtinę sėdynės dalį, arba būti transporto priemonės kėbulo konstrukcijoje. Panašus reikalavimas taikomas ir viršutiniams diržo tvirtinimams.

4.4.3. Efektyvioji apatinė diržo tvirtinimo vieta

4.4.3.1. Visose važiavimo metu įprastose sėdynės padėtyse kampai α1 ir α2 turi būti nuo 30° iki 80°. Kai priekinės sėdynės neturi priderinimo mechanizmo, ir kai diržo tvirtinimai yra ant pačios sėdynės, kampai α1 ir α2 turi būti 60° ± 10°.

4.4.3.2. Užpakalinėms sėdynėms kampai α1 ir α2 gali būti mažesni už 4.4.3.1 punkte nurodytą minimumą, bet jie negali būti mažesni kaip 20°.

4.4.3.3. Atstumas tarp dviejų vertikalių plokštumų, einančių lygiagrečiai su vidurine išilgine sėdynės plokštuma ir kiekviena per skirtingą vieną iš dviejų to paties saugos diržo efektyvųjį apatinį tvirtinimą L1 ir L2, turi būti ne mažesnis kaip 350 mm.

Vidurinė išilginė sėdynės plokštuma turi eiti tarp taškų L1 ir L2 ne mažesniu kaip 120 mm atstumu nuo tų taškų.

4.4.4. Efektyvioji viršutinė diržo tvirtinimo vieta

4.4.4.1. Kai naudojamas diržo kreipiklis ar panašus įtaisas, kuris turi įtakos efektyviajai viršutinei diržo tvirtinimo vietai, toji vieta nustatoma įprastu būdu, atsižvelgiant į tvirtinimo padėtį, kai išilginė centrinė diržo juostos linija eina per tašką J, nustatomą iš eilės pagal tašką H ir šias tris atkarpas:

HZ – , atskaitinės linijos 530 mm ilgio atkarpa, matuojama į viršų nuo taško H;

ZX – , 120 mm ilgio atkarpa, statmena į vidurinę išilginę transporto priemonės plokštumą, matuojama nuo taško Z tvirtinimo kryptimi;

XJ – , 60 mm ilgio atkarpa, statmena į plokštumą, kurią apibrėžia HZ ir ZX, matuojant į priekį nuo taško X.

4.4.4.2. Efektyvusis viršutinis diržo tvirtinimas, jei jis yra užpakalyje plokštumos, kuri yra statmena į vidurinę išilginę sėdynės plokštumą ir eina per atskaitos liniją, turi būti žemiau už plokštumą FN, kuri yra statmena į vidurinę išilginę sėdynės plokštumą ir sudaro su atskaitine linija 65° kampą. Užpakalinėse sėdynėse šį kampą galima sumažinti iki 60°. Plokštuma FN turi kirsti atskaitos liniją taške D taip, kad DH būtų lygi 315 mm + 1,6 S.

Efektyvusis viršutinis diržo tvirtinimas, jei jis yra priekyje ar ant plokštumos, kuri yra statmena į vidurinę išilginę sėdynės plokštumą ir eina per atskaitos liniją, turi būti žemiau už plokštumą F1N1, kuri yra statmena į vidurinę išilginę sėdynės plokštumą ir su atskaitine linija sudaro 65° kampą. Plokštuma F1N1 turi kirsti atskaitos liniją taške D’ taip, kad D’H būtų lygi 315 mm + 1,8 S.

4.4.4.3. Efektyvusis viršutinis tvirtinimas, jei jis yra užpakalyje plokštumos, kuri yra statmena į vidurinę išilginę sėdynės plokštumą ir eina per atskaitinę liniją, turi būti už plokštumos FK, kuri yra statmena į vidurinę išilginę sėdynės plokštumą ir kerta atskaitinę liniją 120° kampu taške B taip, kad BH yra lygi 260 mm + 1,2 S.

Efektyvusis viršutinis diržo tvirtinimas, jei jis yra priekyje ar ant plokštumos, kuri yra statmena į vidurinę išilginę sėdynės plokštumą ir eina per atskaitos liniją, turi būti už plokštumos F1K1, kuri yra statmena į vidurinę išilginę sėdynės plokštumą ir kerta atskaitinę liniją 120° kampu taške B’ taip, kad B’H lygi 260 mm + S.

