EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R2988

1974 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2988/74 dėl teisinių procedūrų ir sankcijų, taikomų pagal Europos ekonominės bendrijos taisykles dėl transporto ir konkurencijos, taikymo terminų

OJ L 319, 29.11.1974, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 241 - 243
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 41 - 42
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 41 - 42
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 001 P. 48 - 49
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 001 P. 48 - 49
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 61 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 61 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 61 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 61 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 61 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 61 - 63
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 61 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 61 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 61 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 78 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 78 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 022 P. 3 - 5

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/2988/oj

31974R2988Oficialusis leidinys L 319 , 29/11/1974 p. 0001 - 0003
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 8 tomas 1 p. 0048
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 07 tomas 1 p. 0241
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 8 tomas 1 p. 0048
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 08 tomas 2 p. 0041
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 08 tomas 2 p. 0041


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2988/74

1974 m. lapkričio 26 d.

dėl teisinių procedūrų ir sankcijų, taikomų pagal Europos ekonominės bendrijos taisykles dėl transporto ir konkurencijos, taikymo terminų

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75, 79 ir 87 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi pagal Europos ekonominės bendrijos taisykles dėl transporto ir konkurencijos, Komisija turi teisę skirti vienkartines baudas, nuobaudas ir reguliariai mokamas baudas įmonėms arba įmonių asociacijoms, kurios pažeidžia Bendrijos teisę, susijusią su informacija, tyrimais arba su draudimu diskriminuoti, vykdyti ribojančią veiklą arba piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi; kadangi tos taisyklės nenumato jokių taikymo terminų;

kadangi, siekiant teisinio aiškumo, būtina numatyti terminų taikymo principą ir patvirtinti jo įgyvendinimo taisykles; kadangi tam, kad šis klausimas būtų visapusiškai išspręstas, būtina, kad terminai būtų taikomi ne tik teisei skirti vienkartines baudas ar nuobaudas, bet taip pat sprendimų vykdymo užtikrinimo, skiriant vienkartines baudas, nuobaudas ir reguliariai mokamas baudas, teisei; kadangi tokios nuostatos turėtų apibrėžti termino trukmę, dieną, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas bei veiksmus, dėl kurių terminas nutraukiamas arba sustabdomas ribotam laikotarpiui; kadangi dėl to, viena vertus, reikėtų atsižvelgti į įmonių bei jų asociacijų interesus, ir kita vertus - į administracinės praktikos nustatomus reikalavimus;

kadangi šis reglamentas turi būti taikomas atitinkamoms Reglamento Nr. 11 dėl diskriminacijos panaikinimo transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu įgyvendinant Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 79 straipsnio 3 dalį [3] ir Reglamentą Nr. 17 [4]4 - pirmąjį reglamentą, įgyvendinantį Sutarties 85 ir 86 straipsnius, ir 1968 m. liepos 19 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1017/68dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui [5]; kadangi šis reglamentas taip pat turi būti taikomas reglamentų, kurie ateityje bus priimti Europos ekonominės bendrijos teisės srityse, susijusiose su transportu ir konkurencija, atitinkamoms nuostatoms,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Teisinių procedūrų taikymo terminai

1. Komisijos teisei skirti vienkartines baudas ar nuobaudas už Europos ekonominės bendrijos taisyklių dėl transporto ir konkurencijos pažeidimus nustatomi tokie terminai:

a) treji metai - kai pažeidžiamos nuostatos, susijusios su įmonių arba jų asociacijų paraiškomis bei pranešimais, informacijos prašymu arba tyrimų vykdymu;

b) penkeri metai - kai padaromi visi kiti pažeidimai.

2. Termino trukmė pradedama skaičiuoti nuo pažeidimo įvykdymo dienos. Tačiau, jeigu pažeidimai tęsiasi, arba pasikartoja, termino trukmė pradedama skaičiuoti nuo pažeidimo nutraukimo dienos.

2 straipsnis

Teisinių procedūrų taikymo termino nutraukimas

1. Bet kuris Komisijos, arba Komisijos prašymu valstybės narės atliekamas veiksmas, vykdant išankstinį pažeidimo tyrimą arba su juo susijusias teisines procedūras, nutraukia teisinių procedūrų taikymo terminą. Terminas nutraukiamas nuo pranešimo apie tokius veiksmus bent vienai įmonei arba įmonių asociacijai, kuri dalyvavo pažeidime, dienos.

Terminas nutraukiamas visų pirma tada:

a) kai gaunami raštiški Komisijos arba valstybių narių kompetentingų institucijų, veikiančių Komisijos prašymu, prašymai pateikti informaciją; arba priimamas Komisijos sprendimas dėl informacijos pateikimo;

b) kai suteikiami raštiški įgaliojimai vykdyti tyrimus, kuriuos savo pareigūnams suteikia Komisija arba Komisijos prašymu bet kurios valstybės narės kompetentinga institucija; arba priimamas Komisijos sprendimas pradėti tyrimą;

c) kai Komisija pradeda vykdyti teisines procedūras;

d) kai gaunamas pranešimas apie Komisijos prieštaravimus.

2. Terminas nutraukiamas visoms pažeidimus padariusioms įmonėms arba įmonių asociacijoms.

3. Kiekvieno termino nutraukimo laikas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Tačiau terminas baigiasi ne vėliau kaip tą dieną, kai baigiasi laikas, prilygstantis dviem terminams, per kurį Komisija nepaskyrė vienkartinės baudos arba nuobaudos; tas terminas gali būti pratęstas tiek, kiek trunka pagal 3 straipsnį laikinas termino sustabdymas.

3 straipsnis

Teisinių procedūrų taikymo termino sustabdymas

Teisinių procedūrų taikymo terminas sustabdomas tol, kol Komisijos sprendimas bus pradėtas nagrinėti Europos Bendrijų Teisingumo Teisme.

4 straipsnis

Sankcijų taikymo terminas

1. Komisijos teisei užtikrinti sprendimų vykdymą, skirti vienkartines baudas, nuobaudas ar reguliariai mokamas baudas už Europos ekonominės bendrijos transporto ir konkurencijos taisyklių pažeidimus taikomas penkerių metų terminas.

2. Laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai priimamas galutinis sprendimas.

5 straipsnis

Sankcijų taikymo termino nutraukimas

1. Sankcijų taikymo terminas nutraukiamas:

a) kai pranešama apie sprendimą pakeisti anksčiau nustatytą vienkartinės baudos, nuobaudos ar reguliariai mokamos baudos dydį arba atsisakoma jį pakeisti;

b) tuomet, kai Komisija arba Komisijos prašymu valstybė narė atlieka veiksmus vienkartinės baudos, nuobaudos arba reguliariai mokamos baudos mokėjimui užtikrinti.

2. Po kiekvieno tokio sustabdymo laikas pradedamas skaičiuoti iš naujo.

6 straipsnis

Sankcijų taikymo termino sustabdymas

Sankcijų taikymo terminas sustabdomas tol, kol:

a) leidžiama sumokėti; arba

b) mokėjimo užtikrinimas yra sustabdomas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimu.

7 straipsnis

Taikymas pereinamuoju laikotarpiu

Šis reglamentas taip pat taikomas pažeidimams, padarytiems iki jo įsigaliojimo.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 1975 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1974 m. lapkričio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Lecanuet

[1] OL C 129, 1972 12 11, p. 10.

[2] OL C 89, 1972 8 23, p. 21.

[3] OL 52, 1960 8 16, p. 1121/60.

[4] OL 13, 1962 2 21, p. 204/62.

[5] OL L 175, 1968 7 23, p. 1.

--------------------------------------------------

Top