4.4.4.4. S turi būti ne mažesnis kaip 140 mm.

4.4.4.5. Efektyvusis viršutinis diržo tvirtinimas turi būti užpakalyje vertikalios plokštumos, kuri yra statmena į vidurinę išilginę transporto priemonės plokštumą ir praeina per tašką H, kaip parodyta III priede.

4.4.4.6. Efektyvusis viršutinis diržo tvirtinimas turi būti virš horizontalios linijos, kuri praeina per tašką C.

4.4.4.7. Išimties iš reikalavimų, nurodytų 4.4.4.6 punkte iki 1979 m. sausio 1 d., tvarka, jei transporto priemonės konfigūracija neleidžia tvirtinimo pritaikyti virš plokštumos CY, efektyvusis viršutinis diržo tvirtinimas gali būti tarp horizontalios plokštumos CY ir plokštumos CM, kuri yra statmena į vidurinę išilginę transporto priemonės plokštumą ir su plokštuma CY sudaro 20 laipsnių kampą. Sėdynės atkaltė negali būti žemesnė kaip horizontalios plokštumos, einančios per tašką C, aukštis, taip pat turi būti įtaisytas diržo kreipiklis, kad diržas nesmuktų nuo peties. Atliekant bandymą pagal 5 punktą, diržo juostos laikymo ant sėdynės atkaltės taškas turi būti virš plokštumos CM.

4.5. Praveriamų diržo tvirtinimo skylių išmatavimai

4.5.1. Diržo tvirtinimas turi turėti praveriamą 11,11 mm (7/16) 20 UNF 2 B skylę.

5. BANDYMAS

5.1. Bendrosios nuostatos

5.1.1. Taikant 5.2 punkto nuostatas ir gamintojui prašant:

5.1.1.1. bandymus galima atlikti su tam tikra transporto priemonės konstrukcija arba su visiškai pabaigta transporto priemone;

5.1.1.2. langai ir durys gali būt įrengti ir (arba) uždaryti arba neįrengti ir neuždaryti;

5.1.1.3. visi įtaisai, kurie numatomi tam tikram transporto priemonės tipui ir gali didinti transporto priemonės standumą, gali būti įrengti.

5.1.2. Sėdynės turi būti įrengtos ir įdėtos vairuotojo ir keleivių naudojamoje padėtyje, kurią pasirenka bandymus atliekanti techninė tarnyba taip, kad sistemos stiprumas būtų išbandomas pačiomis sunkiausiomis sąlygomis. Sėdynių padėtis turi būti nurodyta bandymo akte. Jei kampą tarp sėdynės atkaltės ir pačios sėdynės galima keisti, jis turi būti nustatytas, kaip nurodyta Direktyvos 74/60/EEB IV priedo 2.2 punkte.

5.2. Transporto priemonės įtvirtinimas

5.2.1. Transporto priemonės įtvirtinimo būdas bandymo metu neturi stiprinti diržo tvirtinimų ar diržo tvirtinimo aplinkos, ir neturi mažinti įprasto konstrukcijos deformavimosi.

5.2.2. Įtvirtinimo įranga laikoma patenkinama, jei ji neturi poveikio visam per visą konstrukcijos plotį einančiam plotui ir jei transporto priemonė ar konstrukcija yra blokuojama ar fiksuojama iš priekio ne arčiau kaip 500 mm nuo bandomo diržo tvirtinimo, o užpakalyje yra laikoma ar fiksuojama ne arčiau kaip 300 mm nuo to tvirtinimo.

5.2.3. Rekomenduojama, kad konstrukcija remtųsi ant pagrindo apytikriai pagal ratų ašies liniją arba, jei tai neįmanoma, pagal pakabos tvirtinimo taškų liniją.

5.3. Bendrosios bandymo specifikacijos

5.3.1. Visi tos pačios sėdynių grupės diržų tvirtinimai bandomi vienu metu.

5.3.2. Traukimo jėga veikia transporto priemonę priekine kryptimi 10° ± 5° kampu virš horizontalios plokštumos, kuri eina lygiagrečiai transporto priemonės vidurinei išilginei plokštumai.

5.3.3. Kuo greičiau pasiekiama didžiausia apkrova. Diržų tvirtinimai turi išlaikyti nurodytą apkrovą ne trumpiau kaip 0,2 sekundės.

5.3.4. Traukimo įtaisai, kurie turi būti naudojami 5.4 punkte aprašytuose bandymuose, parodyti IV priede.

5.3.5. Diržų tvirtinimai sėdynėms, kuriose numatyti viršutiniai diržų tvirtinimai, bandomi šiomis sąlygomis:

5.3.5.1. Priekinės kraštinės sėdynės:

diržų tvirtinimams taikomas 5.4.1. punkte nustatytas bandymas, kurio metu apkrovos į juos perduodamos įranga, kuri atgamina trijų taškų saugos diržo geometriją su įtraukikliu, turinčiu skriemulį, arba diržo kreipiklį prie diržo viršutinio tvirtinimo.

5.3.5.1.1. Kai įtraukiklis nėra pritvirtintas prie būtinojo kraštinio diržo apatinio tvirtinimo arba kai įtraukiklis yra pritvirtintas prie diržo viršutinio tvirtinimo, apatiniams diržo tvirtinimams taip pat taikomi bandymai, aprašyti 5.4.3. punkte.

5.3.5.1.2. Punkte 5.3.5.1.1. numatytais atvejais bandymus, aprašytus punktuose 5.4.1 ir 5.4.3, galima atlikti su dviem skirtingomis konstrukcijomis, jei taip nori gamintojas.

5.3.5.2. Užpakalinės kraštinės ir visos vidurinės sėdynės:

diržų tvirtinimai bandomi 5.4.2 punkte aprašytu bandymu, kuriame apkrova perduodama įranga, atgaminančia trijų taškų saugos diržo geometriją be įtraukiklio, ir 5.4.3 punkte aprašytu bandymu, kuriame apkrova perduodama į du apatinius diržo tvirtinimus įtaisu, atgaminančiu juosmens diržo geometriją. Abu testus gamintojo prašymu galima atlikti su dviem skirtingomis konstrukcijomis.

5.3.5.3. Taikant 5.3.5.1 ir 5.3.5.2 punktams išimtį, kai gamintojas pateikia transporto priemonę su saugos diržais, kuriuose yra įtraukikliai, atitinkami diržo tvirtinimai bandomi apkrovą į juos perduodant įranga, atgaminančia saugos diržų, kurių tvirtinimai bandomi, geometriją.

5.3.6. Jei užpakalinėms kraštinėms ir vidurinėms sėdynėms nėra numatyti viršutiniai diržo tvirtinimai, apatiniams diržo tvirtinimams taikomas 5.4.3 punkte aprašytas bandymas, kurio metu apkrova į tvirtinimus perduodama įranga, atgaminančia juosmens diržo geometriją.

5.3.7. Jei transporto priemonė suprojektuota taip, kad joje gali būti kiti įtaisai, kurie be tarpinių skriemulių ar kitų priemonių neleidžia diržo juostos prijungti tiesiogiai prie diržo tvirtinimų arba reikalauja, be 4.3 punkte minėtų tvirtinimų, dar papildomų diržo tvirtinimų, saugos diržas arba visa lynų, skriemulių ir kitų panašių saugos diržo įtaisų įranga prijungiama tokiu įtaisu prie diržo tvirtinimų transporto priemonėje, ir diržų tvirtinimai bandomi atitinkamai 5.4 punkte aprašytais bandymais.

5.3.8. Galima taikyti bandymo metodus, skirtingus negu aprašytas 5.3 punkte, bet būtina pateikti įrodymus, kad tokie metodai yra lygiaverčiai.

5.4. Konkrečios bandymo specifikacijos

5.4.1. Trijų taškų diržo, turinčio įtraukiklį ir skriemulį arba diržo kreipiklį prie diržo viršutinio tvirtinimo, konfigūracijos bandymai

5.4.1.1. Prie diržo viršutinio tvirtinimo pritaisomas specialus skriemulys arba lyno ar diržo juostos kreipiklis, kuris tinka apkrovai perduoti iš traukimo įtaiso, arba gamintojo pateiktas skriemulys ar diržo kreipiklis.

5.4.1.2. Traukimo įtaisas, prijungtas prie paties diržo tvirtinimo įtaisu, kuris atgamina tokio saugos diržo viršutinės liemens dalies juostos geometriją, veikiamas apkrova 1350 daN ± 20 daN (žr. IV priedo 2 brėžinį).

5.4.1.3. Tuo pačiu metu traukimo įtaisas, prijungtas prie dviejų diržo apatinių tvirtinimų, turi būti veikiamas 1350 daN ± 20 daN traukiamąja jėga (žr. IV priedo 1 brėžinį).

5.4.2. Trijų taškų diržo, neturinčio įtraukiklio arba turinčio įtraukiklį prie diržo viršutinio tvirtinimo, konfigūracijos bandymai

5.4.2.1. Traukimo įtaisas, prijungtas prie diržo viršutinio tvirtinimo ir prie to paties diržo priešpriešinio diržo apatinio tvirtinimo, veikiamas apkrova 1350 daN ± 20 daN (žr. IV priedo 2 brėžinį), naudojant, jei gamintojas pateikia, įtraukiklį, įtaisytą prie diržo viršutinio tvirtinimo.

5.4.2.2. Tuo pačiu metu traukimo įtaisas, prijungtas prie apatinių diržo tvirtinimų, turi būti veikiamas 1350 daN ± 20 daN bandymo jėga (žr. IV priedo 1 brėžinį).

5.4.3. Liemens diržo konfigūracijos bandymas

Traukimo įtaisas, prijungtas prie dviejų žemutinių diržo tvirtinimų, turi būti veikiamas 2225 daN ± 20 daN bandymo apkrova (žr. IV priedo 1 brėžinį).

5.4.4. Diržo tvirtinimų, kurie yra tik sėdynės konstrukcijoje arba išskaidyti tarp transporto priemonės ir sėdynės konstrukcijų, bandymas

5.4.4.1. Atliekami atitinkami bandymai, nurodyti 5.4.1, 5.4.2 ir 5.4.3 punktuose, tuo pačiu metu kiekvieną sėdynę ir kiekvieną sėdynių grupę papildomai veikiant jėga, nurodyta toliau.

5.4.4.2. Kartu su apkrovomis, nurodytomis 5.4.1, 5.4.2 ir 5.4.3 punktuose, sėdynė veikiama horizontaliai ir išilgai per svorio centrą jėga, kuri yra lygi konstrukcijos visos sėdynės svoriui, padaugintam iš 20.

5.5. Bandymų rezultatai

5.5.1. Visi tvirtinimai turi išlaikyti 5.3 ir 5.4 punktuose nurodytus bandymus. Jei yra pastovi deformcija, įskaitant bet kurio tvirtinimo įtrūkimus ar sulūžimus aplink jį, bandymas nėra vertinamas neigiamai, jei skirtą laiką konstrukcija atlaikė reikalingą jėgą. Bandymo metu būtina išlaikyti minimalius tarpus tarp efektyviųjų apatinių diržo tvirtinimų, nurodytų 4.4.3.3 punkte, ir 4.4.4.6 bei 4.4.4.7 punktuose nurodytus reikalavimus, taikomus efektyviesiems viršutiniams diržo tvirtinimams.

5.5.2. Dviejų durų transporto priemonėse, nustojus veikti traukimo jėgai, sėdynių padėties keitimo ir fiksavimo sistema, leidžianti užpakalinių sėdynių keleiviams išlipti iš transporto priemonės, turi veikti rankiniu būdu.

5.5.3. Po bandymo būtina užregistruoti visus diržo tvirtinimams naudotų konstrukcijų pažeidimus.

6. GAMYBOS ATITIKTIS

6.1. Norint patikrinti patvirtinto tipo atitiktį, būtina patikrinti pakankamą atsitiktine atranka parinktų serijiniu būdu pagamintų transporto priemonių skaičių.

6.2. Paprastai tokie tikrinimai apriboja matavimų rezultatų patikrinimu. Tačiau prireikus, transporto priemonės išbandomos pagal 5 punkto reikalavimus.

7. INSTRUKCIJOS

Kiekvienos patvirtintą tipą atitinkančios transporto priemonės naudojimo instrukcijose gamintojas aiškiai nurodo:

- kur yra diržo tvirtinimai,

- saugos diržų tipus, kuriems tie tvirtinimai skirti.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

SRITYS, SKIRTOS EFEKTYVIŲJŲ DIRŽO TVIRTINIMŲ VIETŲ APLINKOMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

TRAUKIMO ĮTAISAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top